Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p- T do -H nh phúc ********** S : 18/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY CH QU N LÝ XÉT NGHI M NHANH V SINH AN TOÀN TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Đào t o, V trư ng V Pháp ch - B Y t và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch qu n lý xét nghi m nhanh v sinh an toàn th c ph m”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3 Quy dinh
Đồng bộ tài khoản