Quyết định số 1857/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 1857/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1857/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1857/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 1857/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH C NG HÀNG KHÔNG QU C T CÁT BI GIAI O N N NĂM 2015 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 911/1997/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n h th ng sân bay toàn qu c; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét ngh c a B Giao thông v n t i t i công văn s 6930/BGTVT-KH T ngày 08 tháng 11 năm 2006 v vi c Quy ho ch t ng th C ng hàng không qu c t Cát Bi giai o n n năm 2015 và nh hư ng n năm 2025, ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 1659 BKH/T &GS T ngày 14 tháng 3 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th C ng hàng không qu c t Cát Bi - thành ph H i Phòng giai o n n năm 2015 và nh hư ng n năm 2025, v i các n i dung sau: 1. Tên D án: Quy ho ch t ng th C ng hàng không qu c t Cát Bi - thành ph H i Phòng giai o n n năm 2015 và nh hư ng n năm 2025. 2. a i m: C ng hàng không qu c t Cát Bi - thành ph H i Phòng. 3. N i dung quy ho ch: a) C p sân bay: 4E (theo mã chuNn c a T ch c hàng không dân d ng qu c t ICAO) và sân bay quân s c p I. b) Vai trò, ch c năng trong m ng c ng hàng không dân d ng toàn qu c: là C ng hàng không qu c t . c) Tính ch t s d ng: sân bay dùng chung dân d ng và quân s . d) Phương án t ng th : ch n phương án 1 trong h sơ quy ho ch.
  2. ) Quy ho ch khu bay: - ư ng c t h cánh: + Giai o n n năm 2015 kéo dài, nâng c p ư ng c t h cánh hi n có t kích thư c 3050 x 50 m, m b o ti p nh n máy bay A321, B767 và tương ương. + Giai o n nh hư ng n năm 2025 nâng c p áp ng lo i máy bay B747-400 (h n ch t i tr ng), B777 và tương ương. - H th ng ư ng lăn: giai o n n năm 2015 u tư h th ng ư ng lăn g m 01 ư ng lăn song song ư ng c t h cánh và 05 ư ng lăn n i. - H th ng sân máy bay: giai o n n năm 2015 s d ng sân hi n có và xây m i 01 sân áp ng 08 v trí máy bay các lo i. nh hư ng n năm 2025 m r ng áp ng 11 v trí . e) Quy ho ch khu hàng không dân d ng: - Nhà ga hành khách: + n năm 2015 xây d ng m i nhà ga áp ng công su t 800 hành khách/gi cao i m. + nh hư ng n năm 2025 m r ng nhà ga áp ng 1.440 hành khách/gi cao i m. Nhà ga 2 cao trình. Tính ch t s d ng: qu c t và n i a. - Nhà ga hàng hoá: + n năm 2015 xây d ng nhà ga công su t 17.000 t n hàng/năm. + nh hư ng n năm 2025 m r ng t công su t 82.000 t n/năm. - Nhà i u hành: + n năm 2015 xây d ng nhà i u hành di n tích s d ng kho ng 1.500 m2. + nh hư ng n năm 2025 m r ng t 2.100 m2. - Khu thương m i, d ch v c ng hàng không: + n năm 2015 b trí trong nhà ga hành khách v i di n tích 2.000 m2. + nh hư ng n năm 2025 xây m i khu thương m i, d ch v có di n tích 4.000 m2. - Khu ch bi n su t ăn: + n năm 2015 xây d ng khu ch bi n su t ăn di n tích 760 m2. + nh hư ng n năm 2025 m r ng t di n tích 3.030 m2.
  3. - Khu khí tư ng: + n năm 2015 xây d ng v i t ng di n tích 225 m2, bao g m 01 trung tâm và h th ng thi t b quan tr c khí tư ng t ng. - Nhà xe ngo i trư ng: + Giai o n n năm 2015 xây d ng v i di n tích 1.200 m2 và sân 5.400 m2. + nh hư ng n năm 2025 m r ng t di n tích nhà 2.250, sân 5.400 m2. - Tr m c u nguy, c u ho : c p 9 (theo phân c p c a ICAO). - Khu c p nhiên li u: + nh hư ng n năm 2025 xây d ng kho nhiên li u. Phương th c nh p li u cho máy bay: dùng phương th c h ng n p nhiên li u t i sân . - Quy ho ch c p i n: l y i n t lư i qu c gia. + n năm 2015 h th ng c p i n t công su t 3.000 KVA, máy phát d phòng có t ng công su t 1.000 KVA. + nh hư ng n năm 2025 nâng c p m r ng t công su t 5.800 KVA. - Quy ho ch c p nư c: ngu n nư c l y t h th ng c p nư c c a thành ph H i Phòng. + n năm 2015 xây d ng h th ng c p nư c t 800 m3/ngày êm. + nh hư ng n năm 2025 nâng c p t 1.400 m3/ngày êm. - Quy ho ch thoát nư c: thoát nư c m t khu bay theo h th ng mương. + n năm 2015 xây d ng 01 h i u hoà và 01 tr m bơm có công su t 3.600 m3/gi . + nh hư ng n năm 2025 xây d ng thêm 01 tr m bơm công su t 3.600 m3/gi . Thoát nư c m t các khu khác qua h th ng mương h , kanevo. - Tư ng rào b o v : ư c xây d ng trong giai o n n năm 2015, chi u dài 12.000 m. g) Quy ho ch h th ng qu n lý i u hành bay: - Các công trình thông tin, d n ư ng: s d ng ài K1, K2 và h th ng d n ư ng DVOR/DME hi n h u. - n năm 2015 u tư xây m i h th ng trang thi t b h cánh ILS và èn êm CAT- I; Trung tâm i u hành ch huy bay ATC.
  4. - n năm 2025 nâng c p, xây d ng h th ng trang thi t b h cánh chính xác ILS t c p CAT-II, h th ng èn ti p c n u 07 ư ng c t h cánh theo tiêu chuNn CAT-II, h th ng èn ti p c n gi n ơn u 25, … h) Quy ho ch giao thông: - ư ng tr c ra vào C ng hàng không: n năm 2025 s d ng ư ng tr c ã có hi n nay (do thành ph u tư xây d ng). - H th ng ư ng n i b , ư ng công v : ư c xây d ng ngay trong giai o n n năm 2015. - Sân ô tô: + Giai o n n năm 2015 xây d ng t di n tích 12.440 m2 trư c nhà ga hành khách và 5.000 m2 trư c nhà ga hàng hoá. + Giai o n nh hư ng n năm 2025 m r ng sân trư c nhà ga hành khách t 22.440 m2 và sân trư c nhà ga hàng hoá t 19.000 m2. i) Quy ho ch s d ng t ai: T ng di n tích toàn C ng hàng không: 491,13 ha Trong ó: - Di n tích quy ho ch dùng chung 211,00 ha - Di n tích t do Hàng không qu n lý: 78,00 ha - Di n tích t quy ho ch dùng chung: 211,00 ha - Di n tích t quy ho ch cho quân s : 202,13 ha. 4. Phân kỳ chi ti t các giai o n u tư và nhu c u v n u tư: - Giai o n n năm 2010: u tư kéo dài, m r ng ư ng c t h cánh, sân ch , xây d ng 02 ư ng lăn t t t ư ng c t h cánh vào sân máy bay; xây d ng nhà ga hành khách, nhà i u hành, khu xe máy k thu t ngo i trư ng, khu khí tư ng; xây d ng m t ph n h th ng ư ng giao thông, c p thoát nư c, c p i n phù h p v i nhu c u phát tri n c a c ng hàng không trong giai o n này; l p t h th ng èn êm t tiêu chuNn CAT-I, h th ng thi t b ph tr h cánh ILS, ài VOR/DME, ài ch huy, tr m VSAT; u tư m t ph n các thi t b ph c v khai thác c ng hàng không áp ng quy mô nhà ga hành khách và nhu c u phát tri n c a C ng hàng không. Nhu c u v n u tư trong giai o n này kho ng: 960,8 t ng. - Giai o n 2010 - 2015: u tư xây d ng ư ng lăn song song ư ng c t h cánh, 01 ư ng lăn t t còn l i và 02 ư ng lăn n i; xây d ng nhà ga hàng hoá, khu ch bi n su t ăn; xây d ng m t ph n h th ng ư ng giao thông, c p thoát nư c, c p i n phù
  5. h p v i nhu c u phát tri n c a C ng hàng không trong giai o n n năm 2015; c i t o, nâng c p các thi t b qu n lý i u hành bay ã ư c u tư trong giai o n n năm 2010; u tư ph n còn l i các thi t b ph c v khai thác C ng hàng không áp ng nhu c u phát tri n c a C ng hàng không trong giai o n n năm 2015. Nhu c u v n u tư trong giai o n này kho ng: 291,9 t ng. - Giai o n nh hư ng n năm 2025: u tư xây d ng các h ng m c công trình còn l i áp ng nhu c u khai thác c a C ng hàng không trong giai o n phát tri n n năm 2025 (như ã th hi n trong kho n 3 v n i dung quy ho ch). Nhu c u v n u tư trong giai o n này kho ng: 451,9 t ng. T ng nhu c u v n u tư: 1.704,6 t ng. (M t nghìn b y trăm linh b n t , sáu trăm tri u ng). 5. Các ch tiêu t ư c c a quy ho ch: a) n năm 2015: - C p sân bay: 4E (theo phân c p c a ICAO), sân bay quân s c p I. - S máy bay ti p nh n t i gi cao i m: 08 máy bay. - Lo i máy bay ti p nh n: A321, B767, B747-400 (h n ch t i tr ng) và tương ương. - Lư ng hành khách ti p nh n: 2.000.000 lư t hành khách/năm. - Lư ng hàng hoá ti p nh n: 17.000 t n/năm. - Lư ng hành khách gi cao i m: 800 hành khách/gi cao i m. - Ti p c n h cánh: thi t b h cánh chính xác theo tiêu chuNn CAT-I. - C p c u nguy, c u ho : c p 9. b) nh hư ng n năm 2025: - C p sân bay: 4E (theo phân c p c a ICAO), sân bay quân s c p I. - S máy bay ti p nh n t i gi cao i m: 11 máy bay. - Lo i máy bay ti p nh n: A321, B767, B747-400 và tương ương. - Lư ng hành khách ti p nh n: 4.000.000 lư t hành khách/năm. - Lư ng hàng hoá ti p nh n: 82.000 t n/năm. - Lư ng hành khách gi cao i m: 1.440 hành khách/gi cao i m.
  6. - Ti p c n h cánh: thi t b h cánh chính xác theo tiêu chuNn CAT-II. - C p c u nguy, c u ho : c p 9. i u 2. B Giao thông v n t i, C c Hàng không Vi t Nam ch o C m c ng hàng không mi n B c th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Xây d ng, Qu c phòng, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng; Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - C c Hàng không Vi t Nam; - C m c ng Hàng không mi n B c; Hoàng Trung H i - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , các V : MDN, KTTH, TH, TTBC; - Lưu: Văn thư, CN (3b). Hoà 50 b n.
Đồng bộ tài khoản