Quyết định số 1820/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định số 1820/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1820/2005/QĐ-CT về việc cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1820/2005/QĐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1820/2005/Q -CT B c Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I CÔNG TÁC NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 1153 - CV/TU ngày 5/9/2005 c a T nh u B c Ninh; Xét ngh t i Công văn s 455/CV-TNMT ngày 30/8/2005 c a S Tài nguyên và môi trư ng ( Kèm theo Văn b n d ngày 29/8/2005 c a D án Môi trư ng Vi t Nam - Canada ), QUY T NNH: i u 1: Cho phép ông Nguy n T Quỳnh, Giám c S Tài nguyên và môi trư ng i Singapore kh o sát, nghiên c u v h th ng lu t pháp và qu n lý môi trư ng theo chuong trình c a d án VCEP. Th i gian chuy n di 1 tu n trong tháng 9/2005. Kinh phí chuy n i do d án VCEP ài th . i u 2: Ông Nguy n T Quỳnh ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Singapore. Sau chuy n i có văn b n báo cáo UBND t nh. i u 3: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh, S Tài nguyên và môi trư ng và ông Nguy n T Quỳnh căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản