Quyết định số 1822/QĐ-DN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 1822/QĐ-DN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1822/QĐ-DN về việc ban hành quy định mục, chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1822/QĐ-DN

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1822/Q -DN Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1990 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 1822/Q -DN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1990 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH M C, CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T" B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Quy t nh s 244/Q -H NN8 ngày 31/3/1989 c a H i ng Nhà nư c v vi c thành l p B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 196-H BT ngày 11/12/1989 c a H i ng b trư ng quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B . Xét yêu c u qu n lý th ng nh t m c tiêu, chương trình ào t o h chu n công nhân k thu t trong các trư ng d y ngh . Theo ngh c a ng chí V trư ng V ào t o ngh . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh m c tiêu, chương trình ào t o công nhân k thu t" trong trư ng d y ngh . i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3: Các ng chí Chánh Văn phòng, V trư ng V ào t o ngh , V trư ng các V liên quan trong B Giáo d c và ào t o. Th trư ng các cơ quan qu n lý trư ng c a các B , ngành Trung ương, Giám c S Giáo d c các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương, Hi u trư ng các trư ng d y ngh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. V trư ng V ào t o ngh ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy nh này. Tr n Chí áo ( ã ký) QUY NNH
  2. M C TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1822/Q -DN c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) I. NGUYÊN T C XÂY D NG M C TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T i m i cơ c u kinh t , cơ ch qu n lý và yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o ngh òi h i ph i i m i m c tiêu, chương trình ào t o CNKT trong các trư ng d y ngh . i u 1: Nguyên t c xây d ng m c tiêu, chương trình ào t o công nhân k thu t. 1. ào t o công nhân k thu t là h chuNn c a ngành ào t o ngh , m t b ph n c u thành c a h th ng giáo d c qu c dân, k t c b c h c ph thông cơ s là ch y u, ti p t c giáo d c và ào t o thanh thi u niên tr thành CNKT. 2. Công nhân k thu t ào t o theo ngh di n r ng có chuyên sâu là ch y u và ào t o ngh k t h p khi s n xu t kinh doanh có nhu c u. 3. m b o tính thi t th c, hi u qu , n nh và t ng bư c nâng cao ch t lư ng ào t o. Phù h p v i cơ ch h ch toán kinh doanh, kh năng cung c p kinh phí c a Nhà nư c và óng góp c a nhân dân. 4. Thu n l i cho vi c thanh tra ào t o. i u 2: Ngh ào t o và th i gian ào t o. 1. Ngh ào t o do "danh m c ngh ào t o công nhân, nhân viên k thu t và nghi p v " quy nh. 2. Th i gian ào t o do k ho ch ào t o c a t ng ngh quy nh. II. QUY NNH V M C TIÊU ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T i u 3: Giáo d c và ào t o công nhân k thu t nh m m c tiêu: 1. V chính tr và o c: - Giáo d c lòng yêu nư c, truy n th ng v vang c a dân t c, v CNXH khoa h c, vai trò lãnh o c a ng c ng s n Vi t Nam và s m nh c a giai c p công nhân Vi t Nam. - Giáo d c v quy n và nghĩa v công dân. - Giáo d c o c và lương tâm ngh nghi p, lao ng có k lu t, có k thu t và có ch t lư ng. ChuNn b tư tư ng cho h c sinh bư c vào cu c s ng lao ng t l p, có trách nhi m v i b n thân và xã h i. 2. V năng l c ngh nghi p:
  3. Năng l c ngh nghi p c a ngư i công nhân k thu t ch y u là trình tay ngh , c th là: - N m v ng ki n th c cơ b n phù h p v i nh hư ng s d ng trong m t lĩnh v c lao ng cùng chung cơ s khoa h c và công ngh . - Hình thành v ng ch c k năng lao ng cơ b n, i n hình và ph bi n ngh di n r ng. - t ch tiêu ch t lư ng và năng su t lao ng b c th trung bình ngh chuyên sâu. 3. V th ch t và qu c phòng: - Rèn luy n thân th b o m s c kho h c t p, phù h p v i c trưng lao ng ngh nghi p. - Th c hi n nghĩa v qu c phòng toàn dân. i u 4: M c tiêu ào t o công nhân k thu t ư c ti n hành thông qua h th ng các môn h c: 1. Các môn chính tr , th d c, th thao và quân s . 2. Các môn k thu t cơ s . 3. Các môn k thu t chuyên môn và th c hành k năng cơ b n. 4. Th c t p chuyên sâu. M i môn h c th c hi n m t s yêu c u m c tiêu ào t o, song yêu c u v giáo d c chính tr và o c, th d c th thao và an toàn lao ng ph i th c hi n k t h p trong ào t o chuyên môn. (Các ki n th c chung v an toàn lao ng ư c gi i thi u theo hình th c chuyên ). i u 5: Môn chính tr cung c p ki n th c nh hư ng cho vi c th c hi n m c tiêu giáo d c chính tr và o c nêu m c 1 i u 3. Hi u trư ng các trư ng ch o vi c k t h p giáo d c chính tr chính khoá v i ngo i khoá, góp ph n gi i quy t nh ng v n t ra trong cu c s ng h c t p và ho t ng xã h i hàng ngày c a h c sinh. Th i gian h c môn chính tr : 60 ti t cho khoá 12 và 18 tháng, 90 ti t cho khoá 24 và 30 tháng. i u 6: Môn th d c th thao cung c p các k năng cơ b n và hình thành thói quen rèn luy n thân th phát tri n th l c phù h p v i c trưng lao ng ngh nghi p. K t h p th d c th thao chính khoá và ngo i khoá trong su t khoá h c cho h c sinh. Th i gian h c môn th d c th thao:
  4. 40 ti t cho khoá 12 và 18 tháng. 60 ti t cho khoá 24 và 30 tháng. i u 7: Môn quân s cung c p m t s ki n th c và k năng quân s ph thông, trên cơ s ó v n d ng vào vi c xây d ng n n p h c t p, sinh ho t, b o v tr t t an ninh nhà trư ng và th c hi n nghĩa v qu c phòng toàn dân (có th h c t p trung vào u năm h c). Th i gian h c quân s : 42 gi (m t tu n) cho khoá 12 và 18 tháng, 84 gi (hai tu n) cho khoá 24 và 30 tháng. Khoá dư i 12 tháng không h c môn quân s . i u 8: Các môn k thu t cơ s cung c p các ki n th c và k năng làm cơ s cho h c t p các môn k thu t chuyên môn, th c hành k năng cơ b n và th c t p chuyên sâu, ng th i chuNn b ti m l c cho ngư i công nhân k thu t ti p thu k thu t m i h c t p nâng cao trình . N i dung các môn k thu t cơ s ư c xây d ng theo nhóm ngh trên cơ s ki n th c văn hoá b c h c ph thông cơ s , nói chung không h c thêm môn văn hoá ph thông. Th i gian h c các môn k thu t cơ s chi m kho ng 18- 25% th i gian h c. i u 9: ào t o chuyên môn ư c ti n hành trong các môn h c k thu t chuyên môn, th c hành k thu t cơ b n và th c t p chuyên sâu. 1. Môn k thu t chuyên môn ào t o: - Ki n th c chuyên môn chung cho nhóm ngh có cùng chung cơ s khoa h c và công ngh . - Ki n th c chuyên môn ph c v tr c ti p th c hành k năng cơ b n và th c t p chuyên sâu. Theo tính ch t ngh nghi p và xây d ng môn k thu t chuyên môn thành nh ng môn h c lý thuy t ho c môn k t h p lý thuy t v i th c hành k năng cơ b n ngh . 2. Môn th c hành k năng cơ b n ào t o các k năng cơ b n, i n hình và ph bi n c a ngh , ư c so n th o thành m t h th ng bài t p cho t ng ngh chuyên sâu. 3. Th c t p chuyên sâu là giai o n cu i cùng c a ào t o chuyên môn, giai o n này h c sinh ư c rèn luy n k x o phù h p v i yêu c u th c t c a s n xu t. Th c t p chuyên sâu có th ti n hành t i trư ng ho c t i cơ s s n xu t. Th i gian ào t o chuyên môn chi m ít nh t là 70% th i gian ào t o.
  5. III. QUY NNH V CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T i u 10: Môn h c là ơn v c a k ho ch ào t o. 1. N i dung môn h c ph i m b o tính cơ b n, h th ng và thi t th c. Chú tr ng l a ch n nh ng ki n th c và k năng phù h p v i trình khoa h c và công ngh ph bi n, hi n i hoá công ngh truy n th ng và nhanh chóng ưa ki n th c khoa h c và công ngh ti n ti n vào n i dung môn h c. Tuỳ theo tính ch t c a môn h c, n i dung m i môn ư c c u trúc thành 2 ph n: Ph n cơ b n, bao g m nh ng ki n th c và k năng dùng chung cho m t nhóm ngh di n r ng, Ph n c thù, bao g m nh ng ki n th c và k năng chuyên sâu, nâng cao ho c m r ng phù h p v i c trưng lao ng c a t ng ngh h c. 2. Chương trình môn h c quy nh nh ng yêu c u v phNm ch t và năng l c c a h c sinh ph i t ư c sau khi h c t p môn h c, tên các ph n và các chương m c, th i gian h c, n i dung chi ti t và hư ng d n th c hi n. i u 11: Danh m c môn h c là ph n chính c a k ho ch ào t o, ư c xây d ng cho t ng nhóm ngh ào t o công nhân k thu t. Danh m c môn h c quy nh tên các môn h c th i gian dành cho t ng môn h c, hư ng d n vi c th c hi n t ng môn h c phù h p v i c trưng lao ng ngh nghi p, trình tuy n sinh, phương pháp ào t o, i u ki n cơ s v t ch t k thu t, yêu c u c a s n xu t kinh doanh v.v.... i u 12: Th i gian ào t o c a khoá h c tuỳ theo t ng ngh , dài nhât là 30 tháng, ít nh t là 12 tháng, ư c tính b ng tu n l và phân ph i như sau: Khoá h c Th i gian Th i gian các ho t ng chung C ng h c Khai, b gi ng Hè, t t Lao ng d phòng 12 tháng 47 0,5 3 1,5 52 18 tháng 66 0,5 10 1,5 76 24 tháng 89 0,5 12 2,5 104 30 tháng 107 0,5 20 2,5 130 1. Th i gian h c do danh m c môn h c quy nh, bao g m h c lý thuy t, th c hành, thí nghi m, tham quan ngh nghi p, ôn t p và thi. 2. Th i gian h c lý thu t, tính b ng ti t, m i ti t 45 phút. C 30 - 36 ti t tính là m t tu n h c.
  6. 3. Th i gian h c th c hành tính b ng gi . C 42-48 gi tính là m t tu n h c (42 gi i v i th c hành k năng cơ b n, 48 gi i v i th c t p chuyên sâu, nhưng không quá s gi do B Lao ng - TBXH quy nh cho công nhân cùng ngh v i ngh h c). 4. Th i gian ôn thi h c kỳ và thi t t nghi p: Khoá h c Ôn và thi h c kỳ Thi t t nghi p 12 tháng 1 tu n 1 tu n 18 tháng 2 tu n 1 tu n 24 tháng 3 tu n 2 tu n 30 tháng 4 tu n 2 tu n 4. Các môn ki m tra ti n hành trong th i gian h c c a h c kỳ, (không dành riêng th i gian ôn t p i v i các môn ki m tra). IV. T CH C TH C HI N: i u 13: Vi c xây d ng m c tiêu và chương trình ào t o công nhân k thu t ư c ti n hành như sau: 1. B Giáo d c và ào t o ban hành: - Danh m c ngh ào t o công nhân, nhân viên k thu t và nghi p v . - Danh m c môn h c và chương trình môn h c các ngh ph bi n (có văn b n công b các ngh ph bi n). 2. Các B , các a phương (t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ban hành danh m c môn h c và chương trình môn h c các ngh riêng bi t (ngh ch có m t B ho c m t a phương ào t o) theo s u nhi m c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 3. Thành l p H i ng ngh qu c gia xem xét, ánh giá và ngh B trư ng B Giáo d c và ào t o phê duy t và ban hành danh m c môn h c và chương trình môn h c ngh ph bi n. 4. Thành l p H i ng ngh c p B và a phương xem xét, ánh giá và ngh th trư ng B ho c a phương phê duy t và ban hành danh m c môn h c và chương trình môn h c ngh riêng bi t. i u 14: Trên cơ s b n quy nh m c tiêu, chương trình ào t o CNKT này và b n m u c a 2 nhóm ngh c t g t kim lo i và v n hành xe máy, t t c các trư ng ngh soát xét l i tên ngh , m c tiêu, danh m c môn h c, chương trình môn h c c a các ngh ào t o và g i v B Giáo d c và ào t o (các ngh ph bi n) các B và các a phương (các ngh riêng bi t) B Giáo d c và ào t o, các B và các a phương t ch c ban hành theo quy nh i u 13.
  7. i u 15: Hàng năm trư c khi ào t o m t khoá h c, Hi u trư ng các trư ng ưa vào m c tiêu, danh m c môn h c và chương trình môn h c ngh ào t o ã ư c ban hành l p k ho ch ào t o khoá h c (m u 1 giáo v ) v i chú ý: 1. Ph i th c hi n y nh ng môn h c và ph n h c cơ b n do danh m c môn h c và chương trình môn h c quy nh. 2. Xác nh và thuy t minh rõ nh ng môn h c và ph n h c c thù trư ng l a ch n. 3. Th c hi n úng nh ng quy nh v t ch c quá trình giáo d c và ào t o hi n hành. i u 16: Hàng năm, trư c khi gi ng d y môn h c giáo viên d a vào chương trình môn h c ã ư c ban hành, d a vào k ho ch ào t o khoá h c l p l ch gi ng d y v i chú ý: 1. Th c hi n y ph n h c cơ b n là chương trình quy nh. 2. Xác nh và thuy t minh rõ ph n h c c thù. 3. Xác nh tài li u gi ng d y và h c t p phù h p. L ch gi ng d y ph i ư c Hi u trư ng phê duy t trư c khi th c hi n. i u 17: Trên cơ s b n quy nh m c tiêu, chương trình ào t o công nhân k thu t h chuNn: 1. V n d ng ào t o ngư i t t nghi p ph thông trung h c, ngư i t t nghi p PTTH ư c coi là ngư i ã n tu i trư ng thành ư c ào t o theo m c tiêu rút g n. - Gi nguyên n i dung ào t o chuyên môn nhưng th i gian h c ư c rút ng n t 10 - 20% tuỳ theo t ng môn h c cho phù h p v i trình văn hóa và l a tu i. - ư c phép gi m b t nh ng n i dung và k thu t cơ s , chính tr , th d c th thao và quân s ã ư c h c chương trình văn hoá ph thông trung h c. 2. Có hư ng d n riêng xây d ng m c tiêu, chương trình ào t o nhân viên k thu t và nghi p v . 3. Các chương trình th c nghi m mu n ư c áp d ng trong các trư ng d y ngh u ph i ư c phép c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. V. I U KHO N THI HÀNH i u 18: B n quy nh này dùng ào t o công nhân k thu t h chuNn không k ngu n ch tiêu nào. Các quy nh trái v i quy nh này u bãi b . Các trư ng không ph i là trư ng d y ngh m l p ào t o công nhân k thu t u ph i th c hi n quy nh này.
  8. i v i các ngh chưa ưa vào danh m c ngh , các ngh có th i gian ào t o không n m trong quy nh i u 12, các t ch c ào t o các B và a phương tr c ti p trao i v i B Giáo d c và ào t o xây d ng m c tiêu v chương trình ào t o.
Đồng bộ tài khoản