Quyết định số 186/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 186/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 186/QĐ-NHNN về việc thành lập tổ công tác để tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 186/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 186/Q -NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC T CH C TH C HI N CƠ CH H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG S N XU T – KINH DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh; Căn c Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy inh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p T công tác t ch c th c hi n Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh (sau ây g i t t là T công tác); Thành ph n g m các ông, bà có tên dư i ây: 1. Ông Nguy n ng Ti n, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - T trư ng; 2. Ông Nguy n Ng c B o, V trư ng V Chính sách ti n t ; 3. Ông T Quang Khánh, V trư ng V Tín d ng;
  2. 4. Ông Ph m Hoàng c, V trư ng V Tài chính - K toán; 5. Ông ào Minh Tú, Chánh Văn phòng; 6. Ông Hoàng ình Th ng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c; 7. Ông Ph m B o Lâm, Giám c S Giao d ch; 8. i di n B Tài chính. i u 2. T công tác làm vi c theo ch kiêm nhi m và quy ch làm vi c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành; có nhi m v giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các b , ngành liên quan t ch c th c hi n vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. T công tác t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V Chính sách ti n t , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; Nguy n Văn Giàu - NHNN chi nhánh t nh, thành ph ; - Lưu: VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản