Quyết định số 182-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 182-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182-CP về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182-CP Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 182 - CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1980 V VI C THÀNH L P BAN CH O THI HÀNH NGHN QUY T C A B CHÍNH TRN V C I TI N CÔNG TÁC PHÂN PH I LƯU THÔNG H I NG CHÍNH PH giúp Thư ng v H i ng Chính ph ch o có hi u l c vi c thi hành Ngh quy t c a B Chính tr v c i ti n công tác phân ph i lưu thông. QUY T NNH i u 1 - Nay thành l p Ban ch o thi hành Ngh quy t c a B Chính tr v c i ti n công tác phân ph i lưu thông (g i t t là Ban ch o công tác phân ph i lưu thông). i u 2 - Ban ch o công tác phân ph i lưu thông có nhi m v giúp Thư ng v H i ng Chính ph : - Căn c Ngh quy t c a B Chính tr , l p chương trình hành ng c a H i ng Chính ph và ch o, ki m tra, ôn c các ngành, các c p tri n khai vi c thi hành m t cách toàn di n, ng b và khNn trương; - C th hoá Ngh quy t c a B Chính tr b ng các văn ki n pháp quy c a Nhà nư c; trên cơ s ó, ch o ph i h p các ngành, các c p, t ch c vi c th c hi n n t n cơ s nh m t ư c các m c ích, yêu c u ã ra. i u 3 - Thành ph n Ban ch o công tác phân ph i lưu thông g m các ng chí sau ây: - ng chí Mư i, Phó th tư ng, Trư ng ban, - ng chí Hoàng Anh, B trư ng B tài chính, Phó trư ng ban, - ng chí Nguy n Văn Trân, B trư ng, Vi n trư ng Vi n nghiên c u qu n lý kinh t , Phó trư ng ban, - ng chí Tr n Phương, B trư ng Phó ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, U viên,
  2. - ng chí Tr n Sâm, B trư ng B V t tư, U viên, - ng chí Tr n Văn Hi n, B trư ng B N i thương, U viên, - ng chí Nguy n Th Chân, B trư ng B Lao ng, U viên, - ng chí H Vi t Th ng, B trư ng B Lương th c và th c phNm, U viên, - ng chí Tr n Dương, T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c, U viên, - ng chí Nguy n Thư ng Hoà, quy n Ch nhi m U b n V t giá Nhà nư c, U viên, - ng chí oàn Tr ng Truy n, Phó vi n trư ng Vi n nghiên c u qu n lý kinh t , U viên, - ng chí Ch Vi t T n, Phó ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, U viên. - ng chí Lê Tu n, Phó ch nhi m Văn phòng Ph Th tư ng, U viên. Thư ng tr c Ban ch o g m các ng chí Mư i, Hoàng Anh, Nguy n Văn Trân, oàn Tr ng Truy n. i u 4 - Ban ch o công tác phân ph i lưu thông c n có ch sinh ho t hàng tu n, hàng tháng ki m i m k t qu công vi c và gi i quy t các v n c n thi t. Thư ng tr c Ban ch o c n có ch sinh ho t thư ng xuyên hơn, k p th i ph i h p ho t ng c a các ngành, các a phương trong vi c thi hành Ngh quy t c a B Chính tr . Khi c n thi t, ng chí Trư ng ban ch o s m i các ng chí B trư ng các B khác, các ng chí Trư ng ban các Ban c a ng và các ng chí lãnh o các oàn th có liên quan tham gia các cu c h p c a Ban ch o. i u 5 - Các ng chí thành viên trong B n ch o công tác phân ph i lưu thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản