Quyết định số 184-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 184-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184-TTg về việc thành lập Hội đồng Trung ương chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1-TTg ngày 06-10-1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P H I Đ NG TRUNG ƯƠNG CH Đ O TH C HI N CH TH S 1-TTG NGÀY 06-10-1992 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; ph i h p ch t ch các B , ngành Trung ương giúp Th tư ng Chính ph ch o th c hi n nghiêm túc Ch th 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992, QUY T Đ NH i u 1. Thành l p H i ng Trung ương ch o th c hi n Ch th s 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 (g i t t là H i ng 01), g m các ng chí sau ây: - Phan Văn Dĩnh, Th trư ng B Tài chính: Ch t ch H i ng. - M t Th trư ng B Thương m i ư c B trư ng u quy n tham gia chuyên trách: U viên H i ng. Trong trư ng h p Th trư ng này v ng m t ho c trong m t s trư ng h p c n thi t, B trư ng có trách nhi m tham gia làm vi c v i H i ng. - Vũ Tr ng Nam, Trư ng ban ch o qu n lý th trư ng Trung ương: phó Ch t ch H i ng. - Nguy n Thanh, Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan: u viên H i ng. - Tr nh Thanh Thi p, T ng c c Phó T ng c c C nh sát nhân dân - B N i v : u viên H i ng. - Nguy n c Duy, T ng c c Phó T ng c c Thu B Tài chính: u viên thư ng tr c H i ng. i u 2. H i ng Trung ương ch o th c hi n Ch th s 1-TTg ngày 6 tháng 10 năm 1992 có nh ng nhi m v và quy n h n như sau: 1- Ph i h p ch t ch các B , ngành Trung ương hư ng d n thi hành k p th i và úng n i dung Ch th s 1-TTg và các ch th ti p theo c a Th tư ng Chính ph ; hư ng d n các a phương phân lo i và x lý các lô hàng, nh t là ô-tô ã gi l i t khi có i n 189 theo các quy nh ã ban hành.
  2. 2- ôn c, ki m tra vi c ch p hành Ch th s 1-TTg các ngành, các a phương; k p th i u n n n nh ng l nh l c, m b o Ch th này ư c ch p hành nghiêm túc trong c nư c. 3- Phê duy t các lô hàng trong di n t ch thu trư c khi U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh t ch thu, ch o vi c ưa s hàng này an toàn v Kho D tr qu c gia t i nh ng nơi ã quy nh. 4- ThNm tra các lô hàng mà U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh gi i to . Trong trư ng h p th y có sai ph m thì báo cáo Th tư ng Chính ph . 5- X lý nh ng v vi c do Th tư ng Chính ph giao ho c do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh ho c do có s khi u n i. 6- Hàng tu n, báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình ch p hành Ch th s 1-TTg c a các ngành, các a phương; xu t ý ki n gi i quy t nh ng v n m i n y sinh. i u 3. Tuỳ theo s c n thi t, H i ng thành l p m t s t công tác ho c t phái viên giúp vi c. Trong các văn b n giao d ch, H i ng ư c s d ng con d u c a B Tài chính. Kinh phí ho t ng c a H i ng, B Tài chính tr c ti p gi i quy t theo ngh c a Ch t ch H i ng. i u 4. Ch t ch H i ng nh quy ch ho t ng ch t ch và khNn trương c a H i ng, m b o hoàn thành t t nhi m v . i u 5. Quy t nh này thay th quy t nh trong thông báo s 641/PPLT ngày 6 tháng 11 năm 1992 và có hi u l c thi hành t ngày ký cho n khi cơ quy t nh m i c a Th tư ng Chính ph . i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ng chí có tên t i i u 1 nêu trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản