Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/2003/QĐ-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 184/2003/QĐ-BTC NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG TÀU BI N VÀ CÔNG TRÌNH BI N THU C PH M VI GIÁM SÁT C A ĐĂNG KI M VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a B Giao thông v n t i t i công văn s 3467/GTVT-TC ngày 12/8/ 2003 và đ ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u m c thu Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng tàu bi n và công trình bi n thu c ph m vi giám sát c a Đăng ki m Vi t Nam, bao g m: 1. Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng đóng m i và thi t k tàu bi n. 2. Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng đo và tính dung tích tàu bi n. 3. Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng tàu bi n đang khai thác. 4. Phí phê duy t tài li u hư ng d n khai thác an toàn c a tàu bi n. 5. Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng trong s a ch a, hoán c i tàu bi n. Đi u 2: M c thu t i bi u phí này đã bao g m thu giá tr gia tăng nhưng chưa bao g m L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t cho tàu bi n, công trình bi n và chi phí v ăn , đi l i, thông tin liên l c đ ph c v công tác ki m đ nh. Đi u 3: Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i Bi u phí này thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t . Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2004 và thay th Quy t đ nh s 128/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 c a Trư ng ban Ban V t giá Chính ph v giá d ch v đăng ki m tàu bi n Vi t Nam và nư c ngoài mang c p Đăng ki m nư c ngoài, tàu bi n nư c ngoài mang c p Đăng ki m Vi t Nam, công trình bi n thu c ph m vi giám sát c a Đăng ki m Vi t Nam và Quy t đ nh s 129/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 c a Trư ng ban Ban V t giá Chính ph v giá d ch v đăng ki m tàu bi n, phương ti n thu n i đ a và s n ph m công nghi p c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c ph m vi giám sát c a Đăng ki m Vi t Nam và các văn b n hư ng d n có liên quan. Đi u 5: T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng ph i n p phí, các cơ quan ki m đ nh và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
 2. BI U PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG TÀU BI N, CUNG TRÌNH BI N THU C PH M VI GIÁM SÁT C A ĐĂNG KI M VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 184/2003/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG I. Đ I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG Đ i tư ng n p phí là các t ch c, cá nhân đư c cơ quan đăng ki m Vi t Nam ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng đ i v i tàu bi n và công trình bi n theo qui đ nh c a các qui ph m, qui đ nh qu c gia và công ư c qu c t liên quan khi th c hi n các công vi c dư i đây: - Giám sát đóng m i - Phê duy t thi t k đóng m i, hoán c i - Đo và tính dung tích - Ki m tra trong quá trình khai thác - Th m đ nh tr ng thái k thu t tàu - Giám đ nh tr ng thái k thu t tàu, đi u tra tai n n, s c hàng h i theo yêu c u c a cơ quan b o bi m, ngư i thuê tàu, ngư i mua tàu, các cơ quan có th m quy n c a Nhà nư c - Phê duy t các tài li u hư ng d n khai thác an toàn c a tàu - Giám sát s a ch a, hoán c i tàu II. M T S T NG TRONG BI U PHÍ ĐƯ C HI U NHƯ SAU: 1. “Tàu bi n”: Là c u trúc n i, có ho c không có đ ng cơ, chuyên dùng đ ho t đ ng trên bi n và các vùng nư c liên quan đ n bi n. 2. “Công trình bi n”: Là các công trình c đ nh, công trình di đ ng, các đư ng ng, thi t b , h th ng liên quan ph c v cho các ho t đ ng thăm dò, khai thác khoáng s n bi n. 3. “T ng dung tích” và “Tr ng t i”: Là tr s t ng dung tích và tr ng t i c a tàu đư c nêu trong các tài li u sau: - Gi y ch ng nh n thi t k đư c duy t. - Gi y ch ng nh n đăng ký. - Gi y ch ng nh n c p tàu. - Gi y ch ng nh n dung tích. - S ki m tra k thu t tàu ch y ven bi n 4. “S đơn v phí tiêu chu n (ĐVPTC)”: Là s đơn v phí đư c xác đ nh theo các lo i hình công vi c ki m đ nh th c hi n và các thông s đ c trưng c a tàu. S đơn v phí tiêu chu n (ĐVPTC) đư c nêu các ph n tương ng c a Bi u phí này. 5. “S đơn v phí theo th i gian th c hi n công vi c ki m đ nh (ĐVPTG), đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTG = 400 x k Trong đó: - 400 : S đơn v phí tính cho 01 (m t) l n th c hi n công vi c ki m đ nh - Tàu bi n mang c p c a đăng ki m Vi t Nam, h s k=1 - Tàu bi n mang c p c a đăng ki m nư c ngoài, h s k = 1,5 - Công trình bi n, h s k = 2,5 6. “Giá tr c a m t đơn v phí (α), đư c xác đ nh như sau:
 3. 6.1. Đ i v i tàu bi n thu c ph m vi giám sát c a Đăng ki m Vi t Nam: α = 1.000 đ ng. 6.2. Đ i v i tàu bi n treo c Vi t Nam ho c treo c nư c ngoài mang c p c a Đăng ki m nư c ngoài và công trình bi n thu c ph m vi giám sát c a Đăng ki m Vi t Nam: α = 0,3 đô la M . 7. “Chi phí khác (CPK)” Chi phí khác bao g m các kho n chi phí: đi l i, ăn , thông tin liên l c, quay phim, ch p nh ph c v cho công vi c ki m đ nh. Các kho n chi phí này tính theo chi phí th c t , có s xác nh n c a thuy n trư ng ho c c a ngư i đ i di n và đư c cơ quan, đơn v , ngư i ch u trách nhi m thanh toán phí ki m đ nh ch p nh n. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ KI M Đ NH 1. Phương pháp tính phí ki m đ nh tiêu chu n (PKĐTC): Đư c áp d ng cho t t c các công vi c ki m đ nh có s đơn v phí tiêu chu n nêu trong Bi u phí . Phí ki m đ nh tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: PKĐTC = PTC + CPK Trong đó: - PTC: phí tiêu chu n + Đ i v i tàu bi n: PTC = α x ĐVPTC + Đ i v i công trình bi n, phí tiêu chu n (PTC) đư c tính b ng 1,5 l n ng v i các lo i hình ki m tra và các đ i tư ng ki m tra tương ng c a tàu bi n. - CPK: chi phí khác 2. Phương pháp tính phí ki m đ nh theo th i gian th c hi n công vi c ki m đ nh (PKĐTG ): đư c áp d ng cho các công vi c ki m đ nh sau: - Ki m tra tàu sau hoán c i (n u đ t hoán c i không trùng v i b t kỳ đ t ki m tra chu kỳ nào c a tàu), ki m tra b t thư ng, ki m tra liên t c máy. - Giám đ nh tai n n và s c hàng h i, giám đ nh tr ng thái k thu t tàu và các công vi c ki m đ nh chưa đư c nêu trong Bi u phí này. - Trong trư ng h p tính phí ki m đ nh theo S đơn v phí tiêu chu n, n u ph i tăng s l n th c hi n công vi c ki m đ nh do ph i th c hi n giám sát, ki m tra b sung thì đư c tính thêm s phí ki m đ nh tính theo s l n th c hi n công vi c b sung th c t . Phí ki m đ nh theo th i gian đư c tính theo công th c: PKĐTG = PTG + CPK Trong đó: - PTG = α x ĐVPTG x n: là phí tính theo s l n th c hi n công vi c ki m đ nh. - n: là s l n th c hi n công vi c ki m đ nh M t l n th c hi n công vi c ki m đ nh t i đa trong th i gian 4 gi . N u th i gian th c hi n m t công vi c ki m đ nh trên 4 gi , đư c tính thêm như sau: + S l dư i 2 gi tính b ng 0,5 l n + S l t 2 gi đ n 4 gi tính là m t l n Th i gian đi l i, ch đ i th c hi n công vi c ki m đ nh và th i gian l p h sơ ki m đ nh không đư c tính vào s gi đ xác đ nh s l n th c hi n công vi c ki m đ nh. 3. Phương pháp tính phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng s a ch a, hoán c i tàu bi n: đư c tính trên giá s a ch a, hoán c i tàu bi n. Giá s a ch a, hoán c i tàu bi n (bao g m c v t tý, thi t b do khách hàng cung c p) làm căn c tính phí ki m đ nh là giá chưa có thu giá tr gia tăng.
 4. 4. Các trư ng h p tính phí ki m đ nh khác 1. Đ i v i các tàu bi n ho c công trình bi n Đăng ki m Vi t Nam không th c hi n vi c phân c p mà ch th c hi n vi c ki m tra an toàn k thu t, thì vi c tính phí ki m đ nh các h ng m c tương ng đư c th c hi n như đ i v i tàu, công trình bi n đư c phân c p. 2. Đ i v i các công vi c ki m đ nh đư c th c hi n theo n i dung th a thu n gi a Đăng ki m Vi t Nam và Đăng ki m nư c ngoài thì phí ki m đ nh đư c xác đ nh theo Bi u phí này ho c th a thu n gi a Đăng ki m Vi t nam v i Đăng ki m nư c ngoài. 3. Đ i v i d ch v giám sát, ki m tra các công trình thăm dò, khai thác d u khí trên bi n chưa nêu trong Bi u phí này, phí ki m đ nh đư c tính theo h p đ ng th a thu n gi a Đăng ki m Vi t Nam và khách hàng. M c phí ki m đ nh đư c tính theo ngày làm vi c và t i thi u b ng 60% m c phí ki m đ nh c a Đăng ki m nư c ngoài tham gia th c hi n đ i v i công vi c tương ng. 4. Phí ki m đ nh theo Bi u phí này chưa bao g m các lo i phí thu thêm theo qui đ nh c a qu c gia mà tàu, công trình bi n treo c . Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH Ph n A: PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG ĐÓNG M I VÀ THI T K TÀU BI N I. PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG ĐÓNG M I T U BI N 1. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n phân c p 1.1. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n thân tàu và trang thi t b S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x K Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng dung tích c a tàu đư c nêu trong B ng 1.1a. B = H s căn c theo ki u tàu đư c nêu trong B ng 1.1b K = H s đư c l y như sau: K = 1,0 đ i v i tàu mang c p c a Đăng ki m Vi t Nam K = 0,4 đ i v i tàu mang c p c a Đăng ki m nư c ngoài và công trình bi n B ng 1.1a: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí A 1 Đ n 50 1.250 2 Trên 50 đ n 100 1.250 + (GT-50)x 35 3 Trên 100 đ n 300 3.000 + (GT-100) x 30 4 Trên 300 đ n 600 9.000 + (GT-300)x 25 5 Trên 600 đ n 1.000 16.500 + (GT-600)x 22 6 Trên 1.000 đ n 2.000 25.300 + (GT-1.000)x 20 7 Trên 2.000 đ n 4.000 45.300 + (GT-2.000)x 18 8 Trên 4.000 đ n 8.000 81.300 + (GT-4.000)x 15 9 Trên 8.000 đ n 12.000 141.300 + (GT-8.000)x 12 10 Trên 12.000 189.300 + (GT-12.000)x 8
 5. B ng 1.1b: TT Ki u tàu H s B 1 Tàu không t hành 0,85 2 Tàu ch hàng t ng h p 1,00 3 Tàu ch hàng r i, tàu ch qu ng, tàu ch g , tàu ch xi măng, tàu ch đá 1,10 vôi, tàu ch ô tô, tàu ch container 4 Tàu kéo, tàu hoa tiêu, tàu công tác, tàu công trình, tàu tu n tra, tàu v h p 1,20 kim nhôm, tàu v phi kim lo i 5 Tàu ch d u, tàu ch hàng h n h p qu ng/d u, tàu ch hàng nguy hi m, 1,40 tàu ch nh a đư ng 6 Tàu ch y b ng bu m ho c bu m/đ ng cơ, tàu nghiên c u bi n, tàu d ch v 1,50 d u khí, tàu cao t c, c n c u n i, n i, tàu có t hai thân tr lên, tàu khách 7 Tàu ch xô hóa ch t, tàu ch xô khí hóa l ng 2,00 1.2. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng máy tàu S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x C x K Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng công su t (s c ng a) c a các máy chính và các máy ph đư c nêu trong B ng 1.2a B = H s căn c theo s lư ng máy chính đư c nêu trong B ng 1.2b C = H s căn c theo s lư ng đư ng tr c chân v t đư c nêu trong B ng 1.2c K = H s đư c l y nhý sau: K = 1,0 đ i v i tàu mang c p c a Đăng ki m Vi t Nam K = 0,4 đ i v i tàu mang c p c a Đăng ki m nư c ngoài và công trình bi n B ng 1.2a: TT T ng công su t máy chính và các máy ph , Ne S đơn v phí A (s c ng a) 1 Đ n 50 450 2 Trên 50 đ n 90 450 + (Ne-50)x 20 3 Trên 90 đ n 200 1.250 + (Ne-90) x 16 4 Trên 200 đ n 400 3.010 + (Ne-200) x 10 5 Trên 400 đ n 600 5.010 + (Ne-400)x 8 6 Trên 600 đ n 1.000 6.610+ (Ne-600)x 6 7 Trên 1.000 đ n 2.000 9.010 + (Ne-1.000)x 5 8 Trên 2.000 đ n 5.000 14.010 + (Ne-2.000)x 4 9 Trên 5.000 đ n 8.000 26.010 + (Ne-5.000)x 3 10 Trên 8.000 35.010+ (Ne-8.000)x 2
 6. B ng 1.2b: TT S lư ng máy chính H s B 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,20 4 T 4 tr lên 1,30 B ng 1.2c: TT S lư ng đư ng tr c chân v t H s C 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,15 4 T 4 tr lên 1,20 1.3. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n n i hơi S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 1.3. B ng 1.3: 2 TT B m t truy n nhi t c a các n i hơi, S (m ) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 20 650 2 Trên 20 đ n 50 950 3 Trên 50 đ n 100 1.500 4 Trên 100 đ n 200 2.250 5 Trên 200 đ n 300 2.750 6 Trên 300 2.750 + (S -300)x 3 1.4. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n trang thi t b đi n S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 1.4. B ng 1.4: TT T ng công su t đ nh m c c a các máy phát đi n, S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC P (kVA) 1 Đ n 20 320 2 Trên 20 đ n 50 320 + (P-20)x31 3 Trên 50 đ n 100 1.250 + (P-50)x 25 4 Trên 100 đ n 250 2.500 + (P-100)x 11,5 5 Trên 250 đ n 500 4.225 + (P-250)x 9,5 6 Trên 500 đ n 1.000 6.600+ (P-500)x 6,0 7 Trên 1.000 đ n 2.000 9.600 + (P-1.000)x 3,2 8 Trên 2.000 đ n 4.000 12.800 + (P-2.000)x 2
 7. 9 Trên 4.000 16.800 + (P-4.000)x 1,5 Vi c tính chuy n kW và kVA theo công th c sau: 1,00 kW = 1,25 kVA 1.5. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng t đ ng và đi u khi n t xa S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x C Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng công su t máy chính và c p t đ ng hóa đư c nêu trong B ng 1.5a B = H s căn c theo s lư ng máy chính đư c nêu trong B ng 1.2b C = H s căn c theo s lư ng đư ng tr c chân v t đư c nêu trong B ng 1.2c B ng 1.5a: TT T ng công su t máy S đơn v phí A chính, Ne (SN) MO MC 1 Đ n 500 850 550 2 Trên 500 đ n 1.000 850 + (Ne-500)x 1,2 550 + (Ne-500)x 1,0 3 Trên 1.000 đ n 2.000 1.450 + (Ne-1.000)x 0,8 1.050 + (Ne-1.000)x 0,6 4 Trên 2.000 đ n 5.000 2.250 + (Ne-2.000)x 0,6 1.650+ (Ne-2.000)x0,4 5 Trên 5.000 đ n 10.000 4.050 + (Ne-5.000)x 0,4 2.850 + (Ne-5.000)x0,2 6 Trên 10.000 6.050 + (Ne-10.000)x 0,2 3.850 + (Ne-10.000)x 0,12 1.6. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng l nh b o qu n hàng S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 1.6. B ng 1.6: 3 TT T ng th tích bu ng l nh, V (m ) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 50 700 2 Trên 50 đ n 100 756 3 Trên 100 đ n 300 798 4 Trên 300 đ n 500 840 5 Trên 500 đ n 1.000 874 6 Trên 1.000 đ n 3.000 916 7 Trên 3.000 944 1.7. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng l u lái: S đơn v phí tiêu chu n căn c theo t ng dung tích c a tàu và c p h th ng l u lái đư c nêu trong
 8. B ng 1.7. TT T ng dung tích GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC BRS BRS1, BRS1A 1 Đ n 500 752 892 2 Trên 500 đ n 1.000 787 927 3 Trên 1.000 đ n 2.000 857 997 4 Trên 2.000 đ n 5.000 903 1.067 5 Trên 5.000 đ n 10.000 945 1.120 6 Trên 10.000 đ n 20.000 1.050 1.242 7 Trên 20.000 1.050+(GT-20.000) x0,012 1.242+(GT-20.000) x0,012 1.8. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n bình ch u áp l c S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 1.8. B ng 1.8: 3 TT T ng th tích các bình, V (m ) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 0,3 310 2 Trên 0,3 đ n 1,0 310 + (V-0,3)x 20 3 Trên 1,0 đ n 2,5 324 + (V-1,0)x 10 4 Trên 2,5 đ n 5,0 339 + (V-2,5)x 8 5 Trên 5,0 đ n 10 359 + (V-5,0)x 6 6 Trên 10 389 + (V-10)x 4 2. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n theo công ư c qu c t và qui ph m qu c gia liên quan 2.1. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n m n khô S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.1. B ng 2.1: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 50 220 2 Trên 50 đ n 100 220 + (GT-50)x 10 3 Trên 100 đ n 500 720 + (GT-100)x 5 4 Trên 500 đ n 1.000 2.720 + (GT-500)x 4 5 Trên 1.000 đ n 2.000 4.720 + (GT-1.000)x 2 6 Trên 2.000 đ n 5.000 6.720 + (GT-2.000)x 1,8 7 Trên 5.000 đ n 10.000 12.120 + (GT-5.000)x 1,6 8 Trên 10.000 20.120 + (GT-10.000)x 1,2
 9. 2.2. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n trang thi t b an toàn S đơn v phí tiêu chu n đư c tính theo công th c: ĐVPTC = A x B Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng dung tích c a tàu đư c nêu trong B ng 2.2a B = H s căn c theo công d ng c a tàu đư c nêu trong B ng 2.2b B ng 2.2a: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí A 1 Đ n 50 300 2 Trên 50 đ n 100 300 + (GT-50)x 6 3 Trên 100 đ n 300 600 + (GT-100)x 5 4 Trên 300 đ n 500 1.600 + (GT-300)x 4 5 Trên 500 đ n 1.000 2.400 + (GT-500)x 3 6 Trên 1.000 đ n 2.000 3.900 + (GT-1.000)x 1,5 7 Trên 2.000 đ n 4.000 5.400 + (GT-2.000)x 1,3 8 Trên 4.000 đ n 8.000 8.000 + (GT-4.000)x1,2 9 Trên 8.000 đ n 12.000 12.800 + (GT-8.000)x 1,0 10 Trên 12.000 16.800 + (GT-12.000)x 0.5 B ng 2.2b: TT Ki u tàu H s B 1 Tàu khách 2,0 2 Tàu ch xô khí hóa l ng, hóa ch t nguy hi m 1,8 3 Tàu d u 1,5 4 Các lo i tàu khác 1,0 2.3. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n trang b vô tuy n đi n 2.3.1. Đ i v i tàu trang b vô tuy n đi n theo GMDSS S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.3.1. B ng 2.3.1 TT Vùng ho t đ ng S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 A1 + A2 + A3 2.000 2 A1 + A2 1.500 2.3.2. Đ i v i tàu trang b vô tuy n đi n không theo GMDSS TT Vùng ho t đ ng S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Tàu thu c Nhóm I 750 2 Tàu thu c Nhóm II 500 3 Tàu thu c Nhóm III 300
