Quyết định số 1807/QĐ-BTP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1807/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1807/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1807/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1807/Q -BTP Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN THÀNH L P TRƯ NG TRUNG C P LU T BUÔN MA THU T B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t nh s 43/2008/Q -BGD T ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng trung c p chuyên nghi p; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án thành l p Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t v i n i dung chính như sau: I. MÔ HÌNH T CH C B MÁY VÀ ÀO T O 1. Tên trư ng: Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t. 2. Lo i hình trư ng: Công l p. 3. a i m, tr s chính: Thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k. 4. M c tiêu thành l p và yêu c u ào t o 4.1. M c tiêu: Thành l p Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t nh m ào t o cán b có trình trung c p lu t v s lư ng và áp ng yêu c u v ch t lư ng cho các t nh thu c khu v c Tây Nguyên và duyên h i Nam Trung B . 4.2. Yêu c u: ào t o trung c p lu t ph i có trình hi u bi t pháp lu t cơ b n và thành th o k năng th c hành ngh nghi p theo t ng ch c trách m nhi m i v i công ch c Tư pháp - H t ch xã, phư ng, th tr n, m t s ch c danh cán b cơ quan Tư pháp, Thi hành án và cán b chính quy n cơ s ,.... 5. a v pháp lý Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t là ơn v s nghi p, ho t ng theo Lu t Giáo d c, i u l trư ng trung c p và các quy nh c a pháp lu t có liên quan, có tư
  2. cách pháp nhân, có tr s t i Thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k, có con d u và tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng ch u s lãnh o, qu n lý toàn di n và tr c ti p c a B Tư pháp, ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o c a B Giáo d c và ào t o, ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a U ban nhân dân t nh k L k, ư c hư ng các chính sách, ch c a Nhà nư c áp d ng cho h th ng các trư ng trung h c chuyên nghi p công l p. 6. Ch c năng, nhi m v và quy n h n và trách nhi m c a Trư ng 6.1. Ch c năng Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t là cơ s ào t o công l p thu c B Tư pháp, có ch c năng ào t o cán b pháp lu t trình trung c p, tham gia b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c ngành Tư pháp và nghiên c u khoa h c pháp lý ph c v ho t ng ào t o, b i dư ng c a Trư ng. 6.2. Nhi m v - Xây d ng chương trình ào t o, giáo trình, t ch c gi ng d y, h c t p, qu n lý ngư i h c và các ho t ng giáo d c khác theo m c tiêu, chương trình Trư ng ư c phép ào t o. - Xây d ng ch tiêu tuy n sinh, t ch c tuy n sinh, qu n lý quá trình ào t o, công nh n t t nghi p và c p b ng t t nghi p theo quy nh c a Lu t Giáo d c. - T ch c nghiên c u khoa h c, th c hi n g n ào t o v i nghiên c u khoa h c nâng cao ch t lư ng ào t o theo yêu c u phát tri n ngu n nhân l c pháp lu t áp ng yêu c u c a s phát tri n kinh t - xã h i. - Xây d ng, ào t o và b i dư ng i ngũ gi ng viên, giáo viên b o m v s lư ng, cân i v cơ c u trình theo tiêu chuNn quy nh c a Nhà nư c. - T ánh giá ch t lư ng giáo d c và ch u s ki m nh ch t lư ng giáo d c c a cơ quan có thNm quy n v ki m nh ch t lư ng giáo d c. Xây d ng h th ng giám sát và ánh giá ch t lư ng giáo d c. - Th c hi n các quan h h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t; liên k t, liên thông v ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c; liên k t v i các t ch c khác trong khu v c nghiên c u, ng d ng thành qu khoa h c, tư v n pháp lu t nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c và b sung ngu n l c cho nhà trư ng. - Qu n lý, s d ng t ai, cơ s v t ch t, tài s n, các ngu n v n theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý t ch c, biên ch theo quy nh c a B Tư pháp. - Gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong Trư ng; b o v tài s n, bí m t qu c gia, xây d ng, th c hi n các quy ch , bi n pháp b o h , an toàn lao ng.
  3. - Trư ng ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t; không ư c các t ch c, cá nhân l i d ng danh nghĩa, cơ s v t ch t c a Trư ng nh m ti n hành các ho t ng trái pháp lu t. - Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Tư pháp giao. 6.3. Quy n h n - Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, giáo trình ào t o c a Trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng trung c p c a Nhà nư c. - Quy t nh thành l p các t ch c tr c thu c theo cơ c u t ch c ã ư c B Tư pháp phê duy t; b nhi m, mi n nhi m các ch c v Trư ng, Phó: Phòng, Khoa, T b môn và tương ương; - Tuy n d ng, ti p nh n, luân chuy n, i u ng, nâng lương, ngh ch , khen thư ng, k lu t, c i h c, i công tác trong nư c, ngoài nư c i v i giáo viên, cán b , nhân viên, ngư i lao ng trong Trư ng theo quy nh. - Ban hành các quy nh, quy ch qu n lý n i b phù h p v i các quy nh hi n hành. - Quan h ph i h p v i các ơn v trong và ngoài cơ quan B , các trư ng ào t o, các doanh nghi p và các t ch c khác trên t t c các lĩnh v c th c hi n nhi m v c a Trư ng. - Thi t l p quan h h p tác và trao i kinh nghi m v chuyên môn, nghi p v ào t o - b i dư ng cán b , nghiên c u khoa h c v i các cơ quan, t ch c trong khu v c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t. - ư c Nhà nư c giao t, ư c thuê t, vay v n; ư c mi n gi m thu theo quy nh c a pháp lu t. - H p tác liên doanh, liên k t, nh n tài tr , góp v n v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ào t o ngu n nhân l c có trình cao ph c v s phát tri n c a Trư ng theo quy nh c a pháp lu t; Huy ng v n c a các cá nhân trong và ngoài Trư ng ph c v m c tiêu ào t o, nghiên c u khoa h c, phát tri n d ch v theo quy nh c a pháp lu t. 6.4. Trách nhi m Trư ng ch u s ki m tra, giám sát c a B Tư pháp và các cơ quan qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c thu c ch c năng ã ư c pháp lu t quy nh, như sau: - Ch p hành pháp lu t, th c hi n các quy nh c a pháp lu t và B Tư pháp có liên quan n các lĩnh v c ho t ng c a Trư ng; - Ch p hành các ch tài chính, tín d ng, thu , thu l i nhu n, các ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t;
  4. - Tuân th các quy nh v công tác t ch c, cán b , viên ch c, bao g m: Thành l p, chia tách, sáp nh p, t ch c l i, gi i th ; phê duy t, s a i, b sung quy ch t ch c và ho t ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c c a Trư ng theo quy nh phân c p qu n lý; - Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và B Tư pháp v quan h i ngo i; - Th c hi n các quy n l i và nghĩa v i v i gi ng viên, giáo viên, cán b , viên ch c và ngư i lao ng trong Trư ng theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t; không ư c các t ch c, cá nhân l i d ng danh nghĩa, cơ s v t ch t c a Trư ng nh m ti n hành các ho t ng trái pháp lu t. 7. T ch c b máy 7.1. Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng. 7.2. Các phòng ch c năng 7.2.1. Phòng ào t o và Công tác h c sinh. 7.2.2. Phòng T ch c - Hành chính và Thư vi n. 7.2.3. Phòng Tài chính - K toán. 7.2.4. Phòng Qu n tr . 7.3. Các khoa chuyên môn 7.3.1. Khoa Giáo d c chính tr , th ch t và văn hoá. 7.3.2. Khoa ào t o cơ b n. 7.3.3. Khoa ào t o nghi p v . 7.4. T ch c ng C ng s n Vi t Nam, các oàn th và t ch c xã h i. 8. Ch tiêu tuy n sinh và quy mô ào t o 8.1. Ch tiêu tuy n sinh - Năm h c 2009 - 2010: 300 h c sinh. - Năm h c 2010 - 2011: T 300 n 350 h c sinh. - Năm h c 2011 - 2012: T 350 n 400 h c sinh. - T năm h c 2012 - 2013 tr i: T 400 n 600 h c sinh.
  5. 8.2. Quy mô ào t o - Năm h c 2009 - 2010: 300 h c sinh. - Năm h c 2010 - 2011: T 600 n 650 h c sinh. - Năm h c 2011 - 2012: T 650 n 750 h c sinh. - T năm h c 2012 - 2013 tr i: T 750 n 1.200 h c sinh. 9. Ngu n, i tư ng tuy n sinh và th i gian ào t o Ngu n tuy n sinh: Tuy n sinh trong ph m vi c nư c, trong ó ch y u tuy n sinh cho các t nh khu v c Tây Nguyên và các t nh duyên h i Nam Trung B v i nh ng i tư ng sau: - H c sinh t t nghi p trung h c cơ s : i tư ng này v a h c b túc văn hoá, v a h c chuyên môn lu t v i th i gian ào t o là 3 năm ( i tư ng là con em ngư i dân t c khu v c vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn); - H c sinh t t nghi p trung h c ph thông: i tư ng này h c chuyên môn lu t v i th i gian ào t o là 2 năm; - i tư ng ã có b ng t t nghi p trung c p chuyên ngành khác tr lên: ư c ưu tiên l a ch n ào t o và th i gian ào t o là 2 năm ( i tư ng này ư c xem xét gi m th i gian h c ho c ư c mi n các môn chung theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o). i v i i tư ng vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn s th c hi n ch c tuy n theo úng Quy ch ào t o c tuy n c a B Giáo d c và ào t o. ng th i, trong nh ng năm u sau khi thành l p, Trư ng chú tr ng ào t o i v i các i tư ng ư c a phương c i h c và ng ý ti p nh n sau khi i tư ng ó k t thúc chương trình ào t o trung c p lu t. 10. Hình th c ào t o - Chính quy: là ch y u (tuy n t h c sinh t t nghi p ph thông trung h c, ph thông cơ s và ã t t nghi p trình trung c p khác tr lên); - V a làm v a h c (ch áp d ng i v i cán b Tư pháp - H t ch ã ư c tuy n d ng); - Liên k t, liên thông ào t o; - B i dư ng nghi p v . 11. N i dung, chương trình, giáo trình và phương pháp ào t o N i dung, chương trình, giáo trình, tài li u gi ng d y - h c t p và phương pháp ào t o ph i khoa h c, hi n i, sát yêu c u th c ti n áp ng yêu c u sau:
  6. - ào t o cán b có trình trung c p lu t theo nhu c u công vi c; n i dung chương trình ph i cung c p lư ng ki n th c, k năng áp ng ư c yêu c u v năng l c c a h c viên t t nghi p trong th trư ng lao ng, phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t xã h i, c i cách hành chính và c i cách tư pháp trong i u ki n xây d ng nhà nư c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch nghĩa; - Chương trình, giáo trình, tài li u ào t o trung c p lu t ph i: + m b o b c c h p lý kh i ki n th c lý thuy t v i k năng th c hành ngh nghi p, trong ó nh n m nh n k năng, kinh nghi m ngh nghi p i v i t ng ch c danh ào t o; + Xây d ng, biên t p h th ng các môn h c, tài li u tham kh o t ch n liên quan n ch c danh, v trí công vi c c n ào t o, giúp h c viên v a ư c trang b ki n th c pháp lu t chung v a có th l a ch n, tích lu ư c m t kh i lư ng ki n th c, kinh nghi m th c ti n ngh nghi p; + Thi t k n i dung, chương trình môn h c có tính khoa h c, ng b , có tính n y u t liên thông (có th ào t o liên thông v i các c p, b c h c lu t cao hơn) và có tính n c thù v trí công vi c, nguy n v ng c a ngư i h c. - ng d ng các phương pháp ào t o tích c c l y ngư i h c làm trung tâm nh m phát huy tính ch ng, sáng t o cho ngư i h c, ng d ng tin h c vào gi ng d y, gi m m nh th i gian h c lý thuy t, tăng th i lư ng th o lu n, th c hành và t h c, t nghiên c u, ng th i, k t h p h c i ôi v i hành, c m tay ch vi c thông qua vi c gi i quy t các tình hu ng th c t , th o lu n nhóm, di n án,…. - Nhà trư ng c n k t h p ch t ch v i các cơ quan th hư ng có chương trình, k ho ch ưa ngư i h c n làm quen v i công vi c và rèn luy n th c t , tăng cư ng i tho i, trao i công vi c gi a ngư i h c v i ngư i làm công tác th c ti n. II. T CH C TH C HI N 1. V T ch c cán b - ChuNn b các phương án v t ch c b máy, nhân s c a Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t trình Lãnh o B xem xét, quy t nh. - Ch trì, ph i h p v i Trư ng i h c Lu t Hà N i và các ơn v có liên quan biên so n chương trình khung, rà soát, s a i, b sung giáo trình, tài li u ào t o trung c p lu t. - Nghiên c u và ki n ngh v i Lãnh o B ho c các cơ quan có thNm quy n s a i, b sung các v n liên quan n ch chính sách ãi ng i v i i ngũ giáo viên; cơ ch tuy n d ng i v i cán b tư pháp cơ s , cơ c u ng ch công ch c hành chính - tư pháp, các quy nh v ào t o, ào t o liên thông trình trung c p lu t,…. - Ph i h p v i Văn phòng B , V K ho ch - Tài chính, Trư ng i h c Lu t Hà N i và các ơn v có liên quan theo dõi, ôn c, tri n khai th c hi n các n i dung án m b o ch t lư ng, úng th i h n.
  7. 2. V K ho ch - Tài chính - Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thNm nh các phương án v tài chính, d toán, duy t quy t toán u tư cơ s v t ch t, trang thi t b gi ng d y - h c t p và m b o các i u ki n v tài chính cho Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t. - Hư ng d n Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t s d ng kinh phí theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Văn phòng B - Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng phương án xin giao t, xây d ng khuôn viên tr s làm vi c, phòng h c, gi ng ư ng, ký túc xá, thư vi n và mua s m các trang thi t b ban u cho Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t. - Ph i h p v i Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t và các các ơn v có liên quan m b o các i u ki n làm vi c, h c t p, gi ng d y, cơ s v t ch t, u tư trang thi t b cho Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t. 4. Trư ng i h c Lu t Hà N i, H c vi n Tư pháp và Vi n Khoa h c pháp lý Trư ng i h c Lu t Hà N i, H c vi n Tư pháp và Vi n Khoa h c pháp lý có trách nhi m ph i h p v i V T ch c cán b , Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t trong vi c tri n khai vi c ánh giá, s a i, b sung và i m i chương trình khung, tài li u tham kh o các môn h c; chia s , h tr cán b , gi ng viên có năng l c, có trình , có kinh nghi m và phương pháp sư ph m cho Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t. 5. Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t - Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t ch ng ph i h p v i các ơn v có liên quan tích c c tri n khai n i dung các công vi c nh m ưa Trư ng ho t ng n nh, hi u qu , c th là: hoàn thi n chương trình, giáo trình, tài li u các môn h c, ki n toàn i ngũ gi ng viên, cán b cơ h u và th nh gi ng; sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m ào t o trung c p lu t và xu t nh ng bi n pháp tháo g vư ng m c, khó khăn trong quá trình ho t ng. - Tr c ti p tri n khai vi c t ch c qu n lý h c viên, qu n lý cán b theo phân c p, tr c ti p t ch c quá trình ào t o theo quy ch và s d ng kinh phí m t cách ti t ki m, h p lý, hi u qu theo quy nh,… - Th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trư ng theo quy nh t i Quy t nh này và các quy nh khác có liên quan. 6. S Tư pháp các t nh thu c khu v c Tây Nguyên và duyên h i Nam Trung B - Tham mưu, giúp U ban nhân dân t nh xây d ng và tri n khai th c hi n Quy ho ch cán b tư pháp; Quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b có trình trung c p lu t a phương.
  8. - Ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, S N i v và các cơ quan có liên quan giúp U ban nhân dân t nh trong vi c chuNn b ngu n ào t o, tuy n d ng, b trí s d ng và qu n lý cán b có trình trung c p lu t c a a phương; ng th i, ngh các cơ quan trên a bàn t o i u ki n cho cán b , công ch c tham gia gi ng d y th nh gi ng, tham gia hư ng d n th c hành cho h c sinh và ph i h p cùng qu n lý, trao i kinh nghi m th c ti n cho h c sinh khi th c t p, tìm hi u th c ti n công vi c n u cơ s ào t o trung c p lu t ngh . - Ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n xây d ng các phương án tuyên truy n, ph bi n, nâng cao nh n th c c a ngư i dân, c a i ngũ cán b , công ch c a phương trong vi c t ch c ào t o và s d ng cán b có trình trung c p lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Hi u trư ng Trư ng Trung c p Lu t Buôn Ma Thu t, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Tư pháp, Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( thi hành); - Văn phòng Chính ph ; - B Giáo d c và ào t o; -B N iv ; - B K ho ch và u tư; Hà Hùng Cư ng - B Tài chính; - Các Th trư ng ( bi t); - Lưu: VT, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản