Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******* ****** S : 181/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TH D C TH THAO THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV ngày 30 tháng 3 năm 2005 c a Liên B y ban Th d c Th thao - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v th d c th thao a phương; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph Quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Th d c Th thao t i Công văn s 1270/TDTT-TC ngày 25 tháng 8 năm 2006 và Giám c S N i v t i T trình s 602/TTr-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Th d c Th thao thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 37/2000/Q -UB-VX ngày 16 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Th d c Th thao thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Th d c Th thao, Th trư ng các S ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TH D C TH THAO THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s 181/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Th d c Th thao là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trên a bàn thành ph v th d c th thao và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. S Th d c Th thao có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh hi n hành. S Th d c Th thao thành ph H Chí Minh có tên giao d ch b ng ti ng Anh là “THE SPORTS DEPARTMENT OF HO CHI MINH CITY”. Tr s làm vi c c a S Th d c Th thao t t i s 03, ư ng Phan Văn t, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. S i n tho i: 8.209.672 - 8.222.430. S fax: 84.8.8.244.239. i u 2. S Th d c Th thao ch u s ch o qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i ch u s ch o, hư ng d n ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a y ban Th d c Th thao. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. S Th d c Th thao có nhi m v và quy n h n sau ây
  3. 1. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý lĩnh v c th d c th thao thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph . 2. Trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án thu c lĩnh v c qu n lý c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , quy ho ch phát tri n ngành c a y ban Th d c Th thao. 3. Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c phân công, phân c p ho c y quy n qu n lý v lĩnh v c th d c th thao i v i y ban nhân dân qu n - huy n và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c, ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình phát tri n th d c th thao ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c th d c th thao. 5. V th d c, th thao qu n chúng: a) Hư ng d n xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a các thi t ch th d c th thao trên a bàn thành ph theo quy ch m u c a y ban Th d c Th thao. b) T ch c, ch o vi c xây d ng i ngũ cán b , hư ng d n viên th d c, th thao qu n chúng. c) T ch c tuyên truy n, hư ng d n các phương pháp luy n t p th d c, th thao cho m i ngư i. d) Ch trì, ph i h p v i các ngành và oàn th thành ph xây d ng chương trình ph i h p, t ch c ho t ng th d c, th thao; hư ng d n, ki m tra và công nh n tiêu chuNn rèn luy n thân th trong các i tư ng trên a bàn. ) Ph i h p v i S Giáo d c và ào t o thành ph th c hi n các nhi m v v th d c, th thao trong trư ng h c. e) Hư ng d n, ki m tra th c hi n chương trình giáo d c th ch t trong trư ng h c. g) Ki m tra, ánh giá, công nh n tiêu chuNn rèn luy n thân th c a ngư i h c trong t ng năm h c. h) B i dư ng nghi p v cho giáo viên, gi ng viên th d c th thao. i) T ch c các ho t ng thi u th d c th thao trong trư ng h c. k) Xây d ng các trư ng, l p năng khi u th d c th thao trên a bàn thành ph sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. l) Xây d ng h th ng gi i thi u, k ho ch thi u, phê duy t i u l và ch o, hư ng d n t ch c các cu c thi u th d c th thao qu n chúng.
  4. m) Ch u trách nhi m ch o, hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch ho t ng th d c th thao ph c v các nhi m v chính tr c a thành ph . n) T ch c các gi i thi u khu v c, toàn qu c v th d c th thao qu n chúng khi ư c c p có thNm quy n giao. 6. V th thao thành tích cao: a) Trình y ban nhân dân thành ph k ho ch tuy n ch n, ào t o, hu n luy n, thi u c a v n ng viên các i tuy n th thao c a thành ph và t ch c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t. b) Trình y ban nhân dân thành ph k ho ch t ch c i h i Th d c Th thao thành ph , các gi i thi u qu c gia, qu c t ư c c p có thNm quy n giao và t ch c th c hi n khi ư c phê duy t. c) Xây d ng h th ng gi i thi u, k ho ch thi u, phê duy t i u l , kinh phí và t ch c các cu c thi u th d c th thao, trong h th ng gi i Vô ch, Tr , Năng khi u c p thành ph . d) Th c hi n quy t nh phong c p cho v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao thu c thNm quy n qu n lý c a S theo phân c p c a y ban Th d c Th thao. 7. Trình y ban nhân dân thành ph v chương trình, k ho ch c i cách hành chính, xã h i hóa ho t ng th d c th thao trên a bàn thành ph ; ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 8. Ph i h p v i S Văn hóa và Thông tin trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành tiêu chuNn, ch c danh i v i Th trư ng, Phó Th trư ng các Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao, Trung tâm Th d c - Th thao, Trung tâm Văn hóa - Th thao thu c y ban nhân dân qu n - huy n. 9. Th c hi n h p tác qu c t v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t và s ch o c a y ban nhân dân thành ph . Tham gia các H i ngh , H i th o qu c t v các lĩnh v c thu c ngành th d c th thao do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i khi ư c y ban nhân dân thành ph cho phép ho c y quy n. Tr c ti p th o lu n bàn b c v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v lĩnh v c h p tác, u tư i v i các ho t ng th d c th thao c a thành ph theo úng ch trương, chính sách, pháp lu t Nhà nư c và nh ng quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 10. Nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c k thu t, xây d ng h th ng thông tin, lưu tr tư li u v các lĩnh v c qu n lý chuyên môn c a S . 11. T ng h p th ng kê báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh cho y ban nhân dân thành ph và y ban Th d c Th thao. 12. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các Liên oàn, H i và t ch c phi chính ph v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 13. Ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính hư ng d n, ki m tra cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. 14. Tham gia thNm nh các d án u tư v th d c th thao thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , ch u trách nhi m th c hi n các d án u tư v th d c th thao do y ban nhân dân thành ph giao. 15. T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v vi c giám nh, ăng ký, c p gi y phép, ch ng ch v th d c th thao thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, theo s phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 16. Ch o, hư ng d n và ki m tra ho t ng các Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao v công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao, hư ng d n vi c ki m tra các cơ s th d c th thao trong và ngoài công l p và Trung tâm Th d c Th thao qu n - huy n v xây d ng, th c hi n k ho ch, phát tri n phong trào th d c th thao cơ s . 17. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m v th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. Th c hi n công tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c trong ngành th d c th thao t i a phương. 19. Báo cáo xu t v i y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c c oàn cán b , i th thao c a thành ph ra nư c ngoài công tác, h c t p, nghiên c u,… theo s y nhi m và phân công c a y ban Th d c Th thao ho c do S Th d c Th thao tr c ti p quan h . 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân thành ph . 21. Tham gia ý ki n v i y ban nhân dân các qu n - huy n v k ho ch s nghi p c a các Trung tâm Th d c Th thao, k ho ch qu n lý Nhà nư c v các ho t ng th d c th thao c a Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n - huy n. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. S Th d c Th thao thành ph có Giám c và m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c S Th d c Th thao là ngư i ng u, ch u trách nhi m và báo cáo trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , y ban Th d c Th thao và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân thành ph khi ư c yêu c u.
  6. Phó Giám c giúp vi c Giám c, ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c phân công và ch u trách nhi m v i Giám c v các nhi m v công tác ư c giao. Ch t ch y ban nhân dân thành ph Quy t nh vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do B trư ng Ch nhi m y ban Th d c Th thao quy nh và theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . Các ch c danh khác c a S Th d c Th thao do Giám c S quy t nh. i u 5. Cơ c u t ch c b máy c a S Th d c Th thao g m a) Các phòng ban chuyên môn: - Văn phòng; - Phòng T ch c cán b ; - Phòng K ho ch - T ng h p; - Phòng Nghi p v ; - Phòng Quan h qu c t ; - Thanh tra. b) Các ơn v s nghi p: - Trư ng Trung h c ph thông năng khi u th d c th thao; - Trư ng Nghi p v Th d c th thao (bao g m Trung tâm Th d c th thao Hoa Lư, Câu l c b Tr n Hưng o, Câu l c b Bơi l n Y t Kiêu, Câu l c b Bóng bàn, Câu l c b i n kinh, Câu l c b Qu n v t Phú Th ); - Câu l c b Th Thao Phú Th ; - Nhà Thi u th d c th thao Phú Th ; - Câu l c b bơi l n Phú Th ; - Câu l c b Th d c th thao Thanh a; - Nhà t p luy n Th thao Phú Th ; - Trung tâm ào t o V n ng viên Võ thu t; - Câu l c b Th thao Phan ình Phùng (là ơn v tr c thu c S , không có con d u riêng và tài kho n riêng). c) ơn v h ch toán c l p: Nhà khách Th thao;
  7. Báo Th thao thành ph . Các ơn v s nghi p thu c S do y ban nhân dân thành ph Quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Giám c S Th d c Th thao sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v thành ph , ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng nhi m v , thành l p m i ho c gi i th các ơn v tr c thu c S . Nhi m v c a các phòng ban chuyên môn nghi p v do Giám c S Th d c Th thao quy nh, phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S . i u 6. Biên ch c a S Th d c Th thao thành ph do y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu hàng năm trong t ng ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. i v i y ban Th d c Th thao S Th d c Th thao ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho y ban Th d c Th thao. D y các cu c h p và t p hu n nghi p v do các cơ quan chuyên môn thu c y ban Th d c Th thao tri u t p. Trư ng h p nh ng ch trương, ch o và hư ng d n c a cơ quan c p trên mà S Th d c Th thao xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng - Ch nhi m y ban Th d c Th thao ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Giám c S Th d c Th thao báo cáo k ho ch ho t ng nh kỳ hàng năm và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a ngành. 2. Giám c S Th d c Th thao báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c ngành ph trách. 3. Giám c S Th d c Th thao ph i báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n nhưng không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph .
  8. 4. i v i nh ng v n ang bàn b c gi a S Th d c Th thao v i các S , ban, ngành, y ban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S Th d c Th thao ph i báo cáo y các ý ki n khác nhau, cùng v i ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 5. Nh ng v n thu c v chuyên môn nghi p v s tri n khai áp d ng t i thành ph , S Th d c Th thao ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi ki n ngh và báo cáo lên y ban Th d c Th thao. i u 9. i v i t ch c ng, oàn th và t ch c qu n chúng xã h i 1. S Th d c Th thao ch u s lãnh o và ch o tr c ti p c a Thành y thông qua các Ban thu c Thành y ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y. S ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a cơ quan ng c p trên và nh ng v n có liên quan n lĩnh v c th d c th thao. 2. S Th d c Th thao ch ng ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th thành ph th c hi n cu c v n ng toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i trong các t ng l p nhân dân, c bi t chú tr ng trong thanh thi u niên và h c sinh. 3. S Th d c Th thao có ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c trên lĩnh v c ho t ng th d c th thao c a các oàn th và t ch c qu n chúng xã h i tham gia các ho t ng th d c th thao cũng như trong vi c xây d ng các ch chính sách có liên quan n ngành. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n vi c thành l p m i ho c gi i th nh ng t ch c xã h i ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao theo úng pháp lu t Nhà nư c. i u 10. i v i các s - ngành thành ph 1. S Th d c Th thao quan h v i các s - ngành thành ph theo nguyên t c ph i h p công vi c, nh m hoàn thành nhi m v chung c a thành ph và nhi m v riêng c a t ng cơ quan. 2. Các văn b n quy ph m pháp lu t do S Th d c Th thao d th o trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành u ph i trao i v i các s - ngành và ơn v có liên quan (tr các quy ph m chuyên ngành) và thông qua S Tư pháp thNm nh theo úng quy nh v trình t , th t c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Khi gi i quy t các v n thu c thNm quy n c a S Th d c Th thao, ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph nh ng v n có liên quan n các S , ban, ngành khác thì S ph i ch ng bàn b c, l y ý ki n các S , ban, ngành ó b ng văn b n. N u sau 10 ngày các s , ban, ngành ã nh n ư c văn b n h i ý ki n c a S Th d c Th thao nhưng không tr l i thì coi như ng ý v i ý ki n c a S Th d c Th thao. i u 11. i v i y ban nhân dân qu n - huy n
  9. 1. Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân qu n - huy n th ng nh t vi c qu n lý Nhà nư c i v i t t c các ho t ng v th d c th thao trên a bàn c a qu n - huy n, th c hi n úng lu t pháp và các quy nh c a ngành Th d c th thao; ch trương xã h i hóa m t s lĩnh v c c a ngành; qu n lý ch t ch các h s n xu t và kinh doanh th d c th thao theo quy ch c a y ban nhân dân thành ph và theo pháp lu t quy nh. 2. T ch c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng th d c th thao c a các cơ quan ơn v , t ch c và công dân; x lý ho c ki n ngh các c p có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m theo thNm quy n. 3. Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý các Trung tâm Th d c Th thao, các ơn v s nghi p th d c th thao, Nhà t p, khu thi u; ho t ng qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c th d c th thao c a Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao… 4. Cùng v i y ban nhân dân qu n - huy n th ng nh t qu n lý v t ch c b máy c a các Trung tâm Th d c Th thao, các ơn v s nghi p th d c th thao, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao và vi c phân công b trí nhân s nh m m b o hi u qu ho t ng. 5. Ph i h p t ch c vi c giao, nh n các ch tiêu k ho ch hàng năm i v i các Trung tâm Th d c Th thao, Trung tâm Văn hóa Th thao, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao; th c hi n vi c ki m tra, ôn c và ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch ó. 6. Th o lu n bàn b c th ng nh t vi c u tư xây d ng l c lư ng th thao và các công trình th d c th thao tr ng i m m b o yêu c u v chuyên môn nghi p v và tính hi u qu c a vi c u tư. 7. Ph i h p ánh giá, xét duy t và khen thư ng ho c k lu t i v i t p th , cá nhân trong ho t ng th d c th thao theo phân c p qu n lý và theo Quy nh v thi ua khen thu ng c a y ban nhân dân thành ph ban hành. 8. Trao i th ng nh t b nhi m nhân s i v i ch c danh Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n - huy n, Trư ng Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao cho phù h p v i yêu c u. i u 12. i v i Trung tâm Th d c Th thao, Trung tâm Văn hóa Th thao qu n - huy n 1. Trung tâm Th d c Th thao, Trung tâm Văn hóa Th thao qu n - huy n là ơn v s nghi p ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n c a S Th d c Th thao thành ph v chuyên môn nghi p v th d c th thao. 2. Trung tâm Th d c Th thao qu n - huy n ch u trách nhi m t ch c tri n khai và qu n lý các ho t ng th d c th thao theo k ho ch, quy ch , quy nh và i u l do S Th d c Th thao hư ng d n. Th c hi n ch h i h p, th ng kê báo cáo nh kỳ, t xu t, v.v… theo quy nh c a S .
  10. 3. S Th d c Th thao có trách nhi m hư ng d n toàn b v công tác chuyên môn nghi p v cho các Trung tâm Th d c Th thao, ng th i t ch c vi c ki m tra nh kỳ ho c ki m tra t xu t ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a các Trung tâm Th d c Th thao. i u 13. i v i Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n - huy n 1. Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n - huy n là cơ quan chuyên môn ch u s ch o, qu n lý tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n - huy n; ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v th d c th thao c a S Th d c Th thao. 2. Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n - huy n có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v th d c th thao, qu n lý Nhà nư c các d ch v công thu c lĩnh v c th d c th thao trên a bàn. Th c hi n ch h i h p, th ng kê báo cáo nh kỳ, t xu t, v.v…theo quy nh c a S . 3. S Th d c Th thao có trách nhi m hư ng d n công tác chuyên môn nghi p v v th d c th thao cho các Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao, ng th i t ch c vi c ki m tra nh kỳ ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a các Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Th d c Th thao ban hành quy nh, ch làm vi c c a S Th d c Th thao, b trí nhân s các phòng th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 15. Trong quá trình th c hi n Quy ch , khi xét th y c n thi t, Giám c S Th d c Th thao trình y ban nhân dân thành ph xem xét, s a i, b sung, i u ch nh cho phù h p v i th c t ./.
Đồng bộ tài khoản