Quyết định số 1845/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1845/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1845/1999/QĐ-BYT về việc quy định trách nhiệm của các Cục, Vụ, Viện về công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1845/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1845/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH TRÁCH NHI M C A CÁC C C, V , VI N V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 14/1999/Q -TTg ngày 04/02/1999 v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m thu c B Y t , Căn c Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/04/1999 v vi c tăng cư ng công tác m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, Căn c Quy t nh c a B trư ng B Y t quy nh v nhi m v , t ch c, biên ch c a C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, V trư ng V T ch c Cán b - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh trách nhi m c a các C c, V , Vi n v công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V Y t D phòng, V trư ng các V thu c cơ quan B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, Vi n trư ng Vi n Dinh Dư ng và các Vi n khu v c, Giám c S Y t các T nh/Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 4, - B trư ng và các Th trư ng, ( báo cáo) - Lưu C c QLTP, - Lưu PC, - Luu tr . Nguy n Văn Thu ng
  2. QUY NNH TRÁCH NHI M C A CÁC C C, V , VI N V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1845/1999/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B trư ng B Y t hư ng d n ch o công tác qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i u 2. C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trên ph m vi c nư c. Ph n 2: TRÁCH NHI M C A CÁC C C, V , VI N TRÁCH NHI M C A C C QU N LÝ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M: i u 3. Th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 - Quy t nh s 14/1999/Q -TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. i u 4. Ch o, ki m tra, hư ng d n các S Y t T nh/Thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t i a phương. i u 5. Ph i h p v i các V , C c, Thanh tra c a B Y t trong vi c t ch c th c hi n nhi m v theo quy nh t i i u 3, i u 4 c a Quy nh này. I. TRÁCH NHI M C A V Y T D PHÒNG i u 6. V Y t d phòng ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trong vi c xây d ng phương hư ng, phương án k ho ch công tác y t d phòng trong lĩnh v c qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm phòng ng c th c phNm. i u 7. V YTDP ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trong vi c qu n lý thông tin và hư ng d n x lý các v ng c th c phNm trong c nư c. i u 8. V YTDP ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trong vi c nâng cao năng l c ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho Trung tâm YTDP các t nh thành ph tr c thu c Trung ương. II. TRÁCH NHI M C A CÁC VI N
  3. i u 9. Vi n dinh dư ng và các Vi n khu v c giúp C c th c phNm th c hi n các v n v chuyên môn k thu t có liên quan n giá tr dinh dư ng c a th c phNm và xây d ng các quy nh tiêu chuNn v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. i u 10. Vi n Dinh dư ng và các Vi n khu v c ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm làm công tác ki m tra nhà nư c v ch t lư ng th c phNm theo Quy t nh s 1369/BYT- Q ngày 17 tháng 07 năm 1997 c a B trư ng B Y t . i u 11. Vi n Dinh dư ng là nơi ki m nghi m cao nh t c a B Y t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm khi có tranh ch p. i u 12. Vi n Dinh dư ng và các Vi n khu v c ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trong vi c t ch c các l p h c, h i ngh , h i th o nh m nâng cao năng l c ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; ch o và h tr chuyên môn k thu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho các trung tâm YTDP các t nh, thành ph , c th là: Vi n Dinh dư ng m b o cho các t nh phía B c; Vi n Pasteur Nha Trang m b o cho các t nh mi n Trung; Vi n VSDT Tây Nguyên m b o cho các t nh Tây Nguyên và Vi n V sinh và Y t công c ng Thành ph H Chí Minh m b o cho các t nh Nam b . i u 13. Vi n Dinh dư ng và các Vi n khu v c ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t ch c giám sát, ki m tra, tham gia các oàn thanh tra công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và tri n khai công tác giáo d c, truy n thông, nâng cao ki n th c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho c ng ng theo khu v c ã phân công như trên. Ph n 3: I U KHO N CU I CÙNG i u 14. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Y t xem xét, s a i, b sung k p th i.
Đồng bộ tài khoản