Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/2004/QĐ-UB Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 9–Quyết định số 63/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh PHúc PH HÀ N I ------------------- --------------- S 182/2004/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C S A I, B SUNG I U 9 - QUY T NNH S 63/1999/Q -UB NGÀY 31/7/1999 C A UBND THÀNH PH QUY NNH CÁC I U KI N V QUY HO CH, KI N TRÚC KHI BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C CHO NGƯ I ANG THUÊ THEO NGHN NNH 61/CP NGÀY 5/7/1994 VÀ NGHN NNH 21/CP NGÀY 16/4/1996 C A CHÍNH PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; - Căn c Lu t t ai năm 2003; - Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 và Ngh nh s 21/CP ngày 16/4/1996 c a Chính ph v “mua bán và kinh doanh nhà ”; - Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; - Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; - Căn c Quy t nh s 63/1999/Q -UB ngày 31/7/1999 c a UBND Thành ph Quy nh các i u ki n v quy ho ch, ki n trúc khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 và Ngh nh s 21/CP ngày 16/4/1996 c a Chính ph trên a bàn Thành ph Hà N i; - Căn c văn b n s 3135/UB-NN C ngày 15/11/2002 c a UBND Thành ph v c i cách m t bư c th t c hành chính trong xét c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ; - Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t t i T trình s : 7491/TTr-STN,MT&N ngày 04 tháng 11 năm 2004,
  2. QUY T NNH i u 1. - N i dung i u 9- Chương II quy nh các i u ki n v quy ho ch ki n trúc khi bán nhà thu c s h u Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 63/1999/Q - UB có ghi: - i v i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c chưa c m m c ch gi i quy ho ch thì vi c bán nhà ph i theo úng hi n tr ng di n tích nhà, t ang s d ng; n u kho ng cách ngôi nhà ti p giáp m t ư ng n i b có m t c t ngang lòng ư ng dư i 3m thì ph i tr di n tích làm ư ng giao thông n i b m b o chi u r ng ư ng t i thi u là 3,5m (tim m t c t ư ng trùng v i tim ư ng hi n có v hai phía). Nay s a i, b sung như sau: - Nh ng khu v c n m trong quy ho ch nhưng chưa c m m c gi i quy ho ch; chưa có quy t nh thu h i t thì v n t ch c bán nhà theo Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph ; n u kho ng cách ngôi nhà ti p giáp m t ư ng n i b có m t c t ngang lòng ư ng dư i 3m thì ph i tr di n tích làm ư ng giao thông n i b m b o chi u r ng ư ng t i thi u là 3,5 m (tim m t c t ư ng trùng v i tim ư ng hi n có v hai phía). i u 2. - Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và g n li n v i Quy t nh 63/1999/Q -UB ngày 31/7/1999 c a UBND Thành ph . i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và UBND Thành ph ; Ch t ch H BN Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành Thành ph có liên quan; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Giám c các Công ty ư c giao nhi m v bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê (Bên bán nhà); h gia ình và cá nhân mua nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh 61/CP ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TICH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản