Quyết định số 182/1999/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 182/1999/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn công ước 182 về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất của tổ chức lao động quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/1999/QĐ-CTN

  1. T CH C LAO NG QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/1999/Q -CTN Hà N i , ngày 18 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A CH TNCH NƯ C S 182/1999/Q -CTN NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C PHÊ CHU N CÔNG Ư C 182 C A T CH C LAO NG QU C T CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 Hi n pháp năm 1992 c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 24/8/1998; Xét ngh c a Chính ph t i Công văn s 1042/CP-QHQT ngày 13 tháng 11 năm 2000; QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn Công ư c 182 c a T ch c Lao ng qu c t (ILO) v "C m và hành ng t c th i lo i b các hình th c lao ng tr em t i t nh t". i u 2. B trư ng B Ngo i giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c Nhà nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tham gia Công ư c này và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a Công ư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CÔNG Ư C S 182 CÔNG Ư C V VI C C M VÀ NH NG HÀNH NG T C TH I LO I B NH NG HÌNH TH C LAO NG TR EM T I T NH T H i ngh toàn th c a T ch c lao ng qu c t .
  2. ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng Lao ng qu c t tri u t p t i Giơnevơ, ngày 1 tháng 6 năm 1999 trong khoá h p l n th 87. Xem xét nhu c u thông qua nh ng văn ki n m i c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t là m t ưu tiên chính trong hành ng qu c gia và qu c t , bao g m c h p tác và tr giúp qu c t b sung cho Công ư c và khuy n ngh v tu i t i thi u ư c ch p nh n làm vi c, năm 1973, hi n v n là văn ki n cơ b n v lao ng tr em, Th y r ng vi c lo i b có hi u qu nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t òi h i ph i hành ng t c th i và toàn di n có xem xét n ý nghĩa c a vi c giáo d c cơ b n mi n phí và s c n thi t ưa nh ng tr em có liên quan ra kh i t t c nh ng công vi c như v y và giúp các em ph c h i và hoà nh p xã h i trong khi áp ng nh ng nhu c u c a gia ình các em, Nh c l i Ngh quy t v vi c lo i b lao ng tr em ư c H i ngh lao ng qu c t thông qua khoá h p l n th 83 năm 1996, Nh n th y r ng s nghèo khó m t m c l n là nguyên nhân c a lao ng tr em, và th y r ng nh ng gi i pháp lâu dài cho v n này là s tăng trư ng kinh t b n v ng d n n nh ng ti n b xã h i c bi t là xoá b nghèo kh và giáo d c ph c p, Nh c l i Công ư c v quy n tr em ư c ih i ng liên hi p qu c thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 1989, Nh c l i Tuyên b c a T ch c Lao ng qu c t v nh ng nguyên t c và quy n cơ b n t i nơi làm vi c và nh ng bi n pháp ti p theo, ư c H i ngh Lao ng qu c t thông qua khoá h p l n th 86 năm 1998, Nh c l i r ng, m t s hình th c lao ng tr em t i t nh t ã ư c nh ng văn ki n qu c t khác c p n, c bi t là Công ư c v Lao ng cư ng b c năm 1930, và Công ư c b sung c a Liên hi p qu c v lo i b nô l , buôn bán nô l , các th ch và t p t c gi ng như nô l năm 1956, Quy t nh thông qua m t s ngh v lao ng tr em, m c th tư trong chương trình ngh s c a khoá h p này, Quy t nh r ng, nh ng ngh ó s ư c thông qua dư i hình th c c a m t Công ư c qu c t thông qua ngày 17/6/1999. Công ư c dư i ây, g i là Công ư c v nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999. i u 1. M i m t nư c thành viên phê chuNn công ư c này s áp d ng nh ng bi n pháp t c th i và h u hi u m b o vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t như m t v n khNn c p. i u 2.
  3. Vì m c ích c a Công ư c này, thu t ng "tr em" s ư c áp d ng cho t t c nh ng ai dư i 18 tu i. i u 3. Vì m c ích c a Công ư c này, thu t ng "nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t" bao g m: a) T t c nh ng hình th c nô l hay nh ng t p t c gi ng như nô l , như buôn bán tr em, giam c m th n , lao ng kh sai, lao ng cư ng ép hay b t bu c s d ng trong các cu c xung t có vũ trang; b) Vi c s d ng, mua bán hay chào m i tr em cho m c ích m i dâm, cho vi c s n xu t sách báo hay các chương trình khiêu dâm; c) Vi c s d ng mua bán hay chào m i tr em cho các ho t ng b t h p pháp, c bi t cho vi c s n xu t và buôn l u ma tuý như ã ư c nh nghĩa trong các hi p ư c qu c t liên quan. d) Nh ng công vi c có kh năng làm h i n s c kho , s an toàn hay o c c a tr em, do b n ch t c a công vi c hay do hoàn c nh, i u ki n ti n hành công vi c. i u 4. 1. Nh ng lo i công vi c ư c c p i u 3 (d) s do các lu t l c a qu c gia hay cơ quan có thNm quy n c a qu c gia quy nh, sau khi tham kh o ý ki n v i t ch c c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng có liên quan và xem xét nh ng chuNn m c qu c t tương ng, c bi t o n 3 và 4 c a Khuy n ngh v nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999. 2. Cơ quan có thNm quy n s xác nh nh ng nơi có t n t i nh ng lo i công vi c nói trên sau khi tham kh o ý ki n c a t ch c ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng có liên quan. 3. Danh sách nh ng lo i công vi c ư c xác nh theo o n 1 c a i u này s ư c xem xét và ch nh s a l i theo nh kỳ c n thi t có s tham kh o ý ki n c a T ch c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng có liên quan. i u 5. Sau khi tham kh o ý ki n c a T ch c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, m i nư c thành viên s thi t l p hay ch nh nh ng cơ ch thích h p giám sát vi c th c hi n nh ng quy nh trong Công ư c, làm cho Công ư c này có hi u l c. i u 6. 1. M i nư c thành viên s xây d ng và th c hi n nh ng chương trình hành ng nh m lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t như m t hành ng ưu tiên.
  4. 2. Nh ng chương trình hành ng này s ư c xây d ng và th c hi n v i s tham kh o ý ki n c a các cơ quan Chính ph có liên quan và T ch c c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, có xét n quan i m c a các nhóm liên quan khác n u thích h p. i u 7. 1. M i nư c thành viên s ti n hành t t c các bi n pháp c n thi t m b o th c hi n và thi hành có hi u qu nh ng quy nh khi n cho Công ư c này có hi u l c, bao g m quy nh và áp d ng các hình th c tr ng ph t v m t pháp lu t và các bi n pháp tr ng ph t thích h p khác. 2. Xét t m quan tr ng c a giáo d c trong vi c lo i b lao ng tr em, m i nư c thành viên s áp d ng nh ng bi n pháp h u hi u trong m t kho ng th i gian nh t nh : a) Ngăn ch n vi c ưa tr em tham gia vào nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t. b) Có nh ng h tr tr c ti p c n thi t và thích h p ưa tr em ra kh i nh ng hình th c lao ng t i t nh t, giúp các em ph c h i và hoà nh p v i xã h i. c) m b o t t c tr em ã ư c ưa ra kh i nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t ư c hư ng giáo d c cơ b n mi n phí, nh ng nơi có th và thích h p thì ư c ào t o ngh . d) Xác nh và ti p c n nh ng tr em có r i ro c bi t và chú ý t i hoàn c nh c bi t c a tr em gái. 3- M i nư c thành viên s ch nh m t cơ quan có thNm quy n ch u trách nhi m v vi c th c hi n nh ng quy nh cu Công ư c này. i u8 Các nư c thành viên s ti n hành nh ng bư c thích h p h tr nhau th c hi n nh ng quy nh c a Công ư c này thông qua vi c tăng cư ng h p tác và/ho c tr giúp qu c t bao g m s h tr cho các chương trình phát tri n kinh t và xã h i xoá b nghèo nàn và giáo d c ph c p. i u9 Vi c chính th c phê chuNn Công ư c này s ư c thông báo cho T ng giám c Văn phòng Lao ng ăng ký. i u 10 1. Công ư c này ch có hi u l c ràng bu c i v i nh ng thành viên c a T ch c Lao ng qu c t ã ăng ký phê chuNn v i T ng giám c Văn phòng Lao ng qu c t .
