Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1866/1999/qđ-bgtvt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1866/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1866/1999/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH TH L V N CHUY N HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch - V n t i và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Th l v n chuy n hành khách ư ng thu n i a". i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1036 Q /VT ngày 12 tháng 6 năm 1990 c a B trư ng B Giao thông V n t i và Bưu i n; có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, các Giám c S Giao thông V n t i ( S Giao thông Công chính ), Th trư ng các cơ quan, t ch c và m i cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. TH L V N CHUY N HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1866 /1999/Q -BGTVT ngày 30 tháng 7năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, i tư ng, ph m vi áp d ng 1- M c ích: Th l này quy nh các nguyên t c v kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a; xác nh quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân liên quan. 2- i tư ng áp d ng: Th l này áp d ng cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t k c các t ch c, cá nhân có v n u tư nư c ngoài ã ư c phép kinh doanh t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3- Ph m vi áp d ng: Th l này ư c áp d ng i v i vi c v n chuy n hành khách trên ư ng thu n i a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; liên v n hành khách trong nư c và qu c t n u không trái v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. V n chuy n hành khách ngang lu ng ư ng thu n i a có quy nh riêng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Th l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- "Ngư i v n chuy n" là t ch c, cá nhân dùng phương ti n thu c s h u c a mình ho c thuê phương ti n thu c s h u c a ngư i khác kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a. 2- "Hành khách" là ngư i trên phương ti n ch khách tr thuy n viên, nh ng ngư i thu c gia ình thuy n viên cùng sinh s ng trên phương ti n và nh ng ngư i ư c phân công làm nhi m v trên phương ti n. 3- "Hành lý" là v t dùng, hàng hoá c a hành khách mang theo trong cùng chuy n i bao g m hành lý xách tay và hành lý ký g i. 4- "Hành lý xách tay" là ph n hành lý do hành khách t b o qu n trong su t chuy n i. 5- "Hành lý ký g i" là ph n hành lý g i cho phương ti n b o qu n trong chuy n i. 6- "Bao g i" là v t dùng, hàng hoá c a hành khách g i theo b t kỳ chuy n t u nào mà ngư i g i không i cùng chuy n t u ó.
 3. 7- "Hàng nguy hi m" là các lo i ch t c, d cháy, d n gây nguy hi m cho ngư i, phương ti n và môi trư ng. 8-"Trư ng h p b t kh kháng" là trư ng h p xNy ra do thiên tai, d ch b nh, ch h a, t c lu ng v n chuy n. i u 3. i u ki n kinh doanh v n chuy n hành khách; kinh doanh c ng, b n hành khách ( sau ây g i chung là b n t u khách ) 1 - Ngư i kinh doanh v n chuy n hành khách ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a. 2 - Phương ti n v n chuy n hành khách ph i có y gi y t theo quy nh; ph i có thu c c p c u; thư ng xuyên gi v sinh s ch p. i v i phương ti n ch y xa, ch y êm ph i t ch c ph c v sinh ho t cho hành khách; 3 - Các b n t u khách ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p phép theo quy nh. B n t u khách có 2 lo i : B n chính và b n ph . a- B n chính : Là nơi xu t phát và k t thúc hành trình c a phương ti n. B n chính t i thi u ph i có ban qu n lý b n, có nhà ch cho khách, có phòng bán vé, có c u cho khách lên xu ng an toàn, có trang thi t b ph c v sinh ho t c n thi t cho hành khách ( nhà v sinh, ánh sáng, loa phóng thanh, các b ng thông báo...). b- B n ph : Là các b n phương ti n ón và tr khách d c ư ng. B n ph t i thi u ph i có c u cho hành khách lên xu ng an toàn thu n ti n, có èn sáng n u ho t ng ban êm. Chương 2 V N CHUY N HÀNH KHÁCH i u 4. Nghĩa v c a ngư i v n chuy n Ngư i v n chuy n có các nghĩa v sau ây: 1- Có bi u hành trình và n i quy an toàn i v i t ng phương ti n; 2- T ch c v n chuy n, nh n, tr hành khách an toàn t nơi xu t phát n nơi tr hành khách úng gi , úng tuy n ư ng theo bi u hành trình ã ư c quy nh. Trư ng h p có thay i bi u hành trình, ngư i v n chuy n có trách nhi m thông báo trư c cho hành khách ít nh t 10 ngày. Trư ng h p thay i gi kh i hành ph i thông báo trư c cho hành khách ít nh t 24 gi ; 3- mb o ch ng i cho hành khách theo s gh ã quy nh;
 4. 4- ón ti p hành khách văn minh, l ch s ; 5- Các b n chính ph i m c a nh n khách xu ng phương ti n ít nh t 30 phút trư c khi phương ti n r i b n. S p t i b n, thuy n trư ng ph i thông báo cho hành khách bi t tên b n, th i gian t i b n ít nh t 10 phút trư c khi phương ti n c p b n. 6- Ph bi n cho hành khách n i quy i t u, cách s d ng phao c u sinh và các trang b an toàn khác; 7- Ph i có b o hi m hành khách; 8- Trong mùa lũ, ngư i v n chuy n ph i th c hi n gi m t i theo quy nh. i u 5. Quy n c a ngư i v n chuy n Ngư i v n chuy n có quy n sau ây: 1- Ngư i v n chuy n ư c thu cư c v n chuy n hành khách, ph n hành lý quá m c quy nh mi n cư c, bao g i và các kho n thu d ch v khác n u hành khách có yêu c u; 2- Ngư i v n chuy n có quy n t ch i v n chuy n trong các trư ng h p sau: - Ngư i có hành vi làm m t tr t t công c ng, vi ph m n i quy an toàn, c n tr công vi c i u hành phương ti n; - Ngư i say rư u có th gây nguy h i trong quá trình v n chuy n; - Ngư i có b nh ng kinh, b nh tâm th n mà không có ngư i i kèm; - Ngư i có mang theo các lo i hàng quy nh t i Kho n 3, i u 11; - Ngư i có hành vi tr n, l u vé; - Bao g i khai không úng s th t. i u 6. Nghiêm c m i v i ngư i v n chuy n Nghiêm c m ngư i v n chuy n: 1 - Bán vé quá giá quy nh; 2 - Cho phương ti n khác c p vào t u khách ưa ón hành khách trong khi t u ang ch y; 3 - Nhân viên trên t u u ng rư u, bia; cho ngư i không có trách nhi m vào phòng làm vi c c a mình trong khi làm nhi m v .
 5. i u 7. Nghĩa v c a hành khách Hành khách có nghĩa v sau ây: 1- Ch p hành nghiêm ch nh n i quy i t u, mua vé và tr cư c phí y , lên xu ng úng b n, úng gi quy nh, không gây m t tr t t trong b n t u khách và trên phương ti n; 2- T b o qu n hành lý xách tay; 3- Gi gìn tài s n chung trên phương ti n; ph i b i thư ng n u làm h ng, m t trang thi t b trên phương ti n; 4- Ch u trách nhi m trong vi c khai tên, a ch c a mình và tr em i kèm khi ngư i bán vé l p danh sách hành khách. i u 8. Quy n c a hành khách Hành khách có quy n sau ây: 1- Yêu c u ư c v n chuy n úng lo i phương ti n, úng th i gian và hành trình ã thông báo; 2- Yêu c u thanh toán chi phí phát sinh ho c b i thư ng thi t h i n u ngư i v n chuy n không chuyên ch úng th i h n, a i m ã tho thu n; làm m t mát , hư h ng hành lý ký g i , bao g i; 3- Hành khách ư c quy n nh n l i toàn b ho c m t ph n ti n vé tương ng v i quãng ư ng chưa i n u do l i c a ngư i v n chuy n gây ra. i u 9. Vé hành khách 1- Vé hành khách là b ng ch ng c a vi c giao k t h p ng gi a hành khách và ngư i v n chuy n. Vé hành khách ph i theo m u quy nh, n i dung vé g m: Tên ho c s ăng ký c a phương ti n; tên b n i, b n n; ngày gi phương ti n xu t phát; giá vé. 2- T ch c bán vé : Các b n ph i căn c s lư ng hành khách và hàng hoá i v i m i chuy n t u mà quy nh th i gian bán vé cho phù h p. Gi bán vé ph i ư c thông báo t i các c a bán vé và nơi hành khách ch i. Th i gian óng c a bán vé ch m nh t là 15 phút trư c gi phương ti n r i b n. S lư ng vé bán trong m i chuy n t u không ư c vư t quá s gh do cơ quan ăng ki m quy nh và ph i thông báo cho hành khách bi t. Khi bán vé, ngư i bán vé ph i l p danh sách hành khách i t u. Danh sách ư c l p thành 2 b n, 1 b n lưu t i b n, 1 b n giao cho thuy n trư ng b sung vào danh sách hành khách lên t i các b n ph . 3- Mi n gi m giá vé:
 6. - Tr em dư i 5 tu i ư c mi n vé nhưng ph i ng i chung ch ng i v i ngư i l n i kèm; - Tr em trên 5 tu i n 10 tu i ư c mi n 50% giá vé và c 2 em ư c chi m 1 ch ng i. 4- Ưu tiên mua vé : Hành khách thu c các i tư ng dư i ây ư c ưu tiên mua vé, th t ưu tiên như sau: - Ngư i b nh có yêu c u c a cơ quan y t ph i nhanh chóng chuy n i; - Thương b nh binh h ng 1 và h ng 2; - Ngư i già trên 65 tu i; - Ph n kèm theo con nh dư i 24 tháng tu i; - Ph n có thai; - Nhà báo; - Cán b công nhân viên , l c lu ng vũ trang có công tác khNn c p. 5 - Ki m soát vé : Trư c khi ón và tr khách, ngư i ph c v ph i ki m soát vé c a hành khách, k p th i phát hi n và x lý các trư ng h p không có vé ho c nh m l n tuy n ư ng, b n n. i u 10. X lý v vé c a hành khách 1- Hành khách i quá b n ph i mua vé b sung quãng ư ng i thêm. 2- Hành khách ã mua vé c ch ng ư ng nhưng lên b b n d c ư ng, không ư c hoàn l i ti n vé o n ư ng không i. 3- Hành khách tr l i vé, trư c khi phương ti n r i b n không ch m quá 1 gi thì ư c hoàn l i 90% ti n vé. 4- Hành khách t i tr gi sau khi phương ti n ã kh i hành theo l ch hành trình ã thông báo, n u hành khách mu n i ti p thì ngư i v n chuy n b trí cho hành khách i chuy n ti p theo và thu thêm 50% ti n vé. N u hành khách không i n a thì vé không còn giá tr . i u 11. Hành lý 1- M i hành khách ư c mi n cư c 20 kg hành lý xách tay. 2- Hành khách thu c i tư ng ư c gi m 50% giá vé ư c mi n cư c 10 kg hành lý xách tay.
 7. 3- Các lo i hành lý xách tay c m mang lên tàu: - Hàng nguy hi m; hàng c m lưu thông; - T thi hài c t, ch t hôi th i; - ng v t s ng; - Hàng c ng k nh làm tr ng i vi c i l i trên phương ti n. i u 12. Trư ng h p không v n chuy n ư c do l i c a ngư i v n chuy n 1- Sau khi ã bán vé, n u t u ch y không úng gi quy nh, hành khách ph i ch i qua êm thì ngư i v n chuy n ph i ch u m i chi phí phát sinh. N u hành khách không mu n i, tr l i vé thì ngư i v n chuy n ph i hoàn l i toàn b ti n vé, cư c (n u có) cho hành khách. 2- Trư ng h p ang trên ư ng v n chuy n, t u khách b h ng không ch y ti p ư c, thuy n trư ng ph i tìm m i bi n pháp ưa khách t i b n n an toàn. - N u hành khách ph i ch i qua êm thì ngư i v n chuy n tìm nơi ăn ngh cho hành khách và ch u m i chi phí phát sinh; - N u hành khách không mu n ch i i ti p thì ngư i v n chuy n ph i tr l i ti n vé, cư c o n ư ng còn l i cho hành khách; - N u thuy n trư ng b trí ư c phương ti n khác quay v b n xu t phát thì hành khách quay v không ph i tr ti n vé, cư c và ư c hoàn l i ti n vé, cư c hàng hoá hành khách ã mua. i u 13. Trư ng h p b t kh kháng Các trư ng h p b t kh kháng ư c gi i quy t như sau : 1- N u phương ti n chưa xu t phát, ngư i v n chuy n ph i thông báo ngay vi c hu b ho c t m d ng chuy n i cho hành khách bi t và hoàn l i toàn b ti n vé, cư c cho hành khách; 2- N u phương ti n ang trên ư ng hành trình: a- Trư ng h p phương ti n ph i i lu ng khác dài hơn lu ng thư ng l thì không thu thêm ti n vé c a hành khách; b- Trư ng h p phương ti n không th ch i giao thông ph c h i, ph i quay v nơi xu t phát thì hành khách không ph i tr ti n vé, cư c lư t v và ư c tr l i s ti n vé, cư c o n ư ng chưa i. i u 14. Trư ng h p x y ra trên ư ng i v i hành khách Các trư ng h p x y ra trên ư ng hành trình ư c gi i quy t như sau:
 8. 1- Hành khách rơi xu ng nư c, thuy n trư ng có trách nhi m t ch c c u v t nhanh chóng. N u ã làm h t kh năng mà không c u ư c ph i l p biên b n có s ch ng ki n c a i di n hành khách và thân nhân n n nhân (n u có), ng th i báo cho chính quy n a phương nơi x y ra tai n n; trư ng h p không có thân nhân i theo thì ph i báo cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan n n nhân gi i quy t h u qu . 2- Hành khách ch t trên phương ti n, thuy n trư ng cùng v i thân nhân ngư i ch t ( n u có ) và i di n hành khách trên phương ti n l p biên b n và ưa lên b n g n nh t. N u hành khách ch t không có thân nhân i theo thì thuy n trư ng ưa lên b n g n nh t, c ngư i l i liên h v i chính quy n a phương và cơ quan b o hi m làm các th t c c n thi t ng th i báo cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan ngư i ch t t i ph i h p gi i quy t. Hành lý c a ngư i ch t ph i ư c ki m kê, l p biên b n giao l i cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan c a ngư i ch t. 3- Hành khách b m au trên ư ng hành trình: - N u b au m t xu t nguy hi m n tính m ng, thuy n trư ng có trách nhi m giúp hành khách vi c c p c u và ưa hành khách t i b n g n nh t lên b ch a tr . - N u s c kho c a hành khách b thi t h i do l i c a ngư i v n chuy n thì ngư i v n chuy n ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 3 V N CHUY N VÀ B O QU N HÀNH LÝ KÝ G I, BAO G I i u 15. i u ki n nh n ch hành lý ký g i, bao g i 1 - Hành lý ký g i và bao g i ch ư c nh n v n chuy n khi có các i u ki n sau : - Có kích thư c, tr ng lư ng phù h p v i t ng lo i phương ti n chuyên ch và i u ki n x p d hai u b n; - ư c óng gói úng quy nh; - Không thu c lo i hàng nêu t i Kho n 2 i u này; - Ph i tr ti n cư c v n chuy n theo quy nh. i v i hành lý ký g i còn c n các i u ki n sau : - Hành khách ã có vé i tàu; - Hành khách mua vé n b n nào thì nh n g i hành lý n b n ó; - Hành lý ph i i cùng m t chuy n v i ngư i g i k c trư ng h p ph i chuy n sang m t phương ti n khác trong quá trình v n chuy n. 2 - Không nh n v n chuy n các lo i hành lý ký g i , bao g i sau ây :
 9. - Hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông; - Linh c u, thi hài ( tr trư ng h p hài c t có gi y phép cho di chuy n h p l ); - ng v t s ng ( tr trư ng h p ng v t nh ư c nh t trong r và phương ti n có khoang giành riêng cho lo i này ); - Hàng quý hi m như vàng , b c , á quý. i u 16. Th t c nh n g i và b o qu n hành lý ký g i, bao g i 1- Hành khách có hành lý ký g i ph i mua vé cư c c a ph n quá m c quy nh mi n cư c và giao cho ngư i v n chuy n ít nh t 30 phút trư c khi phương ti n kh i hành. 2- Ngư i có bao g i ph i l p t khai g i hàng, trong ó kê khai t ng lo i hàng g i : S lư ng, kh i lư ng hàng, tên ngư i g i, tên ngư i nh n. 3- Ngư i g i hàng ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a hàng trong bao g i và ph i g i b n sao các gi y t có giá tr pháp lý cho ngư i v n chuy n trình báo khi c n thi t. 4- Ngư i v n chuy n có trách nhi m ki m tra bao bì, s lư ng, nhãn mác hàng hoá và xác nh n vào t khai g i hàng. T khai g i hàng g m 2 b n: hành khách và ngư i v n chuy n m i bên 1 b n. Trư ng h p thanh toán qua ngân hàng, thêm m i bên 1 b n. Ngư i v n chuy n tuỳ theo kh năng phương ti n, kho bãi c a mình mà công b nh n bao g i trên các tuy n thích h p. 5 - i v i v n chuy n liên v n , vi c b o qu n và chuy n hành lý ký g i, bao g i sang phương ti n khác do ngư i v n chuy n m nhi m. Ngư i v n chuy n và ngư i có hàng bao g i ph i ký h p ng v n chuy n . i u 17. Giao tr hành lý ký g i, bao g i 1 - Hành khách có hành lý ký g i khi nh n hàng ph i xu t trình vé; ch ng t thu cư c . 2 - Hành khách có bao g i khi nh n hàng ph i xu t trình ch ng t thu cư c; t khai g i hàng và gi y t tuỳ thân. N u ngư i khác nh n thay ph i có gi y u quy n h p pháp theo lu t nh.Trư ng h p ngư i nh n bao g i t i nh n ch m quá th ì h n quy nh t 1 ngày tr lên thì ph i ch u phí lưu kho, bãi . 3 - Hành khách ph i ki m tra l i hàng c a mình t i nơi giao hàng. Sau khi hành khách nh n xong, ngư i v n chuy n không ch u trách nhi m v hàng b m t mát ho c hư h ng. i u 18. Phát hi n ngư i có hàng bao g i khai không úng s th t Khi phát hi n ngư i có hàng bao g i khai không úng s th t n u
 10. Phát hi n trư c khi v n chuy n: Ngư i g i hàng ph i khai l i hàng . N u là hàng thu c lo i nguy hi m, hàng c m lưu thông thì ph i b c lên b , ngư i g i hàng ph i ch u m i chi phí phát sinh. 2- Phát hi n trên ư ng v n chuy n: a - N u không ph i là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t và ti p t c v n chuy n t i nơi tr hàng, m i chi phí phát sinh( n u có ) ngư i thuê v n chuy n ph i ch u; b - N u là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n ph i báo cho cơ quan ch c năng x lý ng th i báo cho ngư i g i hàng bi t. Ngư i g i hàng ngoài vi c ch u chi phí phát sinh, còn ph i ch u ti n ph t b ng 3 l n ti n cư c. i u 19. B i thư ng hành lý ký g i, bao g i b m t mát hư h ng Trong quá trình x p d , v n chuy n, b o qu n hành lý ký g i, bao g i b hư h ng, m t mát, ngư i v n chuy n ph i b i thư ng theo giá th trư ng t i th i i m và a i m nơi tr hàng. Trư ng h p hai bên không th ng nh t ư c m c b i thư ng thì bên b thi t h i có th g i ơn yêu c u tr ng tài kinh t ho c toà án kinh t gi i quy t theo qui nh c a pháp lu t. Chương 4 H P NG THUÊ PHƯƠNG TI N KINH DOANH i u 20. H p ng thuê phương ti n H p ng thuê phương ti n là h p ng ư c ký k t gi a ngư i cho thuê phương ti n và ngư i thuê phương ti n, sau ây g i chung là các bên ký h p ng, theo ó ngư i thuê phương ti n s d ng phương ti n kinh doanh v n chuy n hành khách trong m t th i h n ho c m t s chuy n nh t nh. Giá thuê phương ti n do hai bên tho thu n trong h p ng (n u không có quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n). Trư ng h p ngư i kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a thuê phương ti n c a nư c ngoài, ph i ư c B Giao thông v n t i ch p thu n. i u 21. Các hình th c thuê phương ti n Có các hình th c thuê phương ti n sau ây: 1- Thuê phương ti n nh h n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê cùng v i kíp thuy n viên; 2- Thuê phương ti n tr n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê không cùng v i kíp thuy n viên. i u 22. Nghĩa v c a các bên ký k t h p ng
 11. Các bên ký h p ng thuê phương ti n có nghĩa v sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a- Giao phương ti n cùng các gi y t h p pháp c a phương ti n cho bên thuê úng th i gian, a i m ã ghi trong h p ng; b- Trư ng h p cho thuê phương ti n nh h n, ph i cung c p kíp thuy n viên có b ng c p phù h p v i lo i phương ti n theo quy nh, th c hi n vi c qu n lý lao ng và hoàn toàn ch u trách nhi m v các v n liên quan n kíp thuy n viên ó; c- Tr ti n s a ch a phương ti n n u các t n th t phát sinh ngoài trách nhi m c a ngư i thuê phương ti n; 2- Ngư i thuê phương ti n: a- S d ng phương ti n úng công d ng, m c ích ã tho thu n trong h p ng; b- B o dư ng phương ti n và các trang thi t b khác n u không có tho thu n khác trong h p ng; c- Khi h t th i h n thuê phương ti n, ph i giao tr phương ti n úng a i m, th i i m và tr ng thái k thu t như ã tho thu n. i u 23. Quy n c a các bên ký k t h p ng Các bên ký k t h p ng thuê phương ti n có quy n sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a - Trư ng h p cho thuê phương ti n tr n, có quy n c ngư i i di n ki m tra b t thư ng vi c ch p hành nghĩa v c a ngư i thuê phương ti n nhưng không gây nh hư ng n vi c kinh doanh c a ngư i thuê phương ti n; b - ư c quy n thu h i phương ti n và ch m d t h p ng n u ngư i thuê phương ti n vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n mà hai bên ã tho thu n trong h p ng. 2 - Ngư i thuê phương ti n : a- ư c quy n s d ng phương ti n và kíp thuy n viên th c hi n các m c ích ã tho thu n trong h p ng; b- Trư ng h p phương ti n b trưng d ng do l nh c a cơ quan có thNm quy n, ph i báo cho ngư i cho thuê phương ti n bi t và ư c quy n ngh cơ quan ký l nh trưng d ng ph i s d ng úng công d ng phương ti n và thanh toán cư c phí, ph phí do vi c trưng d ng gây ra. i u 24. Ch m d t h p ng
 12. 1- Hai bên ch m d t h p ng n u phương ti n m t tích, chìm m, b t ch thu ho c hư h ng không s a ch a ư c, l i thu c bên nào, bên ó ch u trách nhi m b i thư ng. 2- H p ng thuê phương ti n ương nhiên ch m d t n u xNy ra chi n tranh, thiên tai không th ti p t c th c hi n ư c. Hai bên xác nh th i h n ã s d ng phương ti n thanh toán.
Đồng bộ tài khoản