Quyết định số 1846/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 1846/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1846/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1846/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1846/QĐ-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG D CH CÚM A(H1N1) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này “Hư ng d n Giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1)” . Đi u 2. “Hư ng d n Giám sát và phòng ch ng d ch cúm A(H1N1)” là tài li u hư ng d n đư c áp d ng trong các cơ s y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân trên tòan qu c. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Đi u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng và V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Vi n trư ng Các Vi n thu c h y t d phòng, Giám đ c các b nh vi n tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng y t các ngành và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG D CH CÚM A(H1N1) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1846/QĐ-BYT ngày 27/5/2009 c a B trư ng B Y t ) 1. Đ c đi m chung c a b nh B nh cúm A(H1N1) là b nh truy n nhi m đ c bi t nguy hi m thu c nhóm A, b nh do m t vi rút cúm A(H1N1) m i. Đây là m t vi rút m i chưa t ng đư c ghi nh n trư c đây. Vi rút cúm m i này có các v t li u di truy n do s tái t h p c a vi rút cúm l n, vi rút cúm gia c m (không ph i H5) và vi rút cúm ngư i. Tri u ch ng c a ngư i m c b nh do vi rút cúm m i gi ng v i h i ch ng cúm mùa, b nh di n bi n c p tính t nh đ n n ng: t s t, ho, đau h ng, ch y nư c m t, nư c mũi, đau ngư i, đau đ u, rét run, m t m i; m t s trư ng h p có tiêu ch y, nôn, đ n viêm ph i n ng và t vong. Th i kỳ b nh t 1 đ n 7 ngày. Th i kỳ lây truy n c a b nh t 1 ngày trư c cho t i 7 ngày sau khi kh i phát.
  2. B nh cúm A(H1N1) là b nh có kh năng lây nhi m r t cao và lây truy n nhanh, có th gây đ i d ch. B nh lây truy n t ngư i sang ngư i, qua đư ng hô h p, qua các gi t nh nư c b t hay d ch ti t mũi h ng qua ho, h t hơi c a ngư i b nh. Ngoài ra b nh có th lây qua ti p xúc v i m t s đ v t có ch a vi rút và t đó qua tay đưa lên m t, mũi, mi ng. T l lây lan càng m nh khi ti p xúc tr c ti p và g n, đ c bi t nơi t p trung đông ngư i như trư ng h c, nhà tr . Trong đi u ki n th i ti t l nh và m, t bào đư ng hô h p c a ngư i d b t n thương, làm tăng tính c m nhi m v i b nh. V c xin cúm mùa hi n nay không ch a thành ph n c a vi rút cúm m i này. Hi n chưa có b ng ch ng li u v c xin cúm mùa hi n nay có tác d ng b o v chéo ch ng l i vi rút cúm A(H1N1) này hay không. T ch c Y t th gi i đang nghiên c u đ b sung thành ph n c a v c xin cúm đ có th d phòng đư c vi rút cúm m i này. Vi rút m i này đã kháng v i thu c kháng vi rút Rimantadine và Amantadine, nhưng còn nh y c m v i Oseltamivir và Zanamivir. N u đư c đi u tr s m thì có th gi m bi n ch ng và t vong. Vi rút cúm có s c đ kháng y u, d b b t ho t b i b c x m t tr i, tia c c tím, d b tiêu di t nhi t đ 700C và các ch t t y r a thông thư ng. Tuy nhiên, vi rút cúm có th t n t i hàng gi ngo i c nh, đ c bi t khi th i ti t l nh. 2. Hư ng d n giám sát b nh cúm A(H1N1) 2.1. Giám sát ca b nh 2.2. Đ i tư ng giám sát a. Các ca b nh nghi ng nhi m cúm A(H1N1) và ngư i ti p xúc. b. Các trư ng h p hô h p c p tính n ng nghi do vi rút. c. Các ca h i ch ng cúm t i các đi m giám sát c a chương trình giám sát trong đi m cúm qu c gia. 2.1.1. Đ nh nghĩa và phân lo i ca b nh trong giám sát o 2.1.1.1. Ca b nh nghi ng : Là ca b nh có bi u hi n s t (thư ng trên 38 C) và m t trong các tri u ch ng v hô h p như: viêm long đư ng hô h p, đau h ng, ho và có y u t d ch t liên quan: kh i b nh trong vòng 7 ngày có ti p xúc g n v i trư ng h p b nh xác đ nh, ho c đã đ n ho c s ng t i vùng có m t hay nhi u trư ng h p b nh đã đư c xác đ nh nhi m vi rút cúm A(H1N1). (Ti p xúc g n là s ng cùng ho c ti p xúc tr c ti p v i các trư ng h p có th nhi m ho c đã đư c xác đ nh cúm A(H1N1) trong th i kỳ lây truy n). 2.1.1.2. Ca b nh có th : Là ca b nh có h i ch ng cúm, có xét nghi m dương tính v i cúm A, nhưng không xác đ nh đư c phân típ b ng các xét nghi m phát hi n nhi m các vi rút cúm thư ng. 2.1.1.3. Ca b nh xác đ nh: Là ca b nh dương tính v i cúm A(H1N1) b ng m t trong các xét nghi m sau: - Xét nghi m Real-time RT-PCR - Nuôi c y vi rút 2.1.1.4. Chùm ca b nh: M t chùm ca b nh đư c đ nh nghĩa là khi có ít nh t 2 trư ng h p nghi ng ho c xác đ nh là cúm A(H1N1) m i trong vòng 14 ngày và trong cùng m t đ a đi m (thôn xóm, t dân ph , đơn v …) ho c có liên quan d ch t h c. 2.3. Thu th p, v n chuy n và b o qu n b nh ph m: theo quy đ nh c a B trư ng B Y t v hư ng d n thu th p, v n chuy n và b o qu n b nh ph m cúm A(H1N1). 2.4. Thông tin, báo cáo - Th c hi n vi c giám sát, thông tin, báo cáo theo quy đ nh c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ban hành ngày 26/11/2007; Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t và các văn b n khác v thông tin, báo cáo d ch.
  3. - Báo cáo ca b nh theo m u 1. - Báo cáo t ng h p theo m u 2, m u 3. 3. Các bi n pháp phòng ch ng d ch 3.1. Phòng b nh cúm A(H1N1) 3.1.1. Giáo d c s c kh e v v sinh cá nhân và phòng lây truy n b nh qua đư ng hô h p - Gi v sinh cá nhân, r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng, tránh đưa tay lên m t, mũi, mi ng. - Che mi ng và mũi khi ho ho c h t hơi; t t nh t b ng khăn v i ho c khăn gi y khi ho ho c h t hơi đ làm gi m phát tán các d ch ti t đư ng hô h p, sau đó h y ho c gi t s ch khăn ngay. - Tăng cư ng thông khí trong cơ s y t ho c nhà b ng cách m các c a ra vào và c a s , h n ch s d ng đi u hòa; - Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. - Thư ng xuyên súc mi ng b ng nư c sát khu n mi ng. - Tránh ti p xúc v i ngư i b b nh đư ng hô h p c p tính. Khi c n thi t ph i ti p xúc v i ngư i b nh, ph i đeo kh u trang y t và gi kho ng cách trên 1 mét. - N u th y có bi u hi n c a h i ch ng cúm, thông báo ngay cho cơ s y t g n nh t đ đư c tư v n, cách ly và đi u tr k p th i. 3.1.2. Bi n pháp d phòng đ c hi u Tiêm phòng v c xin (n u có) là bi n pháp quan tr ng đ phòng b nh cúm và gi m nh hư ng c a d ch cúm, đ c bi t cho nh ng đ i tư ng có nguy cơ cao. 3.1.3. Ki m d ch y t biên gi i Theo quy đ nh c a B trư ng B Y t v quy trình giám sát, cách ly và x lý y t t i c a kh u đ i v i b nh cúm A(H1N1). 3.2. Các bi n pháp x lý d ch M t nơi đư c g i là d ch khi ghi nh n ít nh t 1 ca có th ho c ca kh ng đ nh. 3.2.1. Đ i v i ca b nh (bao g m ca nghi ng , ca có th , ca xác đ nh) - Cách ly t i nhà ho c t i cơ s đi u tr , tùy theo tình tr ng b nh. - Th i gian cách ly là 7 ngày sau khi kh i phát. - Áp d ng các bi n pháp phòng b nh đư ng hô h p như đeo kh u trang, r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng, đ c bi t sau khi ho, h t hơi. - Che mi ng và mũi b ng khăn v i ho c khăn gi y khi ho ho c h t hơi đ làm gi m phát tán các d ch ti t đư ng hô h p, sau đó h y ho c gi t s ch khăn ngay. - Tăng cư ng thông khí trong khu v c đi u tr và nhà có b nh nhân b ng cách m các c a ra vào và c a s , h n ch s d ng đi u hòa; - Đi u tr b nh nhân và phòng lây nhi m theo Quy t đ nh s 1440/QĐ-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Y t v Ch n đoán, đi u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1) ngư i. - Ngư i b nh t vong ph i đư c khâm li m, mai táng theo quy đ nh đ i v i b nh truy n nhi m. 3.2.2. Đ i v i môi trư ng Thư ng xuyên lau n n nhà, tay n m c a và b m t các đ v t trong nhà b ng các ch t t y r a thông thư ng, như xà phòng, nư c Javel, c n Ethanol 70 đ . 3.2.3. Đ i v i cán b y t
  4. - S d ng phương ti n phòng h đúng cách và khi c n thi t: kh u trang ngo i khoa, kh u trang N95, kính b o h , m t n che m t, áo choàng gi y dùng m t l n, găng tay, mũ, bao gi y ho c ng. - R a tay thư ng xuyên trư c và sau khi thăm khám ngư i b nh b ng xà phòng ho c dung d ch sát khu n như c n Ethanol 70 đ . - Theo dõi thân nhi t và các bi u hi n lâm sàng hàng ngày c a nhân viên y t tr c ti p chăm sóc, đi u tr cho ngư i b nh, nhân viên làm vi c t i khoa có ngư i b nh và nhân viên phòng xét nghi m. - Nh ng nhân viên y t mang thai, m c b nh tim ph i m n tính tránh ti p xúc v i ngư i b nh. - D phòng b ng thu c kháng vi rút cho nhân viên y t và nh ng ngư i tr c ti p chăm sóc ngư i b nh nhi m cúm A(H1N1) theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1440/QĐ-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Y t v ch n đoán, đi u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1) ngư i. 3.2.4. Đ i v i ngư i ti p xúc - Ngư i nhà chăm sóc ngư i b nh ho c ti p xúc v i ngư i b nh ph i đư c hư ng d n áp d ng các bi n pháp phòng lây nhi m như nhân viên y t . - Theo dõi nh ng ngư i s ng vùng có d ch hay đã t ng đ n vùng có d ch, hay ti p xúc v i ca b nh t vùng có d ch trong vòng 7 ngày. - Áp d ng các bi n pháp phòng b nh đư ng hô h p như đeo kh u trang, r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng. - Khi có các tri u ch ng đư ng hô h p c p tính thì ngh t i nhà, h n ch ti p xúc v i ngư i khác, thông báo cho cán b y t đ đư c tư v n, đi u tr k p th i. 3.2.5. Đ i v i h gia đình - Khi trong gia đình có ca b nh (bao g m ca nghi ng , ca có th , ca xác đ nh) , thì ngư i b nh ph i cách ly t i nhà ho c t i cơ s đi u tr , tùy theo tình tr ng b nh, trong vòng 7 ngày k t khi có bi u hi n b nh. Tránh ti p xúc v i thành viên khác trong gia đình, trong trư ng h p c n thi t ph i ti p xúc thì ph i đeo kh u trang và gi kho ng cách ít nh t trong kho ng cách 1m. - Nh ng ngư i trong gia đình ph i th c hi n vi c phòng lây nhi m b nh đư ng hô h p như đeo kh u trang, r a tay thư ng xuyên b ng xà phòng, đ c bi t sau khi ho, h t hơi; Che mi ng và mũi b ng khăn v i ho c khăn gi y khi ho ho c h t hơi đ làm gi m phát tán các d ch ti t đư ng hô h p, sau đó h y ho c gi t s ch khăn ngay; h n ch ti p xúc v i c ng đ ng. 3.2.6. Đ i v i c ng đ ng - Th c hi n t t v sinh cá nhân (như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, súc mi ng b ng các dung d ch sát khu n), v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, đ dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khu n thông thư ng…). - Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. - H n ch t p trung đông ngư i nơi công c ng khi có d ch x y ra. - Vi c s d ng kháng vi rút theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1440/QĐ-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Y t v ch n đoán, đi u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1) ngư i. Tùy theo di n bi n c a d ch cúm do vi rút cúm A(H1N1) m i, hư ng d n này s đi u ch nh cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  5. Tr nh Quân Hu n FILE ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau 1 Mau 2-3
Đồng bộ tài khoản