Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2011 Số: 18/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 11/01/2011 về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn t ỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 1. Sở Xây dựng:
  2. a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn t ỉnh; b) Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý công viên, cây xanh đô thị, lập kế hoạch hàng năm và 5 năm về đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; c) Xác định danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; d) Tổng hợp cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý công viên cây xanh, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng. 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: a) Tổ chức thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn; b) Ban hành các quy định cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định này; c) Ban hành danh mục cây bảo tồn, cây trồng hạn chế và cây cấm trồng trên địa bàn; d) Tổ chức cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trên địa bàn theo đúng quy định; đ) Lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh trên địa bàn; e) Tổ chức chỉ đạo việc thống kê hàng năm và lập cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.
  3. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Xây dựng - Vụ Pháp chế; - Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản Trần Minh Sanh QPPL; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Ủy viên UBND tỉnh; - UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; - Đài PTTH tỉnh, Báo BT-VT; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT, TH, X6.
Đồng bộ tài khoản