Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1807/2005/Q -CT B c Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUY T ÐNNH V/V TH C HI N THÍ I M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH C A S THƯƠNG M I - DU LNCH GIAI O N 2005 - 2007 CH TNCH UBND T NH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002 và các văn b n hư ng d n th c hi n; Căn c Quy t nh s 192/2001/QÐ-TTg ngày 17.12.2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí di m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan qu n lý hành chính; Căn c Thông tu Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8.2.2002 c a B Tài chính - Ban t ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 192/2001/NÐ-CP; Xét d ngh c a S Thương m i - Du l ch t i công văn s 244/TMDL ngày 25.8.2005; S Tài chính t i công văn s 454/TC-HCSN ngày 28.8.2005; QUY T ÐNNH: Ði u 1: Th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính iv iS Thương m i - Du l ch trong th i gian 3 năm, t năm 2005 - 2007. Ði u 2: Vi c th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a S Thương m i - Du l ch ph i m b o các m c tiêu, yêu c u sau: 1. Ð i m i cơ ch qu n lý biên ch và kinh phí ho t ng; thúc Ny vi c s p x p, t ch c b máy nâng cao ch t lu ng, hi u qu công vi c. 2. T o quy n ch ng trong s d ng ngu n kinh phí ư c giao khoán, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 3. Nâng cao hi u su t lao ng, hi u qu s d ng kinh phí và tăng thu nh p cho cán b , công ch c. 4. Th c hi n công khai, dân ch theo quy nh c a Pháp lu t, d m b o quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c. Ði u 3: Biên ch giao khoán.
  2. Biên ch giao khoán là s biên ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao sau khi dã rà soát l i trên cơ s biên ch hi n có và ư c giao n nh trong 3 năm 2005 - 2007, c th : - T ng s : 25 ngư i, trong ó: + Trong ch tiêu biên ch : 21 ngư i. +H p ng: 4 ngư i. Ði u 4: N i dung và m c giao khoán kinh phí. 1. M c giao khoán kinh phí: trên cơ s s biên ch giao khoán và nh m c chi tiêu theo u ngư i: 25 tri u ng/ngư i/năm trong ch tiêu biên ch , 16 tri u ng/ngư i h p ng/năm. 2. T ng kinh phí giao khoán Ngân sách c p n nh trong 3 năm 2005 - 2007 là: 589 tri u ng. 3. Kinh phí giao khoán ư c s d ng cho các n i dung sau: - Chi cho cơn ngư i: T ng qu lương ư c xác nh trên cơ s s biên ch du c giao khoán và ng ch b c lương c a cán b , công ch c theo quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23.5.1993 c a Chính ph (chưa bao g m ti n lương tăng thêm theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/NÐ-CP ngày 14.12.2004 c a Chính ph ). - Kinh phí qu n lý hành chính là kinh phí duy trì ho t ng thu ng xuyên c a ơn v. 4. M c khoán kinh phí và biên ch trên ư c xem xét i u ch nh trong các trư ng h p sau: - Nhà nư c thay d i chính sách ti n lương, ph c p lương. - Có s thay d i m c t i thi u 20% i v i các nh m c, tiêu chuNn, ch d hi n là cơ s cho vi c l p d toán và phân b kinh phí i v i các kho n chi th c hi n khoán. - Ðư c cơ quan có thNm quy n b sung thêm nhi m v . - Nhà nư c có chính sách tang chi cho lĩnh v c ang th c hi n khoán. - Sáp nh p, chia tách cơ quan ang th c hi n khoán theo Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Ði u 5: Ngoài m c khoán quy dinh t i Ði u 4 Quy t nh này, don v còn ư c s d ng ngu n kinh phí sau. 1. Ngu n kinh phí Ngân sách Nhà nư c c p th c hi n các n i dung công vi c:
  3. + Chi s a ch a l n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i tr s , nhà công v , trang thi t b , phương ti n làm vi c. + Chi mua s m tài s n c nh. + Chi oàn ra doàn vào. + Chi ào t o cán b , công ch c. + Chi th c hi n tài nghiên c u khoa h c. + Chi th c hi n tinh gi m biên ch theo ch do nhà nư c quy nh. + Các n i dung không th c hi n khoán khác. 2. Ngu n kinh phí t các kho n thu h p pháp khác theo ch quy nh. Ði u 6: S Thương m i - Du l ch ư c ch ng s d ng kinh phí giao khoán m b o các ho t ng thư ng xuyên và phù h p v i nhu c u th c t c a ơn v . Kinh phí giao khoán cu i năm không s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n. S kinh phí ti t ki m ư c t các kho n chi do th c hi n khoán ư c s d ng d chi cho các n i sung sau: - Kinh phí ti t ki m t qu lương ư c s d ng toàn b cho m c dích tăng thu nh p c a cán b , công ch c trong ơn v . - Kinh phí ti t ki m ư c t các kho n chi hành chính, chi nghi p v , chi khác ư c s d ng cho các m c ích: + Chi b sung thu nh p cho cán b , công ch c trong ơn v . + Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , công ch c. + Chi cho vi c nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c. + Tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh trong quá trình t ch c, s p x p l i lao ng. + Trích l p qu d phòng n nh thu nh p. Các kho n chi t kinh phí ti t ki m ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 192/2001/QÐ-TTg và Thông tư 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP. Ði u 7: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, th i i m th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính th c hi n t ngày 01.01.2005. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Tài chính, S N i v , S Thương m i - Du l ch; Kho b c Nhà nư c B c Ninh và các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./.
  4. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản