Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG TRN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 18/2007/Q -UBND ông Hà, ngày 13 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I MI N TÂY T NH QU NG TRN N NĂM 2010, CÓ TÍNH N NĂM 2015 U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG TRN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c l p, phê duy t và qu n lý Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Thông tư s 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c l p, phê duy t và qu n lý Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i; Căn c Ngh quy t 05-NQ/TU ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Ban ch p hành ng b t nh khóa XIII v phát tri n kinh t -xã h i mi n Tây n năm 2010; Căn c K t lu n s 223 -KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a H i ngh l n th 8 c a Ban Ch p hành ng b t nh khóa XIV v ti p t c th c hi n Ngh quy t s 04- NQ/TU v phát tri n kinh t - xã h i mi n bi n và vùng cát” và Ngh quy t 05-NQ/TU v phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây Qu ng Tr t nay n năm 2010 và nh ng năm ti p theo; Căn c Chương trình hành ng s 2348/UB-CTH ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a UBND t nh th c hi n Ngh quy t 05-NQ/TU ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Ban ch p hành ng b t nh khóa XIII v phát tri n kinh t -xã h i mi n Tây n năm 2010; Theo ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 35/TTr-SKH-VX ngày 18 tháng 5 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây t nh Qu ng Tr n năm 2010, có tính n năm 2015 v i n i dung ch y u sau: A. PH M VI RANH GI I: Mi n Tây t nh Qu ng Tr ư c xác nh bao g m 2 ti u vùng là vùng gò i và vùng mi n núi thu c ph m vi ranh gi i hành chính 72 xã, th tr n c a 07 huy n: Vĩnh Linh, Gio Linh, Tri u Phong, H i Lăng, Cam L , akrông và Hư ng Hóa. - Vùng gò i có 25 xã: Bao g m huy n Vĩnh Linh 04 xã: Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thu ; huy n Gio Linh 08 xã: Gio Châu, Gio Phong, Gio An, Gio Bình, Gio Sơn, Linh H i, Gio Hoà, Trung Sơn; huy n Tri u Phong 03 xã: Tri u Giang, Tri u Ái, Tri u Thư ng; huy n H i Lăng 06 xã: H i Lâm, H i L , H i Phú,
 2. H i Sơn, H i Chánh, H i Trư ng; huy n Cam L 04 xã: Cam Hi u, Cam Thanh, Cam An, Cam Thu . - Vùng mi n núi có 47 xã: Bao g m huy n Vĩnh Linh 03 xã và 01 th tr n: Xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và th tr n B n Quan; huy n Gio Linh 03 xã: Linh Thư ng, Vĩnh Trư ng, H i Thái; huy n Cam L 04 xã: Cam Chính, Cam Tuy n, Cam Thành, Cam Nghĩa; huy n akrông toàn b 13 xã và 01 th tr n; huy n Hư ng Hóa toàn b 20 xã và 02 th tr n. B. N I DUNG QUY HO CH: I. QUAN I M VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N 1. Quan i m phát tri n: - Vùng mi n Tây Qu ng Tr là m t b ph n h p thành n n kinh t - xã h i c a t nh, có m i quan h tác ng qua l i l n nhau trong quá trình phát tri n. Vi c phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây ph i g n bó và phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i toàn t nh n năm 2010 cũng như nh ng năm ti p theo; chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n núi c a qu c gia, c a t nh, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, các ngành, m b o tính hi u qu và b n v ng. - Phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây toàn di n, k t h p hài hoà m c tiêu tăng trư ng kinh t v i m c tiêu xoá ói gi m nghèo, n nh xã h i, gi v ng an ninh qu c phòng và b o v môi trư ng sinh thái, áp ng yêu c u phát tri n b n v ng. Ưu tiên phát tri n các lĩnh v c kinh t giàu ti m năng và có l i th so sánh như: thương m i, d ch v , s n xu t cây công nghi p dài ngày, tr ng r ng, các mô hình kinh t trang tr i nông, lâm k t h p và công nghi p ch bi n, s n xu t hàng xu t khNu theo hư ng Ny m nh s n xu t hàng hóa. - Phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn g n v i vi c phát tri n và hình thành các trung tâm, ô th có vai trò là trung tâm thu hút, thúc Ny phát tri n các ho t ng kinh t - văn hóa, i s ng trong vùng, c bi t là khu v c kinh t thương m i c bi t Lao B o và các ô th trên tuy n hành lang kinh t ông -Tây t o ng l c cho n n kinh t toàn t nh. - Th c hi n ng b các chương trình phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn vùng mi n Tây. Ny m nh phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, nâng cao m t b ng dân trí và ngu n nhân l c, th c hi n có hi u qu các chương trình y t , văn hóa, các chính sách xã h i i v i các i tư ng chính sách, ng bào dân t c thi u s và các vùng c bi t khó khăn. - Huy ng s c m nh t ng h p c a Nhà nư c, nhân dân và các t ch c trong và ngoài nư c trong u tư khai thác ti m năng, l i th c a vùng Ny m nh phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n tích c c vào s nghi p phát tri n b n v ng c a t nh nhà. 2. M c tiêu phát tri n 2.1. M c tiêu t ng quát
 3. n năm 2010, t m nhìn n 2015 xây d ng cơ c u kinh t nông - lâm, công nghi p và thương m i d ch v m t cách h p lý, chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn. Ny m nh phát tri n s n xu t công nghi p và d ch v ; phát tri n nông nghi p a d ng, m r ng s n xu t cây công nghi p g n v i ch bi n. Không ng ng c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân; gi gìn và phát huy các giá tr văn hóa truy n th ng v t th , phi v t th c a ng bào trong vùng v t th , phi v t th ; m b o an ninh qu c phòng, b o v môi trư ng, th c hi n t t các chính sách xã h i, nh canh nh cư, chính sách dân t c. 2.2. Nh ng m c tiêu c th n năm 2010, có tính n 2015 - V cơ c u kinh t : Nông-lâm nghi p chi m 47-49%, công nghi p-xây d ng chi m 22-24%, d ch v -thương m i du l ch chi m 28-30% và n năm 2015 t l này là 40%, 26% và 34%. - M r ng và phát tri n các cơ s s n xu t công nghiêp, ti u th công nghi p trong vùng, nh t là khu v c kinh t ng l c (Lao B o, Khe Sanh); phát tri n m nh các ngành d ch v , thương m i, du l ch khai thác ti m năng th m nh trong vùng và l i th so sánh c a tr c hàng lang kinh t ông-Tây, c a khNu qu c t Lao B o. - n năm 2010: Di n tích gieo tr ng cây lương th c (lúa, ngô) 19.000-20.000ha, trong ó di n tích lúa kho ng 16.920 ha; cây s n nguyên li u 8.000 ha. Cây công nghi p lâu năm: cao su 13.000 - 15.000 ha, s n lư ng t 10.000 t n ( n năm 2015 tăng lên 17.000-19.000 ha); cà phê 4.500 ha, s n lư ng t 8.000 - 9000 t n và n nh n năm 2015; h tiêu n nh m c 2.000- 2.500 ha; cây ăn qu n nh m c 3.000 ha. - Ny m nh các ho t ng b o v môi trư ng sinh thái, qu n lý tài nguyên; ph n u m i năm tr ng m i 4.000-4.500 ha r ng t p trung, khoanh nuôi tái sinh bình quân m i năm 3.000 ha r ng t nhiên. n năm 2010 ưa di n tích t có r ng lên 204.000 ha, che ph r ng 45,6%, trong ó: R ng phòng h 56.810 ha, r ng s n xu t 86.060 ha, r ng c d ng 61.130 ha. n năm 2015 di n tích t có r ng kho ng 240.000 ha, che ph r ng 50%. - Ny m nh phát tri n chăn nuôi hàng hóa, ph n u n năm 2010 ưa giá tr chăn nuôi chi m 30% cơ c u giá tr nông nghi p. - Ph n u gi m t l h nghèo còn kho ng 25% (tiêu chí 2006-2010), tăng h khá, h giàu; hoàn thành m c tiêu n nh nh canh, nh cư; gi m t l tăng dân s t nhiên còn 1,6% n năm 2010 và 1,3% vào năm 2015; 100% s h ư c dùng i n lư i; 80% s xã có bác s ; gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng còn 22%; gi m t l m ch t do thai nhi xu ng còn 0,4%o; H n ch n m c th p nh t và t ng bư c lo i tr d ch b nh, t n n xã h i. - Phát tri n giáo d c phù h p v i i u ki n c a t ng a bàn, ph n u thu hút 75- 80% s cháu 5 tu i vào m u giáo, 16-18% s cháu vào nhà tr ; n năm 2010 ph n u 100% s xã hoàn thành ph c p giáo d c Trung h c cơ s , t ng bư c tri n khai ph c p giáo d c THPT; 100% s xã có trư ng THCS ho c trư ng PTCS. Ny m nh vi c chuNn hóa i ngũ giáo viên các ngành h c.
 4. - Chú tr ng ng d ng và nhân r ng các mô hình ti n b khoa h c-công ngh trong ho t ng s n xu t, i s ng trên a bàn; Tăng phương ti n nghe nhìn, ph n u n năm 2010 t l h có ti vi t 60-70%; có 70% s h gia ình, làng, b n ư c công nh n là gia ình, làng, b n văn hóa; tăng cư ng cơ s v t ch t h t ng cho các ho t ng th d c-th thao, ph n u các xã có quy ho ch, k ho ch xây d ng các thi t ch văn hóa, th d c th thao. - Gi i quy t vi c làm, tăng t l s d ng th i gian lao ng khu v c nông thôn trong vùng lên 75-80%. ưa t l lao ng qua ào t o n năm 2010 t 23% và qua ào t o ngh t 16%; n năm 2015 t l này là 30% và 23%. - Ph n u n sau năm 2010 Ny nhanh t c ô th hóa khu v c th tr n Khe Sanh và Lao B o thành ô th lo i III t o ng l c cho s phát tri n chung c a c vùng. - n năm 2010 hoàn thi n m t s tr c chính giao thông mi n núi trong h th ng cơ s h t ng kinh t - qu c phòng k t h p. Chú tr ng các tr c ư ng giao thông n các c a khNu ph , ư ng tu n tra biên gi i. - Nhanh chóng hình thành các tr c, hành lang kinh t d c ư ng 9 và ư ng H Chí Minh t o nên các trung tâm kinh t , các khu th tr n th t , phát huy ti m năng v n có, t o ng l c cho quá trình phát tri n. II. QUY HO CH PHÁT TRI N CÁC NGÀNH A. LĨNH V C KINH T . 1. Quy ho ch s d ng t: n năm 2010 qu t nông nghi p s d ng là 246.290 ha (tăng 27.198,16 ha so v i năm 2005, trong ó: t s n xu t nông nghi p tăng 9.898,17 ha ( t tr ng lúa gi m 701,27 ha do chuy n i di n tích lúa kém hi u qu sang canh tác các cây tr ng khác, t dùng vào chăn nuôi gi m 156,95 ha, t tr ng cây hàng năm khác tăng 6.106,62 ha; t tr ng cây lâu năm tăng 4.649,77 ha); t lâm nghi p tăng 17.280.95 ha; t nuôi tr ng thu s n tăng 10,58 ha; t nông nghi p khác tăng 8,46 ha. n năm 2015 qu y nông nghi p s d ng là 280.400 ha, t p trung phát tri n cây công nghi p dài ngày; t lâm nghi p tăng 25.000 ha (qu ts d ng nông, lâm nghi p tăng ch y u là khai thác t chưa s d ng), t khai hoang m r ng do xây d ng các h p thu l i nh mi n núi c a các huy n Hư ng Hóa, akrông, Gio Linh, Vĩnh Linh. 2. Phát tri n Nông - Lâm nghi p 2.1. Nông nghi p a) nh hư ng phát tri n tr ng tr t: * Cây lương th c: n nh di n tích gieo tr ng kho ng 20.000 ha (trong ó di n tích lúa kho ng 16.900 ha). Tích c c khai hoang m r ng di n tích lúa nư c m t s khu v c thu n l i có i u ki n nư c tư i bù p m t s di n tích lúa nư c kém hi u qu chuy n i m c ích s d ng. T p trung thâm canh, ng d ng công ngh sinh h c, c bi t chú tr ng công tác kh o nghi m, tuy n ch n các b gi ng lúa m i có năng su t cao, ch t lư ng t t, ch n dòng, ph c tráng m t s gi ng lúa ang s n xu t
 5. có hi u qu ; xây d ng m t s công trình thu l i nh Hư ng Hóa và akrông tăng v và tăng di n tích lúa nư c. M r ng di n tích tr ng ngô, ưa các gi ng ngô có năng su t cao ã ư c tr ng th nghi m như LVN10, Bioseed, LVN-4, nâng cao năng su t bình quân toàn vùng t 31 t /ha. Ph n u n năm 2010 s n lư ng lương th c c a vùng t 75 - 80 ngàn t n trong ó lúa 70 - 70,5 ngàn t n, ưa lương th c bình quân u ngư i 288 kg/ngư i/năm, tăng 34 kg so v i năm 2005. * Cây ch t b t có c : Ưu tiên quy ho ch m t s vùng tr ng cây s n công nghi p t p trung khu v c Lìa và m t s nơi có i u ki n Hư ng Hóa, akrông; ng th i m r ng di n tích tr ng s n, nh t là khu v c quy ho ch s n xu t t p trung, k t h p thâm canh v a m b o hi u qu s n xu t c a ngư i nông dân v a m b o cung c p nguyên li u cho c 2 nhà máy ch bi n tinh b t s n H i Lăng và Hư ng Hóa. Ph n u n năm 2010 di n tích s n t 8.000 ha, năng su t bình quân 180 t /ha. * Cây công nghi p và cây th c phNm: - Cây công nghi p ng n ngày: Hư ng phát tri n ch y u là cây l c, m r ng di n tích tr ng l c lên 2.500 ha (trong ó các xã vùng núi 1.700 ha, chi m kho ng 68%) trên cơ s chuy n i t lúa, màu năng su t th p, xen canh, luân canh v i m t s cây tr ng khác. Ny m nh thâm canh, ng d ng ti n b k thu t canh tác và gi ng có năng su t như: L18, L14, L20, MD7, ưa năng su t l c bình quân lên 22-23 t /ha, s n lư ng kho ng 5,5-6,0 ngàn t n. - Cây công nghi p lâu năm: Hình thành các vùng s n xu t t p trung, t o nguyên li u cho công nghi p ch bi n và tăng quy mô hàng xu t khNu. + Cây cao su: nh hư ng chính là t p trung thâm canh di n tích cao su ã có tăng năng su t và hi u qu s n xu t. M r ng di n tích h p lý nh ng nơi có i u ki n và ã ư c quy ho ch phát tri n cây cao su theo mô hình tr ng cao su ti u i n. Ph n u n năm 2010 di n tích cao su toàn vùng t 14.500-16.000 ha s n lư ng trên 10.000 t n m khô và 18.000- 19.000 ha vào năm 2015. Có k ho ch phát tri n cây cao su Lào theo chương trình h p tác kinh t gi a Vi t Nam và Lào. + Cây cà phê: M r ng di n tích vùng s n xu t chuyên canh, Ny m nh công tác quy ho ch b trí dân cư, giao t cho h gia ình, k t h p các bi n pháp h tr k thu t v n, tiêu th ; tích c c th c hi n thâm canh tăng năng su t và m r ng di n tích gi ng cà phê chè. Ph n u n năm 2010, di n tích cây cà phê trong vùng t 4.500 ha. + Cây h tiêu: Hư ng chính là thâm canh tăng năng su t, m r ng di n tích nh ng nơi có i u ki n. D ki n n năm 2010, di n tích h tiêu kho ng 2.500 ha, t p trung ch y u là huy n Hư ng Hóa, Cam L , akrông, Gio Linh, Vĩnh Linh. Chú tr ng bi n pháp phòng tr sâu b nh h i tiêu. + Cây ăn qu : n nh di n tích cây ăn qu là 3.000 ha, t p trung ch y u huy n Hư ng Hóa. Phương th c phát tri n cây ăn qu ch y u h gia ình theo mô hình vư n nhà, vư n i, nông lâm k t h p và tr ng t p trung theo mô hình trang tr i m t s nơi có i u ki n. Chú tr ng khâu tìm ki m th trư ng tiêu th nông s n cho nông dân.
 6. + Cây th c phNm: Hình thành m t s vùng s n xu t rau Cam L , Vĩnh Linh, H i Lăng, Hư ng Hóa cung c p cho các khu công nghi p nh , khu du l ch và n i tiêu trong vùng. Tích c c ưa các gi ng rau, u có năng su t cao, chú tr ng phát tri n theo hư ng s ch, cao c p theo yêu c u th trư ng. D ki n n năm 2010, di n tích cây th c phNm c a vùng kho ng 4.000 ha, s n lư ng 26-28 ngàn t n. b) nh hư ng phát tri n chăn nuôi: Ny m nh phát tri n chăn nuôi hàng hóa v i bi n pháp chính là c i ti n và nâng cao ch t lư ng àn gia súc, gia c m v i quy mô h p lý, chú tr ng kh năng a d ng v gi ng nuôi; Ny m nh áp d ng các ti n b khoa h c - k thu t trong chăn nuôi, c bi t lai, t o gi ng; i m i phương th c nuôi theo hư ng thâm canh, bán công nghi p, hình th c nuôi ch y u v n là h gia ình, khuy n khích phát tri n hình th c trang tr i. Tăng cư ng công tác thú y, ki m d ch ng v t, c bi t là àn gia c m. Ngoài các lo i gia súc, gia c m truy n th ng, tuỳ theo i u ki n c thù c a m i huy n trong vùng phát tri n thêm m t s v t nuôi khác như: Nuôi ong l y m t, hươu nai l y nhung và m t s loài c s n khác tăng nhanh giá tr hàng hóa và t o vi c làm cho ngư i lao ng. n năm 2010 t l giá tr chăn nuôi chi m 30% và n 2015 chi m 35% trong cơ c u giá tr nông nghi p. 2.2. Lâm nghi p: B o v t t v n r ng t nhiên hi n có, u tư tôn t o các khu r ng c nh quan sinh thái c áo c a 02 Khu b o t n thiên nhiên akrông và B c Hư ng Hóa, khu b o v c nh quan ư ng H Chí Minh huy n tho i; phát tri n m nh tr ng r ng, chú tr ng r ng kinh t . Th c hi n t t công tác giao t, khóan b o v r ng g n v i quy ho ch b trí l i dân cư. Ph n u m i năm tr ng m i thêm kho ng trên 4000 ha r ng t p trung; khoanh nuôi tái sinh r ng t nhiên 3000 ha, ưa di n tích t có r ng n năm 2010 kho ng 204.000 ha, trong ó: R ng phòng h 56.810 ha, r ng s n xu t 86.060 ha, r ng c d ng 61.130 ha. Tích c c th c hi n xã h i hóa lâm nghi p, m b o tài nguyên r ng và t r ng trong vùng th c s có ch . 2.3. Thu s n nư c ng t: Nâng cao hi u qu s d ng di n tích nuôi tr ng hi n có, t n d ng thêm m t s h p, khe su i nuôi cá; h Rào Quán hoàn thành v i di n tích m t nư c g n 900 ha có th k t h p nuôi cá các lo i. Ngoài vi c phát tri n nuôi ba ba và ch như hi n nay c n chú tr ng vào nuôi cá truy n th ng như rô phi, cá chình theo hư ng s n xu t hàng xu t khNu. n năm 2015 ưa vào s d ng các h thu l i - thu i n nh , tăng di n tích nuôi cá nư c ng t lên 1.500 ha. 3. Phát tri n ngành Thương m i - D ch v và du l ch: T ng bư c ưa ngành thương m i-d ch v thành mũi nh n và t o t phá cho th i kỳ sau năm 2010. - Tăng cư ng phát tri n m ng lư i, nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa các hình th c ho t ng thương m i-d ch v . Ny m nh phát tri n và khai thác có hi u qu Trung tâm thương m i c bi t Lao B o và các c m trung tâm thương m i trên tuy n ư ng qu c l 9, tr c ư ng H Chí Minh. C ng c và xây d ng thêm m t s ch ch c năng
 7. kinh doanh t ng h p trong vùng theo quy ho ch h th ng ch c a t nh ã ư c phê duy t. Khuy n khích phát tri n các u m i kinh doanh, tiêu th nh m b o m thu mua, lưu thông hàng hóa, ph c v nhu c u s n xu t và i s ng c a ng bào vùng sâu, vùng xa. - Ny m nh các ho t ng phát tri n du l ch, khai thác thác th m nh c a khu kinh t c a khNu qu c t ; du l ch sinh thái; du l ch văn hóa, l ch s ..., g n v i t ng th du l ch c a Qu ng Tr , mi n Trung, phù h p v i xu th h i nh p kinh t -văn hóa trong nư c và qu c t trên tuy n hành lang ông-Tây. Th c hi n chi n lư c phát tri n du l ch chung c a t nh, c n nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch g n v i vi c tôn t o, b o v môi trư ng, c nh quan thiên nhiên, di tích l ch s và các giá tr văn hóa phi v t th , hình thành các làng du l ch sinh thái. 4. Phát tri n Công nghi p - TTCN và ngành ngh nông thôn: - Phát tri n các ngành công nghi p-TTCN: Ch y u phát tri n các nhóm ngành như: Công ngh p ch bi n nông-lâm s n và th c phNm; công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, khai khóang, gia công kim lo i, cơ khí. Chú tr ng u tư các cơ s ch bi n cà phê, cao su, h tiêu, m t s dây chuy n khai thác á, cát, s n và nhà máy g ch block, s n xu t xi măng Cam L , Hư ng Hóa. - Ny m nh xây d ng cơ s h t ng và t ch c b trí s n xu t c a các khu công nghi p trong khu kinh t thương m i c bi t Lao B o, khu công nghi p ư ng 9. Ti n hành quy ho ch phân b s n xu t m t s c m kinh t k thu t và d ch v Ny m nh phát tri n s n xu t ti u th công nghi p trong vùng như: C m Khe Sanh, B n Quan, Tà R t, Tân Thành, KrôngKlang..... - Chú tr ng phát tri n các c m cơ khí nh l , khuy n khích u tư xây d ng m t s cơ s s a ch a ô tô, xe máy, gia công các s n phNm t kim lo i, gia d ng, s a ch a i n t , i n l nh các th t , th tr n trong vùng. - Phát tri n công nghi p theo hư ng ng b , hi n i hóa công ngh , a d ng hóa s n phNm, xây d ng thương hi u mang tính c thù c a vùng hư ng t i th trư ng xu t khNu, m b o hi u q a u tư cao và n nh, khuy n khích phát tri n ngành ngh truy n th ng. Phát tri n s n xu t công nghi p ph i g n v i qu n lý và b o v tài nguyên môi trư ng. 5. Tăng cư ng k t c u cơ s h t ng. 5.1. Giao thông - V n t i -Thông tin liên l c - Giao thông -v n t i: Phát tri n h th ng giao thông nh m m b o nhu c u i l i, lưu thông hàng hóa gi a các a bàn trong vùng, gi a vùng v i các trung tâm l n c a t nh. n năm 2010, ưu tiên phát tri n m t s tuy n ư ng chính g m: Hoàn ch nh ư ng H Chí Minh huy n tho i trên a bàn 2 huy n Hư ng Hóa và akrông; ư ng th tr n Ái T - Tr L u (Tri u Phong); nâng c p ư ng 75 Tây n i v i ư ng H Chí Minh nhánh ông; ư ng vào xã Vĩnh Ô n i v i ư ng H Chí Minh nhánh Tây (Vĩnh Linh); ư ng vào xã Hư ng Sơn, xã Hư ng L c (Hư ng Hóa); nâng c p ư ng Tà R t - La Lay; ư ng vào khu tái nh cư Hoong Cóc; ư ng vào xã Pa T ng; ư ng tu n tra biên gi i, ư ng n các c p c a khNu ph : Thanh, Tà Rùng, Cheeng.
 8. Ti p t c th c hi n chương trình kiên c hóa giao thông nông thôn nh ng nơi có i u ki n nh m c i thi n b m t nông thôn, m b o n năm 2010 có 100% s xã có ư ng giao thông v trung tâm. - Thông tin liên l c: n năm 2010 có 100% s xã có bưu i n văn hóa, các i m dân cư t p trung có m ng lư i i n tho i c nh, các khu v c th tr n th t , khu kinh t t p trung ph sóng i n tho i di ng. n năm 2015 t 10 máy i n tho i/100 dân và 20 máy/100 dân i v i khu v c th tr n, th t . 5.2. Phát tri n h th ng i n: Ti p t c xây d ng và c i tao h th ng lư i i n theo chương trình i n khí hóa nông thôn; chú tr ng phát tri n công trình thu i n nh theo quy ho ch; nghiên c u và tri n khai d án c p i n b ng năng lư ng gió như Tây Gio Linh, Hư ng Hóa, akrông. 5.3. Các cơ s h t ng khác: C ng c và t ng bư c hoàn thi n h th ng thu l i các vùng: B c sông B n H i, Nam sông B n H i-B c sông Th ch Hãn, Nam sông Th ch Hãn, vùng Mi n núi Hư ng Hóa và akrông nh m áp ng nhu c u phát tri n nông, lâm nghi p. Tích c c th c hi n chương trình nư c s ch vùng nông thôn c p nư c s ch sinh ho t cho ng bào vùng sâu, vùng xa; t ng bư c hình thành m t s tr m tr i k thu t ph c v s n xu t nông, lâm nghi p. B. LĨNH V C VĂN HÓA - XÃ H I 1. Giáo d c- ào t o: Phát tri n Giáo d c - ào t o theo hư ng toàn di n: M r ng quy mô g n v i nâng cao ch t lư ng d y và h c, g n gi a giáo d c ph thông v i hư ng nghi p ào t o ngh ; th c hi n a d ng hóa các lo i hình giáo d c- ào t o. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho d y và h c. T nay n năm 2010: Hoàn thành vi c thành l p và xây d ng cơ s v t ch t 3 trư ng THPT Tà R t ( akrông), THPT Hư ng Phùng, THPT Lìa (Hư ng Hóa); T l kiên c và cao t ng hóa các trư ng ti u h c và THCS toàn vùng t 80-85%. C ng c , chuNn hóa và nâng cao trình giáo viên, khuy n khích và có cơ ch ãi ng i v i cán b giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn; b sung i ngũ giáo viên các b môn cho các trư ng THCS, ti p t c th c hi n chính sách luân chuy n giáo viên và nhà cho giáo viên vùng khó, chính sách h tr cho h c sinh nghèo mi n núi và ng bào dân t c thi u s . 2. Y t - Dân s - K ho ch hóa gia ình: Hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; nâng c p, m r ng phòng khám a khoa khu v c hi n có, chú tr ng tăng cư ng trang thi t b ; t o s chuy n bi n v ch t trong khám, ch a b nh cho nhân dân. Ph n u n 2010, có 80% tr m y t có bác s , 100% xã có nhân viên y t c ng ng, 20 giư ng/10.000 dân; gi m t l suy dinh dư ng tr em còn dư i 23%; n năm 2015, 85% tr m y t xã có bác s , 27 giư ng b nh/10.000 dân và gi m t l tr em suy dinh dư ng còn dư i 20%; th c hi n có hi u qu chương trình khám ch a b nh cho ngư i nghèo và tr em dư i 6 tu i. Th c hi n t t chương
 9. trình quân dân y k t h p, chương trình v sinh an toàn th c phNm và làm t t công tác y t d phòng. Gi m t l tăng dân s t nhiên xu ng còn 1,6% vào năm 2010, tăng cư ng các d ch v chăm sóc s c kho sinh s n n t n thôn b n; giáo d c truy n thông dân s , th c hi n các bi n pháp sinh có k ho ch. 3. Văn hóa thông tin - Th d c th thao. Ny m nh các ho t ng thông tin tuyên truy n, ưa h th ng truy n thanh, phát thanh n t n cơ s thôn, b n. Khôi ph c, b o t n và phát tri n các lo i hình văn hóa truy n th ng, xây d ng n p s ng văn minh, lành m nh. Ti p t c Ny m nh cu c v n ng xây d ng i s ng văn hóa, làng văn hóa, gia ình văn hóa. Ph n u n năm 2010, có 70% làng, b n, h gia ình t làng, b n, gia ình văn hóa; trên 70% h gia ình có ti vi ( n năm 2015 trên 90% h ). Xây d ng các thi t ch , i m sinh ho t chính tr , văn hóa, xã h i, vui chơi gi i trí lành m nh t i c p xã, thôn. u tư xây d ng các di tích l ch s , danh th ng, trong ó chú tr ng các công trình: Sân bay Tà Cơn giai o n 2, Nhà ày Lao B o, Nghĩa trang Trư ng Sơn, Di tích Chính ph Cách m ng lâm th i CHMNVN, Làng Vây, khu du l ch su i nư c nóng akrông, Khe Gió Cam L , khu B o t n thiên nhiên akrông, ng Voi m p... Thúc Ny phát tri n sâu r ng phong trào th d c th thao, thu hút s tham gia ông o c a c ng ng, trong ó chú tr ng l c lư ng thanh niên, h c sinh. Ph n u các xã có sân bóng á, các thôn có sân bóng chuy n, c u lông.. 4. Khoa h c công ngh và b o v môi trư ng: - Ny m nh ho t ng ph bi n và nghiên c u khoa h c công ngh t p trung vào nh ng ti n b v các lĩnh v c mũi nh n như gi ng, k thu t canh tác, c i t o t, k thu t nuôi, ch bi n nông - lâm s n. Chú tr ng các ho t ng i u tra cơ b n v t nhiên, kinh t - xã h i trên a bàn làm cơ s khoa h c cho vi c ho ch nh và th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i phù h p v i nh ng i u ki n th c ti n, nâng cao hi u qu u tư. - Tăng cư ng ho t ng qu n lý h tài nguyên - môi trư ng và phát tri n b n v ng h môi trư ng sinh thái; chú tr ng g n u tư khai thác s d ng v i c i t o, b o v tài nguyên t. Phát tri n tài nguyên r ng v i cơ c u a d ng h sinh thái r ng tr ng, b o v sinh thái r ng t nhiên. T ch c qu n lý và khai thác h p lý, hi u qu các m khóang s n và ngu n tài nguyên nư c, ngăn ch n tình tr ng gây ô nhi m ngu n nư c. B o v môi trư ng nh ng khu v c khai thác khóang s n, các khu công nghi p t p trung, khu du l ch. Tuyên truy n ph bi n, nâng cao nh n th c c a dân cư v v sinh môi trư ng, ph n u n năm 2010, có trên 75% s h dân trong vùng ư c s d ng nư c s ch và trên 90% vào năm 2015, có trên 90% s h trong vùng s d ng h xí h p v sinh, Ny m nh áp d ng chương trình khí sinh h c cho chăn nuôi, t ng bư c xây d ng t p quán thu gom, x lý rác th i t p trung t i các khu dân cư nông thôn; khuy n khích xã h i hóa ho t ng v sinh môi trư ng. 5. Th c hi n m c tiêu xoá ói gi m nghèo và chính sách xã h i
 10. Th c hi n l ng ghép có hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia v xoá ói gi m nghèo, Chương trình 134, 135, nh canh nh cư; có chính sách h tr mi n núi, h tr ng bào dân t c thi u s , ng th i k t h p th c hi n ng b các chương trình phát tri n kinh t -xã h i trên a bàn nh m Ny m nh phát tri n kinh t , t o vi c làm và tăng thu nh p cho ngư i lao ng, c bi t là các i tư ng ngư i nghèo, ng bào dân t c thi u s , ngư i dân vùng sâu, vùng xa. Ti p t c th c hi n các ch trương, chính sách h tr ngư i nghèo v : Tr giá, tr cư c, y t , giáo d c, dân s -k ho ch hóa gia ình, v n vay tín d ng, h tr xây d ng nhà , t s n xu t, nư c sinh ho t cho ngư i nghèo, ng bào dân t c thi u s ; ưu tiên u tư xây d ng cơ s h t ng cho các xã c bi t khó khăn, xã có t l h nghèo cao. Ny m nh th c hi n chương trình bình ng gi i, trư c m t ưu tiên t p trung cho i tư ng là ng bào dân t c thi u s , vùng mi n núi. Ph n u gi m nhanh t l h nghèo, n năm 2010, còn 25% (theo chuNn giai o n 2006-2010). 6. nh hư ng phát tri n kinh t -xã h i g n v i an ninh qu c phòng Hư ng phát tri n là: Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a l c lư ng vũ trang a phương. L y phát tri n kinh t , xây d ng các công trình phúc l i xã h i, không ng ng nâng cao i u ki n s ng cho dân cư làm cơ s v ng ch c c ng c th tr n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân; xây d ng cơ s v ng m nh "c m tuy n an toàn làm ch s n sàng chi n u". Xây d ng các k ho ch, phương án tác chi n g n li n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a các huy n, xã vùng biên gi i, k c phương án phòng, ch ng thiên tai, ch ng ng phó trong m i tình hu ng. Tăng cư ng nâng c p và xây d ng các tuy n giao thông, thông tin liên l c biên gi i, k t h p b trí dân cư h p lý; hoàn thi n h th ng n, tr m và các phương ti n c n thi t cho các l c lư ng vũ trang. Xây d ng m i quan h h u ngh c bi t v i các t nh c a nư c b n Lào nh m gi v ng ch quy n an ninh biên gi i. III. B TRÍ PHÁT TRI N THEO VÙNG LÃNH TH . 1. Phát tri n các ti u vùng, các tr c kinh t , các trung tâm dân cư theo hư ng ô th hóa 1.1. Phát tri n các ti u vùng kinh t a) Phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n núi i v i khu v c kinh t Khu thương m i c bi t Lao B o: + Phát tri n kinh t Khu thương m i c bi t Lao B o toàn di n c v kinh t , chính tr , văn hóa xã h i, an ninh qu c phòng, quan h qu c t và khu v c làm ng l c phát tri n cho toàn vùng và c t nh. Th c hi n t t quy ho ch chi ti t các khu t p trung; tăng cư ng hoàn thi n cơ s h t ng giao thông, i n, c p thóat nư c, x lý môi trư ng, t o m t b ng; khai thác th m nh du l ch c a h th ng công trình thu l i thu i n Rào Quán và các di tích l ch s , c nh quan trong vùng... Ny m nh phát tri n các ngành d ch v , thương m i, kinh doanh xu t nh p khNu, kho ngo i quan, du l ch. Xây d ng và phát tri n khu công nghi p t p trung và b trí các cơ s s n xu t h p lý, ưu tiên các ngành công nghi p s ch, công nghi p ch bi n nông -lâm s n, s n xu t
 11. hàng tiêu dùng. Phát tri n h th ng h t ng ô th th tr n Khe Sanh, Lao B o tr thành ô th lo i 3 trư c năm 2015. i v i các xã còn l i trong vùng mi n núi: Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p nông thôn; ti n hành quy ho ch và hình thành các vùng s n xu t t p trung cây cà phê, h tiêu, s n nguyên li u, Ny m nh tr ng r ng t p trung, phát tri n các mô hình kinh t trang tr i phát tri n m nh s n xu t hàng hóa. Th c hi n các chính sách u tư và phát tri n s n xu t g n v i gi i quy t m c tiêu xoá ói gi m nghèo và th c hi n công b ng xã h i. + C ng c và tăng cư ng h th ng cơ s h t ng và phúc l i xã h i, ph i n lư i t t c các thôn, b n, nâng c p và xây d ng trư ng h c, tr m xá, xây d ng cơ s ban u hình thành các th tr n, th t và các i m dân cư t p trung. B o t n và khai thác c nh quan thiên nhiên, các di tích văn hóa, l ch s phát tri n du l ch. + Hoàn thành và xây d ng thêm m t s trung tâm c m xã tr thành trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa c a t ng khu v c. Phát tri n kinh t -xã h i vùng gò i: + Chuy n i s n xu t theo hư ng phát tri n s n xu t hàng hóa, xây d ng các vùng chuyên canh t p trung v cây lương th c (ch y u là lúa) các xã thu c huy n Vĩnh Linh, Cam L , H i Lăng. Phát tri n cao su ti u i n Vĩnh Linh, Tri u Phong và H i Lăng. Ny m nh chăn nuôi gia súc, gia c m và nuôi thu s n theo hư ng thâm canh, a d ng hóa s n phNm và phương th c nuôi. + Phát tri n công nghi p và các ngành ngh ti u th công nghi p g m ch bi n lương th c, th c phNm, th c ăn gia súc, v t li u xây d ng, nh t là t i các c m công nghi p ã ư c quy ho ch. M r ng các ho t ng d ch v thương m i và i s ng i ôi v i phát tri n ngành ngh . + Thúc Ny phát tri n các trung tâm kinh t k thu t, các th t trên a bàn v i m ng lư i các cơ s thương m i d ch v i s ng, các trung tâm văn hóa - th thao ph c v yêu c u phát tri n kinh t , nâng cao i u ki n s ng, văn hóa tinh th n cho cư dân các khu v c trên a bàn vùng. + Qu n lý, b o v , khoanh nuôi tái t o r ng, tr ng r ng, nh m m b o cân b ng sinh thái, b o v t, tái t o ngu n nư c cũng như cung c p nguyên li u cho cơ s ch bi n g công nghi p t i khu công nghi p Nam ông Hà và toàn t nh. + Hoàn thi n cơ s h t ng thi t y u như giao thông, h th ng thu l i cung c p nư c tư i và nư c sinh ho t. b) Phát tri n các tr c kinh t : - Tr c kinh t hành lang ư ng 9: Phát tri n theo hư ng d ch v quá c nh, thương m i, du l ch, v n t i g n k t v i s phát tri n v công nghi p ch bi n, s a ch a, gia công xu t khNu, l p ráp và nông nghi p hàng hóa. Các h t nhân c a tr c kinh t này là: Th tr n Khe Sanh, Lao B o, KrôngKlang, Cam L , th xã ông Hà, th tr n C a
 12. Vi t và các c m công nghi p n m trong hành lang này. Phát tri n ti u th công nghi p khu v c nông thôn, khôi ph c m t s làng ngh truy n th ng, tr ng cây công nghi p dài ngày và chăn nuôi i gia súc. - Tr c kinh t hành lang ư ng H Chí Minh: phát tri n theo hư ng hình thành các vùng chuyên canh cây công nghi p dài ngày, chăn nuôi i gia súc, tr ng r ng. G n k t v i khu thương m i Lao B o phát tri n thương m i du l ch nh t là du l ch sinh thái, ngh dư ng, du l ch h i tư ng. Ưu tiên u tư khu kinh t ư ng biên La Lay-Tà R t nhánh Tây, các c m công nghi p nhánh ông làm ng l c phát tri n. - Tr c kinh t Lao B o-Lìa: Phát tri n theo hư ng hình thành vùng s n xu t nông nghi p hàng hóa, phát tri n s n nguyên li u và cây ăn qu ; k t h p v i thương m i- d ch v v i hành lang ư ng 9 và c a khNu xã Thanh. c) Phát tri n các trung tâm dân cư theo hư ng ô th hóa Phát tri n các ô th có vai trò trung tâm c a ti u vùng: Ngoài các ô th n m trên tuy n hành lang ư ng 9, c n phát tri n m t s khu trung tâm ti u vùng sau: - Cùng v i vi c Ny m nh phát tri n th tr n B n Quan, th tr n Tà R t, c n t p trung phát tri n khu v c xã A Túc thành trung tâm kinh t -văn hóa c a các xã vùng Lìa; khu v c trung tâm xã Hư ng Phùng thành trung tâm kinh t -văn hóa c a ti u vùng phía B c huy n Hư ng Hóa. Ph n u n năm 2015, c hai khu v c này i u ki n tr thành th tr n, làm h t nhân thúc Ny phát tri n ti u vùng. T ch c không gian ki n trúc c a b n trung tâm này m b o hài hoà gi a hi n i và truy n th ng, ng th i th hi n ư c b n s c c a ô th vùng mi n núi. Ny m nh u tư k t c u h t ng ô th : Giao thông n i vùng, c p nư c t p trung, h th ng chi u sáng, các thi t ch văn hóa, th thao, công viên, cây xanh. - Phát tri n các th t trên a bàn mi n Tây: D ki n n năm 2010, hình thành m t s th t như: Thu n, Pa T ng (Hư ng Hóa), C u akrông, Ba Lòng ( akrông), Cùa, Tân Lâm-M á (Cam L ), Ngã Ba Sa Lung, Tiên An, Tiên M (Vĩnh Linh), Nam ông, Vĩnh Trư ng (Gio Linh), M Chánh (H i Lăng) và m t s trung tâm c m xã như: Vĩnh Ô, Tà Long, A Bung, Hư ng L p, Cam Tuy n, Tri u Nguyên, Linh Thư ng, Mò Ó, Vĩnh Hà, ây là nh ng trung tâm kinh t - văn hóa có s c thu hút r ng, làm ng l c cho quá trình phát tri n c a toàn vùng mi n Tây. IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M TH I KỲ 2006-2010 VÀ NNH HƯ NG N 2015. - D án xây d ng xi măng lò quay Cam L , công su t 35 v n t n/năm - Nhà máy ch bi n cà phê t i Hư ng Hóa. - D án u tư các c m công nghi p trên a bàn. - Xây d ng cơ s ch bi n cao su t i B n Quan, công su t 6.000 t n/năm.
 13. - D án tr ng r ng nguyên li u - D án xây d ng h á Mài - Tân Kim, công su t tư i trên 1.200 ha. - D án xây d ng h Mè Tré, công su t tư i 300 ha. - D án xây d ng các h : Tân Hào- Hư ng Hóa, tư i 70 ha; Hi u Nam-Cam L , tư i 50 ha; Khe Rò-H i Lăng, tư i 100 ha. - D án xây d ng cơ s h t ng nông thôn giai o n III - D án nâng c p ư ng t nh l 7 dài 25 km - D án ư ng vào xã Vĩnh Ô, dài 36 km - D án xây d ng ư ng Ái T - Tr L u n i ư ng H Chí Minh nhánh ông dài 15 km - D án ư ng 75 Tây n i ư ng H Chí Minh nhánh ông dài 12 km - D án ư ng vào khu tái nh cư Hoong Cooc dài 20 km - D án ư ng vào các xã Hư ng Sơn, Hư ng L c dài 25km - D án nâng c p ư ng Tà R t - La Lay dài 13 km - D án ph c h i di tích sân bay Tà Cơn - D án Làng du l ch sinh thái và ngh truy n th ng Cát Sơn - Gio Linh - D án h t ng khu du l ch sinh thái r ng, Khe Sanh, Rào Quán, akrông - D án khu du l ch lâm viên h B o ài (30 ha) - D án khu du l ch lâm sinh thái Khe Gió (20 ha) - D án xây d ng công viên h i tư ng nghĩa trang li t sĩ Qu c gia Trư ng Sơn - D án xây d ng thu i n nh Khe Nghi: 5MW, La La: 3MW, akrông 1: 15,4MW, akrông 2: 14,5 MW và A Cho 10MW V. NHU C U V N U TƯ TH C HI N QUY HO CH Nhu c u v n u tư c n thi t th c hi n Quy ho ch là 6.000 t ng, trong ó: - u tư cho Công nghi p, xây d ng: 1.928 t ng - u tư cho Nông, lâm, ngư nghi p: 933 t ng - u tư k t c u h t ng và d ch v : 3.143 t ng.
 14. · Ngu n v n u tư: - Ngân sách t nh, v n dân, v n doanh nghi p: 2.400 t ng (chi m 40%) - V n tín d ng: 900 t ng (chi m 15%) - V n Trung ương h tr có m c tiêu và m c tiêu: 1.200 t ng (chi m 20%) - V n nư c ngoài: 1.500 t ng (chi m 25%). VI. CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH 1. Gi i pháp v v n: Phát huy m i ngu n l c: + V n trong nư c: - Ngân sách a phương (thông qua các chương trình, d án u tư và l ng ghép các d án; huy ng ngu n v n c a các doanh nghi p và v n t có c a dân (thông qua các chính sách khuy n khích u tư và phát tri n s n xu t). - Tranh th v n t ngân sách Trung ương: Tranh th v n Trung ương u tư cho k t c u h t ng kinh t - xã h i; v n u qua các B , ngành u tư trên a bàn. - V n tín d ng (cho các chương trình phát tri n s n xu t công nghi p, kinh doanh d ch v ; s n xu t công nghi p, s n xu t nguyên li u...) + V n u tư nư c ngoài: Ny m nh ho t ng i ngo i và kinh t i ngo i nh m thu hút các ngu n v n ODA, FDI, NGO, v n vi n tr khác. 2. Gi i pháp v khoa h c, công ngh - Ny m nh ng d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, c bi t chú tr ng công ngh sinh h c i v i công tác gi ng cây tr ng - v t nuôi, x lý ch t th i và công ngh sau thu ho ch, các ti n b v k thu t canh tác, c i t o t. Coi tr ng úc k t các mô hình kh o nghi m có k t qu trên a bàn nhân r ng. - Tích c c ng d ng công ngh m i hi n i trong s n xu t công nghi p, i m i công ngh trong công nghi p ch bi n cà phê, cao su nh m nâng cao ch t lư ng, tăng s c c nh tranh trên th trư ng xu t khNu. Tích c c h tr doanh nghi p xây d ng thương hi u s n phNm hàng hóa. - Ti p t c tri n khai các ho t ng nghiên c u khoa h c và i u tra cơ b n nh m ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây. - Tăng cư ng năng l c ho t ng c a m ng lư i khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư nh m chuy n giao nhanh, r ng các ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t. 3. Nâng cao năng l c cán b , trình dân trí và tay ngh ngư i lao ng:
 15. Thư ng xuyên ào t o và ào t o l i cán b , th c hi n a d ng hóa các lo i hình ào t o như: h c t p trung, g i i ào t o, ào t o t i ch . C ng c , nâng cao ch t lư ng ào t o ngh t i các trung tâm, các trư ng d y ngh và thư ng xuyên t ch c các l p t p hu n, b i dư ng ng n h n cho nhân dân trong vùng. Tri n khai xây d ng và th c hi n án ào t o ngu n nhân l c m b o cho yêu c u phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây n năm 2010, có tính n năm 2015 g n ào t o v i s d ng, tích c c ào t o và s d ng cán b t i ch , cán b là ngư i dân t c thi u s . 4. Gi i pháp v t ch c th c hi n: - U ban nhân dân 07 huy n vùng mi n Tây ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh v qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n vùng mi n Tây n năm 2010; công b r ng rãi quy ho ch toàn th nhân dân, c bi t nhân dân vùng mi n Tây ư c bi t; Rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch phát tri n kinh t xã h i các huy n n năm 2010 cho phù h p v i m c tiêu, nh hư ng c a Quy ho ch này và c a Ngh quy t 05-NQ/TU ngày 01/7/2002 c a T nh u ; c th hóa các m c tiêu và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây t nay n năm 2010 và nh hư ng n năm 2015 vào các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm; Xây d ng, i u ch nh, b sung quy ho ch chi ti t cho các ti u vùng; Xây d ng các chính sách h tr cho vùng mi n Tây phát tri n. Hàng năm l a ch n t ng a phương, t ng lĩnh v c i n hình v phát tri n kinh t - xã h i trong vùng ti n hành ánh giá làm cơ s th c hi n nh ng năm ti p theo có hi u qu nh m th c hi n hoàn thành các m c tiêu quy ho ch. - U ban nhân dân t nh c ng c và ki n toàn Ban ch o th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây n năm 2010 ã ư c thành l p. Xây d ng chương trình công tác và phân công trách nhi m rõ ràng cho các thành viên Ban ch o. - Các S , Ban, ngành liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v ch trì ho c ph i h p th c hi n nh ng công vi c có liên quan n quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng mi n Tây. Trong quá trình th c hi n, quy ho ch này s ư c i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh trong t ng th i kỳ. n năm 2010 có t ng k t làm cơ s ánh giá cho các ch tiêu phát tri n kinh t -xã h i n năm 2015. i u 2. Các S , Ban ngành và các a phương liên quan căn c ch c năng, nhi m v ư c phân công t i Chương trình hành ng s 2348/UB-CTH ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân t nh th c hi n Ngh quy t 05-NQ/TU ngày 01 tháng 7 năm 2002 c a Ban ch p hành ng b t nh khóa XIII v phát tri n kinh t -xã h i mi n Tây n năm 2010 ch u trách nhi m tri n khai th c hi n, m b o n i dung c a quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Công nghi p, Thương m i và Du l ch, Khoa h c và Công ngh , Thu s n, Giao thông - V n t i,
 16. Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Th trư ng các S , Ban ngành liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - TVTU, TT/H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Các PVP, CV; - Lưu VT, NN. Lê H u Phúc
Đồng bộ tài khoản