Quyết định số 179/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 179/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 179/1999/QĐ-BNN-TCCB về phân cấp phê duyệt dự toán mua sắm hàng hoá và kế hoạch đấu thầu, kết quả đáu thầu công trình xây dựng, mua sắm hàng hoá của Dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 179/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ----------- --------------- Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1999 S : 179/1999/QĐ-BNN-TCCB QUY T Đ NH V PHÂN C P PHÊ DUY T D TOÁN MUA S M HÀNG HOÁ VÀ K HO CH Đ U TH U, K T QU ĐÁU TH U CÔNG TRÌNH XÂY D NG, MUA S M HÀNG HOÁ C A D ÁN B O V R NG VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Đ u th u; Căn c Quy t đ nh s 71/1999/QĐ/BNN/TCCB ngày 03/5/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch t ch c th c hi n D án B o v r ng và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Giám đ c d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn t i công văn s 657 CV/DALN-WB1 ngày 03/12/1999; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1.- Phân c p cho U ban nhân dân t nh có d án phê duy t d toán mua s m hàng hoá có giá tr t 500 tri u đ ng tr xu ng, trên cơ s t ng d toán đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. Đi u 2.-Phân c p cho U ban nhân dân t nh có d án phê duy t k ho ch đ u th u, k t qu đ u th u đ i v i các gói th u công trình xây d ng có giá tr t 01 t đ ng tr xu ng và gói th u mua s m hàng hoá có giá tr 500 tri u đ ng tr xu ng đã đư c U ban nhân dân t nh phê duy t thi t k d toán, thu c d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn. Đi u 3.- Khi trình U ban nhân dân t nh quy t đ nh, Ban Qu n lý d án các t nh c n xem xét thi t k d toán phù h p v i các Hi p đ nh đã ký k t, các quy đ nh c a Ngân hàng th gi i, các quy đ nh c a Nhà nư c và ph i có ý ki n c a Ban Qu n lý d án Trung ương. Đi u 4.- Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B , Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Ban đi u hành , Ban qu n lý d án Trung ương và đ a phương d án B o v r ng và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Nguy n Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản