Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 180/1999/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C S A I KHO N 1 I U 1 QUY T NNH S 173/1998/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V NGHĨA V BÁN VÀ QUY N MUA NGO I T C A NGƯ I CƯ TRÚ LÀ T CH C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n i u 12 và kho n 1, kho n 2 i u 13 c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH : i u 1. S a i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 173/1998/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v nghĩa v bán và quy n mua ngo i t c a Ngư i cư trú là t ch c như sau: Ngư i cư trú là t ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ư c Chính ph Vi t Nam b o m h tr cân i ngo i t và các chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài, ph i bán ngay t i thi u 50% s ngo i t thu ư c t các ngu n thu vãng lai cho các Ngân hàng ư c phép. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản