Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xét khen thưởng của Sở Giao thông - Công chính TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao thông công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH c L p – T Do – H nh Phúc ***** ******* S : 1829/Q -SGTCC TP HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QUY TRÌNH, TH T C XÉT KHEN THƯ NG C A S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH TP H CHÍ MINH GIÁM CS GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH TP H CHÍ MINH Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 c a y ban nhân dân TP. HCM v vi c thành l p S Giao thông - Công chánh; Căn c Quy t nh s 1187/Q -UB ngày 21 tháng 03 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân TP. HCM v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông – Công chính thành ph ; Căn c Lu t Thi ua Khen thư ng ngày 26/11/2003 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Thi ua khen thư ng ngày 14 /06/2005; Căn c Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 22/11/2006 c a y ban nhân dân TP. HCM ban hành Quy nh v công tác thi ua- khen thư ng t i TP H Chí Minh; Căn c văn b n s 3606 /BGTVT-T KT ngày 22/06 /2006 c a B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/09/2005 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a Lu t Thi ua khen thư ng. Căn c Quy t nh s 34/ 2006/ Q -BXD ngày 10/10/2006 c a B Xây d ng ban hành Quy ch Thi ua- Khen thư ng ngành xây d ng. Theo ngh c a Trư ng phòng T ch c cán b - lao ng S . QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy nh v quy trình, th t c xét khen thư ng c a S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy nh này áp d ng xét công nh n các danh hi u thi ua và t ng thư ng các hình th c khen thư ng cho t p th và cá nhân t năm 2007 tr i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng S và Trư ng phòng T ch c cán b -Lao ng S , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. GIÁM C Nơi nh n: -UBND TP HCM (báo cáo) -Ban T KT TPHCM - ng y S GTCC -BCH Công oàn, oàn TN S -Như i u 4 Tr n Quang Phư ng -Lưu VT, TCCB QUY NNH V QUY TRÌNH, TH T C XÉT KHEN THƯ NG C A S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TP H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1829/Q -SGTCC ngày 14 tháng 06 năm 2007 c a S Giao thông Công chính TP) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T ch c phong trào thi ua, bình xét khen thư ng. Th trư ng các ơn v tr c thu c S có trách nhi m t ch c ch o phong trào thi ua trong cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý. Trong quá trình t ch c phong trào thi ua, xét khen thư ng cho t p th và cá nhân có thành tích xu t s c, các ơn v ph i th c hi n nh ng nguyên t c chung, i u ki n, tiêu chuNn xét công nh n các danh hi u thi ua, t ng các hình th c khen thư ng theo úng Lu t thi ua khen thư ng và nh ng văn b n ch o, hư ng d n th c hi n c a các cơ quan có thNm quy n. Th trư ng các ơn v ph i thư ng xuyên t ch c th c hi n công tác thông tin tuyên truy n nhân i n hình ti n ti n trong ơn v , phát hi n t p th , cá nhân có thành tích xu t s c khen thư ng k p th i, nh m góp ph n thúc Ny phong trào thi ua phát tri n sâu r ng. i u 2. i tư ng ư c xét khen thư ng 1. Các t p th , cá nhân thu c S Giao thông- Công chính. 2. Các cơ quan chính quy n, các oàn th , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, các h i qu n chúng, các t ch c kinh t thu c các thành ph n kinh t , các lo i hình doanh nghi p, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ngư i nư c ngoài, cơ quan t ch c nư c ngoài và các t ch c qu c t Vi t Nam có thành tích và công lao óng góp trong s nghi p xây d ng, b o v , phát tri n ngành giao thông- công chính thành ph u ư c S Giao thông - Công chính xét khen thư ng theo thNm quy n ho c ngh lên c p trên xét khen thư ng. i u 3. T ch c các C m thi ua thu c S
  3. Căn c biên ch t ch c c a S , S phân chia các ơn v thành các C m thi ua. Trong t ng giai o n thi ua, t thi ua, t ng k t thi ua, các C m bình ch n ơn v có thành tích xu t s c, d n u phong trào thi ua trong C m. Hàng năm, trên cơ s ngh c a C m và ngh c a H i ng thi ua khen thư ng S , Giám c S ngh y ban nhân dân thành ph t ng C Thi ua xu t s c cho các ơn v t thành tích d n u phong trào thi ua trong t ng C m thi ua c a S . i u 4. Th m quy n xét, quy t nh công nh n các danh hi u thi ua Các danh hi u thi ua ư c xét t ng hàng năm ( m i năm xét t ng m t l n) 1. Giám c S quy t nh công nh n danh hi u Lao ng tiên ti n, Chi n sĩ thi ua cơ s cho cá nhân, công nh n danh hi u T p th Lao ng tiên ti n cho các ơn v tr c thu c, các t p th thu c quy n qu n lý c a S . 2. Giám c S ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét, quy t nh công nh n danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph cho cá nhân, danh hi u T p th Lao ng xu t s c cho các ơn v , t p th , t ng C thi ua xu t s c c a thành ph cho các ơn v tr c thu c S ; ngh B trư ng các B Giao thông v n t i, B Xây d ng t ng C Thi ua xu t s c c a B Giao thông v n t i, B Xây d ng cho các t p th thu c S có thành tích trong phong trào thi ua c a ngành. 3. i v i danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c, C thi ua c a Chính ph , Giám c S ngh y ban nhân dân thành ph xem xét, trình Th tư ng quy t nh. i u 5. Gi y khen c a S và Gi y khen c a các ơn v tr c thu c S Gi y khen là hình th c khen thư ng t ng cho các i tư ng nêu t i i u 2 c a Quy nh này, ư c xét khen thư ng thư ng xuyên ho c khi k t thúc m t cu c v n ng, m t t thi ua hoàn thành h ng m c công trình, c công trình ho c khen thư ng thành tích c th , t xu t, gương ngư i t t vi c t t, có tác d ng nêu gương trong ph m vi c a ngành, ơn v . Gi y khen c a S do Giám c S quy t nh. Gi y khen c a ơn v tr c thu c S do th trư ng ơn v quy t nh . Chương 2: QUY TRÌNH XÉT, TH T C VÀ H SƠ NGHN KHEN THƯ NG i u 6. Quy trình xét và th t c ngh khen thư ng 1. Quy trình xét khen thư ng Khi k t thúc nhi m v công tác năm, k t thúc m t t thi ua, ho c nhân d p ơn v k ni m 10 năm, 15 năm, 20 năm thành l p ho c ón nh n danh hi u vinh d Nhà nư c, Huân chương; Th trư ng các ơn v ph i có trách nhi m ch o ánh giá thành tích c a các t p th , cá nhân tr c thu c ơn v qu n lý khen thư ng và ngh lên c p trên xét khen thư ng.
  4. Các t p th , cá nhân có trách nhi m báo cáo thành tích, k t qu ho t ng trong năm ho c trong t thi ua, t xu t danh hi u thi ua (ho c hình th c khen thư ng) ơn v xem xét khen thư ng ho c ngh lên c p trên xét khen thư ng. Vi c bình ch n cá nhân có thành tích trong phong trào thi ua ư c ti n hành t t p th ư c th trư ng ơn v xác nh là t p th thi ua (Phòng, Ban, Khoa, Xí nghi p, i, T , …). Khi bình ch n chi n sĩ thi ua ph i ti n hành b phi u và ph i có s phi u bình ch n t ít nh t 2/3 t ng s ngư i trong t p th tr c thu c ơn v (Phòng, Ban, Khoa, Xí nghi p ho c tương ương ) nh t trí. Thư ký bu i h p có trách nhi m ghi biên b n y ý ki n, k t qu bình ch n c a t p th . C p trư ng các t p th tr c thu c ơn v có trách nhi m t ng h p, báo cáo, ngh khen thư ng và biên b n bình xét chi n sĩ thi ua ( n u có) v i th trư ng ơn v . i v i Ban giám c, th trư ng các ơn v tr c thu c S do H i ng thi ua- khen thư ng c a ơn v xét ngh khen thư ng. i v i Ban giám c S do H i ng thi ua- khen thư ng S xét ngh khen thư ng. H i ng thi ua- khen thư ng c a ơn v có trách nhi m xem xét, bình ch n và ngh th trư ng ơn v khen thư ng ho c ngh S , c p trên khen thư ng theo thNm quy n. H i ng thi ua- khen thư ng S trên cơ s ngh c a các ơn v , ti n hành xem xét, bình ch n, ngh Giám c S khen thư ng ho c trình c p trên khen thư ng theo thNm quy n. i v i nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, t xu t như các gương dũng c m quên mình c u ngư i, c u tài s n, nh ng thành tích có tác d ng ng viên, giáo d c… thì th trư ng ơn v khen thư ng ho c ngh S , c p trên khen thư ng ngay sau khi t p th , cá nhân ó l p thành tích và ư c th c hi n xét khen thư ng theo th t c ơn gi n. 2.Th m quy n ngh khen thư ng a) V tuy n trình khen - Căn c tiêu chuNn khen thư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c S có trách nhi m trình S khen thư ng ho c trình S ngh c p trên khen thư ng i v i các t p th , cá nhân trong ơn v có thành tích . - Các ơn v tr c thu c S khi ch trì phát ng các t thi ua theo chuyên , n u có các i tư ng ngoài ơn v tham gia, khi t ng k t l a ch n các i n hình, thì th trư ng ơn v ó khen thư ng ho c trình S khen thư ng, ho c trình S ngh c p trên khen thư ng nhưng ph i có văn b n th a thu n c a các cơ quan ch qu n c a các i tư ng ư c ngh khen thư ng. -Trư ng h p phát hi n các t p th , cá nhân trong và ngoài ơn v có thành tích trong xây d ng, b o v và phát tri n ngành, th trư ng các ơn v có trách nhi m khen
  5. thư ng theo thNm quy n ho c trình S khen thư ng, ho c trình S ngh c p trên khen thư ng tương x ng v i nh ng thành tích ó. b) V l y ý ki n hi p y khen thư ng: “Hi p y khen thư ng” là hình th c l y thông tin c a các cơ quan có liên quan có thêm căn c , trư c khi có quy t nh khen thư ng. Theo quy nh : Cơ quan thNm nh h sơ có trách nhi m ngh hi p y c a các cơ quan liên quan. Các cơ quan liên quan khi nh n ư c văn b n xin ý ki n hi p y ph i m b o úng v n i dung và th i gian quy nh; xin ý ki n hi p y nh ng n i dung gì thì cho ý ki n v nh ng n i dung ó và ph i nêu rõ chính ki n. - Th c hi n quy nh c a UBND TP: Khi y ban nhân dân các qu n - huy n ngh y ban nhân dân thành ph t ng C Thi ua xu t s c, B ng khen, công nh n “T p th Lao ng xu t s c”, ngh Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c khen thư ng cho các phòng, ban chuyên môn thu c qu n - huy n, ph i có văn b n hi p y ng ý c a các s - ban - ngành, oàn th thành ph liên quan n lĩnh v c công tác c a phòng, ban qu n - huy n. Do v y, các phòng, ban thu c S , các ơn v có trách nhi m nh n xét v thành tích c a các phòng, ban qu n, huy n thu c lĩnh v c phòng ban, ơn v mình qu n lý khi có yêu c u c a S , làm cơ s S có ý ki n hi p y theo ngh c a qu n, huy n. - Th c hi n quy nh c a UBND TP: i v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, cơ s s n xu t cá th khi ngh y ban nhân dân thành ph , Th tư ng Chính ph , Ch t ch Nư c khen thư ng, do y ban nhân dân các qu n - huy n ngh ho c do các s - ban - ngành thành ph qu n lý lĩnh v c ho t ng chuyên môn ngh ho c do Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph xu t thì ph i có ý ki n hi p y c a qu n - huy n và s - ban - ngành liên quan. Do v y, các phòng, ban c a S , các ơn v có trách nhi m nh n xét v thành tích liên quan n ngành giao thông công chính c a các t p th nói trên, khi có yêu c u c a S , làm cơ s S có ý ki n hi p y theo ngh c a các qu n, huy n ho c các cơ quan liên quan. Khi S ngh UBND TP, c p trên khen thư ng cho các t p th nói trên, Phòng T ch c Cán b -Lao ng S tham mưu cho S xin ý ki n hi p y c a các qu n, huy n ho c các s ch qu n các t p th ó. i u 7. H sơ ngh khen thư ng và th i gian gi i quy t khen thư ng 1. H sơ ngh S và c p trên khen thư ng a) T trình ngh khen thư ng c a th trư ng ơn v tr c thu c S . T trình ph i ghi rõ tên t p th , cá nhân, thành tích c th , danh hi u thi ua ho c hình th c khen thư ng ư c ngh khen thư ng. Trư ng h p có t p th , cá nhân ư c ngh t ng danh hi u thi ua trong năm, n u ư c S công nh n thì tiêu chuNn ư c UBND TP t ng B ng khen ho c ư c khen thư ng danh hi u thi ua cao hơn thì ơn v ngh khen ngay trong t trình này. b) Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a ơn v tr c thu c S .
  6. c) Báo cáo thành tích c a các i tư ng ư c ngh xét khen thư ng (có nh n xét, ánh giá, xác nh n thành tích c a th trư ng ơn v tr c thu c S ). Khi bình xét thi ua khen thư ng hàng năm, i v i các cá nhân ư c ngh danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s ph i kèm theo báo cáo sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh m i ho c các gi i pháp công tác ã ư c H i ng sáng ki n ho c H i ng Thi ua - Khen thư ng c a ơn v công nh n. N u có thành tích 2 năm li n t danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s , cá nhân còn ph i có báo cáo thành tích ngh UBND TP t ng B ng khen. N u có thành tích 3 năm li n t danh hi u Chi n sĩ thi ua cơ s , cá nhân ph i có báo cáo thành tích ngh UBND TP t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph . d) i v i ơn v là doanh nghi p có nghĩa v n p ngân sách cho Nhà nư c, khi ngh các hình th c khen thư ng c p Nhà nư c cho ơn v và cá nhân là th trư ng ơn v ph i có xác nh n vi c th c hi n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c c a cơ quan tài chính. S năm xác nh n hoàn thành nghĩa v n p ngân sách ph i tương ng v i s năm l p thành tích mà tiêu chuNn c a t ng hình th c khen thư ng quy nh. ) i v i các trư ng h p ngh Th tư ng Chính ph và Ch t ch nư c xét khen thư ng, ơn v ph i có thêm b n báo cáo tóm t t thành tích cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng, kho ng 1 trang gi y A4 ( không ký tên, óng d u ) Khi ngh khen thư ng theo th t c ơn gi n, th trư ng ơn v có t trình ngh khen thư ng và b n thành tích do t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng báo cáo ( có xác nh n c a ơn v ) ho c do Th trư ng ơn v tr c thu c S báo cáo, ghi rõ hành ng, thành tích ã l p ư c. 2. Th i gian n p h sơ và gi i quy t khen thư ng H sơ trình S xét khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng, các ơn v g i v Phòng T ch c cán b - Lao ng S , s lư ng h sơ: 1 b , riêng báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân theo quy nh s lư ng c th dư i ây. Th i gian n p h sơ: a) Th i gian trình S xét khen thư ng thành tích theo năm k ho ch : - Căn c hư ng d n công tác thi ua khen thư ng hàng năm c a S . - i v i Trư ng Trung h c Giao thông -Công chính, th i gian báo cáo ngh khen thư ng theo năm h c, trình S trư c ngày 15 tháng 7 hàng năm. - Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân ngh S công nh n Lao ng tiên ti n, T p th Lao ng tiên ti n, Chi n sĩ thi ua cơ s : 1 b n. Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân ngh UBND TP t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua c p thành ph , danh hi u T p th lao ng xu t s c, C thi ua xu t s c c a Thành ph , B ng khen ph i làm thành 3 b n; ngh C thi ua c a Chính ph , danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c, ph i làm thành 6 b n.
  7. b) Th i gian trình S xét khen thư ng sau m i t thi ua c a ơn v , c a S phát ng: Không quá 7 ngày, sau khi k t thúc t thi ua. Khi ơn v t ch c thi ua theo t, ch y u do th trư ng ơn v khen thư ng. N u có nh ng t p th , cá nhân l p thành tích xu t s c, thì ơn v ngh S t ng Gi y khen. N u có t p th , cá nhân l p ư c thành tích c bi t xu t s c thì ơn v ngh UBND TP t ng B ng khen. Báo cáo thành tích ngh UBND TP t ng B ng khen ph i làm thành 3 b n. c) Th i gian trình S xét khen thư ng theo th t c ơn gi n: Ngay sau khi có t p th , cá nhân l p thành tích xu t s c, t xu t. Khi ngh UBND TP t ng B ng khen ph i có 3 b n thành tích. Khi ngh Th tư ng t ng B ng khen ho c Nhà nư c t ng Huân chương, ph i có 4 b n báo cáo thành tích kèm theo. d) Th i gian trình S xét ngh khen thư ng Huân chương các lo i, B ng khen c a Th tư ng Chính ph Chia làm 2 t trong năm: Trư c ngày 30 tháng 4 và trư c ngày 30 tháng 12. Riêng trư ng Trung h c Giao thông -Công chính, báo cáo trư c ngày 15 tháng 7. Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân làm thành 4 b n. e) H sơ ngh B GTVT, B Xây d ng t ng B ng khen và K ni m chương: + ngh t ng B ng khen: h sơ ngh khen thư ng và th i gian báo cáo như khen thư ng thành tích năm k ho ch. Trư ng h p khen thư ng theo các chuyên c a các B phát ng, th c hi n theo các hư ng d n c th c a S . + ngh t ng K ni m chương: Do ơn v xét ngh hàng năm, m i cá nhân ch nh n k ni m chương 1 l n. i v i K ni m chương vì s nghi p Giao thông v n t i, th trư ng các ơn v báo cáo danh sách, b n khai thành tích t ng cá nhân và văn b n ngh trư c ngày 30/4. i v i K ni m chương vì s nghi p Xây d ng, th trư ng các ơn v báo cáo danh sách và văn b n ngh trư c ngày 30/7. 3. Thông báo k t qu khen thư ng a) Các t p th , cá nhân ã ư c c p có thNm quy n quy t nh khen thư ng, trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c quy t nh khen thư ng, ơn v ph i thông báo cho các t p th , cá nhân ư c khen thư ng bi t. b) Các t p th , cá nhân không tiêu chuNn, i u ki n khen thư ng, trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n ngh ho c k t ngày c p có thNm quy n có ý ki n i v i h sơ ngh khen thư ng, phòng T ch c cán b -lao ng S ph i thông báo cho ơn v trình khen bi t. 4. Lưu tr h sơ khen thư ng
  8. Các ơn v thu c S có trách nhi m lưu tr h sơ khen thư ng và ngh khen thư ng c a c p mình. Phòng t ch c cán b - lao ng S lưu tr h sơ ngh khen thư ng và quy t nh c a S thu n ti n cho vi c tra c u h sơ, gi i quy t ơn, thư khi u n i ho c xác nh n các i tư ng ư c khen thư ng khi có yêu c u. H t th i h n quy nh, h sơ ph i ư c bàn giao cho b ph n lưu tr theo quy nh. Chương 3: QU THI UA - KHEN THƯ NG VÀ CH S D NG i u 8. Ngu n kinh phí, m c thư ng và ch ưu ãi Ngu n kinh phí, m c thư ng và ch ưu ãi ư c căn c vào Lu t Thi ua, Khen thư ng, Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính và các quy nh c a UBND thành ph . Qu thi ua, khen thư ng c a các ơn v doanh nghi p nhà nư c ư c trích t qu khen thư ng c a ơn v theo quy nh hi n hành i v i doanh nghi p. i v i các ơn v hành chính s nghi p th c hi n chi cho công tác thi ua, khen thư ng t Qu khen thư ng ư c trích l p theo ch tài chính áp d ng cho ơn v hành chính s nghi p và t các kho n óng góp c a các t ch c, cá nhân cho m c ích thi ua, khen thư ng (n u có). i u 9. Nguyên t c phân c p chi kinh phí khen thư ng 1. Th trư ng ơn v tr c thu c S khi quy t nh khen thư ng thì ng th i ch u trách nhi m th c hi n chi ti n thư ng theo quy nh t ngu n ti n thư ng do c p mình qu n lý. 2. Các t p th , cá nhân khi ư c B trư ng B GTVT, B Xây d ng, Giám c S quy t nh khen thư ng thì th trư ng các ơn v ngh khen thư ng có trách nhi m trích qu thi ua khen thư ng c a c p mình chi thư ng. 3. Các hình th c khen thư ng c a Ch t ch Nư c, Th tư ng Chính ph (do thành ph ngh ) và Ch t ch UBND TP khen thư ng cho các t p th , cá nhân thu c ơn v hành chính s nghi p s do y ban nhân dân thành ph c p ti n thư ng. T p th , cá nhân thu c các ơn v doanh nghi p nhà nư c khi ư c Ch t ch Nư c, Th tư ng Chính ph , Ch t ch UBND TP khen thư ng thì th trư ng các ơn v ngh khen thư ng có trách nhi m trích qu thi ua khen thư ng c a c p mình chi thư ng. i u 10. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng 1. Qu thi ua, khen thư ng c a c p nào do cơ quan Tài chính c p ó qu n lý; ngu n trích, t l , m c trích trên cơ s d toán k ho ch và quy t toán vào s chi th c t theo quy nh hi n hành. 2. Qu thi ua, khen thư ng ư c s d ng chi:
  9. a) Chi ti n thư ng ho c t ng phNm lưu ni m cho các t p th , cá nhân kèm theo các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo quy nh. b) Chi in n gi y khen, khung gi y khen. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Phòng T ch c cán b - Lao ng S có trách nhi m tham mưu cho Giám c S th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v công tác thi ua - khen thư ng trong ph m vi toàn S . i u 12. Th trư ng các ơn v tr c thu c S căn c Quy nh này th c hi n công tác thi ua - khen thư ng, có trách nhi m t ch c quán tri t, ph bi n quy nh này n cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng thu c ơn v mình. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản