Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1857/2008/Q -BCA(A11) Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T C A CHÍNH PH , VĂN PHÒNG CHÍNH PH B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c M t c a Chính ph , Văn phòng Chính ph g m: 1. Tin, tài li u liên quan n ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o v công tác an ninh qu c gia, k ho ch, tài chính giá c , d tr qu c gia (không thu c ph m vi T i m t, Tuy t m t) chưa công b ho c không công b ; 2. Tài li u thi t k xây d ng khu v c nhà làm vi c c a Chính ph , Văn phòng Chính ph ; tài li u v phương án b o v , phòng cháy, ch a cháy t i các khu v c này; 3. Tin, tài li u liên quan n chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; l trình công tác c a Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph trong nư c và ngoài nư c chưa công b ho c không công b ; 4. Bút tích ý ki n ch o x lý, gi i quy t công vi c c a Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ghi trên phi u trình, công văn, tài li u (tr nh ng tin thu c Danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t, T i m t) chưa công b ho c không công b ; Bút tích c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , các Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph nêu ý ki n xu t, ki n ngh v t ch c, i u hành công vi c c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và x lý tài li u hàng ngày t i Văn phòng Chính ph theo ch c năng, nhi m v c a mình chưa công b ho c không công b ; 5. Các báo cáo nh kỳ v ho t ng c a Chính ph , Th tư ng Chính ph có s d ng các thông tin, tài li u thu c lo i bí m t nhà nư c; 6. H sơ nhân s thu c di n Chính ph qu n lý; h sơ cán b t chuyên viên tr lên c a Văn phòng chính ph ; h sơ nhân s c a công ch c ng ch nhân viên làm công tác b o v , ph c v t i khu nhà làm vi c Chính ph , Văn phòng Chính ph ; h sơ nhân viên l tân, b o v , ph c v , k thu t c a các ơn v s nghi p thu c Văn phòng Chính ph ; 7. H sơ, tài li u ang ti n hành thanh tra, ki m tra; báo cáo k t qu thanh tra, ki m tra nh ng v n n i b Văn phòng Chính ph chưa công b ;
  2. 8. S li u th ng kê, k toán, thu chi c a Văn phòng Chính ph chưa ư c phép công b ; 9. Tài li u thi t k m ng máy tính, chương trình ph n m m c d ng, ph n m m b o v c a Chính ph , Văn phòng chính ph . Mã khóa, m t khNu quy ư c v b o m an ninh, an toàn cơ s d li u qu c gia, m ng máy tính và máy tính cá nhân có ch a d li u n i b ; 10. Các báo cáo, văn b n khác có s d ng tin, tài li u thu c danh m c bí m t nhà nư c M t c a các cơ quan khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 650/2004/Q -BCA(A11) ngày 09/7/2004 c a B trư ng B Công an v danh m c bí m t nhà nư c M t c a Chính ph , Văn phòng Chính ph . Cơ quan ch c năng c a Văn phòng Chính ph và B Công an có trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Th trư ng các cơ quan, t ch c nói trong i u 2 Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c 28/12/2000 và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - VPCP ( báo cáo Th tư ng CP); - Các b , cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c Lê H ng Anh - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th TW; - UBND H ND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; - Lưu: BCA, VPCP.
Đồng bộ tài khoản