Quyết định số 182/TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/TTg về việc cử Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/TTg Hà N i, ngày 24 tháng 3 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C C CH T CH H I Đ NG TƯ V N Đ C XÁ TRUNG ƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 335/Q -CTN ngày 27/2/1995 c a Ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v c xá năm 1995; giúp Ch t ch nư c xét và Quy t nh c xá; QUY T Đ NH: 1 - C Phó Th tư ng Chính ph Phan Văn Kh i làm Ch t ch H i ng tư v n c xá Trung ương. 2 - B N i v , B Qu c phòng t ch c xét duy t nh ng ph m nhân ư c c xá theo ngh c a Giám th các tr i giam thu c quy n và trình H i ng tư v n c xá Trung ương. công văn c a h i ng tư v n c xá trung ương s 1622/ncngày 28 tháng 3 năm 1995 th c hi n Quy t nh s 335/ Q -CTN ngày 27/2/1995 c a Ch t ch nư c v c xá năm 1995, H i ng Tư v n c xá Trung ương hư ng d n vi c t ch c th c hi n như sau: 1/ V i tư ng ư c tha tù: Theo quy t nh s 335/ Q -CTN ngày 27/2/1995 c a Ch t ch nư c thì nh ng ph m nhân ang ch p hành hình ph t tù thu c các i tư ng dư i ây ư c xét tha tù năm 1995: a) Nghiêm ch nh ch p hành ch , n i quy c a tr i giam, tích c c lao ng h c t p là ph m nhân có hai năm li n (1993-1994) ư c ánh giá, x p lo i c i t o t t. b) ã l p công trong th i gian ch p hành hình ph t tù, th hi n nh ng hành vi sau: - Có công phát hi n, ngăn ch n và tham gia u tranh ch ng t i ph m như phát hi n ph m nhân tr n tr i; b t ư c ph m nhân tr n kh i nơi giam; b t ư c ho c phát hi n ngư i có hành vi ph m t i.
  2. - C u ngư i b n n trong tình th hi m nghèo; c u ư c tài s n có giá tr l n c a Nhà nư c, c a t p th ho c c a công dân. c) B n thân là thương binh, b nh binh, ngư i có công v i cách m ng ư c thư ng Huân chương. - B nh binh là ngư i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nhân là b nh binh do ho t ng chi n trư ng, a bàn c bi t khó khăn gian kh mà sinh b nh. - Ngư i có công v i cách m ng là ngư i ư c thư ng Huân chương trong các danh hi u vinh d cao quý c a Nhà nư c ho c ngư i ã có thành tích giúp cách m ng ư c Nhà nư c t ng k ni m chương "T qu c ghi công" ho c b ng "Có công v i nư c". d) Có ngư i ru t th t trong gia ình (v ho c ch ng; cha, m , con , anh ch em ru t; cha m nuôi, con nuôi h p pháp) là li t sĩ. ) B n thân là lao ng duy nh t trong gia ình; ph n có con nh dư i 3 tu i không có ngư i nuôi dư ng; nh ng ngư i có hoàn c nh gia ình c bi t khó khăn v i s ng như: có con còn nh không ngư i trông nom, b , m , v ho c ch ng già y u au m thư ng xuyên, m c s ng trong gia ình quá túng thi u dư i m c nghèo, cơ quan, a phương ph i tr c p thư ng xuyên; ho c gia ình b thiên tai, ho ho n không còn tài s n gì áng k ư c U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. e) Ngư i quá già y u ho c m c b nh hi m nghèo. - Ngư i quá già y u là ngư i t 70 tu i tr lên, ho c trên 60 tu i nhưng thư ng xuyên m y u b nh t t ph i n m bênh xá, bênh vi n. - M c b nh hi m nghèo là m c m t trong các b nh r t nguy hi m n tính m ng như: ung thư, xơ gan c trư ng, lao n ng, b i li t... có k t lu n giám nh y khoa. Nh ng ph m nhân ư c xét tha nói trên ph i th c s ch p hành hình ph t tù t i tr i giam ít nh t 1/3 th i h n i v i hình ph t tù có th i h n; 10 năm i v i tù chung thân. Trư ng h p c bi t, th i gian ch p hành hình ph t tù ng n hơn 1/4 th i h n i v i hình ph t tù có th i h n; 8 năm i v i tù chung thân và ã th hi n quy t tâm c i t o. Th i h n áp d ng trong trư ng h p c bi t này i v i các i tư ng sau: - Ngư i m c b nh hi m nghèo khó qua kh i; - Ngư i l p công l n trong th i gian ch p hành hình ph t tù; - Ngư i chưa thành niên ph m t i. 2/ V i tư ng mi n ch p hành hình ph t tù còn l i: Ch xét mi n ch p hành hình ph t tù còn l i cho nh ng ngư i ang ch p hành hình ph t tù nhưng ư c t m ình ch ch p hành hình ph t thu c các i tư ng dư i ây:
  3. a) Ngư i m c b nh hi m nghèo nói t i i m e, m c 1 trên ây. b) Ngư i m n ng kéo dài và th c s không còn nguy hi m cho xã h i, là ngư i tuy không m c b nh hi m nghèo nhưng b au m t i m c không lao ng ư c, không t ph c v sinh ho t bình thư ng cho b n thân, có k t lu n c a H i ng giám nh y khoa. Trong th i gian ư c t m ình ch ch p hành hình ph t tù, ngư i ó có thái ăn năn, h i l i; không còn kh năng ho t ng ph m t i, ư c U ban Nhân dân c p xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú xác nh n. 3/ i v i các i tư ng tuy thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các m c 1, 2 trên ây nhưng ang có kháng ngh theo trình t Giám c thNm theo hư ng tăng n ng hình ph t ho c truy c u trách nhi m hình s v t i ph m khác n ng hơn, thì chưa l p h sơ và không ưa vào danh sách ư c ngh xét c xá. 4/ T ch c th c hi n: a) B N i v có trách nhi m: - Hư ng d n, ôn c các a phương, các tr i giam l p h sơ các i tư ng ư c ngh c xá năm 1995 theo Quy t nh c a Ch t ch nư c và hư ng d n c a H i ng Tư v n c xá Trung ương. - B trư ng B N i v là thành viên thư ng tr c c a H i ng Tư v n c xá Trung ương, ư c Chính ph u quy n thay m t Chính ph ngh danh sách ph m nhân ư c tha tù và danh sách ngư i ang ư c t m ình ch ch p hành hình ph t tù ư c mi n ch p hành hình ph t tù còn l i, H i ng Tư v n c xá Trung ương xét duy t và trình Ch t ch nư c quy t nh. - Ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan trong vi c thNm nh và t ng h p danh sách nh ng i tư ng ư c c xá trình H i ng Tư v n c xá Trung ương xét duy t làm 2 t (20/4/1995 và 30/7/1995). - Thư ng tr c H i ng Tư v n c xá Trung ương ư c trưng t p và l p nhóm chuyên viên c a B N i v , Toà án Nhân dân t i cáo, Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao giúp vi c. b) B Qu c phòng có trách nhi m ch o các tr i giam do B Qu c phòng qu m lý, căn c vào các quy nh t i i u 1 Quy t nh c a Ch t ch nư c và hư ng d n c a H i ng Tư v n c xá Trung ương, l p h sơ tha tù cho ph m nhân mà tr i giam có nhi m v qu n lý và c i t o r i chuy n B N i v t p h p, thNm tra xem xét. c) Toà án Nhân dân t i cao có trách nhi m hư ng d n các Toà án các c p căn c vào các quy nh t i i m 2 Quy t nh c a Ch t ch nư c hư ng d n c a H i ng Tư v n c xá Trung ương l p h sơ mi n ch p hành hình ph t tù còn l i cho nh ng ngư i ư c Toà án ó ra quy t nh t m ình ch ch p hành hình ph t tù r i chuy n cho Toà án Nhân dân t i cáo t p h p, thNm tra, xem xét. d) Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p H i ng Tư v n c xá a phương giúp vi c theo công văn s 1332/NC ngày 16/3/1995 c a Th tư ng Chính ph ph i h p v i các ngành có liên quan hư ng d n ôn c
  4. tr i t m giam, tr i giam thu c a phương mình, l p danh sách các i tư ng ư c ngh c xá năm 1995 theo Quy t nh c a Ch t ch nư c và hư ng d n c a H i ng Tư v n c xá Trung ương. H i ng Tư v n c xá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g m m t Phó Ch t ch U ban Nhân dân, Chánh án Toà án Nhân dân, Vi n ki m sát Nhân dân, Giám c S công an, Giám c S Tư pháp, Ch t ch M t tr n T qu c, Ch t ch Liên oàn Lao ng, Ch t ch H i liên hi p ph n ) t ch c vi c thNm nh và t ng h p danh sách các i tư ng ư c ngh c xá năm 1995 trình H i ng Tư v n c xá Trung ương xét duy t (qua thành viên thư ng tr c H i ng Tư v n c xá Trung ương). ) U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n ho c cơ quan, t ch c có liên quan, các cơ quan y t trong ph m vi, ch c năng c a mình có trách nhi m cung c p Ny , k p th i các ch ng nh n, k t lu n có liên quan n vi c c xá. e) Quy t nh v c xá năm 1995 c a Ch t ch nư c là m t ch trương l n, th hi n chính sách nhân o, khoan h ng c a Nhà nư c ta, là k t qu c a công tác qu n lý, giáo d c, c i t o ngư i b k t án tù thành ngư i có ích cho xã h i, góp ph n u tranh ch ng ch l i d ng nhân quy n ch ng phá s nghi p cách m ng c a nhân dân ta, vì v y các cơ quan qu n lý Nhà nư c v thi hành án, chính quy n, oàn th nhân dân, các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và a phương c n t ch c tuyên truy n sâu, r ng trong nhân dân. f) Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng B Qu c phòng và lãnh o các B , ngành có liên quan t ch c nghiên c u k Quy t nh v c xá năm 1995 c a Ch t ch nư c và hư ng d n c a H i ng Tư v n c xá Trung ương, th c hi n m t cách nghiêm túc, khNn trương, tránh nh ng sơ h và tiêu c c. g) Vi c th c hi n gi m th i gian ch p hành hình ph t tù cho ph m nhân theo quy nh t i các i u 49, 51 B Lu t Hình s và các i u 237, 238 B Lu t T t ng hình s s ti n hành cùng v i vi c c xá do Toà án Nhân dân t i cao và các cơ quan liên quan t ch c ch o th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có gì vư ng m c k p th i báo cáo v H i ng Tư v n c xá Trung ương (qua thành viên thư ng tr c H i ng Tư v n c xá Trung ương) có hư ng d n b sung. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản