Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc cấp phép cho xe ôtô tải lưu thông trong giờ cao điểm, lưu thông ban ngày vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 186/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH S 186/2006/Q -UBND C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH V C P PHÉP CHO XE ÔTÔ T I LƯU THÔNG TRONG GI CAO I M LƯU THÔNG BAN NGÀY VÀO N I Ô THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Th c hi n Quy t nh s 262/2004/Q -UB ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v h n ch xe v n t i n ng lưu thông trong khu v c n i ô thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 621/Q -UB ngày 11 tháng 02 năm 2003, Quy t nh s 878/Q -UB ngày 07 tháng 3 năm 2003, Quy t nh s 2390/Q - UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Quy t nh s 4565/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c c m xe v n t i nh lưu thông hàng ngày vào gi cao i m trong khu v c n i ô thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Công an thành ph t i T trình s 93/TTr-CATP(PV11) ngày 14 tháng 12 năm 2006; ý ki n c a S Tư pháp t i Công văn s 4120/STP-VB ngày 27 tháng 12 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Quy t nh này quy nh v vi c c p phép cho xe ôtô v n t i lưu thông trong gi cao i m, lưu thông ban ngày vào n i ô thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là c p phép); ư c áp d ng i v i các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan trên a bàn thành ph . i u 2. Th m quy n c p phép 1. Giao cho Công an thành ph th c hi n vi c c p gi y phép cho xe ôtô v n t i lưu thông vào n i ô trong gi cao i m, lưu thông ban ngày vào n i ô thành ph H Chí Minh. 2. i v i các lo i xe, phương ti n ngoài i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 và 2 i u 3 Quy t nh này, Công an thành ph c p phép và phù hi u cho t ng xe c th sau khi có văn b n ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph .
  2. i u 3. i tư ng ư c c p phép 1. Các lo i xe t i, xe chuyên dùng, xe máy chuyên dùng ph c v d ch v công ích, công trình công c ng theo i u 1 Quy t nh s 2390/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 và i u 5 Quy t nh s 262/2004/Q -UB ngày 29 tháng 11 năm 2004, ư c c p phép và phù hi u lưu thông dài h n t t c các tuy n ư ng (k c ư ng c m xe t i) trong gi cao i m bao g m: a) Xe s a ch a công trình i n c a Công ty i n l c thành ph ; b) Xe ng c u thông tin c a Bưu i n thành ph ; c) Xe s a ch a công trình chi u sáng công c ng; c u ư ng; c p thoát nư c; v n chuy n rác; xe máy chăm sóc công viên cây xanh c a các doanh nghi p; xe c u h c u n n c a Công an thành ph , S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy; d) Xe c a l c lư ng Công an, Thanh tra giao thông công chính làm nhi m v . 2. Các xe t i, xe chuyên dùng c a ơn v s nghi p, doanh nghi p và tư nhân ư c xét c p phép lưu thông ngoài gi cao i m trên m t s tuy n ư ng c th v i th i h n nh t nh, bao g m: a) Xe ch ti n c a các ngân hàng, kho b c Nhà nư c; b) Xe ch hàng ph c v b nh vi n, cây gi ng, con gi ng, v c xin, nư c s ch, th c phNm tươi s ng không th ông l nh; c) Xe ch hàng hóa, th c phNm ph c v ngành hàng không, ư ng s t, các b p ăn t p th và cơ s kinh doanh ăn u ng; d) Xe ch bê tông tươi và thi công các công trình bu c ph i thi công ban ngày. 3. Ngoài các lo i xe, phương ti n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, vi c c p phép cho các lo i xe, phương ti n khác lưu thông vào n i ô thành ph trong gi cao i m ph i ư c s ng ý c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Trình t c p phép 1. H sơ c p phép bao g m: a) Ch ng minh nhân dân c a ch phương ti n (n u ch phương ti n không tr c ti p n n p h sơ c p phép ph i có gi y y quy n ho c cùng chung h khNu) ho c gi y gi i thi u (n u là cơ quan, công ty, doanh nghi p...); b) Công văn c a cơ quan ho c t ch c, ơn c a cá nhân có nhu c u v n chuy n ho c ư c ph c v , trình bày rõ lý do, s lư ng phương ti n, a i m, l trình (có sơ kèm theo), th i gian lưu thông c n ư c c p phép; c) Gi y t phương ti n (photo kèm b n chính i chi u): Gi y ch ng nh n ăng ký xe, s ki m nh k thu t;
  3. d) i v i xe quá t i, quá kh ph i có gi y phép c a ngành giao thông v n t i theo quy nh; e) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, h p ng thuê xe. 2. Th i gian gi i quy t: Th i gian c p phép không quá 02 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Th i h n c a gi y phép: Th i h n c a gi y phép ư c c p theo yêu c u c a ơn v , cá nhân nhưng t i a không quá 06 tháng. 4. L phí c p phép: th c hi n theo quy nh c a Thông tư s 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý, s d ng phí, l phí trong lĩnh v c giao thông ư ng b . Đi u 5. T ch c th c hi n 1. Công an thành ph có trách nhi m: a) Ti p nh n h sơ và c p phép lưu thông theo quy nh t i Quy t nh này và ph i m b o t o i u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân xin phép. Trư ng h p c p phép cho các lo i xe, phương ti n ngoài kho n 1 và 2 i u 3 Quy t nh này, Công an thành ph ti p nh n h sơ và xu t cho y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. b) Ban hành m u phù hi u dán trên kính xe phía trư c i v i các lo i xe ư c c p phép lưu thông vào n i ô thành ph trong gi cao i m, lưu thông vào ban ngày thu n ti n cho vi c giám sát, ki m tra. c) Ch o và ki m tra Phòng C nh sát Giao thông ư ng b ti p nh n h sơ, ki m tra kh o sát l trình lưu thông c p phép và phù hi u cho t ng xe theo quy nh nh m th c hi n có hi u qu công tác phòng ch ng ùn t c giao thông. d) T ch c ki m tra vi c th c hi n c a các i tư ng ư c c p phép k c hàng hóa v n chuy n theo gi y phép. 2. Công an thành ph ch trì, ph i h p v i S Giao thông - Công chính tri n khai th c hi n các n i dung t i Quy t nh này; t ng h p nh ng vư ng m c, khó khăn phát sinh trong quá trình th c hi n, k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh. 3. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân ư c c p phép: a) Th c hi n úng quy nh trong gi y phép; b) Các ơn v , cá nhân không th c hi n úng các n i dung quy nh trong gi y phép s b thu h i gi y phép.
  4. Đi u 6. Đi u kho n thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký; bãi b Công văn s 3508/UB- T ngày 28 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v y quy n c p phép lưu hành cho các lo i xe t i chuyên dùng c n thi t ra vào n i ô thành ph và lưu thông trong gi cao i m, vào ư ng c m. 2. Các gi y phép lưu hành do Phòng C nh sát Giao thông ư ng b - Công an thành ph ã c p trư c khi Quy t nh này có hi u l c, v n có giá tr th c hi n n khi h t h n. 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính, Th trư ng các s - ngành c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản