Quyết định số 181/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 181/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181/2004/QĐ-UB về việc "Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 181/2004/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH “V VI C THÀNH L P S BƯU CHÍNH, VI N THÔNG THÀNH PH HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 101/2004/N -CP ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a Chính ph v vi c Thành l p S Bưu chính, Vi n thông thu c UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2004 c a B Bưu chính vi n thông và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Bưu chính, Vi n thông thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1: Thành l p S BƯU CHÍNH, VI N THÔNG THÀNH PH HÀ N I, trên cơ s t ch c và xác nh l i ch c năng, nhi m v c a Ban Công ngh thông tin thành ph . - S Bưu chính, Vi n thông Hà N i, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. - Tr s cơ quan trư c m t t t i: 39 Phan Chu Trinh, Qu n Hòan Ki m Hà N i i u 2: Ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a S Bưu chính vi n thông. A-V trí, ch c năng: S Bưu chính, Vi n thông là cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph , th c hi n ch c năng tham mưu giúp UBND Thành ph qu n lý nhà nư c v Bưu chính, Vi n thông, Công ngh thông tin, i n t , Internet, truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n và cơ s h t ng thông tin (g i chung là Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin); qu n lý các d ch v công v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn thành ph .
  2. - S Bưu chính, Vi n thông ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND Thành ph ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a B Bưu chính, Vi n thông. B- Nhi m v và quy n h n. 1. Trình y ban nhân dân (UBND) Thành ph ban hành các quy t nh, ch th v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình; 2. Trình UBND Thành ph quy ho ch, k ho ch phát tri n, chương trình, d án v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin (CNTT) trên a bàn thành ph phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i a phương và quy ho ch phát tri n bưu chính, vi n thông và CNTT c a Qu c gia; 3. T ch c, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m tri n khai, th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n, các chương trình, d án, tiêu chuNn, nh m c kinh t -k thu t v bưu chính vi n thông và CNTT ã ư c phê duy t; thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S ; 4. V Bưu chính: 4.1. Trình UBND Thành ph và ch u trách nhi m t ch c, ki m tra th c hi n các gi i pháp c th tri n khai các h at ng v bưu chính trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 4.2. Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an tòan m ng bưu chính, an tòan và an ninh thông tin trong h at ng bưu chính trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 4.3. Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n quy nh v áp d ng các tiêu chuNn, ch t lư ng trong lĩnh v c bưu chính trên a bàn thành ph ; 5. V vi n thông, Internet, truy n d n phát sóng: 5.1. Trình UBND Thành ph và ch u trách nhi m tri n khai, ki m tra th c hi n các gi i pháp tri n khai các h at ng v vi n thông và Internet trên a bàn; 5.2. Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an tòan m ng vi n thông, an tòan và an ninh thông tin trong h at ng vi n thông, Internet trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 5.3. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch phân b kênh t n s i v i các ài phát thanh, truy n hình ho t ng trên a bàn thành ph ; 5.4. Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n quy nh v áp d ng các tiêu chuNn, ch t lư ng trong lĩnh v c vi n thông, Internet trên a bàn; 6. V i n t , công ngh thông tin:
  3. 6.1. Trình UBND Thành ph và t ch c tri n khai th c hi n các án phát tri n công nghi p CNTT bao g m công nghi p ph n c ng, công nghi p ph n m m, công nghi p i n t trên a bàn thành ph phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a qu c gia; 6.2. Trình UBND Thành ph chương trình, k ho ch ng d ng và phát tri n CNTT trên a bàn và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 6.3. Trình UBND Thành ph các cơ ch , chính sách nh m thúc Ny vi c ng d ng CNTT phù h p v i c thù c a th ô và phù h p v i quy ho ch phát tri n CNTT qu c gia; 6.4. Trình UBND Thành ph và ch u trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c CNTT trên a bàn thành ph ; 6.5. Ch u trách nhi m tri n khai các chương trình xã h i hóa CNTT c a Chính ph , c a B Bưu chính vi n thông trên a bàn thành ph ; 6.6. ThNm nh các chương trình, d án ng d ng CNTT trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. T ch c th c hi n các d án u tư v CNTT do UBND Thành ph giao; 6.7. Trình UBND Thành ph ban hành và ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n vi c th c hi n quy nh v an tòan CNTT theo thNm quy n; 7. Giúp UBND Thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p h at ng trong lĩnh v c bưu chính vi n thông và CNTT trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 8. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các h at ng d ch v công v bưu chính vi n thông và CNTT trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; giúp UBND Thành ph t ch c công tác thông tin liên l c ph c v các cơ quan ng, Nhà nư c, ph c v qu c phòng, an ninh, i ngo i; các thông tin khNn c p trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 9. Tham gia thNm nh ho c thNm nh và ch u trách nhi m v n i dung thNm nh i v i các d án v u tư chuyên ngành bưu chính, vi n thông và CNTT thu c a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 10. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông và CNTT; hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v áp d ng tiêu chuNn k thu t, công b ch t lư ng s n phNm, d ch v i v i các doanh nghi p bưu chính, vi n thông và CNTT trên a bàn thành ph ; 11. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a UBND Thành ph và B Bưu chính, vi n thông; Tham gia th c hi n i u tra th ng kê theo hư ng d n c a B Bưu chính, Vi n thông; 12. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c bưu chính, vi n thông và CNTT do UBND Thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 13. Giúp UBND Thành ph qu n lý nhà nư c các ho t ng c a H i, các t ch c phi chính ph thu c lĩnh v c bưu chính, vi n thông và CNTT trên a bàn Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 14. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, khi u t , ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v bưu chính vi n thông và CNTT trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 15. Ch o và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; 16. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi s qu n lý; t ch c ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b công ch c viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t; 17. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a thành ph ; 18. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND thành ph và y quy n c a B Bưu chính, Vi n thông. C- T ch c b máy và biên ch : 1. Lãnh oS : S Bưu chính, Vi n thông có Giám c và các Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph và trư c pháp lu t v tòan b h at ng c a S . Các Phó Giám c giúp vi c giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. Giám c và Phó Giám c do UBND Thành ph b nhi m theo qui nh hi n hành c a Chính ph và thành ph v tiêu chuNn chuyên môn nghi p v . Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c và Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công, phân c p qu n lý cán b c a Thành ph . 2. Cơ c u t ch c c a S : a/ Các phòng ban chuyên môn - Phòng T ch c, hành chính - Thanh tra nhà nư c - Phòng Qu n lý Khoa h c-Công ngh - Phòng K ho ch-Tài chính - Phòng Bưu chính Vi n thông
  5. - Phòng Công nghi p i n t - Công ngh thông tin b/ Các ơn v s nghi p: - Ban qu n lý các d án CNTT và Vi n thông - Trung tâm giao d ch CNTT Thành ph - Trung tâm ào t o CNTT Hà N i - Ban Qu n lý u tư và phát tri n Khu công ngh ph n m m Hòa L c Khi c n thi t, S Bưu chính, Vi n thông ngh UBND Thành ph xem xét quy t nh thành l p thêm các b ph n khác m b o hòan thành nhi m v . 3. Biên ch và tài chính: Biên ch c a Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghi p v n m trong t ng biên ch qu n lý nhà nư c c a thành ph . UBND Thành ph quy t nh t ng s biên ch c a S theo ngh c a Giám c S Bưu chính vi n thông và Giám c S N iv . i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Giao Giám c S Bưu chính, Vi n thông ch trì ph i h p v i S N i v Thành ph xây d ng và trình UBND Thành ph phê duy t: - Quy ch ho t ng c a S Bưu chính, Vi n thông; - Ch c năng, nhi m v c a Thanh tra S , các t ch c s nghi p. - Nhi m v qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông và CNTT c a UBND c p qu n, huy n. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Bưu chính, Vi n thông, Th trư ng các s , ban, ngành thu c thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản