Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB về tổ chức lại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 180/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C L I CÔNG TY PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TÂN THU N THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995 ; Căn c Lu t doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999 ; Căn c Quy t nh s 83/2004/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v thí i m t ch c, ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con t i Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph t i Văn b n s 264/ MDN ngày 09 tháng 6 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. T ch c l i Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con; trong ó Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n ( ư c g i là Công ty m ) là doanh nghi p Nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t- kinh doanh và có v n u tư các Công ty khác, ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i Công ty m và v n u tư vào các Công ty khác, g m có : + Các doanh nghi p do Công ty m s h u toàn b v n i u l ho c gi c ph n chi ph i và có quy n chi ph i ( ư c g i là các Công ty con). + Các doanh nghi p do Công ty m s h u m t ph n v n i u l và không gi c ph n chi ph i ( ư c g i là các doanh nghi p liên k t). i u 2. Công ty m : 2.1- Tên g i, tr s : + Tên : CÔNG TY PHáT TRI N CÔNG NGHI P TÂN THU N ;
  2. + Tên giao d ch ti ng Anh : TAN THUAN INDUSTRIAL PROMOTION COMPANY ; + Tên vi t t t : IPC ; + Tr s : s 210-212, ư ng Lê H ng Phong, phư ng 4, qu n 5, thành ph H Chí Minh ; 2.2- Công ty m có tư cách pháp nhân, ho t ng theo i u l t ch c và ho t ng và Quy ch tài chính ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2.3. Cơ c u t ch c c a Công ty m g m : +H i ng qu n tr ; + Ban Ki m soát ; + T ng Giám c, các Phó T ng Giám c và các phòng-Ban giúp vi c. i u 3. Công ty con c a Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ) là nh ng ơn v có tư cách pháp nhân, có tài s n, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p, ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, bao g m : 3.1- Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Công ty m u tư 100% v n i u l : Công ty trách nhi m h u h n i n t Tin h c Sài Gòn ( ư c chuy n t doanh nghi p Nhà nư c Công ty i n t Tin h c Sài Gòn do S Công nghi p qu n lý). 3.2- Công ty c ph n, trong ó Công ty m gi c ph n trên 50% v n i u l ho c gi c ph n chi ph i và có quy n chi ph i : + Công ty c ph n Xây d ng h t ng Khu công nghi p Hi p Phư c ; + Công ty c ph n Phát tri n Nam Sài Gòn. i u 4. Doanh nghi p có v n góp c a Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ) g m : + Công ty liên doanh Xây d ng Khu ch xu t Tân Thu n ; + Công ty liên doanh Phú M Hưng ; + Công ty c ph n Khu công nghi p Phong Phú ; + Công ty trách nhi m h u h n D ch v Khu ch xu t Tân Thu n ;
  3. + Trư ng Cao ng bán công Công ngh và Qu n tr kinh doanh. i u 5. V n ch s h u c a Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ) t i th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2003 là 428.624.665.929 ng (theo Xác nh n v n s 307/TCDN ngày 28 tháng 6 năm 2004 c a Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph ). i u 6. Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ) có ch c năng ho t ng trong các lĩnh v c sau : + K th a ch c năng c a Chương trình công nghi p xu t khNu Tân Thu n; i tác bên Vi t Nam trong Công ty liên doanh Tân Thu n (xây d ng và kinh doanh khu ch xu t Tân Thu n) và Công ty liên doanh Phú M Hưng (xây d ng-kinh doanh tuy n ư ng Nhà Bè-Bình Chánh và 5 c m phát tri n). + Nghiên c u, th c hi n các nh hư ng, m c tiêu, chương trình, d án u tư phát tri n v xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng cho các khu ch xu t, khu công nghi p và các c m dân cư, khu ô th m i t i thành ph H Chí Minh và các a phương khác. + D ch v cung c p cho khu ch xu t, khu công nghi p các lo i v t tư, nguyên-v t li u và các d ch v khác v v sinh, công viên cây xanh; thu gom rác, ph li u, ph phNm; cung c p th c ăn công nghi p, d ch v khám ch a b nh. + Kinh doanh hàng xu t-nh p khNu, v t li u xây d ng, cho thuê các lo i thi t b văn phòng, máy tính và ph ki n, kinh doanh nhà; xây d ng và cho thuê văn phòng làm vi c, kho bãi trong khu công nghi p; u tư xây d ng, kinh doanh b n phao neo tàu; cho thuê tàu. + D ch v tư v n u tư, d ch v tin h c, lai d t tàu bi n, môi gi i hàng h i, i lý tàu bi n; kinh doanh l hành qu c t và n i a. - Kinh doanh v n t i bi n, b c x p hàng hóa, giao nh n hàng hóa trong nư c và ngoài nư c; x lý ch t th i r n, l ng và khí; nghiên c u và phát tri n công ngh sinh h c; tr ng r ng và kinh doanh dư i tán r ng; ào t o d y ngh công ngh thông tin. + S n xu t các lo i tivi, radio, cassette, video, băng cassette, băng video, máy tính, máy vi tính, các s n phNm qu ng cáo, các s n phNm tin h c, b ng hi u, h p èn và các lo i s n phNm dân d ng khác, kinh doanh i n gia d ng, i n l nh, b p gas, hàng kim khí i n máy, xe máy và qu ng cáo b ng i n t . + u tư tài chính vào doanh nghi p khác. i u 7. H i ng qu n tr Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ) có trách nhi m : 7.1. Ti p nh n toàn b v n, hi n tr ng tài s n Nhà nư c c a các doanh nghi p nêu t i i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này do Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph giao.
  4. 7.2. Th c hi n ch c năng i di n ch s h u Nhà nư c t i Công ty m , k th a m i quy n l i và nghĩa v pháp lý c a Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (thành l p theo Quy t nh s 183/Q -UB ngày 27 tháng 9 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph ) và các doanh nghi p khác (là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p, ho t ng theo Lu t doanh nghi p Nhà nư c, t n t i trong quá trình chuy n i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, Công ty c ph n nêu t i i u 3 c a Quy t nh này); ti p t c th c hi n y quy n l i và nghĩa v pháp lý i v i các h p ng liên doanh, liên k t, h p ng kinh t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c úng v i quy nh c a pháp lu t. 7.3. Th c hi n quy n l i và nghĩa v pháp lý c a mình i v i các doanh nghi p khác thông qua ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n Nhà nư c các doanh nghi p theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m , i u l c a doanh nghi p khác và quy nh c a pháp lu t. 7.4. Xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m , ph i h p v i Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph xây d ng Quy ch tài chính thông qua y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l , trình B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính. 7.5. Ti n hành ăng ký kinh doanh t i S K ho ch và u tư theo úng quy nh. 7.6. Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a các Công ty con theo phân c p ho c ư c y quy n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 183/Q -UB ngày 27 tháng 9 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n. i u 9. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , H i ng qu n tr Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (Công ty m ), Giám c các doanh nghi p nêu t i i u 3 và i u 4, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 9 - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - B Tài chính -B N iv - B Lao ng-Thương binh và Xã h i - Ban ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p Trung ương Lê Thanh H i - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y và Ban T ch c Thành y - Ngân hàng Nhà nư c-Chi nhánh thành ph - C c Thu thành ph - Công an thành ph (PC. 13) - VPH -UB : các PVP - T CNN, T, VX - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản