Quyết định số 18/2001/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 18/2001/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 18/2001/qđ-bnn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2001/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính Ph "Quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá" Căn c công văn s 12 TCTCVN/CV đ ngh ban hành TCN v Quy trình k thu t v cây chè Xét đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành các tiêu chu n ngành sau: - 10TCN 446-2001 Quy trình k thu t tr ng, chăm sóc và thu ho ch chè - 10 TCN 447-2001 Hom chè gi ng LDP1 và LDP2 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, vi n trư ng Vi n nghiên c u chè, Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG NGÔ TH DÂN
 2. C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ______________ 10TCN tiêu chu n ngành 10TCN 446 2000 QUY TRÌNH K THU T TR NG, CHĂM SÓC VÀ THU HO CH CHÈ
 3. Hà N i - 2001 Cơ quan biên so n: Vi n Nghiên c u Chè. Cơ quan đ ngh ban hành: T ng Công ty Chè Vi t Nam. Cơ quan trình duy t: V Khoa h c, Công ngh và Ch t lư ng S n ph m - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Cơ quan xét duy t ban hành: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Quy t đ nh ban hành: S : /QĐ-BNN-KH ngày tháng năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. NHÓM B & C TIÊU CHU N NGÀNH CN 446 2001 __________________________________________________________________ QUY TRÌNH K THU T TR NG, CHĂM SÓC VÀ THU HO CH CHÈ Technical procedure for Tea production 1. Ph m vi áp d ng: Tiêu chu n này áp d ng cho toàn b di n tích chè tr ng m i b ng cây giâm cành và di n tích chè kinh doanh trong c nư c. 2. Quy trình k thu t. 2.1- Đi u ki n sinh thái
 4. 2.1.1-Khí h u. - Nhi t đ không khí trung bình hàng năm: 18 - 23o C. -Đ m không khí trung bình hàng năm: trên 80%. - Lư ng mưa hàng năm: trên 1.200 mm. 2.1.2- Đ t đai: - Đ t có t ng dày canh tác 50 cm tr lên, k t c u tơi x p. - M ch nư c ng m sâu dư i m t đ t t 100 cm tr lên. - Đ pHKCL t 4,0 - 6,0, t l mùn t ng s 2,0% tr lên. - Đ d c bình quân đ i không quá 25o. 2.2-Thi t k đ i nương. 2.2.1- Thi t k đ i, hàng chè: - Thi t k t ng đ i ph i n m trong thi t k t ng th chung toàn vùng. - Thi t k đ ng b ngay t đ u h th ng đư ng, các công trình ph tr cây phân xanh, g, ch n gió; Nh ng nơi thu n l i c n làm đ p, h ch a nư c chân đ i, b ch a nư c, h th ng tư i nư c, h phân trên đ i. - Thi t k hàng: + Nơi đ i có đ d c bình quân 6o tr xu ng (c c b có th t i 8o): Thi t k hàng chè th ng theo hàng dài nh t, song song v i đư ng bình đ chính, hàng c t x p bìa lô. + Nơi đ i có đ d c bình quân trên 6o: Thi t k hàng theo đư ng đ ng m c, hàng c t x p xen k và t p trung thành nhóm s ch n. 2.2.2- H th ng đư ng: V trí B Đ d c Đ Các yêu c u khác r ng m t nghiêng Lo i m t đư ng vào đư ng đư ng trong (đ ) đ i (m) (đ ) 1 2 3 4 5 6 1- Xuyên gi a khu chè. 5-6 5 - Hai mép tr ng cây. Có Đư ng h th ng rãnh thoát tr c nư c hai bên chính 1- N i đư ng tr c v i 4-5 6 6 Mép ngoài tr ng cây Đư ng các đ i ho c các đ i liên đ i v i nhau
 5. 3- N i đư ng liên đ i v i 3-4 8 - 10 5 Có rãnh thoát nư c Đư ng đ nh và đư ng vành phía trong. Có vòng lên đ i đ i quay xe ngã ba. Mép ngoài tr ng cây thưa. 4- Đư ng vành chân đ i 3-4 1-2 6-7 Mép ngoài tr ng cây Đư ng và cách 30 - 50 m thưa. vành đ i theo sư n đ i có m t đư ng. 5- C t ngang (đ i 3-4 10 - 12 - S a theo m t đ t t Đư ng ph ng) hay c t chéo nhiên, không có rãnh lô hàng chè (đ i d c), thoát nư c. cách nhau 150 - 200 m 6- Trong lô chè, cách 1,2 - 10 - 12 - S a theo m t đ t t Đư ng nhau 57 - 70 m, c t 1,3 nhiên, không có rãnh chăm ngang hay chéo hàng thoát nư c. sóc chè. 2.2.3- Thi t k h ng m c ph tr . - Có đai r ng ch n vuông góc v i hư ng gió chính. C cách 200 - 500 mét có m t đai r ng 5 - 10 mét, có k t c u thoáng. Nơi thu n l i thì b trí thêm đai r ng vành chân và đ nh đ i. - C 5 - 10 ha có m t lán trú mưa, n ng. C 3 - 5 ha có m t b chìm ch a nư c 3 - 5 m3, bình quân 1 m3 nư c / ha cho phun thu c . C 2 - 3 ha có m t h phân h u cơ t i ch , dung tích ch a 8 - 10 m3/ đ t . 2.3- K thu t gieo tr ng. 2.3.1- Làm đ t. Vi c làm đ t tr ng chè ph i đ t yêu c u sâu, s ch, i, vùi l p đ t m t có nhi u h t c xu ng dư i, san i nh ng đi m d c c c b . a) Làm đ t theo cách cày sâu toàn b b m t sâu 20 - 25 cm, b a san. Trư ng h p không cày toàn b b m t cũng ph i đào rãnh tr ng. Đào rãnh hàng tr ng chè sâu 40 - 45 cm, r ng 50 - 60 cm. L p đ t m t xu ng dư i, l p đ t cái lên trên cách m t đ t 5 - 10 cm. b) Th i v làm đ t: Làm đ t vào th i gian ít mưa (dư i 150 mm / tháng) tránh xói mòn. - Tháng 9 - 11 đ i v i lo i đ t m i, nhi u mùn, khai hoang xong tr ng ngay. - Tháng 11 - 3 đ i v i lo i đ t ph c hoang, đ t x u, tr ng m t v cây phân xanh c i t o đ t. 2.3.2- Gi ng chè. 2.3.2.1- Tr ng các gi ng chè đã đư c kh o nghi m thích h p vùng: - Vùng th p ( đ cao dư i 100m): Nhân tr ng gi ng PH1, LDP1, LDP2 và Trung Du ch n l c, giâm cành.
 6. - Vùng gi a : Phân vùng có đ cao 100 - 500 m tr ng các gi ng LDP1, LDP2, và Shan ch n l c giâm cành. Phân vùng có đ cao 500 - 1000m tr ng gi ng Shan ch n l c,TRI 777 giâm cành. - Vùng cao (hơn 1000m): Tr ng gi ng Shan ch n l c t i ch . 2.3.2.2- Tr ng chè b u cây đ m b o đúng tiêu chu n: Chè giâm cành: Cây sinh trư ng trong vư n ươm t 8 - 12 tháng tu i. M m cây cao t 20 cm tr lên, có 6 - 8 lá th t, đư ng kính m m sát g c t 4 - 5 mm tr lên, v phía g c màu đ nâu, phía ng n xanh th m. Lá chè to, dày, xanh đ m, bóng láng, không có n hoa. 2.3.3- Th i v tr ng. Th i v giâm cành: Phía B c tháng 1 - 2 và tháng 7 - 8; Phía Nam tháng 2 - 3 và tháng 5- 7. Th i v tr ng b u cây: Phía B c tháng 1 - 3 và tháng 8 - 9; Phía Nam tháng 2 - 4 và tháng 6 - 7 khi đ t đ m. 2.3.4- Tr ng cây chè. Đ t tr ng chè ph i đư c cày vùi phân xanh trư c khi tr ng ít nh t 1 tháng. Khi tr ng thì b h hay cày r ch sâu 20 - 25 cm theo rãnh hàng đã đư c đào đ tr ng b u cây. 2.3.4.1- Kho ng cách tr ng: - Nơi d c dư i 15o: Hàng cách hàng 1,4 - 1,5 m, cây cách cây 0,4 - 0,5 m. - Nơi d c trên 15o : Hàng cách hàng 1,2 - 1,3 m, cây cách cây 0,3 - 0,4 m. 2.3.4.2- Tr ng cây sau khi đã b túi b u. Đ t b u vào h hay r ch, l p đ t, nén đ t đ u xung quanh b u, l p ph l p đ t tơi trên v t c t hom 1 - 2 cm, đ t m m cây theo m t hư ng xuôi chi u gió chính. Tr ng xong t c , rác hai bên hàng chè hay h c tr ng dày 8 - 10 cm, r ng 20 - 30 cm m i bên. Lo i c , rác dùng đ t là ph n không có kh năng tái sinh. 2.3.4.3- Tr ng cây phân xanh, che bóng: Cây phân xanh là các lo i cây có kh năng c i t o đ t, làm phân bón tăng ch t dinh dư ng cho cây chè, t t nh t là các cây h đ u. Th i v gieo: T tháng 1 - 4 hàng năm, ngay sau khi làm đ t, tr ng chè. Cách gieo: Cây hàng năm gieo gi a hàng, m t đ tuỳ theo lo i cây, cách g c chè ít nh t 40 cm v m i bên. Cây phân xanh lưu niên 2 - 4 năm (các lo i mu ng, c t khí) kiêm che bóng t m đư c gieo theo c m m t đư ng gi a hai hàng chè, kho ng cách tâm c m 30 - 40 cm, m i c m đư ng kính 3 - 5 cm. Cây bóng mát b đ u, thân g , tán thưa, r ng, không tranh ch p nư c v i cây chè v mùa đông, đư c tr ng cùng hàng hay gi a hai hàng chè, m t đ t 150 - 250 cây/ha, tr ng b ng cây ươm b u, đ m b o che bóng 30 - 50 % ánh sáng m t tr i. 2.4- K thu t chăm sóc: 2.4.1- Gi m cây con.
 7. Nương chè ph i đư c tr ng gi m cây con ngay t năm đ u sau tr ng vào nh ng ch m t kho ng. B u cây con đem gi m có cùng tu i cây tr ng trên nương, đã đư c d phòng 10%. Bón thêm m i cây 1,0 kg phân chu ng t t trư c tr ng gi m. Tr ng gi m vào ngày râm mát, mưa nh ho c sau mưa to. Gi m chè c n đư c ti n hành liên t c trong th i kỳ nương chè ki n thi t cơ b n (2 - 3 năm), đ m b o nương chè đông đ c, đ ng đ u. Tr ng gi m t t nh t vào th i v Xuân s m (tháng 1 - 2), mưa nh , đ t v a m. Đ i v i nương chè tu i l n m t kho ng ti n hành tr ng gi m cây con 14 - 16 tháng tu i, chi u cao 35 - 40 cm sau khi b m ng n. Kích thư c b u l n 25 x 12 cm, b u đ t đư c đóng v i t l 3 ph n đ t + 1 ph n phân h u cơ hoai m c đã đư c v i phân lân. Th i v gi m t tháng 8 - 10 ( phía B c), tháng 9 - 11 (phía Nam) vào cu i mùa mưa khi đ t đ m. 2.4.2- Bón phân. 2.4.2.1- Bón lót trư c khi tr ng: Sau khi đào rãnh hàng xong bón lót phân h u cơ 20 - 30 t n / ha và 100 - 150 kg P2O5 kg/ha, tr n phân vào đ t tr ng. 2.4.2.2- Bón phân cho m i ha chè ki n thi t cơ b n (2 - 3 năm sau tr ng) theo b ng sau: Lo i chè Lo i phân Lư ng S l n Th i gian Phương pháp bón phân bón bón (kg) (vào tháng) 1 2 3 4 5 6 Chè tu i 1 N 40 2 2 - 3 và 6 -7 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, cách g c 25 - 30 cm, P2O5 30 1 2-3 l p kín. K2O 30 1 2-3 Chè tu i 2 N 60 2 2 - 3 và 6 - 7 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, cách g c 25 - 30 cm, P2O5 30 1 2-3 l p kín. K2O 40 1 2- -3 Đ n t o hình H u cơ 15.000 - 1 11 - 12 Tr n đ u, bón r ch sâu l n I (2tu i) 20.000 15 - 20 cm, cách g c 30 - 40 cm, l p kín. P2O5 1 11 - 12 100 Chè tu i 3 N 80 2 2 - 3 và 6 - 7 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, cách g c 30 - 40 cm, P2O5 40 1 2-3 l p kín. K2O 60 2 2 - 3 và 6 - 7
 8. 2.4.2.3- Bón phân cho m i ha chè kinh doanh theo b ng sau: Lo i chè Lo i Lư ng S Th i gian Phương pháp bón phân phân l n bón bón (kg) (vào tháng) 1 2 3 4 5 6 Các lo i hình H u 25.000 - 1 12 - 1 Tr n đ u, bón r ch sâu 15 - kinh doanh 3 cơ 30.000 20 cm, gi a hàng, l p kín. năm 1 l n 1 12 - 1 P2O5 100 Năng su t đ t N 100 - 120 3-4 2;4;6;8 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, dư i 60 t /ha gi a hàng, l p kín. Bón 40 - P2O5 40 - 60 1 2 20 - 30 - 10 % ho c 40 - 30 - 30% N; 100 % P2O5; 60 - 40%K2O K2O 60 - 80 2 2;4 Năng su t đ t N 120 - 180 3-4 2;4;6;8 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, gi a hàng, l p kín. Bón 40 - 60 - dư i 80 P2O5 60 - 100 1 2 20 - 30 - 10 ho c 40 - 30 - ta/ha 30% N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O. K2O 80 - 120 2 2-4 Năng su t đ t N 180 - 300 3-5 1;3;5;7; Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, 9 gi a hàng, l p kín. Bón 30 - 80 - dư i 120 P2O5 100 - 160 1 20 - 30 - 20 - 10% ho c 30 - t /ha. 1 20 - 30 - 20% N; 100% P2O5; 60 - 30 - 10%K2O. K2O 120 - 200 2-3 1;5;9 Năng su t đ t N 300 - 600 3-5 1;3;5;7; Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, t 120 t /ha 9 gi a hàng, l p kín. Bón 30 - tr lên P2O5 160 - 200 1 20 - 30 - 20 - 10% ho c 30 - 1 20 - 30 - 20% N; 100% P2O5; 60 - 30 - 10%K2O. K2O 200 - 300 2-3 1;5;9 2.4.2.4- Bón phân cho m i 1 ha chè gi ng vư n cây l y hom như sau: Lo i phân Lư ng S l n bón Th i gian Phương pháp bón phân bón (Kg) (vào tháng)
 9. H u cơ 25.000 - 1 12 - 1 Tr n đ u v i phân lân, bón 30.000 r ch sâu 15 - 20 cm , gi a hàng, l p kín. N 200 2 2;6 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, gi a hàng, l p kín. Bón 60 - 40 P2O5 300 1 12 - 1 % N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O K2O 200 2 2;6 2.4.2.5- Bón phân cho chè ph c h i. Nương chè tu i l n, m t kho ng dư i 40% c n ti n hành ph c h i. Đào rãnh hay h tr ng gi m r ng 40 cm, sâu 30cm, bón phân h u cơ lư ng 2,5 - 3,0 kg/ g c, tr n đ t l p kín trư c khi gi m ít nh t 1 tháng. Nh ng đi m m t kho ng liên t c, ti n hành gieo cây phân xanh, b sung cây bóng mát như chè KTCB trên đ t ph c hoang. Bón phân cho 1 ha c th như sau: Lo i phân Lư ng S l n bón Th i gian Phương pháp bón phân bón (Kg) (vào tháng) H u cơ 20.000 - 1 12 - 1 Tr n đ u v i phân lân, bón 30.000 r ch sâu 15 - 20 cm , gi a hàng, l p kín. Bón trư c 1 năm đ i v i chè đ n đau, đ n tr l i. N 200 - 300 2-3 2;5;8 Tr n đ u, bón sâu 6 - 8 cm, gi a hàng, l p kín. Bón 60 - 40 P2O5 100 1 12 - 1 % ho c 30 - 40 - 30% N; 100% P2O5; 60 - 40%K2O K2O 150 - 200 2 2;6 2.4.3- Phòng tr c d i. 2.4.3.1- Đ i v i chè ki n thi t cơ b n: X i c , đ m b o c s ch quanh năm trên hàng chè. Riêng chè 1 tu i c n nh c tay g c chè đ b o v đư c cây chè. Gi a hàng tr ng xen cây phân xanh, đ u đ , ho c b a x i s ch c . V Xuân (tháng 1 - 2) và v Thu (tháng 8 - 9) x i s ch toàn b di n tích 1 l n/v .
 10. Trong năm x i g c 2 - 3 l n, r ng 30 - 40 cm v hai bên hàng chè. 2.4.3.2- Đ i v i chè kinh doanh: - V Đông Xuân: X i s ch c d i, cây gi a hàng ho c phay sâu 10 cm, l p phân h u cơ và cành lá già sau khi đ n, n u h n không cày đư c thì x i s ch toàn b . - V Hè Thu: Đào g c cây d i, phát lu ng ho c x i c g c gi a hàng, b a 3 - 4 l n ho c phay sâu 5 cm. Đ i chè đư c t c , rác kín đ t trong v Đông Xuân thì b t các khâu làm c trong v Hè Thu. 2.4.3.3- Đ i v i vư n chè nuôi hom gi ng: - V Đông Xuân: X i s ch c g c, cày b a gi a hàng đ làm s ch c . - V Hè Thu: X i c k t h p bón phân, phát c d i trong nương chè và bìa lô. 2.4.3.4- Đ i v i chè ph c h i: - V Đông Xuân: X i s ch c trên toàn b di n tích. - V Hè Thu: Đánh g c cây d i, phát c ven đư ng, lu ng c g c. 2.4.4- Phòng tr sâu, b nh. Phòng tr sâu, b nh h i chè b ng bi n pháp t ng h p đ m b o h p lý v kinh t và b n v ng d a trên s ph i h p bi n pháp tr ng tr t, sinh h c, di truy n ch n gi ng và hoá h c, nh m đ t s n lư ng cao nh t v i tác h i ít nh t trong môi trư ng. Ph i ki m tra thư ng xuyên, phát hi n s m đ t p trung phòng tr . Các bi n pháp phòng tr c th : - Bi n pháp canh tác: Cày b a di t c , v sinh nương đ i, l p đ t di t nh ng, di t m m b nh, bón phân h p lý, thay đ i th i kỳ đ n, hái ch y non đ lo i b tr ng sâu, m m b nh. - Bi n pháp sinh h c, sinh thái: Tr ng cây bóng mát v i lo i thích h p và có m t đ đ m b o đ m trên nương chè. H n ch đ n m c th p nh t thu c hoá h c đ đ m b o duy trì t p đoàn thiên đ ch có ích, cân b ng sinh thái trên nương chè. - Bi n pháp hoá h c: Không phun thu c theo đ nh kỳ. Phun thu c theo đi u tra d tính, d báo khi có sâu non ho c khi chè m i b b nh. Dùng thu c đúng ch d n v lo i, li u lư ng dùng đ i v i các đ i tư ng sâu, b nh h i. Th i gian cách ly đ m b o ít nh t 10 - 15 ngày m i đư c thu hái đ t chè. 2.4.5- Đ n chè. 2.4.5.1- Đ n t o hình: L n 1: Khi chè 2 tu i, đ n thân chính cách m t đ t 12 - 15 cm, đ n cành cách m t đ t 30 - 35 cm.
 11. L n 2: Khi chè 3 tu i, đ n cành chính cách m t đ t 30 - 35 cm, đ n cành tán cách m t đ t 40 - 45 cm. 2.4.5.2- Đ n ph t: Hai năm đ u, m i năm đ n trên v t đ n cũ 5 cm. Sau đó m i năm đ n cao thêm 3 cm, khi v t đ n dư i cùng cao 70 cm so v i m t đ t thì hàng năm ch đ n cao thêm 1 cm so v t đ n cũ. Tuy t đ i không c t t a cành la, đ m b o đ che ph , khép tán trên nương. Đ i v i nương chè sinh trư ng y u, tán lá thưa m ng, có th áp d ng chu kỳ đ n cách năm: 1 năm đ n ph t như trên, 1 năm đ n s a b ng tán ch c t ph n cành xanh. 2.4.5.3- Đ n l ng: Nh ng đ i chè đã đư c đ n ph t nhi u năm, v t đ n cao quá 90 cm so v i m t đ t, nhi u cành tăm hương, u bư u, búp nh , năng su t gi m thì đ n l ng cách m t đ t 60 - 65 cm; ho c chè năng su t khá nhưng cây cao quá cũng đ n l ng cách m t đ t 70 - 75 cm. 2.4.5.4- Đ n đau: Nh ng đ i chè đư c đ n l ng nhi u năm, cành nhi u m u, cây sinh trư ng kém, năng su t gi m rõ r t thì đ n đau cách m t đ t 40 - 45 cm. 2.4.5.5- Đ n tr l i: Nh ng nương chè già, c n c i đã đư c đ n đau nhi u l n, năng su t gi m nghiêm tr ng thì đ n tr l i cách m t đ t 10 - 25 cm. 2.4.5.6- Th i v đ n: T gi a tháng 12 đ n h t tháng 1. - Nơi thư ng b sương mu i đ n mu n hơn, đ n sau đ t sương mu i n ng. - Đ n đau trư c, đ n ph t sau. - Đ n t o hình, chè con trư c, đ n chè trư ng thành sau. Đ i v i vùng đ m b o đ m, ho c có đi u ki n ch đ ng tư i chè có th đ n m t ph n di n tích vào tháng 4 - 5 sau đ t chè Xuân góp ph n r i v thu ho ch chè. 2.4.5.7- Cách đ n và d ng c đ n: - Đ n t o tán có m t b ng nghiêng theo sư n d c, không làm d p cành, sây sát v . - Đ n đau, đ n l ng, đ n t o hình l n đ u thì dùng dao. Đ n ph t, đ n t o hình l n 2 thì dùng kéo ho c dao. Đ n tr l i, s a cành l n chè gi ng thì dùng cưa. - Đ i v i các gi ng chè có phân cành nhi u, m t đ cành l n, sinh trư ng đ nh đ u thì có th áp d ng máy đ n đ nâng cao năng su t lao đ ng. 2.4.6- Tư i chè: Nơi có đi u ki n v ngu n nư c, kh năng đ u tư thì có th ti n hành tư i cho chè khi đ m đ t dư i 60% s c ch a m đ ng ru ng (vào các tháng h n, t tháng 11 - 4 năm sau và các th i đi m h n dài chính v quá 15 ngày). Tư i theo phương pháp phun mưa b m t v i vòi tư i di đ ng ho c c đ nh cho hi u qu cao. 2.5- Thu ho ch và b o qu n.
 12. 2.5.1- Thu ho ch. 2.5.1.1- Hái t o hình chè ki n thi t cơ b n: - Đ i v i chè 1 tu i: T tháng 10, hái b m ng n nh ng cây cao 60 cm tr lên. - Đ i v i chè 2 tu i: Hái đ t trên nh ng cây to kho và cách m t đ t 50 cm tr lên. 2.5.1.2- Hái t o hình sau khi đ n: - Đ i v i chè đ n l n 1: Đ t đ u hái cách m t đ t 40 - 45 cm, t o thành m t ph ng nghiêng theo sư n d c. Đ t 2 hái đ t ch a 2 lá và lá cá. - Đ i v i chè đ n l n 2: Đ t đ u hái cao hơn chè đ n l n 1 t 25 - 30 cm, các đ t sau hái ch a bình thư ng như chè đ n l n 1. 2.5.1.3- Hái chè kinh doanh: a)- Hái đ t và 2 - 3 lá non (xác đ nh theo tiêu chu n Nhà nư c TCVN 1053 - 71 - 1054 - 71). Khi trên tán có 30% s đ t đ tiêu chu n thì hái, không b sót, không đ quá l a, c 7 - 10 ngày hái 1 l a, t n thu đ t mù xoè. b)- Th i v : V Xuân (tháng 3 - 4): Hái ch a 2 lá và lá cá, t o tán b ng. Nh ng đ t vư t cao hơn m t tán thì hái sát lá cá. V Hè Thu (tháng 5 - 10): Hái ch a 1 lá và lá cá, t o tán b ng. Nh ng đ t cao hơn m t tán thì hái sát lá cá. V Thu Đông (tháng 11- 12): Tháng 11 hái ch a lá cá, tháng 12 hái c lá cá. c)- Đ i v i các gi ng chè có phân cành nhi u, m t đ cành mau, sinh trư ng đ nh đ u thì có th áp d ng hái b ng kéo hay hái chè b ng máy đ nâng cao năng su t lao đ ng. 2.5.1.4- Hái chè trên nương đ n tr l i, đ n đau thì ti n hành như đ i v i chè ki n thi t c b n. 2.5.2- B o qu n: Chè đ t tươi thu xong ph i đ nơi râm mát, b trong s t không nén ch t, không đ ng trong bao kín, không đ héo, l n b n v i v t l , t p ch t, đưa đ n nơi ch bi n không quá 10 ti ng.
 13. C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ______________ 10TCN tiêu chu n ngành 10TCN 447- 2000 HOM CHÈ GI NG LDP1 VÀ GI NG LDP2
 14. Hà n i - 2001 Cơ quan biên so n: Vi n Nghiên c u Chè. Cơ quan đ ngh ban hành: T ng Công ty Chè Vi t Nam. Cơ quan trình duy t: V Khoa h c, Công ngh và Ch t lư ng S n ph m - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Cơ quan xét duy t ban hành: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Quy t đ nh ban hành: S : /QĐ-BNN-KH ngày tháng năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. _____________________________________________________________ NHÓM B & C TIÊU CHU N NGÀNH 10TCN 447- 2001 _____________________________________________________________ HOM CHÈ GI NG LDP1 VÀ GI NG LDP2 Tea cutting of seed LDP1 and seed LDP2 1- Ph m vi áp d ng: Tiêu chu n này quy đ nh yêu c u ch t lư ng cho t t c các lô hom chè gi ng LDP1 và gi ng LDP2.
 15. 2- Quy đ nh chung: - C t và x lý hom chè LDP1 và LDP2 đư c áp d ng theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 3242- 79. - Phương pháp l y m u, phương pháp xác đ nh các ch tiêu ch t lư ng theo quy đ nh trong tiêu chu n TCVN 3242 - 79. - Các lô hom khi lưu thông ph i có phi u ki m nghi m ch t lư ng c a cơ quan qu n lý gi ng. - Hom chè đư c c t t cành nuôi trên tán c a các gi ng LDP1 và gi ng LDP2. Gi ng chè LDP1 và gi ng LDP2 là các gi ng cùng đư c t o ra b ng phương pháp lai h u tính gi a gi ng m Đ i B ch Trà v i gi ng b PH1. - Lô hom đư c ki m nghi m là t p h p nhi u hom chè v i m t kh i lư ng đ l n có tính đ ng nh t v phân lo i, th i gian, đi u ki n c t ra hom dùng trong lưu thông. Khi ki m nghi m, hom s đư c l y t các v trí khác nhau c a lô theo quy đ nh chung v phương pháp l y m u trung bình. 3- Yêu c u k thu t: 3.1- Hom chè gi ng LDP1 và gi ng LDP2 dùng đ giâm cành có màu xanh đ m hay màu nâu sáng, không có sâu, b nh, đư c c t đúng quy cách. 3.2- Các lô hom ph i đ m b o đ đ ng nh t. 3.3- Các ch tiêu ch t lư ng ch y u như b ng: TT CH TIÊU LO I HOM Lo i 1 Lo i 2 1 2 4 5 1 Chi u dài hom (cm) 3,5 ( 4,5 3,5 ( 4,5 2 Đư ng kính thân hom (mm) >3,0 ( 3,5 2,5 ( 3,0 3 Đ dài m m (mm) (10 >10( 50 4 Di n tích lá (cm2) >20 >18 5 S hom / kg. 800 ( 900 >900 ( 1200 3.5- Bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n:
 16. 3.5.1- Hom đư c đ ng trong túi ch t d o (Polyethylen) hay thùng g c l n, có duy trì đ m đ m b o ít nh t 85%, không có v t l , t p ch t. M i túi hay thùng đ ng không quá 10 kg hom. 3.5.2- Khi v n chuy n, hom ph i đư c che n ng, ch ng nóng, tránh d p nát. V n chuy n b ng xe cơ gi i ph i có giàn ngăn cách các l p bao đ ng hom. 3.5.3- Th i gian b o qu n, v n chuy n: K t khi c t cành hom trên vư n cây m đ n ngày c m hom vào b u đ t: Không quá 05 ngày trong v Hè Thu. Không qua 08 ngày trong v Đông Xuân. 3.5.4- M i bao hom chè ph i g n nhãn và ghi rõ: Tên gi ng, lo i, tên cơ s s n xu t, ngày c t hom, kh i lư ng ho c s lư ng hom, ngư i ki m tra.
Đồng bộ tài khoản