  5. 2. Công ư c s có hi u l c sau 12 tháng k t ngày có hai nư c thành viên ăng ký phê chuNn v i T ng giám c. 3. Sau ó, Công ư c này s có hi u l c v i b t kỳ nư c thành viên nào sau 12 tháng k t khi vi c phê chuNn Công ư c c a nư c ó ư c ăng ký. i u 11 1. M t nư c thành viên ã phê chuNn Công ư c có th bãi ư c sau 10 năm k t ngày Công ư c b t u có hi u l c b ng cách thông báo cho T ng giám c Văn phòng Lao ng qu c t ăng ký bãi ư c. Vi c bãi ư c này s có hi u l c sau m t năm k t ngày ăng ký bãi ư c. 2. M i nư c thành viên ã phê chuNn Công ư c này và trong vòng m t năm sau khi Công ư c có hi u l c ư c 10 năm như nêu o n trên mà không th c hi n quy n bãi ư c nêu t i i u này thì s ch u ràng bu c thêm m t giai o n 10 năm n a và sau ó có th tuyên b bãi ư c sau m i giai o n theo như quy nh trong i u kho n này. i u 12 1. T ng giám c Văn phòng Lao ng Qu c t s thông báo cho t t c các nư c thành viên c a t ch c lao ng qu c t v t t c các ăng ký phê chuNn và ăng ký bãi ư c c a các nư c thành viên. 2. Khi thông báo cho các nư c thành viên v vi c ăng ký phê chuNn c a nư c th hai, T ng giám c s lưu ý các thành viên v ngày mà công ư c s có hi u l c. i u 13 T ng giám c Văn phòng lao ng qu c t s thông báo cho T ng thư ký Liên hi p qu c ăng ký theo i u 102 c a Hi n chương Liên hi p qu c, toàn b c i m c a t t c ăng ký phê chuNn và ăng ký bãi ư c g i t i T ng giám c theo quy nh c a các i u kho n trên. i u 14 Khi c n thi t, H i ng qu n tr c a Văn phòng lao ng qu c t s trình lên H i ngh toàn th m t b n báo cáo v ho t ng c a Công ư c này và s xem xét s c n thi t ưa v n s a i toàn b ho c m t ph n c a Công ư c vào chương trình ngh s c a H i ngh . i u 15 1. N u H i ngh Thông qua m t công ư c m i s a i toàn b hay m t ph n c a Công ư c này, khi ó tr khi Công ư c m i có nh ng quy nh khác. a) Vi c phê chuNn công ư c m i s a i c a m t nư c thành viên cũng có nghĩa là nư c ó hu b vi c tham gia Công ư c này ngay khi ó, m c dù có nh ng quy nh i u 11 nói trên, n u và khi công ư c m i có hi u l c.
  6. b) K t ngày công ư c m i s a i có hi u l c, Công ư c này s không m cho các nư c thành viên phê chuNn n a. 2. Trong b t kỳ trư ng h p nào, Công ư c này v n có hi u l c c v hình th c và n i dung th c t i c a nó i v i nh ng nư c thành viên ã phê chuNn Công ư c này nhưng chưa phê chuNn công ư c s a i. i u 16 C hai b n Ti ng Anh và ti ng Pháp c a công ư c này có giá tr như nhau. Trên ây là văn b n xác th c c a Công ư c ư c H i ngh toàn th c a T ch c Lao ng qu c t nh t trí thông qua trong khoá h p l n th tám mươi b y ư c t ch c t i Giơnevơ và tuyên b b m c ngày 17 tháng 6 năm 1999. xác nh n i u này, chúng tôi ã ký tên vào ngày 18 tháng 6 năm 1999. KHUY N NGHN S 190 KHUY N NGHN V VI C C M VÀ NH NG HÀNH NG T C TH I LO I B NH NG HÌNH TH C LAO NG TR EM T I T NH T H i ngh toàn th c a T ch c lao ng qu c t . ư c H i ng qu n tr c a Văn phòng lao ng qu c t tri u t p t i Giơnevơ, khóa h p l n th 87 khai m c vào ngày 1 tháng 6 năm 1999; ã thông qua Công ư c v nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999 và ã quy t nh Thông qua m t s ngh v lao ng tr em là m c th tư trong chương trình ngh s c a khoá h p, và quy t nh r ng nh ng ngh này s mang hình th c m t Khuy n ngh b sung công ư c v nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999. Thông qua ngày 17/6/1999 khuy n ngh sáu có th g i là khuy n ngh v hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999. 1- Nh ng quy nh c a khuy n ngh này b sung nh ng quy nh c a Công ư c v nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, 1999 (sau ây s g i là "Công ư c") và nên ư c áp d ng cùng v i công ư c. 1- Chương trình hành ng 2- Chương trình hành ng ư c c p n i u 6 c a công ư c nên ư c xây d ng và th c hi n như m t v n khNn c p, có s tham kh o ý ki n c a các cơ quan Chính ph liên quan và t ch c c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, có xét n ý ki n c a nh ng tr em b nh hư ng tr c ti p b i nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, ý ki n c a gia ình các em và n u thích h p, ý ki n c a các nhóm liên quan khác cam k t th c hi n m c ích c a Công ư c và Khuy n ngh này. Ngoài nh ng i m khác, nh ng chương trình như v y nên nh m vào:
  7. a) Xác nh hu b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t b) Ngăn ch n vi c ưa tr em tham gia vào ho c ưa tr em ra kh i nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, b o v các em kh i nh ng hành ng tr thù và giúp các em ph c h i và hoà nh p xã h i thông qua các bi n pháp áp ng ư c các nhu c u v giáo d c th ch t và tâm lý cho các em. c) c bi t chú ý t i i) Nh ng em l a tu i nh hơn ii) Nh ng em gái iii) Nh ng nơi làm vi c ư c gi u kín mà tr em gái c bi t g p nguy cơ cao iv) Nh ng tr em khác có nguy cơ b t n thương cao ho c có nhu c u c bi t d) Xác nh, vươn t i và làm vi c v i các c ng ng mà ó tr em có r i ro e) Cung c p thông tin, làm tăng nh y c m huy ng công lu n và các nhóm liên quan khác bao g m tr em và gia ình c a các em. 2- Công vi c ch i: 3- Khi xác nh các lo i công vi c ư c c p n i u 3 (d) c a Công ư c và xác nh nh ng nơi có các lo i công vi c ó; ngoài nh ng v n khác, nh ng i m sau ây c n ư c xem xét: a) Công vi c khi n tr em lâm vào tình tr ng d b l m d ng v m t th ch t tâm lý hay tình d c. b) Công vi c dư i m t t, dư i nư c, các cao nguy hi m hay trong các kho ng không gian b tù hãm. c) Công vi c v i các lo i máy móc thi t b và d ng c nguy hi m ho c công vi c òi h i ph i dùng s c x lý ho c v n chuy n nh ng kh i hàng n ng; d) Công vi c trong môi trư ng có h i cho s c kho ví d như có th khi n tr em ph i ti p xúc v i các ch t nh ng tác nhân hay nh ng chu trình c h i ho c v i ti ng n, nhi t hay rung làm t n h i n s c kho c a tr em; e) Công vi c trong nh ng hoàn c nh c bi t khó khăn ví d làm vi c trong nhi u gi li n hay công vi c vào ban êm hay công vi c khi n tr em b giam hãm vô lý t i a i m c a ngư i s d ng lao ng. 4- V i nh ng lo i công vi c ư c c p n i u 3 (d) c a Công ư c và o n 3 trên ây, sau khi tham kh o ý ki n c a T ch c ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, lu t l qu c gia hay cơ quan có thNm quy n có th cho phép tuy n lao ng t 16 tu i tr lên v i i u ki n là s c kho , s an toàn và o c c a nh ng tr em có
  8. liên quan ph i ư c b o v y , và nh ng tr em này ã ư c hư ng d n y c th hay ã ư c ào t o ngh trong lĩnh v c tương ng. 3- Th c hi n : 5- 1) Nh ng thông tin chi ti t và s li u th ng kê v b n ch t và m c c a lao ng tr em c n ư c thu lư m và c p nh t, làm căn c cho vi c xác nh nh ng ưu tiên hành ng qu c gia xoá b lao ng tr em c bi t cho vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng t i t nh t như m t v n c p thi t. 2) m c chi ti t có th ư c, nh ng thông tin và s li u th ng kê này c n bao g m s li u ư c chia theo gi i tính, nhóm tu i và ngh nghi p ngành kinh t tình tr ng vi c làm, tình hình i h c và v trí a lý. Cũng nên chú ý n t m quan tr ng c a m t h th ng ăng ký khai sinh có hi u qu , bao g m c vi c c p gi y khai sinh. 3) Nh ng s li u thích h p có liên quan n vi c vi ph m nh ng quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t nên ư c thu lư m và c p nh t. 6- Vi c thu lư m x lý thông tin và s li u ư c c p n o n 5 nói trên nên ư c ti n hành có xét n quy n riêng tư c a m i cá nhân. 7- Nh ng thông tin thu lư m ư c theo i u 5 trên nên ư c thông báo nh kỳ cho Văn phòng lao ng qu c t . 8- Nh ng nư c thành viên nên thành l p hay ch nh nh ng cơ ch c p qu c gia thích h p giám sát và th c hi n nh ng quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t sau khi tham kh o ý ki n c a T ch c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. 9- Các nư c thành viên nên m b o r ng, các cơ quan có thNm quy n ch u trách nhi m th c hi n nh ng quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t h p tác v i nhau và i u ph i ho t ng c a h . 10- Pháp lu t qu c gia ho c cơ quan có thNm quy n nên xác nh ngư i ch u trách nhi m trong trư ng h p các quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t không ư c tuân th . 11- m c phù h p v i lu t pháp qu c gia các nư c thành viên nên h p tác v i nh ng n l c qu c t nh m c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t như là m t v n khNn c p b ng cách: a) Thu th p và trao i thông tin liên quan n ho t ng t i ph m bao g m nh ng ho t ng có liên quan n nh ng ư ng dây qu c t . b) Phát hi n và truy t nh ng k có liên quan nh ng k buôn bán tr em ho c nh ng k có liên quan n vi c s d ng, mua hay d d tr em vào nh ng ho t ng b t h p pháp, m i dâm, s n xu t sách báo ho c nh ng cu c bi u di n khiêu dâm; c) Lưu h sơ nh ng k ph m t i.
  9. 12- Các nư c thành viên nên quy nh nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t sau ây là t i ph m: a) T t c các hình th c nô l hay nh ng t p t c tương t như nô l , ví d như vi c buôn bán tr em, giam gi th n , lao ng kh sai, lao ng cư ng ép hay b t bu c s d ng trong các cu c xung t vũ trang. b) Vi c s d ng, mua bán hay d d tr em cho m c ích m i dâm s n xu t sách báo i tru hay các cu c bi u di n khiêu dâm. c) S d ng mua bán hay d d tr em cho các ho t ng b t h p pháp c bi t cho vi c s n xu t và buôn l u ma tuý như ã ư c nh nghĩa trong các Hi p ư c qu c t có liên quan, hay cho các ho t ng có liên quan n vi c mang hay s d ng súng trư ng hay các lo i vũ khí khác m t cách b t h p pháp. 13- Các nư c thành viên nên m b o r ng, các hình ph t s ư c áp d ng cho vi c vi ph m nh ng quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b b t kỳ m t lo i công vi c nào ư c c p i u 3 (d) c a Công ư c bao g m c hình ph t hình s n u thích h p. 14- m b o vi c thi hành có hi u qu nh ng quy nh qu c gia v vi c c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, các nư c thành viên cũng nên quy nh ngay nh ng bi n pháp hành chính dân s hay hình s , ví d như m t h th ng giám sát c bi t i v i nh ng doanh nghi p ã s d ng nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t, và trong trư ng h p thư ng xuyên vi ph m có th xem xét vi c t m th i hay vĩnh vi n rút gi y phép ho t ng. 15- Nh ng bi n pháp khác nh m m c ích c m và lo i b nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t có th bao g m nh ng bi n pháp sau ây: a) Thông báo, gây xúc ng và v n ng qu n chúng nói chung k c nh ng nhà lãnh o chính tr a phương và qu c gia, các i bi u Qu c h i và các lu t sư; b) Lôi kéo s tham gia c a các T ch c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, t ch c dân s khác và ào t o cho các t ch c này; c) T ch c các khoá ào t o thích h p cho các cán b Chính ph có liên quan, c bi t là thanh tra viên và các cán b thi hành lu t và cán b chuyên môn thích h p khác; d) Quy nh vi c kh i t t i các nư c thành viên nh ng công dân ph m t i theo lu t qu c gia v vi c c m và lo i b t c th i nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t th m chí ngay c khi nh ng t i này ư c th c hi n nư c khác. e) ơn gi n hoá các th t c pháp lý và hành chính và m b o r ng các th t c này là h p lý và k p th i; f) Khuy n khích xây d ng các chính sách nh m thúc Ny m c ích c a Công ư c này; g) Theo dõi và công b r ng rãi nh ng gương t t v vi c lo i b lao ng tr em;
  10. h) Công b r ng rãi nh ng quy nh pháp lu t và nh ng quy nh khác v lao ng tr em b ng nh ng ngôn ng khác nhau hay b ng ti ng a phương; i) Thi t l p nh ng th t c khi u n i c bi t và ưa ra nh ng i u lu t b o v nh ng ngư i ã t cáo h p pháp vi c vi ph m nh ng quy nh c a công ư c kh i b phân bi t i x và b tr thù, thi t l p nh ng ư ng dây tr giúp hay nh ng i m liên l c và nh ng thNm tra viên; j) Áp d ng nh ng bi n pháp thích h p nâng cao cơ s h t ng v giáo d c và ào t o giáo viên áp ng ư c yêu c u c a các tr em trai và tr em gái. k) m t ch ng m c có th , xem xét các y u t sau trong chương trình hành ng qu c gia: i) T o vi c làm và ào t o ngh cho cha m và nh ng ngư i l n trong gia ình c a tr em ang làm vi c trong nh ng i u ki n ư c nêu ra trong công ư c; ii) Và c n làm cho các b c cha m nh y c m v i v n tr em làm vi c trong nh ng i u ki n như v y. 16- H p tác và/ho c tr giúp qu c t gi a các nư c thành viên nh m c m và lo i b có hi u qu nh ng hình th c lao ng tr em t i t nh t nên h tr cho nh ng n l c c a các qu c gia và nên ư c xây d ng và th c hi n có s tham kh o ý ki n c a T ch c ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng m t cách h p lý. S h p tác và/ho c tr giúp qu c t như v y nên bao g m: a) Huy ng các ngu n l c cho các chương trình qu c gia hay qu c t ; b) Tương tr v m t pháp lý. c) H tr v m t chuyên môn bao g m c vi c trao i thông tin. d) H tr các chương trình phát tri n kinh t xã h i, xoá b nghèo nàn và giáo d c ph c p.
Đồng bộ tài khoản