Quyết định số 1812/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
104
lượt xem
14
download

Quyết định số 1812/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1812/2005/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình xử lý ổ dịch cúm A (H5N1) do Bộ y tế ban hành do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1812/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1812/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH X LÝ DNCH CÚM A (H5N1) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra thu c B Yt ; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình x lý d chcúm A(H5N1)". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ký. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, V trư ng V i u tr , Vi n trư ng Vi n V sinh D ch t Trung ương, Vi n Pasteur TP.H Chí Minh, Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang, Giám c S Y t các t nh/thành ph và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) QUY TRÌNH X LÝ DNCH CÚM A(H5N1) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1812/Q -BYT ngày 23 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) I. QUY NNH DNCH
  2. 1.1. d ch cúm A(H5N1): d ch ư c xác nh khi có t 1 b nh nhân tr lên ư c chNn oán xác nh m c b nh do vi rút cúm A(H5N1). 1.2. Kh ng ch d ch: M t nơi ư c xem là kh ng ch ư c d ch cúm A(H5N1) khi: - Sau 21 ngày không ghi nh n ca m c m i ngư i. - K t qu xét nghi m các i tư ng nguy cơ cao trong khu v c có d ch u âm tính. - Môi trư ng xung quanh ã ư c x lý tri t b ng Chloramin B ho c các hoá ch t kh khuNn. II. CÁC BI N PHÁP CH NG DNCH 2.1. Bi n pháp chung: - Thành l p i cơ ng ch ng d ch, ch c năng nhi m v c a i cơ ng ch ng d ch (Ph l c 1). - Tăng cư ng giám sát, theo dõi nh ng ngư i ti p xúc v i b nh nhân cúm A(H5N1), c bi t các trư ng h p có s t cao, ho, khó th có ti n s ti p xúc v i gia c m b b nh có bi n pháp i u tr , cách ly, x lý k p th i. - Báo cáo tình hình d ch v Vi n V sinh d ch t /Pasteur và B Y t . - S d ng Chloramin B và các hoá ch t kh khuNn m nh x lý tri t khu v c b nh nhân cư trú và chu ng tr i gia c m, gia súc có d ch. - S d ng thu c kháng virút Tamiflu 75 mg theo ch nh cho nh ng ngư i có nguy cơ cao. - Ph i h p v i cơ quan thú ý trong các ho t ng giám sát, phát hi n s m d ch cúm gia c m x lý k p th i không lây sang ngư i. - Tăng cư ng công tác ki m d ch y t biên gi i. - Thông tin giáo d c truy n thông v nguy cơ d ch b nh, các bi n pháp phòng ch ng và 4 bi n pháp phòng d ch cúm gia c m lây sang ngư i n t ng h gia ình. - Thi t l p ư ng dây i n tho i nóng tr l i, hư ng d n nhân dân. 2.2. i u tra, giám sát, phát hi n b nh nhân và ngư i ti p xúc: 2.2.1. i v i b nh nhân: - Nh ng ngư i ã ư c xác nh m c b nh Cúm A(H5N1) ho c nghi ng m c b nh Cúm A(H5N1) ph i ư c cách ly t i b nh vi n. Hàng ngày các ch t th i c a b nh
  3. nhân cúm A, nh t làch t nôn, m rãi... ph i ch a trong bô có n p y kín và kh trùng tri t b ng chloramin B. - Trong th i gian i u tr , h n ch t i a vi c v n chuy n ngư i b nh ra kh i bu ng b nh và khu v c cách ly. Ngư i b nh c n ch p X- quang, làm xét nghi m, khám chuyên khoa ph i ư c ti n hành t i giư ng b nh. N u không có i u ki n, khi chuy n b nh nhân i chi u, ch p, xét nghi m... c n thông báo trư c cho các khoa có liên quan nhân viên y t t i các khoa ti p nh n b nh nhân cũng ph i mang y các các phương ti n phòng h . Ngư i b nh ph i luôn mang khNu trang y t trong th i gian i u tr cũng như khi di chuy n trong b nh vi n. Trư ng h p c bi t ph i chuy n b nh nhân ra kh i khu v c cách ly c n s d ng xe c u thương chuyên d ng. Ngư i b nh và nhân viên h t ng, lái xe ph i có trang b phòng h . Phương ti n v n chuy n và xe sau ó ph i ư c kh trùng trư c khi s d ng l i. - Các ch t th i phát sinh trong quá trình i u tr , chăm sóc, nuôi dư ng b nh nhân cúm A(H5N1) ph i ư c x lý như các ch t th i y t nguy h i. 2.2.2. i v i ngư i ti p xúc: - Nh ng ngư i ti p xúc tr c ti p v i b nh nhân Cúm A(H5N1) ho c gia c m b b nh ư c l p danh sáchtheo dõi 14 ngày k t khi ti p xúc l n cu i i v i ngư i l n và 21 ngày i v i tr em dư i 15 tu i. Hàng ngày ph i o nhi t . N u nhi t trên 380C ho c có các bi u hi n lâm sàng c a b nh viêm ư ng hô h p c p ph i n ngay cơ s y t ki m tra. - Nh ng ngư i ư c cách ly theo dõi nên b trí nơi ăn ng riêng, h n ch i l i, ti p xúc, thư ng xuyên mang khNu trang y t và s d ng thu c sát khuNn mũi h ng hàng ngày. - T i gia ình, nơi t m trú ho c khu v c d ch c n th c hi n tri t vi c kh trùng b m t b ng chloramin B 2% ho c x lý không khí b ô nhi m b ng formaline. - Ngư i ti p xúc ho c gi t m gia c m ph i ư c trang b phòng h . - Nh ng ngư i có ti p xúc v i ngu n lây nhi m trong khu d ch th c hi n t t phòng h cá nhân hàng ngày, c bi t ph i eo mang khNu trang và r a tay thư ng xuyên (Ph l c 2). 2.3. Tri n khai ngay các bi n pháp x lý khu v c d ch 2.3.1. i v i gia c m b b nh: - T ch c giám sát àn gia c m phát hi n s m d ch gia c m thông báo k p th i cho chính quy n, cơ quan thú y và y t k p th i x lý. - Tiêu hu toàn b s gia c m trong àn b b nh b ng 2 bi n pháp: + t: ào h , t dư i h v i c i, rơm r ho c d u, sau ó l p t l i ho c t b ng lò t chuyên d ng.
  4. + Chôn: ào h sâu, r ng tuỳ thu c vào s lư ng gia c m nhi u hay ít, l p t trên yêu c u t i thi u cách m t t 1m, áy và thành h ư c lót b ng ni lông ch ng th m, s gia c m chôn ph i ng trong bao, bên trong có hoá ch t kh trùng. Vi c chôn, t ph i m b o không ô nhi m môi trư ng. Nh ng ngư i th c hi n vi c tiêu hu gia c m ph i có trang b b o h phòng lây nhi m. - C m gi t m , buôn bán và v n chuy n gia c m và s n phNm b b nh t nơi này sang nơi khác. - Các tr i chăn nuôi, các chu ng gia c m g n d ch ph i ư c qu n lý ch t ch : + Không ư c chăn th t do và ph i th c hi n các bi n pháp an toàn sinh h c như: cách ly chu ng tr i b ng tu ng ho c hàng rào, lư i b o v nh m ngăn ch n m m b nh t các loài khác xâm nh p. + H n ch n m c t i a vi c i l i trong chu ng nuôi. + Các phương ti n, d ng c chăn nuôi nên riêng bi t và v sinh tiêu c sau khi s d ng. + Thư ng xuyên v sinh chu ng tr i và phun thu c sát khuNn nh kỳ 1 -3 l n/tu n tuỳ theo m c và tính ch t nguy cơ c a d ch b nh. Nh ng ngư i vào khu chăn nuôi ph i th c hi n bi n pháp kh trùng trư c và sau khi ra vào chu ng nuôi. 2.3.2. X lý môi trư ng: T i khu v c có ngư i ư c xác nh ho c nghi ng m c Cúm A(H5N1) t ch c ngay các bi n pháp i u tra và x lý như sau: - Phun hoá ch t kh trùng trong ph m d ch b ng Cloramin B v i n ng 2-5%. Th i gian th c hi n càng s m càng t t. Ti n hành phun 2-3 l n cách nhau 2-3 ngày. - Tuỳ tình hình th c t xác nh bán kính phun kh trùng phù h p v m t d ch t h c. - a i m phun là nh ng nơi nghi có vi rút H5N1: + Các chu ng chăn nuôi gia súc, nơi gia c m s ng và th i phân, ch t th i. + T i phòng khám b nh, nơi i u tr b nh nhân và nơi qu n lý ngư i ti p xúc... + Trư c và sau khi phun c n v sinh môi trư ng. Quét d n, thu gom, tiêu hu phân rác, ch t n chu ng. R a s ch d ng c chăn nuôi, chu ng tr i, khô, sau ó dùng ch t sát trùng thích h p như nư c vôi 10-20%, Formol 2-3%, Crezin 5%...ti n hành 3 l n/tu n. Nư c r a chu ng tr i ph i ư c t p trung và x lý. 2.3.3. Kh khuNn i v i các phương ti n v n chuy n: - V n chuy n b nh nhân ph i m b o an toàn cho ngư i v n chuy n (lái xe, nhân viên y t , ngư i nhà...).
  5. - V n chuy n gia c m ph i m b o không rơi vãi ch t th i trong quá trình v n chuy n. - Nhân viên v n chuy n ngư i b nh và gia c m b b nh ph i ư c trang b phòng h như khNu trang, áo choàng dùng m t l n, m t n ho c kính che m t, găng tay, mũ. - Sau khi v n chuy n, phương ti n v n chuy n ph i ư c x lý b ng các ch t sát khuNn như Cloramin B 2-5%, ho c các thu c sát khuNn thông thư ng khác. 2.3.4. X lý ngư i b nh t vong: - m b o nguyên t c an toàn cho nhân viên y t , ngư i nhà và c ng ng. - Ngư i b nh t vong ph i ư c khâm li m t i ch theo quy nh phòng ch ng d ch i v i các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m, ph i kh khuNn b ng các hoá ch t Cloramin B5%. - Chuy n ngư i b nh t vong n nơi chôn c t hay ho táng b ng xe riêng và mb o úng quy nh phòng lây nhi m. - Trong kho ng th i gian 24 gi sau khi t vong ph i ư c chôn c t ho c ho táng. 2.4. Tuyên truy n giáo d c c ng ng - Thông tin k p th i cho dân chúngvà hư ng d n cho m i ngư i bi t cách ch ng phòng ch ng (Ph l c 3). - Tăng cư ng giáo d c, truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng t tuy n trung ương t i xã phư ng v b n ch t, c i m c a b nh d ch cúm gia c m, nh ng cách nh n bi t, khai báo b nh, cách phòng ch ng d ch cho b n thân, cho gia ình và c ng ng. - N i dung tuyên truy n giáo d c nên ng n g n, t p trung vào nh ng i m c n ghi nh và c n làm cho t ng lo i i tư ng, tránh gây hoang mang cho nhân dân. - N i dung tuyên truy n c n th ng nh t d a trên cơ s tài li u hư ng d n c a B Y t , g m: + “4 Bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) cho c ng ng”. + “10 i u phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút” áp d ng cho nhân viên y t . - Ngoài các hình th c s d ng các thông tin i chúng, các a phương c n thi t l p ư ng dây nóng gi i áp và hư ng d n k p th i cho nhân dân. PH L C 1 THÀNH L P I CH NG DNCH CƠ NG
  6. 1. Ch c năng và nhi m v c a i ch ng d ch cơ ng: - i u tra xác nh v tình hình di n bi n d ch bao g m: tình hình b nh nhân, ngư i ti p xúc, các m i liên quan v ngu n lây, ti n s d ch t , phương th c lây truy n, xây d ng b n , bi u di n bi n v quá trình d ch. - T ch c l y m u b nh phNm: b nh nhân, ngư i ti p xúc và môi trư ng. - xu t nh ng bi n pháp phòng ch ng d ch k p th i bao g m: t ch c cách ly i u tr b nh nhân và ngư i ti p xúc, x lý môi trư ng b ô nhi m, tr c ti p tham gia x lý d ch. 2. S lư ng và thành ph n tham gia: M i t nh/thành ph c n ch ng thành l p trư c t 1 n3 i cơ ng. Thành ph n c a m i i như sau: - Cán b d ch t :1-2 ngư i. - Cán b xét nghi m :1 ngư i. - Cán b x lý môi trư ng :1 ngư i. - Cán b lâm sàng:1 ngư i. N u có th thì m i thêm cán b thú y tham gia. 3. Các phương ti n c n thi t b o v cá nhân: - Qu n áo chuyên d ng vô trùng, mũ, kính, găng tay, khNu trang, ng... - Nư c sát trùng mũi , mi ng. - Thu c kháng sinh, kháng vi rút. - Xà phòng và c n r a tay. 4. D ng c và hoá ch t c n thi t: - D ng c và hoá ch t c n thi t cho vi c thu th p, b o qu n và v n chuy nb nh phNm chuy n v phòng xét nghi m, theo úng quy nh c a B Y t . - Các d ng c y t c n thi t: Huy t áp k , nhi t k , ng nghe,... - Máy móc và các hoá ch t c n thi t cho vi c tri n khai x lý s m v d ch: Máy phun hoá ch t (1-2 chi c), Cloramin B (kho ng 35 kg). - KhNu trang cho b nh nhân và ngư i có nguy cơ cao (kho ng 300 chi c). - Các thu c sát trùng mũi h ng (kho ng 200 l ).
  7. PH L C 2 BI N PHÁP PHÒNG H CHO CÁN B THAM GIA CH NG DNCH 1. ChuNn b phương ti n và trang ph c: M i cán b ư c trang b : - 02 b trang ph c g m: Qu n áo phòng h , mũ, kính, găng tay, khNu trang, ng... - Thu c kháng vi rút Tamiflu 75 mg x 10 viên. - Dung d ch sát trùng mũi , mi ng: 02 l . - Xà phòng và c n r a tay. 2. S d ng các phương ti n phòng h cá nhân - KhNu trang: eo khNu trang che kín mi ng, mũi ư c coi là m t trong nh ng bi n pháp d phòng có hi u qu nh t i v i c ngư i lành và b nh nhân. KhNu trang nên dùng m t l n, trong trư ng h p dùng l i ph i kh trùng khNu trang b ng c n 70 trư c khi dùng l i. - áo choàng phòng h : Mang áo choàng phòng h m i khi thăm khám ti p xúc tr c ti p v i b nhnhân, v i gia c m b b nh và khi ti n hành thu th p b nh phNm. áo choàng ph i thay ngay sau khi k t th c công vi c t i m t a i m ti p xúc ho c sau m t ca làm vi c t i b nh vi n. T t nh t là s d ng áo choàng m t l n. Trư ng h p không có áo dùng m t l n mà ph i s d ng áo choàng v i, sau m i a i m làm vi c c n thay ngay g p, m t ngoài vào trong b vào túi ni lông kín kh khuNn sau ó. - Găng tay: Tuỳ tình hình s d ng các lo i găng tay thích h p (găng tay cao su, găng ni lông, găng tay ti t trùng...). S d ng găng tay m t l n khi ti n hành thu th p b nh phNm, v t phNm ti p xúc v i ngư i b nh, d ng c ho c môi trư ng xung quanh. Tháo b găng sau m i l n s d ng. R a tay ngay b ng xà phòng dung d ch sát khuNn hoăc b ng c n 70 . - Kính b o h ho c m t n che m t : B t bu c s d ng kính b o h ho c m t n che m t khi làm th thu t, chăm sóc ti p xúc tr c ti p v i ngư i b nh, súc v t m, ch t ti t ư ng hô h p c a ngư i và gia súc b b nh b o v niêm m c m t. Sau m i ca làm vi c các kính b o h và m t n che m t ư c hu b ho c ph i ư c kh trùng b ng dung d ch sát khuNn ho c c n 70 trư c khi dùng l i. - i mũ phòng h : i mũ phòng h sau khi măc áo choàng phòng h , khi thay qu n áo phòng h cũng ng th i tháo b mũ phòng h . - i b t/ ng: C n i b t/ ng khi vào khu v c có b nh nhân ho c gia c m b b nh l y b nh phNm. Sau khi ra kh i khu v c c n tháo b x lý. Tránh s d ng b t/ ng t nơi này n nơi khác.
  8. -M ts i u c n chú ý khi c i b phương ti n phòng h cá nhân: - Tránh ti p xúc v i ch t th i, ch t bài ti t bên ngoài phương ti n phòng h cá nhân. - S d ng tay i găng c i b áo choàng và lo i b vào thùng ch t th i y t kín ho c túi ni lông kín ưa i thiêu hu . PH L C 3 BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH CÚM A(H5N1) CHO C NG NG 1. Các h gia ình c n phát hi n s m hi n tư ng gia c m ch t hàng lo t và thông báo ngay cho chính quy n a phương k p th i ngăn ch n d ch lây lan. 2. Tuy t i không ư c gi t m và s d ng gia c m nghi b b nh cúm. 3. Khi có ngư i b s t cao có liên quan n gia c m b b nh ph i n ngay cơ quan y t i u tr k p th i. 4. Dùng Chloramin B và các ch t kh khuNn m nh di t khuNn và tNy u chu ng tr i thư ng xuyên trong t ng h gia ình và các khu v c có d ch cúm gia c m.
Đồng bộ tài khoản