Quyết định số 1847/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 1847/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1847/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H1N1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1847/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1847/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N K THU T L Y M U, B O QU N, V N CHUY N M U B NH PH M CÚM A(H1N1) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t Theo ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Hư ng d n k thu t l y m u, b o qu n, v n chuy n m u b nh phNm cúm A(H1N 1)” . i u 2. “Hư ng d n k thu t l y m u, b o qu n, v n chuy n m u b nh phNm cúm A(H1N 1)” là tài li u hư ng d n ư c áp d ng trong các cơ s y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân trên toàn qu c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông, Bà : Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng và V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Vi n trư ng Các Vi n thu c h y t d phòng, Giám c các b nh vi n tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; Th trư ng y t các ngành và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  2. HƯ NG D N K THU T L Y M U, B O QU N, V N CHUY N M U B NH PH M CÚM A(H1N1) (Ban hành kèm theo quy t nh s 1847 ngày 27 tháng 5 năm 2009 c a B trư ng B Yt ) 1. M U B NH PH M Xét nghi m chNn oán nhi m virut ph thu c r t nhi u vào ch t lư ng c a b nh phNm, vì v y công tác thu th p và b o qu n m u b nh phNm ph i m b o: + úng ch ng lo i + úng th i i m + úng thao tác + B o qu n và v n chuy n b nh phNm úng cách. Virut cúm ư c phát hi n t t nh t khi trong b nh phNm có ch a t bào bi u mô ư ng hô h p nhi m virut, d ch ti t ư ng hô h p. B nh phNm s d ng cho chNn oán nhi m virut thông qua nh n di n v t li u di truy n (ARN), phân l p virut ph i ư c thu th p trong vòng 3 ngày u sau khi kh i b nh. Các lo i b nh ph m 1.1. B nh ph m ư ng hô h p trên: - D ch mũi. - D ch h ng. 1.2. B nh ph m ư ng hô h p dư i: Trong trư ng h p b nh nhân giai o n n ng, thì vi c l y b nh phNm ư ng hô h p dư i s t t hơn và ư c th c hi n theo ch nh và tr giúp c a bác sĩ lâm sàng. - D ch ph qu n. - D ch ph nang. - D ch màng ph i. 1.3. Huy t thanh: - Huy t thanh giai o n c p. - Huy t thanh giai o n h i ph c (10 -14 ngày sau khi kh i b nh).
  3. 2. QUY TRÌNH THU TH P, B O QU N, V N CHUY N B NH PH M 2.1. D ng c , môi trư ng: 2.1.1. M u b nh ph m ư ng hô h p trên - Tăm bông vô trùng. - è lư i, èn pin. - ng nghi m 15 ml có n p. - ĩa Petri. - Pipet chia m u lo i 1000 ul và u pipet. - m phosphat (PBS). - PBS có 1% Albumin bò (BSA). - Môi trư ng v n chuy n virút. Có th s d ng môi trư ng sau thu th p d ch mũi và d ch h u h ng chNn oán nhi m virút cúm - Tr n 10 gam canh thang bê (veal infusion broth) và 2g Albumin bò (bovine albumine fraction V) pha 400 ml trong nư c c t vô trùng. - Thêm 0,8 ml dung d ch kháng sinh gentamicin (50mg/ml) và 3,2ml dung d ch kháng vi n m fungizone (250ug/ml). - L c vô trùng. - Chia 3 ml vào m i tube c 15 ml. óng n p, b o qu n 40 C. 2.1.2. M u huy t thanh - Bơm tiêm 10 ml, vô trùng. - ng nghi m ã ti t trùng. - Dây garo, bông, c n…. 2.2. Chu n b thu th p b nh ph m: - D ng c thu th p b nh phNm. - Phi u thu th p m u bao g m thông tin chung v b nh nhân, lo i b nh phNm, ngày thu th p và m t s thông tin v d ch t .
  4. - Trang b phòng h cá nhân cho cán b l y m u: s d ng khNu trang có l c cao (N95) ho c lo i có l c cao hơn. - H p b o ôn: phích á. 2.3. Cách l y b nh ph m và b o qu n t i ch : 2.3.1. D ch mũi - Yêu c u b nh nhân ng a m t kho ng 450. - ưa tăm bông vào d c theo sàn mũi t i khoang mũi h ng. tăm bông cho th m ư t d ch mũi sau ó xoay tròn , mi t m nh vào thành mũi và rút ra t t . - Sau khi ngoáy mũi xong, tăm bông ư c chuy n vào môi trư ng b o qu n b nh phNm ( u tăm bông ph i n m ng p trong môi trư ng v n chuy n). C t b cán tăm bông cho phù h p v i dài c a ng ch a môi trư ng v n chuy n vi rút. óng n p, xi t ch t, b c ngoài b ng gi y parafilm (n u có). 2.3.2. D ch h ng - Yêu c u b nh nhân há to mi ng. - Dùng d ng c è lư i c nh lư i b nh nhân xu ng sàn dư i vòm h ng. - ưa tăm bông vào vùng h u h ng cho d ch h ng th m ư t u tăm bông, sau ó mi t m nh và xoay tròn tăm bông ta khu v c 2 a-mi- an và thành sau h ng thu th p t bào nhi m. - Sau khi ngoáy h ng xong, tăm bông ư c chuy n vào môi trư ng b o qu n b nh phNm ( u tăm bông ph i n m ng p trong môi trư ng v n chuy n). C t b cán tăm bông cho phù h p v i dài c a ng ch a môi trư ng v n chuy n vi rút. - óng n p, xi t ch t, b c ngoài b ng gi y parafilm (n u có). 2.3.3. Huy t thanh - S d ng bơm kim tiêm vô trùng l y 3-5 ml máu tĩnh m ch, tháo kim tiêm, t a u bơm tiêm vào thành ng nghi m bơm máu vào ng m t cách t t tránh t o b t khí 0 và tán huy t, chuy n vào tube ch a, óng n p, b o qu n 4 C trong vòng 24 gi . - Tách huy t thanh theo các bư c sau: - óng ch t n p tube ch a máu, ly tâm 2000 vòng/phút trong 8 phút . - Dùng pipet vô trùng, nh nhàng hút huy t thanh ph n trên c a tube, chia u vào các tube b o qu n nh (1,8ml). Các thông tin ghi trên nhãn hoàn toàn gi ng thông tin ã ghi trên tube ch a máu.
  5. - B o qu n huy t thanh âm 700C ho c âm 200C. 2.4. Cách ghi nhãn và phi u xét nghi m: - Dán nhãn trên m i l b nh phNm, ghi mã s , h tên, tu i b nh nhân, lo i b nh phNm, ngày l y b nh phNm trên tube thu th p b nh phNm. -- i n y thông tin vào phi u xét nghi m và g i kèm v i m u b nh phNm (ph l c 1). 2.5. V n chuy n b nh ph m t i phòng thí nghi m: 2.5.1. Yêu c u v b o qu n, th i gian v n chuy n b nh ph m T t c các b nh phNm c n ph i ư c b o qu n trong môi trư ng thích h p, nhi t 40C và chuy n n nơi xét nghi m trong vòng 48 gi . Trong trư ng h p không th chuy n b nh phNm n nơi xét nghi m trong vòng 48 gi , thì b nh phNm ph i ư c b o qu n nhi t âm 700C ho c âm 200C (n u không có t âm 700C). 2.5.2. Nơi ti p nh n b nh ph m Các phòng xét nghi m thu c các Vi n V sinh d ch t trung ương, Vi n V d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang và Vi n Pasteur TP. H Chí Minh là nh ng nơi ti p nh n và ti n hành xét nghi m kh ng nh. 2.5.3. óng gói b nh ph m B nh phNm ph i ư c óng gói trư c khi v n chuy n, tránh , v , phát tán tác nhân gây b nh trong quá trình v n chuy n. B nh phNm ph i ư c óng gói riêng bi t, không chung v i các lo i hàng hoá khác, bao g m 3 l p: - L p trong cùng: ph i m b o không th m nư c, không rò r , có ch a v t th m nư c (ví d bông th m nư c). - L p th 2: b ng v t li u b n, không th m nư c (như túi nilon), không rò r . Gi a l p trong cùng và l p th 2 có l p lót và v t th m nư c. - L p ngoài cùng: m b o ch u l c, ch ng va ch m, gi a l p th 2 và l p ngoài cùng có 1 l p m ch ng va p. Kích thư c bên ngoài ít nh t là 10 x 10cm. - Trên các ki n b nh phNm ph i ghi y tên, a ch , i n tho i c a ngư i g i và ngư i nh n, nhi t b o qu n và tên lo i b nh phNm (“B NH PH M CH N OÁN” ho c “B NH PH M LÂM SÀNG”) - Các phi u xét nghi m b nh phNm ph i ư c g i kèm theo m u b nh phNm. 2.5.4. V n chuy n b nh ph m: - Thông báo cho phòng thí nghi m ngày g i b nh phNm, phương ti n v n chuy n và th i gian d ki n s t i phòng thí nghi m.
  6. - L a ch n phương ti n v n chuy n, m b o th i gian v n chuy n ng n nh t. Không g i b nh phNm qua ư ng bưu i n. - N u v n chuy n qua ư ng hàng không: m t ơn v m u b nh phNm không vư t quá 1 lít (ch t l ng) ho c 1kg (ch t r n). B nh phNm sau khi óng gói không ư c vư t quá 4 lít (ch t l ng) ho c 4 kg (ch t r n)/ki n. - Các ch t b o qu n b nh phNm trong quá trình v n chuy n ( á ư t, á khô, nitơ l ng) c n ư c cân nh c cho phù h p v i yêu c u v an toàn khi v n chuy n cũng như m b o ch t lư ng b nh phNm khi v n chuy n. 3. T CH C XÉT NGHI M VÀ THÔNG BÁO K T QU XÉT NGHI M Th c hi n Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch; th c hi n Quy t nh s 981/Q -BCA (A11) ngày 28/09/2004 c a B Công An v danh m c bí m t nhà nư c m t c a ngành y t , B Y t yêu c u các ơn v th c hi n quy trình l y m u, b o qu n v n chuy n b nh phNm nghi cúm A(H1N1) như sau: 3.1. L y m u xét nghi m: Trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph , các b nh vi n ch u trách nhi m l y m u b nh phNm các trư ng h p nghi do vi rút cúm A(H1N1) m i t i a phương và ơn v mình; và th c hi n xét nghi m sàng l c nhi m cúm A(H1N1), ng th i óng gói và chuy n ngay v Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n V d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur Nha Trang và Vi n Pasteur TP. H Chí Minh theo khu v c các Vi n ph trách. Các Vi n VSDT/Pasteur có trách nhi m ch o, h tr chuyên môn k thu t và ph i h p v i các t nh/TP thu c khu v c ph trách ti n hành i u tra, l y m u, b o qu n và v n chuy n b nh phNm k p th i, úng quy nh và tr c ti p ti n hành l y m u b nh phNm t i các a phương, ơn v thu c a bàn ph trách. Các cán b tham gia l y m u b nh phNm, làm xét nghi m ph i ư c trang b phòng h cá nhân, ph i m b o an toàn tuy t i khi ti p xúc v i m m b nh t i nguy hi m. 3.2. Xét nghi m: - Các Trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph , các b nh vi n có i u ki n v trang thi t b , k thu t, và an toàn sinh h c có th th c hi n các xét nghi m sàng l c vi rút cúm A(H1N1) m i. Tuy nhiên các ơn v này v n ph i chuy n b nh phNm g c n Vi n VSDT/Pasteur trong khu v c Vi n ph trách xét nghi m kh ng nh. - Các Vi n V sinh d ch t /Pasteur: th c hi n các xét nghi m kh ng nh vi rút cúm A(H1N1) m i. Phân công ơn v ch u trách nhi m xét nghi m như sau: Vi n V sinh D ch t Trung ương (Trung tâm Cúm qu c gia): 28 t nh phía B c; Vi n Pasteur Nha Trang: 11 t nh mi n Trung;
  7. Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên: 4 t nh Tây Nguyên; Vi n Pasteur TP.H Chí Minh: 20 t nh phía Nam. - Vi c nuôi c y phân l p vi rút ch ư c ti n hành t i phòng xét nghi m an toàn sinh h cc p 3 (BSL3). - Trong trư ng h p các Vi n VSDT/Pasteur không xác nh ư c m u b nh phNm dương tính v i cúm A(H1N1) m i thì ph i g i m u v Vi n V sinh d ch t Trung ương ti n hành các xét nghi m kh ng nh khác. 3.3. Thông báo k t qu xét nghi m cúm A(H1N1): Các Vi n V sinh D ch t /Pasteur có trách nhi m báo cáo k t qu xét nghi m v C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t và thông báo k t qu xét nghi m cho ơn v g i m u b nh phNm. Vi c thông báo tình hình d ch b nh, ca b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch th c hi n theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch. C c Y t d phòng và Môi trư ng là cơ quan duy nh t ư c B trư ng B Y t u quy n thông báo tình hình d ch trong nư c và qu c t ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n PH L C 1. M U PHI U XÉT NGHI M CÚM A(H1N1) 1. H tên b nh nhân:………………………………… 2. Gi i: [...] Nam [...] N 3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………../…………….. 4. a ch :………………………………………….. i n tho i:…………… 5. Ngày phát b nh: ………./……../……………. 6. ChNn oán sơ b :…………………………………………………………… 7. Nơi i u tr :…………………………………………………………………
  8. 8. Lo i b nh phNm:………………………………………………………….. 9. Ngày l y b nh phNm: ………./……../……………. 10. H tên ngư i l y b nh phNm:……………………………………………… 11. ơn v g i b nh phNm:…………………………………………………… 12. i n tho i:………………………………………………………………….
Đồng bộ tài khoản