Quyết định số 18-LĐ/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 18-LĐ/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18-LĐ/QĐ về việc ban hành bản danh mục số I chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức Viẹn Khoa học Việt Nam do Bộ Lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18-LĐ/QĐ

  1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18-L /Q Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 1986 QUY T NNH C A B LAO NGS 18-L /Q NGÀY 20-3-1986 BAN HÀNH B N DANH M C S I CH C DANH Y CÁC CH C V VIÊN CH CVI N KHOA H C VI T NAM. B TRƯ NG B LAO NG Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th s 277-TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7- 1982 c a H i ng B trư ng ban hành b n danh m c s I các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c i u 2 Ch th s 124- H BT ngày 7- 11- 1983 c a H i ng B trư ng u nhi m B trư ng B Lao ng duy t và ban hành ch c danh y cho các ngành; Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t Nam và k t lu n c a cu c h p ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c Nhà nư c ngày 26-10-1985, QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành b n danh m c s I ch c danh y các ch c v viên ch c Vi n Khoa h c Vi t Nam g m 174 ch c danh, trong ó: Nhóm 9: 48 ch c danh y Nhóm 8: 20 ch c danh y Nhóm 5: 92 ch c danh y Nhóm 7: 8 ch c danh y và 6 nhân viên thí nghi m (chưa có trong b n danh m c g c). i u 2.- Căn c vào b n danh m c này, Vi n Khoa h c Vi t Nam hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c trong toàn Vi n Khoa h c Vi t Nam nh m nâng cao trách nhi m cán b , tinh gi n b máy m t cách h p lý, tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác. i u 3.- Tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y trong b n danh m c s do Vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t Nam ch o xây d ng, ra quy t nh ban hành sau khi có s th ng nh t v i B Lao ng; ng th i hư ng d n ng d ng th nghi m và
  2. ti p t c hoàn thi n theo i u 3 Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng. i u 4.- Quy nh này có hi u l c thi hành t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . i u 5.- Vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t Nam, các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng s d ng các ch c danh viên ch c c a Vi n Khoa h c Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào Thi n Thi ( ã ký) B N DANH M C S I CÁC CH C DANH Y C A VI N KHOA H C VI T NAM I. B N DANH M C S I CÁC CH C DANH Y VIÊN CH C C A VI N KHOA H C VI T NAM BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 18- L /Q NGÀY 20-3-1986 C A B TRƯ NG B LAO NG BAO G M 174 CH C DANH, TRONG Ó: Lo i A: Viên ch c lãnh o: 68 ch c danh y . - Nhóm 9: 48 ch c danh y . - Nhóm 8: 20 ch c danh y . Lo i B: Viên ch c chuyên môn: 106 ch c danh y . - Nhóm 7: 8 ch c danh y . - Nhóm 5: 92 ch c danh y và 6 nhân viên thí nghi m (chưa có trong b n danh m c g c). II. QUY NNH S D NG. D a theo quy nh v ph m vi s d ng i v i m i ch c danh qu n lý trong b n danh m c s I các ch c danh y theo Quy t nh này, Vi n Khoa h c Vi t Nam ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và hư ng d n cho các Vi n ( ơn v ) tr c thu c và các cơ quan nghiên c u khoa h c t nhiên (khoa h c cơ b n) trong toàn qu c áp d ng. M i ch c danh y d ư c s d ng trong th c t ph i có n i dung lao ng úng v i lu n ch ng khoa h c ã nghiên c u khi hình thành các ch c danh ó và Vi n Khoa h c Vi t Nam hư ng d n n i dung cho cơ s và cho t ng ngư i. Khi có
  3. trư ng h p thay i các n i dung lao ng, cơ quan ch qu n ph i báo cáo v i Vi n Khoa h c Vi t Nam và bàn b c v i B Lao ng (theo i u 2 c a Quy t nh s 117- H BT ngày 15- 7-1982 c a H i ng B trư ng) s a i ho c ngo i l . B N DANH M C S I CH C DANH Y CÁC CH C V VIÊN CH C (KHOA H C) VI N KHOA H C VI T NAM S Ch c danh Mã s Ch c danh y Ph m vi s g c d ng TT 1 2 3 4 5 1 Vi n trư ng 9190 Vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t Vi n Khoa Nam h c Vi t Nam 2 9191 Phó vi n trư ng Vi n Khoa h c Vi t -nt- Nam 3 T ng thư ký 9150 T ng thư ký Vi n Khoa h c Vi t -nt- (1) Nam 4 Vi n trư ng 9190 Vi n trư ng Vi n toán h c -nt- 5 9190 Vi n trư ng Vi n v t lý -nt- 6 9190 Vi n trư ng Vi n khoa h c tính toán -nt- và i u khi n 7 9190 Vi n trư ng Vi n hoá h c -nt- 8 9190 Vi n trư ng Vi n sinh v t 9 9190 Vi n trư ng Vi n các khoa h c v -nt- trái t 10 9190 Vi n trư ng Vi n cơ h c -nt- 11 9190 Vi n trư ng Vi n k thu t nhi t i -nt- 12 9190 Vi n trư ng Vi n nghiên c u bi n -nt- 13 Giám c 9080 Giám c trung tâm nghiên c u a -nt- lý và tài nguyên thiên nhiên 14 9080 Giám c trung tâm nghiên c u Khoa -nt- h c k thu t à N ng 15 9080 Giám c trung tâm nghiên c u hoá -nt- h p ch t thiên nhiên 16 9080 Giám c trung tâm nghiên c u kính -nt- hi n vi i n t và nhi m x Rơngen
  4. 17 9080 Giám c trung tâm nghiên c u khoa -nt- h c àL t 18 9080 Giám c trung tâm liên k t khoa h c -nt- s n xu t tinh d u và hương li u 19 9080 Giám c trung tâm liên k t khoa h c -nt- s n xu t v t li u m i và thi t b 20 9080 Giám c trung tâm nghiên c u sinh -nt- h c th c nghi m 21 9080 Giám c trung tâm nghiên c u sinh -nt- lý hoá sinh ngư i và ng v t 22 9080 Giám c trung tâm nghiên c u sinh -nt- thái h c và tài nguyên sinh v t 23 9080 Giám c trung tâm nghiên c u toán -nt- h c ng d ng và tin h c 24 9080 Giám c trung tâm nghiên c u v t lý a c u 25 Giám c trung tâm nghiên c u v t -nt- lý lý thuy t 26 9080 Giám c trung tâm nghiên c u v t -nt- lý vũ tr k thu t vi n thám 27 9080 Giám c trung tâm nghiên c u v t -nt- li u và công ngh 28 9080 Giám c trung tâm nghiên c u s -nt- d ng năng lư ng m t tr i 29 9080 Giám c trung tâm ch t o thi t b -nt- khoa h c 30 9080 Giám c trung tâm thông tin khoa -nt- h c 31 9080 Giám c b o tàng th c v t t i thành -nt- ph H Chí Minh 32 Trư ng ban 9160 Trư ng ban các khoa h c v trái t -nt- 33 9160 Trư ng ban cơ h c -nt- 34 9160 Trư ng ban hoá h c -nt- 35 9160 Trư ng ban khoa h c và k thu t -nt- 36 9160 Trư ng ban sinh h c -nt- 37 9160 Trư ng ban toán h c và i u khi n -nt- h c
  5. 38 9160 Trư ng ban v t lý -nt- 39 T ng Biên 9110 T ng biên t p t p chí các khoa h c v t p trái t 40 9110 T ng biên t p t p chí cơ h c 41 9110 T ng biên t p t p chí hoá h c 42 9110 T ng biên t p t p chí khoa h c k thu t 43 9110 T ng biên t p t p chí sinh v t h c 44 9110 T ng biên t p t p chí toán h c 45 9110 T ng biên t p t p chí Acta Mathématica Vi t Nam (in b ng ti ng nư c ngoài) 46 9110 T ng biên t p t p chí toán h c và i u khi n h c 47 9110 T ng biên t p t p chí toán h c và tu i tr 48 9110 T ng biên t p t p chí Proceding of the Motional center For scientific reseerch of Vietnam 49 V trư ng 8390 V trư ng V k ho ch t ng h p 50 8390 V trư ng V t ch c cán b 51 8390 V trư ng V h p tác qu c t Vi n khoa h c Vi t Nam 52 Trư ng tr m 8340 Trư ng tr m nghiên c u bi n v nh B cB 53 8340 Trư ng tr m nghiên c u t ng h p t Buôn Ma nhiên Thu t plây Ku 54 8340 Trư ng tr m at Trung tâm v t lý a c u 55 8340 Trư ng tr m a ch t 56 8340 Trư ng tr m ôxy-nitơ Vi n khoa h c 57 8340 Trư ng tr m y t -nt- 58 Trư ng 8310 Trư ng phòng nghiên c u khoa h c Các vi n phòng chuyên ngành và
  6. trung tâm 59 8310 Trư ng phòng nghi p v Vi n khoa h c Vi t Nam và các ơn v tr c thu c 60 8310 Trư ng phòng hành chính -nt- 61 8310 Trư ng phòng qu n tr -nt- 62 Chưa Trư ng xư ng s a ch a và ch t o Vi n khoa có thi t b nghiên c u khoa h c h c Vi t Nam 63 Trư ng ban 8170 Trư ng ban thi ua khen thư ng -nt- 64 8170 Trư ng ban thanh tra 65 Thư ký 8160 Thư ký khoa h c Ban khoa h c, Vi n và trung tâm 66 Phân vi n 8120 Phân vi n trư ng Phân vi n cơ h c Vi n khoa trư ng t i thành ph H Chí Minh h c Vi t Nam 67 8120 Phân vi n trư ng Phân vi n v t lý -nt- Nha Trang 68 Chánh văn 8120 Chánh văn phòng Vi n khoa h c Vi t -nt- phòng Nam 69 Tr lý nghiên 5205 Tr lý nghiên c u viên toán h c c u viên 70 5205 Tr lý nghiên c u viên v t lý 71 5205 Tr lý nghiên c u viên thiên văn h c 72 5205 Tr lý nghiên c u viên hoá h c 73 5205 Tr lý nghiên c u viên sinh v t h c 74 5205 Tr lý nghiên c u viên a ch t và khoáng h c 75 5205 Tr lý nghiên c u viên a lý 76 5205 Tr lý nghiên c u viên v ch t o máy 77 5205 Tr lý nghiên c u viên v ch t o thi t b i n 78 5205 Tr lý nghiên c u viên v i u khi n
  7. t xa 79 5205 Tr lý nghiên c u viên năng lư ng 80 5205 Tr lý nghiên c u viên k thu t vô tuy n 81 5205 Tr lý nghiên c u viên v khai thác khoáng s n 82 5205 Tr lý nghiên c u viên luy n kim 83 5205 Tr lý nghiên c u viên công ngh hoá ch t 84 5205 Tr lý nghiên c u viên tr c a 85 5205 Tr lý nghiên c u viên y h c 86 5205 Tr lý nghiên c u viên dư c h c 87 5205 Tr lý nghiên c u viên ng h c 88 5205 Tr lý nghiên c u viên nông h c 89 5205 Tr lý nghiên c u viên kinh t h c 90 5205 Tr lý nghiên c u viên khoa h c lu n 91 5205 Tr lý nghiên c u viên thông tin khoa h c và k thu t 92 Nghiên c u 5200 Nghiên c u viên toán h c viên 93 5200 Nghiên c u viên v t lý h c 94 5200 Nghiên c u viên thiên văn h c 95 5200 Nghiên c u viên hoá h c 96 5200 Nghiên c u viên sinh v t h c 97 5200 Nghiên c u viên a ch t và khoáng h c 98 5200 Nghiên c u viên a lý 99 5200 Nghiên c u viên v ch t o máy 100 5200 Nghiên c u viên v thi t b i n 101 5200 Nghiên c u viên v i u khi n t xa 102 5200 Nghiên c u viên năng lư ng 103 5200 Nghiên c u viên k thu t vô tuy n 104 5200 Nghiên c u viên v khai thác khoáng
  8. s n 105 5200 Nghiên c u viên luy n kim 106 5200 Nghiên c u viên công ngh hoá ch t 107 5200 Nghiên c u viên tr c a 108 5200 Nghiên c u viên y h c 109 5200 Nghiên c u viên dư c h c 110 5200 Nghiên c u viên ngư h c 111 5200 Nghiên c u viên nông h c 112 5200 Nghiên c u viên kinh t h c 113 5200 Nghiên c u viên khoa h c lu n 114 5200 Nghiên c u viên thông tin khoa h c k thu t 115 Nghiên c u 5204 Nghiên c u viên chính toán h c viên chính 116 5204 Nghiên c u viên chính v t lý h c 117 5204 Nghiên c u viên chính thiên văn h c 118 5204 Nghiên c u viên chính hoá h c 119 5204 Nghiên c u viên chính sinh v t h c 120 5204 Nghiên c u viên chính a ch t và khoáng h c 121 5204 Nghiên c u viên chính a lý 122 5204 Nghiên c u viên chính ch t o máy 123 5204 Nghiên c u viên chính v ch t o thi t b i n 124 5204 Nghiên c u viên chính i u khi n t xa 125 5204 Nghiên c u viên chính năng lư ng 126 5204 Nghiên c u viên chính k thu t vô tuy n 127 5204 Nghiên c u viên chính v khai thác khoáng s n 128 5204 Nghiên c u viên chính luy n kim 129 5204 Nghiên c u viên chính công ngh
  9. hoá ch t 130 5204 Nghiên c u viên chính tr c a 131 5204 Nghiên c u viên chính y h c 132 5204 Nghiên c u viên chính dư c h c 133 5204 Nghiên c u viên chính ngư h c 134 5204 Nghiên c u viên chính nông h c 135 5204 Nghiên c u viên chính kinh t h c 136 5204 Nghiên c u viên chính khoa h c lu n 137 5204 Nghiên c u viên chính thông tin khoa h c k thu t 138 Nghiên c u 5206 Nghiên c u viên c p cao toán h c viên c p cao 139 5206 Nghiên c u viên c p cao v t lý 140 5206 Nghiên c u viên c p cao thiên văn h c 141 5206 Nghiên c u viên c p cao hoá h c 142 5206 Nghiên c u viên c p cao sinh v t h c 143 5206 Nghiên c u viên c p cao a ch t và khoáng h c 144 5206 Nghiên c u viên c p cao a lý 145 5206 Nghiên c u viên c p cao v ch t o máy 146 5206 Nghiên c u viên c p cao v ch t o thi t b i n 147 5206 Nghiên c u viên c p cao v i u khi n t xa 148 5206 Nghiên c u viên c p cao năng lư ng 149 5206 Nghiên c u viên c p cao k thu t vô tuy n 150 5206 Nghiên c u viên c p cao v khai thác khoáng s n 151 5206 Nghiên c u viên c p cao v khai thác luy n kim 152 5206 Nghiên c u viên c p cao công ngh hoá ch t
  10. 153 5206 Nghiên c u viên c p cao tr c a 154 5206 Nghiên c u viên c p cao y h c 155 5206 Nghiên c u viên c p cao dư c h c 156 5206 Nghiên c u viên c p cao ngư h c 157 5206 Nghiên c u viên c p cao nông h c 158 5206 Nghiên c u viên c p cao kinh t h c 159 5206 Nghiên c u viên c p cao khoa h c lu n 160 5206 Nghiên c u viên c p cao thông tin khoa h c k thu t 161 K thu t viên 7350 K thu t viên v t lý 162 7350 K thu t viên thiên văn h c 163 7350 K thu t viên hoá h c 164 7350 K thu t viên sinh v t h c 165 7350 K thu t viên a ch t h c 166 7350 K thu t viên a lý v tr c a 167 7350 K thu t viên máy tính 168 7350 K thu t viên các ngành k thu t khác 169 Nhân viên thí Nhân viên thí nghi m v t lý nghi m (chưa có ch c danh g c) 170 Nhân viên thí nghi m hoá h c 171 Nhân viên thí nghi m sinh v t h c 172 Nhân viên thí nghi m a ch t và khoáng h c 173 Nhân viên thí nghi m cơ h c 174 Nhân viên thí nghi m các ngành k thu t khác Ghi chú: (1) T ây không ghi ch c danh phó.
Đồng bộ tài khoản