Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005 QUY T Đ NH V C PB SUNG V N ĐI U L CHO QU Đ U TƯ PHÁT TRI N ĐÔ TH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph ; Theo Công văn s 138 TC/TCNH ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Tài chính v b sung v n đi u l c a Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph H Chí Minh; Xét đ ngh c a Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph t i Văn b n s 25/QĐT-TCKT ngày 17 tháng 01 năm 2005 v tăng v n đi u l và ý ki n c a S Tài ch nh t i C ng văn s 532/TC- ĐTSC ngày 24 tháng 01 năm 2005 ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ch p thu n c p b sung v n đi u l cho Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph t các qu d tr là 144.302.251.112 đ ng k t ngày 31 tháng 12 năm 2004, c th như sau : - Qu d tr b sung v n đi u l : 12.292.213.126 đ ng ; - Thu s d ng v n : 77.724.302.946 đ ng ; - Qu phát tri n nghi p v : 54.285.735.040 đ ng. Đi u 2. Vi c qu n lý và s d ng v n đi u l c a Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i Quy t đ nh s 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph và Thông tư s 43 TC/TCNH ngày 07 tháng 7 năm 1997 c a B Tài chính. Đi u 3. Chánh Văn Phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, T ng Giám đ c Qu Đ u tư phát tri n đô th ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 3 PHÓ CH T CH - TTUB: CT, PCT/TT, TM - VP HĐ-UB: PVP/KT - T TM, TH - Lưu (TM/P) Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản