Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
19
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 365:2007 "Bệnh viện đa khoa – hướng dẫn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 18/2007/QĐ-BXD Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 365:2007 "B NH VI N ĐA KHOA – HƯ NG D N THI T K " B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t nam: TCXDVN 365:2007 "B nh vi n đa khoa – Hư ng d n thi t k ". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - Website Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP, V KHCN Nguy n Văn Liên
Đồng bộ tài khoản