Quyết định số 1800/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
4
download

Quyết định số 1800/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1800/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 13 Điều 19 Mục 7 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1800/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1800/Q -BCN Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG I M B KHO N 13 I U 19 M C 7 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A VĂN PHÒNG, THANH TRA VÀ CÁC V CH C NĂNG THU C B CÔNG NGHI P BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1352/Q -BCN NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Công nghi p; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b và V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung i m b kho n 13 i u 19 M c 7 Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, Thanh tra và các V ch c năng thu c B Công nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 1352/Q -BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p như sau: “b) Thư ng tr c phân ban Vi t Nam trong các U ban h n h p c p Chính ph do lãnh o B gi ch c Ch t ch theo b nhi m c a Th tư ng Chính ph ; thư ng tr c T công tác v th c hi n Công ư c C m vũ khí hoá h c ư c thành l p theo Quy t nh s 76/2002/Q -TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; u m i t ch c th c hi n nhi m v c a B ư c Chính ph giao t i Ngh nh s 100/2005/N - CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 v th c hi n Công ư c C m vũ khí hoá h c”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng và Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VT, TCCB. Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản