Quyết định số 179/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 179/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 179/2004/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 179/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 179/2004/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH “V VI C I TÊN VÀ XÁC NNH L I CH C NĂNG NHI M V , CƠ C U T CH C VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 156/H BT ngày 17 tháng 12 năm 1981 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) qui nh ch c năng, nhi m v và quan h công tác c a Văn phòng y ban nhân dân (UBND) c p t nh và thành ph ; Căn c Ngh quy t s 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/9/2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh v ch c năng nhi m v , t ch c biên ch c a Văn phòng òan i bi u Qu c h i; Căn c Ngh nh s 133/2004/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v vi c Thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, biên ch c a Văn phòng H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1: i tên và xác nh l i ch c năng nhi m v cơ c u t ch c c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph Hà N i. - Tên g i m i: VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Văn phòng y ban nhân dân (UBND) thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. - Tr s t t i 79 ph inh Tiên Hoàng, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i. i u 2: Ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Văn phòng y ban nhân Thành ph Hà N i. A- V trí, ch c năng
  2. Văn phòng UBND Thành ph là cơ quan tr c thu c UBND Thành ph Hà N i, có ch c năng tham mưu t ng h p, t ch c, ph c v tr c ti p m i h at ng, qu n lý, ch o và i u hành c a UBND Thành ph . B- Nhi m v và quy n h n. 1. Xây d ng và qu n lý chương trình, k ho ch công tác (bao g m chương trình k ho ch công tác năm, quý, tháng, tu n) c a UBND Thành ph ; Theo dõi, ôn c các s , ban, ngành, UBND các qu n huy n th c hi n chương trình, k ho ch ư c thông qua. 2. Giúp Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND Thành ph xem xét, gi i quy t các công vi c thư ng xuyên thu c thNm quy n c a UBND Thành ph m b o úng ch trương, chính sách, pháp lu t. 3. Ph i h p, theo dõi và ôn c các cơ quan chuyên môn, UBND các qu n huy n trong vi c chuNn b các án, d án ư c phân công; ch u trách nhi m ki m tra v quy trình, h sơ, th t c hành chính trư c khi trình H ND Thành ph phê chuNn ho c trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 4. T ch c, ph c v các phiên h p, kỳ h p và làm vi c c a UBND Thành ph bao g m: chuNn b n i dung, tài li u, biên t p văn b n, qu n lý h sơ, i u ki n v t ch t, ban hành văn b n thông báo ý ki n ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch UBND Thành ph . 5. T ch c thu th p, ti p nh n và x lý thông tin, m b o ph n ánh ư c thư ng xuyên, k p th i, chính xác tình hình các m t công tác, các di n bi n, h at ng kinh t -xã h i trên a bàn Thành ph , ph c v c l c cho s lãnh o và ch o c a UBND thành ph . Giúp UBND Thành ph chuNn b các báo cáo nh kỳ và t xu t trình c p trên theo s phân công c a UBND Thành ph . 6. Giúp UBND Thành ph t ch c truy n t các Ngh quy t, Ngh nh, Ch th , Quy t nh c a Trung ương, H ND và UBND Thành ph cho các ngành, các c p. Theo dõi, ôn c ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó. 7. i u hòa, ph i h p gi i quy t và trình UBND Thành ph quy t nh nh ng v n có tính liên ngành mà các ngành thu c thành ph còn có ý ki n khác nhau. 8. T ch c ti p dân, ti p nh n ơn thư khi u n i, t cáo. Trình UBND Thành ph xem xét, gi i quy t ơn thư thu c thNm quy n c a UBND Thành ph và chuy n các cơ quan khác gi i quy t nh ng ơn thư khi u n i t cáo theo úng thNm quy n. 9. Giúp UBND Thành ph m b o m i quan h ch t ch , thư ng xuyên v i các B , Ngành Trung ương, các t nh, thành ph trong c nư c, các oàn th nhân dân trong thành ph , i bi u Qu c h i Hà N i và i bi u H ND Thành ph . 10. Giúp UBND Thành ph qu n lý th ng nh t vi c ban hành các văn b n c a UBND Thành ph m b o úng pháp lu t. Hư ng d n chuyên môn nghi p v v công tác văn thư, lưu tr , văn phòng cho các s , ngành, qu n, huy n. Qu n lý công tác văn thư, hành chính, lưu tr h sơ tài li u c a UBND Thành ph .
  3. 11. Nghiên c u ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào lĩnh v c qu n lý chuyên môn c a Văn phòng UBND Thành ph . 12. Qu n lý t ch c b máy, biên ch cán b công ch c, tài chính, tài s n tr s UBND Thành ph theo quy nh hi n hành. 13. T ch c h u c n, m b o các i u ki n v t ch t, phương ti n làm vi c cho h at ng c a UBND Thành ph . 14. Th c hi n các nhi m v khác do UBND Thành ph giao. C- Cơ c u t ch c và biên ch : I. Lãnh o văn phòng: Văn phòng UBND Thành ph có Chánh Văn phòng và m t s Phó Văn phòng. Chánh Văn phòng là ngư i ng u cơ quan, ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v tòan b h at ng c a Văn phòng. Phó Văn phòng giúp vi c cho Chánh văn phòng, ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Chánh Văn phòng phân công và ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng v lĩnh v c công tác ư c phân công. Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng do Ch t ch UBND Thành ph b nhi m và mi n nhi m theo quy nh hi n hành. II/ Các b ph n công tác trong Văn phòng: 1. B ph n nghiên c u t ng h p: G m các t chuyên viên tr c ti p giúp vi c cho Ch t ch và các Phó Ch t ch UBND Thành ph như sau: - T N i chính - T Công nghi p - T Kinh t - T Xây d ng- ô th - T Nông nghi p - a chính - T Văn xã 2. Các Phòng chuyên môn: - Phòng T ng h p-Ki m tra - Phòng Hành chính-T ch c - Phòng Qu n tr - Tài v - Phòng Ti p dân;
  4. - Trung tâm lưu tr 3. Các ơn v tr c thu c khác - Trung tâm tin h c - Ban Qu n lý d án - Nhà khách UBND Thành ph III/ Biên ch : Biên ch c a Văn phòng UBND Thành ph n m trong t ng biên ch qu n lý hành chính nhà nư c c a thành ph , ư c phân b hàng năm theo quy nh. i u 3: Giao Chánh Văn phòng UBND Thành ph ph i h p v i S N i v Thành ph xây d ng quy ch ho t ng c a Văn phòng trình UBND Thành ph phê duy t. i u 4: Quy t nh này thay th Quy t nh s 1010/Q -UB ngày 04/6/1991 c a UBND Thành ph và có hi u l c k t ngày 01/12/2004. i u 5: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s , ban, ngành thu c thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH NGUY N QU C TRI U
Đồng bộ tài khoản