 10. S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.3.2. B ng 2.3.2: 2.4. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng ngăn ng a ô nhi m do d u 2.4.1. H th ng ngăn ng a ô nhi m khu v c ch a hàng c a tàu d u S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.4.1. B ng 2.4.1: TT Tr ng t i c a tàu, DWT (t n) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC Không có h th ng r a Có h th ng r a b ng b ng d u thô d u thô 1 Đ n 50 1.250 2 Trên 50 đ n 100 1.750 3 Trên 100 đ n 200 2.250 4 Trên 200 đ n 500 3.450 5 Trên 500 đ n 1.000 4.350 6 Trên 1.000 đ n 2.000 4.732 7 Trên 2.000 đ n 5.000 5.194 8 Trên 5.000 đ n 10.000 13.550 18.550 9 Trên 10.000 đ n 20.000 15.230 20.230 10 Trên 20.000 đ n 30.000 17.835 25.835 11 Trên 30.000 đ n 50.000 18.750 27.750 12 Trên 50.000 18.750 + (DWT- 27.750 +(DWT- 50.000) x 0,0011 50.000)x0,0012 2.4.2. H th ng ngăn ng a ô nhi m khu v c bu ng máy S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.4.2. B ng 2.4.2: TT T ng dung tích c a tàu, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 50 150 2 Trên 50 đ n 100 150 + (GT-50)x3 3 Trên 100 đ n 200 300 + (GT-100)x2,5 4 Trên 200 đ n 500 550 + (GT-200)x 2,0 5 Trên 500 đ n 1.000 1.150 + (GT-500)x 1,8 6 Trên 1.000 đ n 5.000 2.050 + (GT-1000)x 1,0 7 Trên 5.000 đ n 10.000 6.050 + (GT-5000)x 0,8 8 Trên 10.000 đ n 20.000 10.050 + (GT-10000)x 0,6 9 Trên 20.000 16.050 + (GT-20.000)x0,4 2.5. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng ngăn ng a ô nhi m do ch t l ng đ c ch xô
 11. S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.5. B ng 2.5: TT T ng dung tích c a tàu, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 300 1.002 2 Trên 300 đ n 500 1.358 3 Trên 500 đ n 1.000 1.684 4 Trên 1.000 đ n 2.000 1.924 5 Trên 2.000 đ n 5.000 2.260 6 Trên 5.000 đ n 10.000 2.568 7 Trên 10.000 2.568 + (GT-10.000)x 0,0012 2.6. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n h th ng ngăn ng a ô nhi m do nư c th i S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.6. B ng 2.6: TT T ng dung tích c a tàu, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 1.000 250 2 Trên 1.000 đ n 2.000 350 3 Trên 2.000 đ n 5.000 550 4 Trên 5.000 đ n 10.000 850 5 Trên 10.000 1.050 2.7. Phí ki m đ nh giám sát đóng m i ph n thi t b nâng hàng S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 2.7. B ng 2.7: TT T i tr ng làm vi c an toàn - SWL (t n) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n5 300 2 Trên 5 đ n 25 950 3 Trên 25 đ n 50 1.550 4 Trên 50 1.550 + (SWL-50)x3 Đ i v i sàn nâng và thang máy S đơn v phí tiêu chu n b ng S đơn v phí tiêu chu n nêu B ng 2.7 nhân v i h s 3. II. PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG THI T K TÀU BI N 1. Phí ki m đ nh thi t k đóng m i S đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k đóng m i đư c tính b ng 10% s đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng đóng m i. 2. Phí ki m đ nh thi t k sao duy t, thi t k duy t l i, thi t k s a đ i S đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k sao duy t, thi t k duy t l i, thi t k s a đ i đư c tính b ng 30% s đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k đóng m i. 3. Phí ki m đ nh thi t k hoán c i
 12. 3.1. Thi t k hoán c i l n S đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k hoán c i đư c tính b ng 50% s đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k đóng m i tương ng. 3.2. Thi t k hoán c i nh S đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k hoán c i đư c tính b ng 30% s đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k đóng m i tương ng. 4. Phí ki m đ nh thi t k hoàn công S đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k hoàn công đư c tính b ng 20% s đơn v phí tiêu chu n ki m đ nh thi t k đóng m i. Ph n B: PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG ĐO VÀ TÍNH DUNG TÍCH TÀU BI N S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x C x D Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng dung tích c a tàu đư c nêu trong B ng 1 B = H s căn c theo ki u tàu đư c nêu B ng 2. C = H s căn c theo qui đ nh đo dung tích đư c nêu trong B ng 3 D = H s căn c theo lo i công vi c đo dung tích đư c nêu B ng 4. B ng 1: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí A 1 Đ n 50 300 2 Trên 50 đ n 100 300+(GT-50) x 2 3 Trên 100 đ n 500 400+(GT-100) x 0,8 4 Trên 500 đ n 1.000 720+(GT-500) x 0,7 5 Trên 1.000 đ n 2.000 1.070+(GT-1.000) x 0,6 6 Trên 2.000 đ n 5.000 1.670+(GT-2.000) x 0,5 7 Trên 5.000 đ n 10.000 3.170+(GT-5.000) x 0,4 8 Trên 10.000 5.170+(GT-10.000) x 0,3 B ng 2: TT Ki u tàu H s B 1 Tàu khách, tàu nghiên c u khoa h c, tàu ch bi n h i s n 1,50 2 Tàu kéo, c n c u n i 1,20 3 Các ki u tàu khác 1,00 B ng 3: TT Qui đ nh đo dung tích H s C 1 Công ư c qu c t v đo dung tích tàu bi n 1969 1,00 2 Qui đ nh đo dung tích qu c gia 0,80
 13. 3 Qui đ nh đo dung tích Panama, kênh Suez 2,00 B ng 4: TT Lo i công vi c đo dung tích H s D 1 Đo dung tích l n đ u 1,00 2 Đo l i dung tích 0,80 3 Đo dung tích cho chi c tàu th 2 tr lên c a các tàu cùng lo t 0,75 Lưu ý: Tàu cùng lo t là tàu đư c đóng theo cùng m t thi t k và t i cùng m t cơ s đóng tàu. Ph n C: PHÍ KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ CH T LƯ NG TÀU BI N ĐANG KHAI THÁC Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng tàu bi n đang khai thác, bao g m: 1. Phí ki m đ nh ph n phân c p. 2. Phí ki m đ nh ph n theo Công ư c Qu c t và quy ph m qu c gia liên quan. 3. Phí ki m đ nh gia h n ki m tra đ nh kỳ. 4. Phí ki m đ nh ki m tra b t thư ng. 5. Phí ki m đ nh l n đ u tàu đang khai thác. 6. Phí giám đ nh tr ng thái k thu t tàu bi n trong các trư ng h p: đi u tra tai n n, s c hàng h i theo yêu c u c a cơ quan b o hi m, ngư i thuê tàu, ngư i mua tàu, các cơ quan có th m quy n c a nhà nư c. 7. Phí th m đ nh tr ng thái k thu t tàu bi n. I. PHÍ KI M Đ NH PH N PHÂN C P 1. Phí ki m đ nh ph n thân tàu và trang thi t b 1.1. Phí ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x C Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng dung tích c a tàu đư c nêu trong B ng 1.1a B = H s căn c theo tu i tàu đư c nêu trong B ng 1.1b C = H s căn c theo ki u tàu đư c nêu trong B ng 1.1c. B ng 1.1a: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí A 1 Đ n 50 130 2 Trên 50 đ n 100 130+(GT-50)x3,0 3 Trên 100 đ n 300 280+(GT-100)x1,80 4 Trên 300 đ n 600 640+(GT-300)x1,0 5 Trên 600 đ n 1.000 940+(GT-600)x0,40 6 Trên 1.000 đ n 2.000 1.100+(GT-1.000)x0,20
 14. 7 Trên 2.000 đ n 4.000 1.300+(GT-2.000)x0,19 8 Trên 4.000 đ n 8.000 1.680+(GT-4.000)x0,16 9 Trên 8.000 đ n 12.000 2.320+(GT-8.000)x0,10 10 Trên 12.000 2.720+(GT-12.000)x0,007 B ng 1.1b: TT Tu i tàu (năm) H s B 1 Đ n5 1,00 2 Trên 5 đ n 10 1,10 3 Trên 10 đ n 15 1,25 4 Trên 15 đ n 20 1,50 5 Trên 20 đ n 25 1,75 6 Trên 25 2,00 B ng 1.1c: TT Ki u tàu H s C 1 Tàu không t hành 0,85 2 Tàu ch hàng t ng h p 1,00 3 Tàu ch hàng r i, tàu ch qu ng, tàu ch g , tàu ch xi măng, tàu 1,10 ch đá vôi, tàu ch ô tô, tàu ch container 4 Tàu kéo, tàu hoa tiêu, tàu công tác, tàu công trình, tàu tu n tra, tàu 1,20 v h p kim nhôm, tàu v phi kim lo i 5 Tàu ch d u, tàu ch hàng h n h p qu ng/d u, tàu ch hàng nguy 1,40 hi m, tàu ch nh a đư ng 6 Tàu ch y b ng bu m ho c bu m/đ ng cơ, tàu nghiên c u bi n, tàu 1,50 d ch v d u khí, tàu cao t c, c n c u n i, n i, tàu có t hai thân tr lên, tàu khách 7 Tàu ch xô hóa ch t, tàu ch xô khí hóa l ng 2,00 1.2. Phí ki m tra Trung gian S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Trung gian đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,35. 1.3. Phí Ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,50. N u đ t ki m tra Đ nh kỳ k t h p v i ki m tra tăng cư ng đ ch ng nh n tr hóa thân tàu thì s đơn v phí tiêu chu n c a đ t ki m tra này đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ nhân v i h s 1,20. 2. Phí ki m đ nh ph n h th ng máy tàu 2.1. Phí ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c sau: ĐVPTC = A x B x C x D
 15. Trong đó: A= S đơn v phí căn c theo t ng công su t (s c ng a) c a các máy chính và các máy ph đư c nêu trong B ng 2.1a B = H s căn c theo tu i tàu đư c nêu trong B ng 1.1b C = H s căn c theo s lư ng máy chính đư c nêu trong B ng 2.1b D = H s căn c theo s lư ng đư ng tr c chân v t đư c nêu trong B ng 2.1c B ng 2.1a: TT T ng công su t máy chính và các máy ph , Ne S đơn v phí A (s c ng a) 1 Đ n 50 44 2 Trên 50 đ n 90 44+(Ne-50)x0,65 3 Trên 90 đ n 200 70+(Ne-90)x0,60 4 Trên 200 đ n 400 136+(Ne-200)x0,55 5 Trên 400 đ n 600 246+(Ne-400)x0,52 6 Trên 600 đ n 1.000 350+(Ne-600)x0,50 7 Trên 1.000 đ n 2.000 550+(Ne-1.000)x0,28 8 Trên 2.000 đ n 5.000 830+(Ne-2.000)x0,13 9 Trên 5.000 đ n 8.000 1.220+(Ne-5.000)x0,11 10 Trên 8.000 1.550+(Ne-8.000)x0,10 B ng 2.1b: TT S lư ng máy chính H s C 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,20 4 T 4 tr lên 1,30 B ng 2.1c: TT S lư ng đư ng tr c chân v t H s D 1 1 1,00 2 2 1,10 3 3 1,15 4 T 4 tr lên 1,20 2.2. Phí ki m tra Trung gian S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Trung gian đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,35. 2.3. Phí ki m tra Đ nh kỳ 2.3.1. Tàu không áp d ng ki m tra liên t c h th ng máy tàu
 16. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,50. 2.3.2. Tàu áp d ng ki m tra liên t c h th ng máy tàu S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,20. 3. Phí ki m đ nh ph n trang thi t b đi n 3.1. Phí ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 3.1. B ng 3.1: TT T ng công su t đ nh m c c a các máy S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC phát đi n, P (KVA) 1 Đ n 50 50 2 Trên 50 đ n 100 50+(P-50)x0,9 3 Trên 100 đ n 250 95+(P-100)x0,7 4 Trên 250 đ n 500 200+(P-250)x0,5 5 Trên 500 đ n 1.000 325+(P-500)x0,38 6 Trên 1.000 đ n 2.000 515+(P-1.000)x0,35 7 Trên 2.000 đ n 4.000 865+(P-2.000)x0,28 8 Trên 4.000 1.425+(P-4.000)x0,22 Vi c tính chuy n gi a th nguyên kW và kVA theo công th c sau: 1,00 kW = 1,25 kVA 3.2. Phí ki m tra Trung gian S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Trung gian đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,35. 3.3. Phí ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,50. 4. Phí ki m đ nh trên đà và gia h n ki m đ nh trên đà 4.1. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra trên đà đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm thân tàu và trang thi t b . 4.2. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra gia h n ki m tra trên đà đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm thân tàu và trang thi t b nhân v i h s 0,7. 5. Phí ki m đ nh n i hơi và gia h n ki m đ nh n i hơi 5.1. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra n i hơi đư c nêu trong B ng 5.1. B ng 1.5: TT B m t truy n nhi t S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 2 c a n i hơi, S (m ) Ki m tra bên trong Th áp l c Ki m tra bên ngoài 1 Đ n 20 150 150 110
 17. 2 Trên 20 đ n 50 215 215 160 3 Trên 50 đ n 100 270 270 200 4 Trên 100 đ n 200 315 315 230 5 Trên 200 315+(S-200)x0,3 315+(S-200)x0,3 230+(S-200)x0,1 5.2. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra gia h n ki m tra bên trong n i hơi đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra bên trong n i hơi nhân v i h s 0,7. 6. Phí ki m đ nh bình ch u áp l c và gia h n ki m đ nh bình ch u áp l c 6.1. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra bình ch u áp l c đư c nêu trong B ng 6.1. B ng 6.1: TT Th tích bình ch u S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 3 áp l c, V (m ) Ki m tra bên trong Th áp l c Ki m tra bên ngoài 1 Đ n 0,05 75 75 50 2 Trên 0,05 đ n 0,1 100 100 75 3 Trên 0,1 100+(V-0,1)x200 100+(V-0,1)x200 75 +(V-0,1)x100 6.2. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra gia h n ki m tra bên trong/th áp l c bình ch u áp l c đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra bên trong/th áp l c bình ch u áp l c nhân v i h s 0,7. 7. Phí ki m đ nh tr c chân v t và gia h n ki m đ nh tr c chân v t 7.1. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra tr c chân v t đư c nêu trong B ng 7.1. B ng 7.1: TT Đư ng kính tr c chân v t, D (mm) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 100 350 2 Trên 100 đ n 200 350 + (D-100)x0,8 3 Trên 200 đ n 600 430 + (D-200)x0,5 4 Trên 600 630 + (D-600)x0,3 7.2. S đơn v phí tiêu chu n ki m tra gia h n ki m tra tr c chân v t đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra tr c chân v t nhân v i h s 0,7. 8. Phí ki m đ nh h th ng t đ ng và đi u khi n t xa (áp d ng đ i v i các tàu có d u hi u c p tàu b sung MO, MC, MO.A, MO.B, MO.C ho c MO.D) 8.1. Ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B x C x D Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng công su t các máy chính đư c nêu trong B ng 8.1a B = H s căn c theo tu i tàu đư c nêu trong B ng 1.1b C = H s căn c theo s lư ng máy chính đư c nêu trong B ng 2.1b D = H s căn c theo s lư ng đư ng tr c chân v t đư c nêu trong B ng 2.1c B ng 8.1a:
 18. TT T ng công su t máy chính, Ne (Sn) S đơn v phí A 1 Đ n 500 182 2 Trên 500 đ n 1.000 182+(Ne-500)x0,36 3 Trên 1.000 đ n 2.000 362+(Ne-1.000)x0,24 4 Trên 2.000 đ n 5.000 602+(Ne-2.000)x0,12 5 Trên 5.000 đ n 10.000 962+(Ne-5.000)x0,08 6 Trên 10.000 đ n 20.000 1.362+(Ne-10.000)x0,06 8.2. Ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 2,0. 9. Phí ki m đ nh h th ng l nh b o qu n hàng 9.1. Phí ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm h th ng l nh b o qu n hàng đư c nêu trong B ng 9.1. B ng 9.1: TT T ng th tích bu ng l nh, V (m3) S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 50 70 2 Trên 50 đ n 100 70 + (V-50)x0,9 3 Trên 100 đ n 300 115 + (V-100)x0,3 4 Trên 300 đ n 500 175 + (V-300)x0,27 5 Trên 500 đ n 1.000 229+(V-500)x0,16 6 Trên 1.000 đ n 3.000 309+(V-1.000)x0,06 7 Trên 3.000 429+(V-3.000)x0,03 9.2. Ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 2,0. 10. Phí ki m đ nh h th ng l u lái (áp d ng cho các tàu có d u hi u c p tàu b sung BRS, BRS1 ho c BRS1A) 10.1. Ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm h th ng l u lái đư c nêu trong B ng 10.1. B ng 10.1: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 500 294 2 Trên 500 đ n 1.000 294+(GT-500)x0,18 3 Trên 1.000 đ n 2.000 384+(GT-1.000)x0,07 4 Trên 2.000 đ n 5.000 454+(GT-2.000)x0,062 5 Trên 5.000 đ n 10.000 640+(GT-5.000)x0,05
 19. 6 Trên 10.000 đ n 20.000 890+(GT-10.000)x0,008 7 Trên 20.000 970+(GT-20.000)x0,004 10.2. Ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 2,0. II. PHÍ KI M Đ NH PH N THEO CÔNG Ư C QU C T VÀ QUI PH M QU C GIA LIÊN QUAN 1. Phí ki m đ nh ph n m n khô 1.1. Phí ki m tra Hàng năm S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm m n khô đư c nêu trong B ng 1.1. B ng 1.1: TT T ng dung tích, GT S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC 1 Đ n 50 90 2 Trên 50 đ n 100 90 + (GT-50)x1,5 3 Trên 100 đ n 500 165+ (GT-100)x0,3 4 Trên 500 đ n 1.000 285 + (GT-500)x0,06 5 Trên 1.000 đ n 2.000 315 + (GT-1.000)x0,035 6 Trên 2.000 đ n 5.000 350 + (GT-2.000)x0,01 7 Trên 5.000 đ n 10.000 380 + (GT-5.000)x0,006 8 Trên 10.000 410 + (GT – 10.000)x0,003 1.2. Phí ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,50. 2. Phí ki m đ nh ph n an toàn k t c u 2.1. N u đ t ki m tra an toàn k t c u đư c ti n hành đ ng th i v i ki m tra phân c p thì không tính phí ki m tra an toàn k t c u. 2.2. N u đ t ki m tra an toàn k t c u đư c ti n hành riêng, không trùng v i ki m tra phân c p, s đơn v phí tiêu chu n đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra phân c p thân tàu và trang thi t b , h th ng máy tàu, trang thi t b đi n và h th ng t đ ng và đi u khi n t xa c a đ t ki m tra tương ng. 2.3. S đơn v phí ki m tra trên đà theo yêu c u ki m tra an toàn k t c u đư c tính b ng s đơn v phí ki m tra trên đà phân c p. 3. Phí ki m đ nh ph n an toàn trang thi t b 3.1. Phí ki m tra Hàng năm, ki m tra Trung gian S đơn v phí tiêu chu n đư c xác đ nh theo công th c: ĐVPTC = A x B Trong đó: A = S đơn v phí căn c theo t ng dung tích c a tàu đư c nêu trong B ng 3.1a B = H s căn c theo công d ng c a tàu đư c nêu trong B ng 3.1b B ng 3.1a:
 20. TT T ng dung tích (GT) S đơn v phí A 1 Đ n 50 80 2 Trên 50 đ n 100 80+(GT-50)x2,2 3 Trên 100 đ n 300 190+(GT-100)x1,3 4 Trên 300 đ n 600 450+(GT-300)x0,8 5 Trên 600 đ n 1.000 690+(GT-600)x0,3 6 Trên 1.000 đ n 2.000 810+(GT-1.000)x0,17 7 Trên 2.000 đ n 4.000 980+(GT-2.000)x0,15 8 Trên 4.000 đ n 8.000 1.280+(GT-4.000)x0,13 9 Trên 8.000 đ n 12.000 1.800+(GT-8.000)x0,08 10 Trên 12.000 2.120+(GT-12.000)x0,04 B ng 3.1b: TT Công d ng c a tàu H s B 1 Tàu ch khách 2,0 2 Tàu ch khí hóa l ng, tàu ch hóa ch t 1,8 3 Tàu ch d u, tàu ch hàng nguy hi m 1,5 4 Các lo i tàu khác 1,0 3.2. Phí ki m tra Chu kỳ, ki m tra Đ nh kỳ S đơn v phí tiêu chu n ki m tra Đ nh kỳ đư c tính b ng s đơn v phí tiêu chu n ki m tra Hàng năm nhân v i h s 1,5. 4. Phí ki m đ nh ph n an toàn vô tuy n đi n 4.1. Đ i v i tàu trang b vô tuy n đi n theo GMDSS S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 4.1. B ng 4.1: TT Vùng ho t đ ng c a tàu S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC Ki m tra l n đ u Ki m tra chu kỳ/Đ nh kỳ 1 A1+A2+A3 2.000 1.000 2 A1+A2 1.500 750 4.2. Đ i v i tàu trang b vô tuy n đi n không theo GMDSS S đơn v phí tiêu chu n đư c nêu trong B ng 4.2. B ng 4.2: TT Lo i tàu S đơn v phí tiêu chu n ĐVPTC Ki m tra Đ nh kỳ Ki m tra Hàng năm 1 Tàu thu c Nhóm I 400 300 2 Tàu thu c Nhóm II 300 200
Đồng bộ tài khoản