Quyết định số 18-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 18-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18-NV về việc chia xã Sơn Hà thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thành hai xã do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18-NV Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 1965 QUY T NNH V VI C CHIA XÃ SƠN HÀ THU C HUY N B O TH NG, T NH LÀO CAI THÀNH HAI XÃ B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 130 –CP ngày 29-9-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B N i v và ngh nh b sung s 31-CP ngày 20-3-1963; Căn c quy t nh s 56-CP ngày 24-4-1963 c a H i ng Chính ph y nhi m cho B N i v phê chu n s phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính t nh Lào Cai; QUY T NNH: i u 1. Chia xã Sơn Hà thu c huy n B o Th ng, t nh Lào Cai thành hai xã như sau: - Xã Sơn Hà g m các thôn Khe M , Làng Chưng, T Hà, thôn Trà, An H ng, An Th ng, An Trà. - Xã Sơn H i g m các thôn Tân L p, Cánh a, C H i, Soi Chát, ng H m, An Ti n. i u 2. y ban hành chính t nh Lào Cai và ông V trư ng V Chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Lê T c c
Đồng bộ tài khoản