Quyết định số 181-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 181-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới huyện Kon Plông và chia huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 181-H BT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 181-H BT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1984 V VI C I U CH NH NA GI I HUY N KON PLÔNG VÀ CHIA HUY N AN KHÊ THU C T NH GIA LAI - KON TUM H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH i u 1. Nay i u ch nh a gi i huy n Kon Plông như sau: - Tách xã ak Rong có di n tích t t nhiên 2021 hécta, trong ó t nông nghi p 277 hécta, t lâm nghi p 1149 hécta v i 1501 nhân khNu; tách xã Kon Pne có di n tích t t nhiên 2305 hécta trong ó t nông nghi p 259 hécta, t lâm nghi p 2000 hécta v i 768 nhân khNu sáp nh p vào huy n An Khê cùng t nh. - Huy n Kon Plông sau khi tách hai xã cho huy n An Khê còn 10 xã là xã Mang Búk, ak Côi, ak Ru ng, ak Rinh, ak Pne, xã Hi u, Mang Cành, ak T Re, Ng t Tem và Tân L p. - Huy n An Khê có 28 xã và 1 th tr n là xã C u An, Song An, Tân An, Cư An, Hà Tam, Tú An, Phú An, Ya H i, Yang B c, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Sơ Krey, Sơ Rõ, Chơ Long, ak Song, Ya Ma, Tơ Tung, Kon Lơ Khơng, Kong Bơ La, K Rong, Sơn Lang, Lơ Ku, Sơ Pai, xã ông, Nghĩa An, Kon Pne, ak Rong và th tr n An Khê. a gi i huy n Kon Plông phía ông giáp các huy n Trà B ng, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ thu c t nh Nghĩa Bình; phía tây giáp huy n ak Tô và th xã Kon Tum; phía nam giáp huy n Mang Yang và huy n An Khê; phía b c giáp huy n Trà My t nh Qu ng Nam - à N ng. i u 2. Chia huy n An Khê thành hai huy n l y tên là huy n An Khê và huyên K Bang.
  2. - Huy n An Khê có 17 xã và 1 th tr n là xã Cư An, C u An, Song An, Tân An, Hà Tam, Tú An, Phú An, Ya H i, Yang B c, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Sơ Krey, Chơ Long, Sơ Rõ, ak Song, Ya Ma và th tr n An Khê. a gi i huy n An Khê phía ông giáp các huy n Tây Sơn, Vân Canh thu c t nh Nghĩa Bình; phía tây giáp huy n Mang Yang; phía nam giáp huy n AYun Pa cùng t nh và huy n Tây Sơn t nh Phú Khánh; phía b c giáp huy n K Bang. - Huy n K Bang có 11 xã ak Rong, Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, K' Rong, Tơ Tung, Kon Lơ Khơng, Kong Bơ La, xã ông, Nghĩa An, Lơ Ku. Tr s huy n óng t i xã Sơ Pai. a gi i huy n K Bang phía ông giáp các huy n Ba Tơ, An Lão, Vĩnh Th ch t nh Nghĩa Bình; phía tây giáp huy n Mang Yang, Kon Plông; phía nam giáp huy n An Khê; phía b c giáp huy n Kon Plông cùng t nh và huy n Ba Tơ t nh Nghĩa Bình. i u 3. U ban Nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản