Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p - T do - H nh phúc --------- S : 18/2008/Q -UBND B n Tre, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH B NG ƠN GIÁ O C NA CHÍNH, ĂNG KÝ L P H SƠ ĂNG KÝ C P L N U, C P I GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T HÀNG LO T T I CÁC XÃ, THN TR N TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 c a B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c phân c p, qu n lý và thanh quy t toán kinh phí o cb n và qu n lý t ai; Căn c Quy t nh s 05/2006/Q -BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c Ban hành nh m c kinh t - k thu t o c b n ; Căn c Quy t nh s 01/2007/Q -BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c s a i, b sung nh m c kinh t - k thu t o c b n ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2006/Q -BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c Ban hành nh m c kinh t - k thu t ăng ký quy n s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; Căn c Quy t nh s 12/2007/Q -BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành nh m c kinh t - k thu t thành l p b n a chính b ng phương pháp o v tr c ti p; Căn c Quy t nh s 11/2007/Q -BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành nh m c kinh t - k thu t ăng ký quy n s d ng t, l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n ng th i cho nhi u ngư i s d ng t; Căn c Thông tư liên t ch s 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng - B Tài chính hư ng d n l p d toán kinh phí o c b n và qu n lý t ai; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 1200/TTr-STC ngày 13 tháng 5 năm 2008 và Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 919/TTr-STNMT ngày 07 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B ng ơn giá o c a chính, ăng ký l p h sơ ăng ký c p l n u, c p i gi y ch ng nh n quy n s d ng t hàng lo t t i các xã, th tr n trên a bàn t nh B n Tre. i u 2. B ng ơn giá o c a chính, ăng ký l p h sơ ăng ký c p l n u, c p i gi y ch ng nh n quy n s d ng t hàng lo t t i các xã, th tr n trên a bàn t nh B n Tre ư c áp d ng cho ơn v s nghi p, t ch c có i u ki n ho t ng o c b n ư c quy nh t i Quy t nh s 05/2004/Q -BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v ban hành Quy ch ăng ký và c p gi y phép ho t ng o c b n ; s d ng thi t b toàn c i n t ; công ngh l p b n s khi th c hi n nhi m v Nhà nư c giao và t hàng. i v i ơn giá o c l p b n a chính áp d ng cho các t ch c, cá nhân không n m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch hàng năm c a y ban nhân dân t nh và y ban nhân dân các huy n, th xã thì các t ch c cá nhân th a thu n v i ơn v o c th c hi n, nhưng m c t i a không vư t nh m c kinh t - k thu t ư c quy nh t i Quy t nh s 05/2006/Q -BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành nh m c kinh t - k thu t o c b n .
  2. i u 3. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n áp d ng, ng th i theo dõi, giám sát vi c th c hi n ơn giá ban hành kèm theo Quy t nh này. Ph i h p v i các ngành có liên quan tham mưu cho y ban nhân dân t nh k p th i i u ch nh, b sung khi có nh ng bi n ng v ơn giá. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký, bãi b các văn b n sau ây: 1. Quy t nh s 1690/Q -UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh B n Tre v vi c cho phép S a chính thu các lo i d ch v a chính theo yêu c u c a ngư i s d ng; 2. Quy t nh s 419/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 1998 c a y ban nhân dân t nh B n Tre v vi c b sung i u ch nh i u 1 Quy t nh s 1690/Q -UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh; 3. Quy t nh s 1184/Q -UB ngày 06 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân t nh B n Tre v vi c i u ch nh m c thu các lo i d ch v a chính theo Quy t nh s 1690/Q -UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh; 4. Công văn s 279/TCVG-NS ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a S Tài chính - V t giá v vi c duy t ơn giá thu các ho t ng o c b n c a Trung tâm K thu t a chính ã ư c UBND t nh phê duy t s 490/UB-D ngày 28 tháng 3 năm 2002; 5. Công văn s 2485/UBND-TMXDCB ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh B n Tre v vi c phê duy t ơn giá ăng ký t ai l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; 6. Công văn s 830/TC-VG ngày 09 tháng 12 năm 1997 c a S Tài chính - V t giá v vi c qu n lý tài chính i v i ngu n thu d ch v a chính theo Quy t nh s 1690/Q -UB ngày 07 tháng 10 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh ã ư c y ban nhân dân t nh duy t s 3010/UB-D ngày 15 tháng 12 năm 1997./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thanh Hà B NG ƠN GIÁ O C NA CHÍNH, ĂNG KÝ L P H SƠ ĂNG KÝ C P L N U, C P I GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T HÀNG LO T T I CÁC XÃ, THN TR N TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh)
  3. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) A O CB N I LƯ I T A NA CHÍNH ( nh m c theo Quy t nh s 05/2004/Q -BTNMT) 1 Ch n i m, o c, tính toán b ng công ngh GPS 1.1 M c khó khăn 1 i m 719.500 1.2 M c khó khăn 2 i m 795.600 1.3 M c khó khăn 3 i m 917.000 1.4 M c khó khăn 4 i m 1.052.900 2 Ti p i m có tư ng vây 2.1 M c khó khăn 1 i m 145.200 2.2 M c khó khăn 2 i m 167.000 2.3 M c khó khăn 3 i m 190.700 2.4 M c khó khăn 4 i m 219.900 3 Tìm i m có tư ng vây 3.1 M c khó khăn 1 i m 108.900 3.2 M c khó khăn 2 i m 125.200 3.3 M c khó khăn 3 i m 143.000 3.4 M c khó khăn 4 i m 164.900 4 Tìm i m không có tư ng vây 4.1 M c khó khăn 1 i m 217.800 4.2 M c khó khăn 2 i m 250.400 4.3 M c khó khăn 3 i m 286.000 4.3 M c khó khăn 4 i m 329.800 II O CL PB N NA CHÍNH 1 B n a chính 1/500 1.1 M c khó khăn 1 Ha 4.309.000 1.2 M c khó khăn 2 Ha 5.169.700 1.3 M c khó khăn 3 Ha 6.220.300 1.4 M c khó khăn 4 Ha 7.510.200 2 B n a chính 1/1.000 2.1 M c khó khăn 1 Ha 1.184.300 2.2 M c khó khăn 2 Ha 1.545.300 2.3 M c khó khăn 3 Ha 2.008.100 2.4 M c khó khăn 4 Ha 2.651.400
  4. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) 3 B n a chính 1/2.000 3.1 M c khó khăn 1 Ha 399.500 3.2 M c khó khăn 2 Ha 522.700 3.3 M c khó khăn 3 Ha 684.800 3.4 M c khó khăn 4 Ha 902.700 4 B n a chính 1/5.000 4.1 M c khó khăn 1 Ha 95.900 4.2 M c khó khăn 2 Ha 115.300 4.3 M c khó khăn 3 Ha 139.400 4.4 M c khó khăn 4 Ha 164.500 III S HÓA B N NA CHÍNH 1 B n a chính 1/500 1.1 M c khó khăn 1 M nh 885.200 1.2 M c khó khăn 2 M nh 981.300 1.3 M c khó khăn 3 M nh 1.097.300 1.4 M c khó khăn 4 M nh 1.232.000 2 B n a chính 1/1.000 2.1 M c khó khăn 1 M nh 1.468.700 2.2 M c khó khăn 2 M nh 1.538.700 2.3 M c khó khăn 3 M nh 1.702.100 2.4 M c khó khăn 4 M nh 1.922.000 3 B n a chính 1/2.000 3.1 M c khó khăn 1 M nh 2.172.400 3.2 M c khó khăn 2 M nh 2.848.100 3.3 M c khó khăn 3 M nh 2.172.400 3.4 M c khó khăn 4 M nh 2.848.100 4 B n a chính 1/5.000 4.1 M c khó khăn 1 M nh 3.296.800 4.2 M c khó khăn 2 M nh 4.144.300 4.3 M c khó khăn 3 M nh 3.296.800 4.4 M c khó khăn 4 M nh 4.144.300 IV CHUY N H T A T HN-72 SANG VN-2000 1 B n a chính 1/2.000
  5. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) 1.1 M c khó khăn 1 M nh 687.400 1.2 M c khó khăn 2 M nh 746.500 1.3 M c khó khăn 3 M nh 803.200 1.4 M c khó khăn 4 M nh 863.100 2 B n a chính 1/5.000 2.1 M c khó khăn 1 M nh 944.000 2.2 M c khó khăn 2 M nh 1.014.100 2.3 M c khó khăn 3 M nh 1.071.000 2.4 M c khó khăn 4 M nh 1.132.500 V TRÍCH O TH A T (d ch v chi t tách th a) 1 t nông thôn, lâm nghi p 1.1 Th a có di n tích
  6. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) Khu o t p trung: áp d ng ơn giá trích o (chi t tách th a) th a trung bình t 100m2 n 2.1 300m2 theo cùng vùng o c 2.1.1 - t vùng nông thôn, lâm nghi p Th a 791.700 2.1.2 - t vùng ô th Th a 1.339.600 Khu o theo tuy n: áp d ng ơn giá trích o (chi t tách th a) th a trung bình < 1.000m2 2.2 cùng vùng o c 2.2.1 - t vùng nông thôn, lâm nghi p Th a 633.300 2.2.2 - t vùng ô th Th a 946.800 Ph c h i i m ranh t: m i i m ranh t ư c ph c h i tính b ng 1/4 (th a o ít nh t 4 3 i m) ơn giá th a o c chi t tách > 100m2 và < 300m2, cùng vùng o c: 3.1 - t vùng nông thôn, lâm nghi p i m 198.000 3.2 - t vùng ô th i m 335.000 B CH NH LÝ BI N NG B N NA CHÍNH 1 B n a chính 1/500 Ha 1 465.900 i soát th c a, s hóa, ch nh lý lo i t: Ha 2 553.500 1.1 - Ch nh lý lo i t Ha 3 694.900 - Chuy n ch nh lý lo i t lên B Cg c Ha 4 879.000 L p lư i o v , o v chi ti t xác nh 1 Th a 205.400 ranh gi i th a t, l p b n v b n s : 2 Th a 254.000 1.2 -L pb nv b n s 3 Th a 314.800 - Chuy n n i dung ch nh lý lên b n g c 4 Th a 388.200 2 B n a chính 1/1.000 Ha 1 134.500 i soát th c a, s hóa, ch nh lý lo i t: Ha 2 153.700 2.1 - Ch nh lý lo i t Ha 3 179.000 - Chuy n ch nh lý lo i t lên B Cg c Ha 4 225.600 2.2 L p lư i o v , o v chi ti t xác nh 1 Th a 142.500
  7. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) ranh gi i th a t, l p b n v b n s : 2 Th a 182.700 -L pb nv b n s 3 Th a 224.800 - Chuy n n i dung ch nh lý lên b n g c 4 Th a 278.100 3 B n a chính 1/2.000 i soát th c a, s hóa, ch nh lý lo i 1 Ha 72.300 t: 2 Ha 102.200 3.1 - Ch nh lý lo i t Ha 3 102.100 - Chuy n ch nh lý lo i t lên B Cg c Ha 4 131.600 L p lư i o v , o v chi ti t xác nh 1 Th a 114.500 ranh gi i th a t, l p b n v b n s : 2 Th a 142.000 3.2 -L pb nv b n s 3 Th a 176.200 - Chuy n n i dung ch nh lý lên b n g c 4 Th a 218.100 4 B n a chính 1/5.000 i soát th c a, s hóa, ch nh lý lo i 1 Ha 16.800 t: 2 Ha 20.200 4.1 - Ch nh lý lo i t 3 Ha 23.500 - Chuy n ch nh lý lo i t lên B Cg c 4 Ha 27.200 L p lư i o v , o v chi ti t xác nh 1 Th a 116.600 ranh gi i th a t, l p b n v b n s : 2 Th a 145.300 4.2 -L pb nv b n s 3 Th a 180.100 - Chuy n n i dung ch nh lý lên b n g c 4 Th a 221.100 Trư ng h p ch nh lý b n a chính theo tuy n áp giá b ng m c khó khăn 3 giá o ch nh 5 lý bi n ng b n a chính theo tuy n cùng t l i soát th c a, s hóa, ch nh lý lo i T l 5.1 t: 1/500 Ha 694.900 T l - Ch nh lý lo i t 1/1000 Ha 179.000 - Chuy n ch nh lý lo i t lên B Cg c T l 1/2000 Ha 102.100
  8. M c khó ơn giá ( ng, STT Tên s n phNm ơn v tính khăn chưa thu VAT) T l 1/5000 Ha 23.500 T l L p lư i o v , o v chi ti t xác nh 1/500 Th a 314.800 ranh gi i th a t, l p b n v b n s : T l 1/1000 Th a 224.800 5.2 -L pb nv b n s T l - Chuy n n i dung ch nh lý lên b n 1/2000 Th a 176.200 g c T l 1/5000 Th a 180.100 C ĂNG KÝ, L P H SƠ ĂNG KÝ C p l n u gi y ch ng nh n quy n s 1 1 H sơ 92.100 d ng t hàng lo t t i xã, th tr n C p i gi y ch ng nh n quy n s d ng 2 1 H sơ 54.100 t hàng lo t t i xã, th tr n
Đồng bộ tài khoản