Quyết định số 18/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 18/2005/Q -BGTVT NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M TRONG CÔNG TÁC ÀO T O, THI, KI M TRA, C P, I B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh trách nhi m và hình th c x lý vi ph m trong công tác ào t o, thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n, ch o và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này, t ng h p các ki n ngh , xu t, nghiên c u v nh ng v n liên quan trình B trư ng s a i, b sung Quy nh này phù h p v i th c t . i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các v ch c năng, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình
 2. ( ã ký) QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M TRONG CÔNG TÁC ÀO T O, THI, KI M TRA, C P, I B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2005/Q -BGTVT, ngày 24 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý vi ph m trong công tác ào t o, thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v ào t o, thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a bao g m: a) C c ư ng sông Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. b) Các t ch c, cá nhân th c hi n vi c ào t o, thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. c) Các thành viên H i ng thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a các c p. 2. Quy nh này không áp d ng i v i t ch c, cá nhân làm nhi m v ào t o, thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh và tàu cá. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a là nh ng công vi c: ào t o m i; b túc nâng h ng b ng; thi, ki m tra (sau ây g i chung là thi); c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ch ng ch lái phương ti n thu n i a. 2. Cơ s ào t o là trư ng ho c trung tâm b o m các i u ki n theo quy nh.
 3. 3. Hi u trư ng nhà trư ng, Giám c trung tâm là ngư i ng u cơ s ào t o, sau ây g i chung là Hi u trư ng. 4. Giáo viên là ngư i tr c ti p gi ng d y trong các cơ s ào t o, bao g m: giáo viên ch nhi m, giáo viên b môn, giáo viên th nh gi ng. i u 4. Quy nh v vi ph m trong công tác ào t o, thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Thành l p cơ s ào t o ho c t ch c ho t ng ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a trái phép. 2. Không th c hi n úng n i dung gi ng d y ã quy nh. 3. Làm h sơ gi , vi ph m quy ch tuy n sinh, thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 4. Xâm ph m thân th , nhân phNm nhà giáo, ngư c ãi, hành h ngư i h c. 5. Gây r i, làm m t tr t t an ninh nơi h c, thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 6. Gây thi t h i v cơ s v t ch t c a cơ s ào t o ho c các ơn v có liên quan. 7. Thu và s d ng h c phí, l phí sai quy nh. 8. Các hành vi khác vi ph m pháp lu t v ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. i u 5. Th m quy n x lý vi ph m 1. B Giao thông v n t i quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a C c trư ng, Phó c c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, th trư ng các ơn v , cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a tr c thu c B . 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. 3. Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a th trư ng cơ s ào t o tr c thu c. 4. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam a) Quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a th trư ng các cơ s ào t o tr c thu c, các thành viên h i ng thi, các cán b có liên quan thu c quy n qu n lý;
 4. b) ngh cơ quan có thNm quy n x lý k lu t i v i vi ph m c a t ch c, cá nhân làm nhi m v ào t o, thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn, ngư i lái phương ti n th y n i a; c) Thu h i th giám kh o; d) ình ch tuy n sinh ào t o, b túc thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a i v i cơ s ào t o vi ph m. 5. Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính a) Quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a th trư ng cơ s ào t o, thành viên h i ng thi, cán b qu n lý tr c thu c; b) ình ch tuy n sinh ào t o, b túc thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a i v i cơ s ào t o vi ph m. 6. Hi u trư ng cơ s ào t o a) Quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a cán b , công nhân viên thu c quy n qu n lý; b) ngh c p có thNm quy n quy t nh x lý k lu t i v i vi ph m c a ngư i có liên quan n vi c ào t o, b túc thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. Chương 2: TRÁCH NHI M T CH C, CÁ NHÂN VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M M C I: CÁ NHÂN THU C CƠ QUAN QU N LÝ CƠ S ÀO T O i u 6. i v i C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam 1. Trách nhi m: a) Xây d ng quy ho ch cơ s ào t o, l p k ho ch ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t; b) Tham mưu B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ho c trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; c) T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a trong ph m vi c nư c; d) Thành l p H i ng thi, duy t báo cáo c a H i ng thi, quy t nh công nh n trúng tuy n; c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i;
 5. ) Ch o vi c hư ng d n, ki m tra, sơ k t, t ng k t và báo cáo B Giao thông v n t i v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; gi i quy t nh ng v n có liên quan n công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 7. i v i Phó C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ư c phân công ph trách công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v theo s phân công c a C c trư ng v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nh ng vi c ã ư c phân công; b) xu t ý ki n C c trư ng ch o ho c tham mưu B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ho c trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m ư c quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m ư c quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ư c phân công có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này.
 6. i u 8. i v i Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, dư i ây g i chung là Giám c S 1. Trách nhi m: a) T ch c, ch o th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; b) Xây d ng quy ho ch cơ s ào t o, l p k ho ch ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a thu c ph m vi a phương trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t; c) Xét duy t danh sách h c viên theo quy nh; d) Thành l p H i ng thi, ki m tra; duy t báo cáo c a H i ng thi, ki m tra; quy t nh công nh n trúng tuy n và c p b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh c a B Giao thông v n t i; ) Ch o vi c hư ng d n, sơ k t, t ng k t, ki m tra, báo cáo công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a v B Giao thông v n t i, C c ư ng sông Vi t Nam và xu t bi n pháp gi i quy t nh ng v n có liên quan trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 9. i v i Phó Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, dư i ây g i chung là Phó giám c S , ư c phân công ph trách công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám c S v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a và ch u trách nhi m trư c Giám c S v nh ng vi c ã ư c phân công;
 7. b) xu t ý ki n Giám c S ch o trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; báo cáo tình hình công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a v B Giao thông v n t i, C c ư ng sông Vi t Nam. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m ư c quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ư c phân công có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 10. i v i cán b , nhân viên thu c C c ư ng sông Vi t Nam làm nhi m v qu n lý công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Trách nhi m: a) Giúp C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; xây d ng quy ho ch cơ s ào t o; l p k ho ch ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; xây d ng cơ ch chính sách và các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a và hư ng d n th c hi n, trình C c trư ng ho c c p có thNm quy n ban hành; b) T ch c ki m tra, xét duy t danh sách h c viên theo quy nh khi ư c C c Trư ng u quy n; tham mưu C c trư ng quy t nh thành l p H i ng thi; tr c ti p ch o H i ng thi, gi i quy t các th t c trình C c trư ng duy t, quy t nh công nh n trúng tuy n và c p b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; c) T ch c th c hi n vi c c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh; d) Ki m tra, sơ k t, t ng k t, t ng h p báo cáo, xu t k p th i v i C c trư ng nh ng bi n pháp nh m phòng ng a các hi n tư ng tiêu c c, gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c c a các a phương, các cơ s ào t o trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m:
 8. a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ki m tra; không n m v ng tình hình và ph n nh k p th i, công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a xNy ra m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 11. i v i cán b , nhân viên thu c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính làm nhi m v qu n lý công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Trách nhi m: a) Giúp Giám c S th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; xây d ng k ho ch và các văn b n qu n lý v ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a và hư ng d n th c hi n, trình Giám c S ho c c p có thNm quy n ban hành; b) T ch c ki m tra, xét duy t danh sách h c viên theo quy nh khi ư c Giám c S u quy n; tham mưu Giám c S quy t nh thành l p H i ng thi, ki m tra; tr c ti p ch o H i ng thi, ki m tra; gi i quy t các th t c trình Giám c S duy t, quy t nh công nh n trúng tuy n và c p b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo phân c p; c) T ch c th c hi n vi c c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh; d) T ch c ki m tra, sơ k t, t ng k t, t ng h p báo cáo, xu t k p th i v i Giám c S và các c p có thNm quy n nh ng bi n pháp nh m phòng ng a các hi n tư ng tiêu c c, gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ki m tra; không n m v ng tình hình và ph n nh k p th i, công tác ào t o thuy n viên,
 9. ngư i lái phương ti n thu n i a x y ra m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 12. i v i th trư ng cơ quan ngoài ngành Giao thông v n t i tr c ti p qu n lý cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a 1. Trách nhi m: a) T ch c, ch o th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; b) L p k ho ch ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t; c) Xét duy t danh sách h c viên theo quy nh; d) xu t thành viên H i ng thi, k ho ch thi, ki m tra; ) Ch o vi c hư ng d n, sơ k t, t ng k t, ki m tra, báo cáo công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a v C c ư ng sông Vi t Nam và xu t bi n pháp gi i quy t nh ng v n có liên quan trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. M C II:T CH C, CÁ NHÂN THU C CƠ S ÀO T O i u 13. i v i cơ s ào t o
 10. 1. Các vi ph m g m: a) Không m b o i u ki n, tiêu chuNn cơ s ào t o theo quy nh; b) Th c hi n vi c tuy n sinh, qu n lý h c sinh, n i dung chương trình ào t o, thi, c p ch ng ch chuyên môn, qu n lý tài chính không úng quy nh; xNy ra các hành vi tiêu c c gây dư lu n x u trong xã h i. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) ình ch tuy n sinh trong th i h n 6 tháng n u vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này ho c nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; b) ình ch tuy n sinh n u tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này. i u 14. i v i Hi u trư ng 1. Trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; m b o i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t; ch t lư ng i ngũ giáo viên; giáo trình; tài li u theo quy nh; b) T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; c) T ch c th c hi n các khoá ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a theo quy nh; phòng ng a và x lý k p th i các hành vi vi ph m; không x y ra hi n tư ng tiêu c c trong ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; d) Th c hi n ki m tra, sơ k t, t ng k t, báo cáo, xu t v i c p trên nh ng v n có liên quan n ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công ch c dư i quy n ho c t ch c, cá nhân liên quan có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này.
 11. i u 15. i v i Phó Hi u trư ng 1. Trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v theo s phân công c a Hi u trư ng v công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v nh ng vi c ư c phân công; b) xu t v i Hi u trư ng nh ng bi n pháp nh m gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c khi vư t quá thNm quy n c a mình, ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b công ch c dư i quy n ho c t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ư c phân công có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 16. i v i Trư ng Khoa, Trư ng Ban ngh , Trư ng Phòng 1. Trách nhi m: a) Th c hi n y , úng chương trình, n i dung gi ng d y ho c chương trình công tác c a Khoa, Ban ngh ho c Phòng mình ph trách theo úng k ho ch ư c duy t; b) Qu n lý, phân công th c hi n quá trình gi ng d y và làm vi c c a giáo viên, cán b công nhân viên thu c Khoa, Ban ngh ho c Phòng mình ph trách; c) Thư ng xuyên ki m tra, x lý k p th i nh ng hi n tư ng tiêu c c, vư ng m c thu c ph m vi trách nhi m; sơ k t, t ng k t, báo cáo, xu t k p th i v i Hi u trư ng các bi n pháp gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n c a mình. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này;
 12. b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công nhân viên dư i quy n ho c t ch c, cá nhân liên quan có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 17. i v i Phó Trư ng Khoa, Phó Trư ng Ban ngh , Phó Trư ng Phòng 1. Trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng khoa, Trư ng Ban ngh , Trư ng Phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng Khoa, Trư ng Ban ngh , Trư ng Phòng v nh ng vi c ư c phân công; b) xu t v i Trư ng Khoa, Trư ng Ban ngh , Trư ng Phòng nh ng bi n pháp nh m gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c khi vư t quá thNm quy n c a mình, ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra cán b , công nhân viên dư i quy n ho c t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ư c phân công có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 18. i v i giáo viên ch nhi m l p 1. Trách nhi m: a) Phân công nhi m v qu n lý l p h c cho cán b l p;
 13. b) Ch u trách nhi m trư c Trư ng Khoa, Trư ng Ban ngh ho c Trư ng Phòng v các ho t ng c a l p trong th i gian h c t p; thư ng xuyên liên h v i giáo viên b môn, sinh ho t v i l p có bi n pháp tăng cư ng vi c h c t p và rèn luy n c a h c sinh; c) T ng h p và báo cáo c p trên tình hình, k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh trong l p; d) Phát hi n và ph n nh k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ki m tra h c sinh, h c viên c a l p có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 19. i v i giáo viên khác 1. Trách nhi m: a) Th c hi n úng k ho ch, n i dung gi ng d y; s gi ; m b o ch t lư ng môn h c và nh ng công vi c khác ư c phân công; th c hi n úng quy ch ào t o, thi; b) Theo dõi quá trình h c t p c a h c sinh, h c viên, t o i u ki n và giúp h c sinh, h c viên h c t p t t; c) Xác nh k t qu h c t p c a h c sinh, h c viên qua ki m tra h t môn h c, m b o khách quan, trung th c; báo cáo tình hình và k t qu h c t p c a t ng h c sinh, h c viên v môn h c ư c phân công gi ng d y v i Trư ng Khoa, Trư ng Ban ngh ho c Trư ng Phòng ng th i thông báo v i giáo viên ch nhi m l p. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ki m
 14. tra h c sinh, h c viên có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 20. i v i cán b , công nhân viên thu c các phòng chuyên môn, nghi p v 1. Trách nhi m: a) Th c hi n úng ch c trách trong ph m vi chuyên môn, nghi p v ư c phân công; b) Hư ng d n và ki m tra nh ng ngư i có liên quan th c hi n úng n i dung, th t c, quy trình v chuyên môn, nghi p v , ch u trách nhi m v k t qu công vi c c a mình; c) Phát hi n và ph n nh k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c trong công tác ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; các t ch c, cá nhân th c hi n không úng n i dung, th t c, quy trình v chuyên môn, nghi p v ư c phân công ph trách; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. M C III:CÁ NHÂN TRONG H I NG THI i u 21. i v i Ch t ch H i ng 1. Trách nhi m: a) Ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p H i ng thi v nh ng nhi m v ư c phân công; b) i u hành các ho t ng c a H i ng thi úng quy trình, n i dung, ti n và th t c theo quy nh;
 15. c) Phân công công vi c, ki m tra, giám sát các thành viên H i ng th c hi n nhi m v úng quy nh; d) Báo cáo k t qu kỳ thi lên Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p H i ng công nh n trúng tuy n và c p b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n thu n i a; ) ngh thi hành k lu t i v i thành viên H i ng ho c thí sinh có hành vi vi ph m Quy nh này, n i quy thi, và các quy nh khác có liên quan. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra các thành viên h i ng thi, các thí sinh có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 22. i v i Phó Ch t ch H i ng 1. Trách nhi m: a) Th c hi n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v công vi c ư c Ch t ch H i ng phân công ho c y quy n; b) Qu n lý và ki m tra, giám sát các thành viên H i ng do mình tr c ti p ph trách; c) Phát hi n và ph n nh k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c trong quá trình t ch c thi, ki m tra v i Ch t ch H i ng. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ch o, ki m tra các thành viên H i ng dư i quy n, các thí sinh trong ph m vi ư c phân công ph trách có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này;
 16. c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Cách ch c ho c bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 23. i v i y viên thư ký, thư ng tr c H i ng 1.Trách nhi m: a) Ti p nh n, i chi u h sơ, th t c và qu n lý danh sách thí sinh, c p th d thi; b) Xây d ng k ho ch th c hi n kỳ thi trình Ch t ch H i ng duy t; c) T ch c các khu v c thi, phòng thi; ôn c giám kh o, giám th th c hi n nhi m v theo s phân công c a Ch t ch H i ng; niêm y t danh sách thí sinh theo s báo danh; giám sát, ôn c các phòng thi th c hi n úng nguyên t c và n i quy thi; d) Theo dõi, t p h p k t qu thi; tham mưu H i ng xét k t qu kỳ thi, l p biên b n các kỳ h p c a H i ng và hoàn t t th t c c a kỳ thi theo quy nh. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; thi u ki m tra, theo dõi y , k p th i x y ra m t trong nh ng hành vi tiêu c c trong kỳ thi theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này. i u 24. i v i y viên H i ng 1. Trách nhi m: a) Ki m tra i u ki n an toàn phòng thi, phương ti n, thi t b ph c v , danh sách và th thí sinh; b) Ki m tra vi c ch p hành n i quy thi; c) Ch p hành s phân công c a Ch t ch H i ng, m b o úng n i dung, quy trình và th t c c a kỳ thi theo quy nh hi n hành;
 17. d) ánh giá k t qu bài thi, bài ki m tra c a thí sinh m b o trung th c, khách quan; ) Phát hi n và ph n nh k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c trong quá trình t ch c thi v i Ch t ch H i ng và Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p H i ng. 2. Hình th c x lý vi ph m: a) Khi n trách n u th c hi n không y trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này; b) C nh cáo n u không th c hi n ho c th c hi n không úng trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; các thí sinh có m t trong nh ng hành vi tiêu c c trong ph n vi c c a kỳ thi ư c phân công theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; c) H b c lương, h ng ch lương n u ti p t c tái ph m hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này ho c có m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này; d) Bu c thôi vi c n u tái ph m m t trong nh ng hành vi tiêu c c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản