Quyết định số 1834/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 1834/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1834/2001/QĐ-BGTVT về việc quy định hình thức tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban điều hanh dự án và tiêu chuẩn giám đốc điều hành dự án của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1834/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1834/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1834/2001/Q -BGTVT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2001 V VI C QUY NNH HÌNH TH C T CH C, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N HÀNH, TRÁCH NHI M C A BAN I U HÀNH D ÁN VÀ TIÊU CHU N GIÁM C I U HÀNH D ÁN C A DOANH NGHI P KHI TH C HI N CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B GTVT; Căn c Qui ch qu n lý và u tư xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph ; Theo ngh c a ông C c trư ng C c giám nh và QLCL CTGT - B Giao thông v n t i. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy nh v hình th c t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban i u hành d án và tiêu chuNn Giám c i u hành d án c a doanh nghi p khi th c hi n các d án xây d ng giao thông". i u 2: Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông (bà): Chánh văn phòng B , V trư ng các v thu c B , C c trư ng C c giám nh & QLCL CTGT, C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, T ng giám c Liên Hi p ư ng s t Vi t Nam, Giám c các S GTVT (GTCC), T ng giám c, Giám c các Ban QLDA, các Doanh nghi p th c hi n d án XDGT và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) QUI NNH
  2. HÌNH TH C T CH C, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, TRÁCH NHI M C A BAN I U HÀNH D ÁN VÀ TIÊU CHU N GIÁM C I U HÀNH D ÁN C A DOANH NGHI P KHI TH C HI N CÁC D ÁN XÂY D NG GIAO THÔNG (Ban hành theo Quy t nh s 1834/2001/Q -BGTVT ngày 12/6/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUI NNH CHUNG i u 1: N i dung qui nh: Qui nh này xác nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban i u hành d án và tiêu chuNn Giám c i u hành d án c a doanh nghi p (nhà th u) khi tham gia th c hi n các d án trong ngành giao thông v n t i. i u 2: Ph m vi áp d ng: Qui nh này áp d ng cho t t c các Ban i u hành d án và các Giám c i u hành d án xây d ng giao thông ư c th c hi n b i v n Ngân sách, v n tín d ng (k c các công trình BOT hay BT ư c Nhà nư c cho phép). i u 3: M t s qui ư c: 3.1. Nhà th u (doanh nghi p) g m: a. Các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 90/TTg và 91/TTg, các doanh nghi p khác (c p T ng công ty) - Dư i ây vi t t t là TCT. b. Các Công ty công trình giao thông tr c thu c các T ng công ty, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các C c qu n lý chuyên ngành ho c thu c các S GTVT hay S GTCT và các doanh nghi p khác (c p Công ty) - Dư i ây vi t t t là CT. 3.2. Giám c i u hành các d án xây d ng công trình trong ngành GTVT - Dư i ây vi t t t là G HDA. 3.3. Ban i u hành d án c a nhà th u t i hi n trư ng ư c thành l p theo nhi m v xây d ng m t gói th u ho c d án XDGT - Dư i ây vi t t t là B HDA. Chương 2 CÁC HÌNH TH C T CH C I U HÀNH C A NHÀ TH U T I HI N TRƯ NG i u 4: Có hai hình th c t ch c i u hành d án c a nhà th u t i hi n trư ng: - Khi gói th u (ho c d án) do Công ty c l p trúng th u ho c ư c ch nh th u - Dư i ây g i là hình th c 1.
  3. - Khi gói th u (ho c d án) do c p T ng công ty (ho c Liên danh các CT, TCT) trúng th u ho c ư c ch nh th u - Dư i ây g i là hình th c 2. 4.1. Hình th c 1: V i hình th c này, có th thành l p ho c không thành l p Ban HDA. a. Trư ng h p không thành l p Ban HDA: Công ty tr c ti p i u hành m i ho t ng xây d ng c a gói th u (ho c d án) và ch u trách nhi m tr c ti p trư c Ch u tư, trư c pháp lu t v ti n , ch t lư ng và giá thành theo các i u ki n c a H p ng. b. Trư ng h p thành l p Ban HDA: mô hình Ban HDA ư c t ch c theo hình th c 2 (t i i m 4-2) c a Qui nh này. 4.2. Hình th c 2: i v i các gói th u do c p T ng công ty (ho c Liên danh các CT, TCT) trúng th u ho c ư c ch nh th u, Ban HDA có th ư c t ch c theo m t trong hai mô hình sau: a. Ban HDA ho t ng c l p: a.1. T ng công ty ho c Liên danh thành l p Ban HDA. Giám c HDA th c hi n nhi m v i u hành ho t ng xây l p trên công trư ng theo s ch o c a T ng giám c TCT (n u TCT trúng th u) ho c H i ng qu n lý Liên danh (n u Liên danh các CT, TCT trúng th u). a.2. Tiêu chuNn, quy n h n, trách nhi m c a Giám c HDA th c hi n theo m c V c a Qui nh này. b. Ban HDA ho t ng ph thu c: b.1. V nguyên t c ư c t ch c ho t ng và có ch c năng, nhi m v , quy n h n như hình th c Ban HDA ho t ng c l p. b.2. i m khác cơ b n: Ban HDA ho t ng ph thu c ch có tài kho n ph (tài kho n n i b ), tài kho n chính TCT ho c t ng ơn v thành viên tham gia Liên danh. Tài kho n n i b công trư ng này do Giám c HDA tr c ti p qu n lý và m b o cung c p cho công trư ng ho t ng bình thư ng, nh m áp ng ư c các yêu c u v ti n , ch t lư ng yêu c u c a d án. M i chi phí cho công trư ng ho t ng, mua s m v t tư, thi t b ch y u ho c c ch ng... u ph i có k ho ch do Giám c HDA l p và ư c T ng giám c TCT ho c H i ng qu n lý Liên danh thông qua. c. Tuỳ c thù c a t ng d án, t ng công trư ng mà các nhà th u (ho c Liên danh các nhà th u) có th áp d ng m t trong các hình th c i u hành d án nêu trên và có b n tho thu n phân c p ch c năng, nhi m v , quy n h n gi a Giám c HDA v i các bên tham gia d án.
  4. Chương 3 CH C NĂNG, NHI M V C A BAN I U HÀNH D ÁN i u 5: Ch c năng: 5.1. Ban HDA t i hi n trư ng là m t t ch c i di n cho nhà th u trúng th u thi công m t gói th u (ho c m t d án) xây d ng giao thông. 5.2. Giám c HDA là ngư i ng u Ban HDA, i u hành xây d ng m t gói th u (ho c m t d án) theo H p ng ã ký k t. 5.3. Tuỳ thu c hình th c t ch c i u hành c a nhà th u mà ch c năng c a Ban HDA ư c áp d ng cho phù h p. i u 6: Nhi m v . 6.1. Th c hi n các qui nh trong H p ng c a gói th u (ho c d án) ã ư c ký k t gi a Ch u tư và nhà th u. 6.2. Xây d ng phương án, ch o i u hành m i ho t ng thi công xây l p trên công trư ng. 6.3. Nghiên c u án thi t k , các b n ch d n k thu t ư c duy t và i chi u v i hi n trư ng ch o l p thi t k BVTC và xu t ý ki n gi i quy t thi t k phù h p v i th c t . 6.4. T ng h p nh ng kh i lư ng phát sinh, xây d ng nh ng ơn giá còn thi u, kh o sát b sung ph c v bư c l p thi t k BVTC trình Tư v n, Ch u tư trư c khi th c hi n. 6.5. Ki m tra thư ng xuyên, ôn c các ơn v , i u ch nh t ch c s n xu t trên công trư ng cho h p lý và gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c c a các ơn v . 6.7. nh kỳ t ch c h p giao ban t i công trư ng v i các ơn v thi công, n m v ng tình hình s n xu t, xu t các gi i pháp Ny m nh ti n thi công. 6.8. T ch c h th ng ki m tra ch t lư ng n i b m b o ch t lư ng thi công công trình theo úng yêu c u c a H p ng, gi i quy t k p th i các s c x y ra trên công trư ng thi công theo úng s ch d n c a Tư v n giám sát và Ch u tư. 6.9. Gi i quy t có hi u qu các m i quan h v i Ch u tư, Tư v n giám sát, v i các c p chính quy n a phương nh m t o i u ki n các ơn v thi công trên H p ng tri n khai thu n l i. 6.10. Thư ng xuyên báo cáo Tư v n, Ch u tư theo các bi u m u qui nh v i n i dung sau: a. Tình hình th c hi n k ho ch tháng (ti n công vi c).
  5. b. Tình hình b trí nhân l c, thi t b trên công trư ng. c. Ch t lư ng thi công công trình. d. Các s c , khó khăn vư ng m c c a nhà th u. e. Tình hình thanh toán và công n . g. xu t gi i pháp x lý phù h p... 6.11. Th c hi n công tác nghi m thu bàn giao theo qui nh c a H p ng, ti n hành l p h sơ hoàn công theo Q s 2578/Q -BGTVT c a B GTVT. 6.12. Thanh quy t toán v i Ch u tư theo qui nh trong H p ng và thanh quy t toán l i trong n i b các bên tham gia gói th u. 6.13. Theo dõi và x lý các hư h ng trong giai o n b o hành công trình. 6.14. Các n i dung c th khác. Chương 6 CƠ C U, B MÁY T CH C C A BAN I U HÀNH D ÁN i u 7: B máy ch huy c a Ban HDA bao g m: 01 Giám c i u hành ph trách chung và m t s Phó Giám c (do Giám c HDA quy nh phân công) giúp vi c trong các lĩnh v c: a. K thu t, ch t lư ng, ti n . b. K ho ch, i u và tài chính. i u 8: Các phòng, ban nghi p v c a Ban HDA g m có: 8.1. Phòng k ho ch có nhi m v : a. L p, theo dõi, i u ch nh k ho ch ti n c a các ơn v thành ph n tham gia d án. b. ra các bi n pháp c n thi t m b o ti n ( i u ng xe máy, v t tư, tăng mũi thi công, thuê thêm th u ph ...). c. Theo dõi phân chia công vi c cho các ơn v thành viên, chuNn b các h p ng v i các ơn v thành viên và theo dõi th c hi n các h p ng này sau ký k t. d. L p d toán chi phí và qu n lí chi tiêu c a Ban HDA. e. H ch toán kinh t cho vi c th c hi n d án, cân i gi a kinh phí nh n t d án và ph n tr cho Liên doanh nhà th u, tr cho ơn v thành viên.
  6. g. L p các h p ng th u ph khác khi c n thi t và l p các l nh b sung, thay ih p ng khi có nh ng thay i v kh i lư ng th c hi n. h. Theo dõi kh i lư ng th c hi n, l p các ch ng t , th t c thanh toán hàng tháng cho nhà th u. i. Làm vi c v i các cơ quan liên quan: Ch u tư, B o hi m... k. L p báo cáo th c hi n d án i v i Tư v n và Ch u tư. 8.2. Phòng k thu t có nhi m v : a. T ch c h th ng ki m tra t m b o ch t lư ng s n phNm th ng nh t n i b trên toàn công trư ng, bao g m: V t li u, công ngh , thi t b máy móc, con ngư i... b. L p và qu n lí h th ng phòng thí nghi m hi n trư ng. c. Ki m tra, xác nh n kh i lư ng, ch t lư ng công vi c hoàn thành c a t ng ơn v thành viên làm vi c v i Tư v n giám sát, l p ch ng ch xác nh n công vi c hoàn thành theo t ng giai o n. d. L p thi t k BVTC trình tư v n thông qua c p cho các ơn v thành viên th c hi n. e. Nghiên c u các bi n pháp thi công t i ưu nh m nâng cao ch t lư ng, ti n thi công và h giá thành công trình. g. X lý các v n k thu t trong quá trình thi công. h. L p h sơ hoàn công công trình. 8.3. Phòng tài chính có nhi m v : a. Theo dõi các kho n thu, chi và h ch toán chi phí c a gói th u (ho c d án). b. Qu n lý tài s n và chi tiêu c a văn phòng Ban HDA. c. Thanh, quy t toán các chi phí c a h p ng v i c p trên tr c ti p, Ch u tư và nhà th u ph . 8.4. Văn phòng có nhi m v : Th c hi n công tác hành chính, nhân s và qu n tr cho Ban HDA và Văn phòng Tư v n. i u 9: Trách nhi m c a c p trên tr c ti p i v i Ban HDA. C p trên tr c ti p c a Ban HDA ch u trách nhi m: 9.1. Gi i quy t tài chính ban u cho công tác chuNn b s n xu t mà Ban HDA xu t.
  7. 9.2. Ch u trách nhi m gi i quy t tài chính trong trư ng h p gói th u có giá b th u th p Ban HDA duy trì s n xu t bình thư ng trên công trư ng. 9.3. Có ý ki n gi i quy t k p th i nh ng xu t c a Giám c HDA. 9.4. Hư ng d n ch o công tác h ch toán k toán theo các quy nh hi n hành. Chương 5 TIÊU CHU N, QUY N H N, TRÁCH NHI M C A GIÁM C HDA i u 10: Tiêu chu n c a G HDA: 10.1. G HDA ph i có trình i h c tr lên v k thu t chuyên ngành ho c các ngành liên quan g n, có thâm niên công tác 10 năm tr lên và có kinh nghi m qu n lí xây d ng t i hi n trư ng ít nh t 01 d án. 10.2. Thông th o các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lí u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c (ho c c a ngành) hi n hành. 10.3. Hi u bi t v tiêu chuNn qui trình, qui ph m k thu t chuyên ngành xây d ng GTVT, n m v ng v trình t thi công (t kh i công n hoàn thành công trình), n m v ng v các công tác xây l p ch y u, các gi i pháp công ngh thi công yêu c u, có năng l c t ch c thi công h p lý phù h p v i yêu c u c a d án và c bi t ph i n m v ng, hi u rõ các i u ki n c a H p ng ký k t. 10.4. Có trình ngo i ng ti ng Anh t i thi u m c giao d ch ư c khi th c hi n các d án ODA. 10.5. Có s c kho (tu i không quá 55 i v i nam và không qua 50 i v i n ), có phNm ch t o c t t, trung th c, khách quan, t n tu v i công vi c. 10.6. Nh ng ngư i làm G HDA ph i t t nghi p khoá ào t o do B GTVT t ch c và c p ch ng ch ( i u ki n này b t bu c th c hi n t ngày 1/1/2002). ng th i, G HDA ph i ư c m t H i ng do ngư i ng u c a Ch u tư t ch c ki m tra, ph ng v n ch p thu n. i u 11: Quy n h n c a G HDA: 11.1. Là ngư i có quy n i u hành cao nh t và tr c ti p i v i các ơn v hi n trư ng trong ph m vi gói th u (ho c d án) mình qu n lý, nh m m c ích th c hi n có hi u qu các qui nh c a h p ng ã ký k t v i Ch u tư. 11.2. Có quy n ký h p ng kinh t v mua s m v t tư, thi t b , nhân công... và ký h p ng th u ph v i các ơn v khác ư c c p trên tr c ti p ch p thu n. Riêng i v i h p ng th u ph mà nhà th u ph không tr c thu c T ng công ty (ho c Liên danh) trúng th u thì ph i ư c Ch u tư ch p thu n.
  8. 11.3. ư c quy n xu t thành l p b máy nhân s ban HDA và xu t thay i nhân s trong quá trình ho t ng. ư c quy n xu t phương án (ho c quy ch ho t ng) c a b máy Ban HDA. 11.4. Có quy n thư ng, ph t ho c ình ch và t ch i ho t ng c a ơn v hay cá nhân khi vi ph m qui ch , qui nh, qui trình, qui ph m k thu t thi công và an toàn lao ng ho c gây nh hư ng x u n uy tín c a nhà th u, không áp ng ư c yêu c u c a H p ng. 11.5. Có quy n ki m tra k ho ch ti n , ch t lư ng thi công t ng th trên công trư ng trên cơ s ó s p x p, i u ch nh nhi m v gi a các ơn v , i u ph i công vi c, huy ng thi t b , v t tư ch y u trong n i b công trư ng cho phù h p v i năng l c gi a các ơn v , m b o ti n chung trên nguyên t c h tr l n nhau vì l i ích chung c a D án. 11.6. Có quy n thành l p tài kho n chuyên chi trên cơ s ch p thu n c a c p trên tr c ti p và có con d u riêng (n u là Ban HDA ho t ng c l p) ho c có quy n t i a v tài chính (n u là Ban HDA ho t ng ph thu c) m b o s ho t ng bình thư ng trong su t quá trình ch o thi công n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng. i u 12: Trách nhi m c a Giám c HDA: 12.1. Ch u trách nhi m trư c c p trên tr c ti p c a mình v nh ng i u kho n ư c u thác nêu trong phương án ho c qui ch ho t ng, ư c c p trên tr c ti p phê duy t. 12.2. Ch u trách nhi m trư c Ch u tư và trư c pháp lu t v n i dung d án (ho c gói th u) ư c th hi n qua H p ng và các văn b n qui nh khác. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 13. Khen thư ng. 13.1. Các giám c HDA và Ban HDA th c hi n xu t s c các nhi m v nêu chương III, V - Qui nh này u ư c B GTVT xét khen thư ng. 13.2. M c khen thư ng ư c th c hi n theo ch qui nh chung c a Nhà nư c và do B trư ng B GTVT quy t nh c th cho t ng trư ng h p và i v i t ng d án. i u 14: 14.1. Nh ng qui nh v tiêu chuNn Giám c HDA ghi trong i u 10 - Chương V c a Qui nh này ư c th ng nh t áp d ng i v i các d án xây d ng trong ngành/giao thông.
  9. 14.2. Các qui nh ghi trong các chương, i u, m c còn l i, các doanh nghi p (nhà th u) v n d ng cho phù h p v i i u ki n c th c a H p ng xây d ng DAGT ư c ký k t và không trái v i Lu t Doanh nghi p. i u 15: Trong quá trình th c hi n Qui nh này, n u g p nh ng vư ng m c các cơ quan, ơn v k p th i báo cáo B GTVT b ng văn b n (Qua C c Giám nh & QLCL CTGT) nghiên c u, s a i và b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản