Quyết định số 1856/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
400
lượt xem
48
download

Quyết định số 1856/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1856/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1856/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1856/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH L P L I TR T T HÀNH LANG AN TOÀN Ư NG B , Ư NG S T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 109/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ư ng s t; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t v i nh ng n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU, GI I PHÁP TH C HI N 1. M c tiêu a) Nâng cao nh n th c c a toàn xã h i v t m quan tr ng c a hành lang và qu n lý hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; l p l i tr t t , k cương pháp lu t trong vi c gi gìn hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; b) T o l p l i, xác nh và duy trì h th ng hành lang an toàn ư ng b , h th ng hành lang an toàn ư ng s t; hoàn thành vi c xây d ng h th ng ư ng gom, ư ng u n i vào qu c l , ư ng ngang, các công trình ph tr b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t nh m m b o an toàn giao thông, góp ph n gi m thi u tai n n giao thông ư ng b , ư ng s t. 2. Gi i pháp th c hi n a) Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t tr t t an toàn giao thông m i ngư i t giác ch p hành; yêu c u t t c các cơ quan nhà nư c, chính quy n các c p, các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th , các cơ quan thông tin, báo chí ph i th c hi n thư ng xuyên, kiên trì và liên t c; b) Rà soát, phân lo i và th ng kê các công trình vi ph m n m trong hành lang an toàn ư ng b , các ư ng u n i trái phép vào qu c l ; rà soát, phân lo i các i m giao c t ư ng b v i ư ng s t u tư, c i t o, nâng c p, xây d ng ư ng ngang có phòng v phù h p v i quy nh hi n hành; xây d ng rào ch n ngăn cách qu c l v i ư ng s t nh ng o n qu c l ch y sát v i ư ng s t;
  2. c) Th c hi n cư ng ch gi i to các công trình ã ư c b i thư ng, công trình tái l n chi m mà không t tháo d và các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng b , xoá b ư ng u n i trái phép vào ư ng b ; hoàn thi n m c ch gi i hành lang an toàn ư ng b , qu n lý b o v ph n hành lang an toàn ư ng b ã gi i to , b o v m c l gi i; t ch c gi i to d t i m các trư ng h p l n chi m t hành lang an toàn ư ng s t trong ph m vi ã ư c n bù; ngăn ch n vi c m ư ng ngang trái phép, t ng bư c xoá b các ư ng ngang trái phép có nguy cơ gây ra tai n n giao thông; d) Th ng nh t quy ho ch h th ng ư ng gom các khu kinh t , khu thương m i, dân cư, các v trí u n i ư ng gom vào h th ng qu c l phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các t nh, thành ph ; th c hi n quy ho ch h th ng hàng rào ư ng gom các ư ng dân sinh, ngăn ch n vi c m ư ng ngang trái phép vư t qua ư ng s t; ) Rà soát các văn b n c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; xu t các n i dung c n i u ch nh, s a i, b sung nh m m b o phù h p v i yêu c u v qu n lý, l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. II. TI N , N I DUNG TH C HI N m b o tri n khai th c hi n t t m c tiêu và yêu c u c a k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, l trình th c hi n gi i to và l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t ư c chia làm ba giai o n, c th : 1. i v i ư ng b a) Giai o n I: t nay n h t quý II năm 2008: - Các ơn v qu n lý ư ng b th c hi n vi c rà soát, th ng kê y , chính xác các công trình sai ph m và công trình c n gi i to trong hành lang an toàn ư ng b ; - T ng h p kinh phí h tr gi i to hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù t 5 m - 7 m trên t t c các tuy n qu c l ; - Th c hi n gi i to các vi ph m hành lang an toàn ư ng b trên qu c l 1 trong ph m vi ã n bù gi i to 5 m - 7 m và các công trình l u lán, quán bán hàng, bi n hi u, bi n qu ng cáo nh hư ng n an toàn giao thông. Th c hi n thí i m 4 o n tuy n trên qu c l 1: o n 1: Hà N i - Ninh Bình; o n 2: Vinh - Hu ; o n 3: à N ng - Nha Trang; o n 4: Ninh Thu n - thành ph H Chí Minh. + Th i gian n ngày 31 tháng 3 năm 2008: các khu qu n lý ư ng b ph i h p v i chính quy n a phương ti n hành ki m tra, xác minh ph m vi hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù x lý; th ng kê các công trình, l u quán xây d ng trái phép; + Th i gian n ngày 30 tháng 4 năm 2008: t ch c tuyên truy n, v n ng các ơn v , cá nhân t nguy n tháo d các công trình, l u quán xây d ng trái phép, vi ph m trên t hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù, x lý (không n bù, h tr kinh phí cho vi c t nguy n tháo d này); + Th i gian t ngày 01 tháng 5 năm 2008 n ngày 30 tháng 6 năm 2008: th c hi n cư ng ch , gi i to d t i m trong ph m vi t 5 m - 7 m ã ư c n bù gi i to thu c các o n tuy n trên qu c l 1 nêu trên.
  3. b) Giai o n II: t quý III năm 2008 n năm 2010: - Tháng 7 năm 2008: t ng k t rút kinh nghi m vi c gi i t a thí i m 04 o n tuy n trên qu c l 1 c a giai o n I và tri n khai toàn tuy n qu c l 1 cho giai o n ti p theo; - n ngày 31 tháng 12 năm 2008: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn thành vi c l p quy ho ch t ng th các v trí u n i vào qu c l , h th ng ư ng gom n năm 2010, tho thu n v i B Giao thông v n t i; - n ngày 31 tháng 3 năm 2009: + Th c hi n gi i to các vi ph m hành lang an toàn ư ng b trong ph m vi 5 m - 7 m ã ư c n bù x lý trên t t c các tuy n qu c l và hoàn thành cơ b n vi c xoá b các ư ng u n i trái phép vào qu c l ; + Các ơn v qu n lý ư ng b ph i h p v i chính quy n a phương th ng kê, phân lo i các công trình n m trong hành lang an toàn ư ng b theo th i gian vi ph m; + y ban nhân dân a phương l p d toán kinh phí ph i n bù, gi i t a hành lang an toàn ư ng b và các công trình làm m t an toàn giao thông, báo cáo B Giao thông v n t i. c) Giai o n III: t năm 2010 n năm 2020: - n bù, gi i to xong hành lang an toàn ư ng b , các công trình nh hư ng n an toàn ư ng b trên toàn qu c theo Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; - Hoàn thành c m y m c l gi i trên t t c các tuy n qu c l bàn giao cho a phương qu n lý. 2. i v i ư ng s t a) Giai o n I: t nay n h t năm 2008: - T ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân m i ngư i hi u rõ các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t, c bi t là hành lang an toàn ư ng s t; - T ch c rà soát, ánh giá th c tr ng tình hình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t và xu t các phương án gi i quy t; v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng s t; - C i t o nâng c p các ư ng ngang hi n có và b sung m i các ư ng ngang. b) Giai o n II: t năm 2009 n h t năm 2010: - y ban nhân dân các t nh, thành ph có ư ng s t i qua l p quy ho ch t ng th các v trí giao c t gi a ư ng b và ư ng s t, h th ng ư ng gom th a thu n v i B Giao thông v n t i trư c tháng 12 năm 2009; - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i y ban nhân dân các a phương l p d toán, t ng h p kinh phí ph i n bù gi i t a trong hành lang an toàn ư ng s t và các công trình làm m t an toàn giao thông ư ng s t; - Các cơ quan ch c năng ph i h p v i chính quy n a phương các t nh, thành ph t ch c cư ng ch gi i t a các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t ã ư c n bù, công trình tái l n chi m; -C m y m c gi i h n hành lang an toàn ư ng s t trên t t c các tuy n bàn giao cho các a phương qu n lý;
  4. - Xây d ng các tư ng rào h lan, hàng rào b o v hành lang, l p ư ng gom rào cách ly an toàn giao thông ư ng s t; - Xây d ng các ư ng ngang, c u vư t, h m chui m i; - Trong năm 2009, t p trung gi i quy t các công vi c nêu trên t i các thành ph : Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh và t i các a phương khác có i m giao c t ư ng b , ư ng s t x y ra nhi u v tai n n giao thông; - Trong năm 2010 th c hi n i v i các a phương. c) Giai o n III: t năm 2011 n năm 2020: xây d ng c u vư t giao c t l p th t i nh ng i m giao c t gi a ư ng s t v i qu c l : - T năm 2011 n năm 2015 t p trung cho tuy n ư ng s t B c - Nam; - T năm 2016 n năm 2020 t p trung cho t t c các tuy n ư ng s t trên c nư c. III. KINH PHÍ TH C HI N Kinh phí th c hi n l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t do ngân sách nhà nư c b trí. Ngu n kinh phí này ư c b trí : - Tuyên truy n ph bi n pháp lu t tr t t an toàn giao thông; - Th ng kê, rà soát, phân lo i các vi ph m trong hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, di n tích hành lang ã n bù gi i t a, di n tích hành lang c n n bù gi i t a; - Th ng kê, phân lo i các i m u n i v i qu c l ; - Cư ng ch , gi i t a vi ph m hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; - n bù, h tr vi c gi i t a hành lang; - Xây d ng các công trình ph tr m b o an toàn trong hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 1. i v i ư ng b a) Kinh phí d ki n cho th c hi n giai o n I: t nay n h t quý II năm 2008 là 14 t ng t p trung gi i to các vi ph m trong ph n t ã ư c n bù, th c hi n gi i to thí i m 4 o n tuy n trên qu c l 1 nêu t i i m a kho n 1 m c II i u 1 Quy t nh này. b) i v i giai o n II và giai o n III: t quý III năm 2008 n năm 2020: B Giao thông v n t i t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph kinh phí d ki n th c hi n gi i to , l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b trên t t c các tuy n qu c l sau khi các t nh, thành ph hoàn thành công tác th ng kê, d trù kinh phí gi i to , l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b . Riêng kinh phí d ki n cho th c hi n gi i t a l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b c a toàn tuy n qu c l 1 là 14.365 t ng. 2. i v i ư ng s t T ng kinh phí d ki n kho ng: 4.173,998 t ng a) Giai o n I: t nay n h t năm 2008 (kinh phí 118,761 t ng) :
  5. - Th ng kê rà soát các v trí vi ph m hành lang an toàn ư ng s t và t ch c tuyên truy n v n ng các t ch c cá nhân t giác tháo d các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t; - B sung bi n báo, g gi m t c, v ch d ng, t m nhìn và các trang thi t b c nh báo còn thi u ho c không b o m quy nh t i các i m giao c t gi a ư ng b và ư ng s t; - C i t o, nâng c p ư ng ngang và b sung xây d ng các ư ng ngang. b) Giai o n II: t năm 2009 n h t năm 2010 (kinh phí 1.798,237 t ng) : - n bù, gi i t a hành lang an toàn ư ng s t và cư ng ch gi i t a các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t ã ư c n bù (kinh phí th c hi n 644,154 t ng); - L p ư ng gom rào cách ly (kinh phí 313,221 t ng); - Xây d ng rào b o v hành lang an toàn ư ng s t (kinh phí 387,454 t ng); - Xây d ng rào h lan ngăn cách ư ng b - ư ng s t (kinh phí 283,944 t ng); - Xây d ng ư ng ngang m i, làm c u vư t, h m chui (kinh phí 160,464 t ng). c) Giai o n III: t năm 2011 n h t năm 2020: xây d ng c u vư t giao c t l p th t i nh ng i m giao c t gi a ư ng s t v i qu c l (kinh phí 2.266 t ng). i u 2. T ch c th c hi n 1. B Giao thông v n t i: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan rà soát các văn b n c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, xu t các n i dung c n s a i, b sung ho c ban hành m i các quy nh nh m hoàn thi n th ch qu n lý trong lĩnh v c này; tri n khai các nhi m v liên quan th c hi n vi c l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; - Khi tri n khai các d án xây d ng m i, nâng c p, c i t o tuy n qu c l ph i tri n khai ng b công tác n bù, gi i phóng m t b ng h t hành lang an toàn ư ng b ; - T ng h p kinh phí gi i to hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t do các a phương báo cáo; ch o các cơ quan qu n lý ư ng b , ư ng s t, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong vi c ph i h p tri n khai th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; - Tăng cư ng công tác ki m tra, x lý vi ph m trong vi c qu n lý, b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a các ơn v qu n lý ư ng b , ơn v qu n lý ư ng s t và chính quy n a phương các c p. 2. B Xây d ng: Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát vi c l p và th c hi n quy ho ch xây d ng các khu công nghi p, khu dân cư... d c theo các tuy n qu c l . 3. B Tài nguyên và Môi trư ng: Ph i h p v i các B , ngành liên quan rà soát, hoàn thi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng t trong hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; hư ng d n y ban nhân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát, th ng kê, phân lo i và x lý các t n t i v s d ng t trong hành lang an
  6. toàn ư ng b , ư ng s t; ph i h p v i B Giao thông v n t i ki m tra vi c th c thi các quy nh c a pháp lu t v t ai liên quan n qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 4. B Công an: Ch o Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí l c lư ng tham gia t công tác liên ngành a phương trong vi c cư ng ch gi i to các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 5. B Giáo d c và ào t o: - Nghiên c u ưa n i dung các quy nh c a pháp lu t v b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t vào chương trình gi ng d y pháp lu t tr t t an toàn giao thông; - Ph i h p v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, y ban An toàn giao thông Qu c gia, B Giao thông v n t i, các ơn v qu n lý ư ng b , các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t xây d ng các n i dung và bi n pháp Ny m nh phong trào b o v ư ng b , ư ng s t; xây d ng và nhân r ng các i n hình tiên ti n ng viên khuy n khích phong trào này phát tri n m nh hơn trên t t c các a phương. 6. B Thông tin và Truy n thông: Ph i h p v i y ban An toàn giao thông Qu c gia và B Giao thông v n t i Ny m nh vi c tuyên truy n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý và b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t trên các phương ti n thông tin i chúng t o khí th m nh m trong toàn qu c, t o s ng nh t trong c ng ng dân cư i v i vi c th c hi n các gi i pháp l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. ng th i t p trung tuyên truy n, ph bi n v vai trò, tác d ng c a hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t cho các c p chính quy n cơ s và các t ch c cá nhân ven các tuy n qu c l , tuy n ư ng s t ư c bi t và th c hi n. 7. B Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan b trí kinh phí th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t theo úng ti n c a k ho ch; - Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách b i thư ng, h tr gi i t a hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n vi c s d ng ti n x ph t vi ph m hành chính theo hư ng tăng ngu n chi cho vi c mua trang thi t b , d ng c ph c v công tác ki m tra, giám sát c a l c lư ng làm nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t. 8. B K ho ch và u tư: Ph i h p v i B Tài chính b trí kinh phí cho công tác b i thư ng, gi i t a hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t phù h p v i các n i dung và l trình th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 9. Ngành ư ng s t: - Ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý và b o v t dành cho ư ng s t; m b o s d ng úng m c ích ã ư c phê duy t và th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v t ai; - Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các c p và các cơ quan ch c năng v tài nguyên và môi trư ng xây d ng phương án và th c hi n vi c c m m c ch gi i ph m vi b o v công trình ư ng s t, ph m vi hành lang an toàn ư ng s t sau khi ã ư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t. Rà soát, th ng kê hi n tr ng s d ng t và các vi ph m trong ph m vi b o v công trình ư ng s t và ph m vi hành lang
  7. an toàn ư ng s t xu t các phương án gi i quy t và ngh các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m theo úng quy nh t i Ngh nh s 109/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; - Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p xã, phư ng nơi có ư ng s t i qua th c hi n t t các ho t ng b o v trong ph m vi b o v công trình ư ng s t; - Tăng cư ng công tác ph bi n, tuyên truy n giáo d c cán b , công nhân viên trong ơn v th c hi n, tuyên truy n gia ình, ngư i thân, nhân dân nơi cư trú các ki n th c pháp lu t v ư ng s t và ý th c ch p hành pháp lu t m i cán b công nhân viên hi u và th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v ư ng s t; - Ph i h p ch t ch v i các l c lư ng Công an, Thanh tra giao thông ư ng s t, chính quy n a phương phát hi n và x lý k p th i m i hành vi vi ph m pháp lu t v ư ng s t c bi t là các hành vi m ư ng ngang trái phép, xâm ph m hành lang an toàn ư ng s t theo úng quy nh c a pháp lu t. 10. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) i v i ư ng b : - Thành l p T công tác liên ngành (g m i di n S Giao thông v n t i, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính, Công an t nh, y ban nhân dân huy n, th xã, Công ty qu n lý tr c ti p ư ng b ) tri n khai th c hi n các vi c sau: + Xây d ng và th c hi n k ho ch gi i to i v i các tuy n qu c l , ư ng a phương theo l trình th c hi n; + D trù kinh phí b i thư ng, h tr các công trình vi ph m ph i gi i to theo quy nh c a pháp lu t; + Tuyên truy n, thông báo n các t ch c, cá nhân có công trình xây d ng trong hành lang an toàn ư ng b v các quy nh c a pháp lu t trong vi c qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b , k ho ch gi i to trong hành lang an toàn ư ng b ; + Rà soát l i di n tích t trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b ã c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho cá nhân và t ch c, có phương án thu h i di n tích ã c p. - Ch o y ban nhân dân c p huy n, th xã: + Rà soát, phân lo i và th ng kê các công trình n m trong hành lang an toàn ư ng; + Thành l p t công tác liên ngành (các thành ph n tương ng t công tác liên ngành c p t nh) th c hi n k ho ch gi i to trên a bàn, thông báo, tuyên truy n k ho ch th c hi n gi i to n cá nhân, ơn v có công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng b . Th c hi n i v i các công trình ã ư c b i thư ng, gi i to nay tái l n chi m, ch công trình ph i t tháo d và không ư c n bù; + T ch c th c hi n cư ng ch gi i to các công trình ã ư c b i thư ng, công trình tái l n chi m mà không t tháo d và các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng b . Thành l p T cư ng ch g m: Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã (làm T trư ng), Trư ng Công an huy n, i di n Cơ quan qu n lý tr c ti p ư ng b , Thanh tra chuyên ngành. - Căn c k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương n năm 2010, nh hư ng n năm 2020, tri n khai xây d ng h th ng ư ng gom, h th ng ư ng n i b , khu dân cư, l p quy ho ch t ng th các i m u n i ho c nâng c p quy mô u n i v i tuy n qu c l i qua a phương, tho thu n m t l n v i B Giao thông v n t i;
  8. - T ch c ti p nh n và ph i h p v i cơ quan qu n lý ư ng b c m m c ch gi i hành lang an toàn ư ng b , qu n lý, b o v ph n hành lang an toàn ư ng b ã gi i to , b o v m c l gi i và x lý các hành vi vi ph m; - Có hình th c x lý nghiêm, tri t i v i các t ch c, cá nhân x y ra tình tr ng l n chi m ho c tái l n chi m, s d ng trái phép t hành lang an toàn ư ng b . b) i v i ư ng s t: - Tri n khai các bi n pháp quy t li t nh m ch n ch nh vi c giao, cho thuê t và s d ng t ai vi ph m quy nh b o v hành lang an toàn ư ng s t; - Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch gi i t a các công trình vi ph m trong hành lang an toàn ư ng s t và x lý các hành vi vi ph m; - Rà soát l i di n tích t trong hành lang an toàn ư ng s t ã c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cá nhân có phương án thu h i di n tích t ã c p; - Ch o y ban nhân dân c p huy n, th tr n, phư ng, xã ph i h p v i cơ quan qu n lý ư ng s t ph trách tuy n ư ng t ch c rà soát, th ng kê và phân lo i các công trình vi ph m và các công trình gây nh hư ng n an toàn ư ng s t. Xác nh các công trình n m trong hành lang an toàn ư ng s t c n gi i t a d trù kinh phí b i thư ng, h tr cho ch công trình b gi i t a theo quy nh c a pháp lu t; - Có hình th c x lý nghiêm i v i các t ch c, cá nhân x y ra tình tr ng l n chi m ho c tái l n chi m, s d ng trái phép t hành lang ư ng s t; - Ch u trách nhi m b o v t trong ph m vi b o v công trình ư ng s t và hành lang an toàn ư ng s t. N u x y ra các vi ph m như l n chi m, s d ng trái phép t trong ph m vi này mà không có bi n pháp gi i quy t thì Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; - Ch trì phê duy t k p th i phương án c m m c ch gi i xác nh ph m vi b o v công trình ư ng s t, hành lang an toàn ư ng s t do doanh nghi p kinh doanh ư ng s t xây d ng. ng th i, có trách nhi m công b công khai các m c ch gi i ph m vi b o v công trình ư ng s t, ph m vi b o v hành lang an toàn ư ng s t ã ư c phê duy t cho nhân dân trong a bàn bi t; - Ch o các cơ quan thông tin tuyên truy n c a a phương, các Ban, ngành và chính quy n các c p ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, oàn Thanh niên và các t ch c oàn th xã h i tuyên truy n, ph bi n sâu r ng các ki n th c pháp lu t v ư ng s t trong a phương nh m nâng cao ý th c t giác ch p hành pháp lu t v ư ng s t trong các t ng l p nhân dân, góp ph n b o v ư ng s t và phòng ng a tai n n giao thông ư ng s t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
  9. - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UB An toàn giao thông qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b). A.
Đồng bộ tài khoản