Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1866/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1866/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1866/1999/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH TH L V N CHUY N HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch - V n t i và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Th l v n chuy n hành khách ư ng thu n i a". i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1036 Q /VT ngày 12 tháng 6 năm 1990 c a B trư ng B Giao thông V n t i và Bưu i n; có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, các Giám c S Giao thông V n t i ( S Giao thông Công chính ), Th trư ng các cơ quan, t ch c và m i cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. TH L V N CHUY N HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1866 /1999/Q -BGTVT ngày 30 tháng 7năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, i tư ng, ph m vi áp d ng 1- M c ích: Th l này quy nh các nguyên t c v kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a; xác nh quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân liên quan. 2- i tư ng áp d ng: Th l này áp d ng cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t k c các t ch c, cá nhân có v n u tư nư c ngoài ã ư c phép kinh doanh t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3- Ph m vi áp d ng: Th l này ư c áp d ng i v i vi c v n chuy n hành khách trên ư ng thu n i a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; liên v n hành khách trong nư c và qu c t n u không trái v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. V n chuy n hành khách ngang lu ng ư ng thu n i a có quy nh riêng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Th l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- "Ngư i v n chuy n" là t ch c, cá nhân dùng phương ti n thu c s h u c a mình ho c thuê phương ti n thu c s h u c a ngư i khác kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a. 2- "Hành khách" là ngư i trên phương ti n ch khách tr thuy n viên, nh ng ngư i thu c gia ình thuy n viên cùng sinh s ng trên phương ti n và nh ng ngư i ư c phân công làm nhi m v trên phương ti n. 3- "Hành lý" là v t dùng, hàng hoá c a hành khách mang theo trong cùng chuy n i bao g m hành lý xách tay và hành lý ký g i. 4- "Hành lý xách tay" là ph n hành lý do hành khách t b o qu n trong su t chuy n i. 5- "Hành lý ký g i" là ph n hành lý g i cho phương ti n b o qu n trong chuy n i. 6- "Bao g i" là v t dùng, hàng hoá c a hành khách g i theo b t kỳ chuy n t u nào mà ngư i g i không i cùng chuy n t u ó.
 3. 7- "Hàng nguy hi m" là các lo i ch t c, d cháy, d n gây nguy hi m cho ngư i, phương ti n và môi trư ng. 8-"Trư ng h p b t kh kháng" là trư ng h p xNy ra do thiên tai, d ch b nh, ch h a, t c lu ng v n chuy n. i u 3. i u ki n kinh doanh v n chuy n hành khách; kinh doanh c ng, b n hành khách ( sau ây g i chung là b n t u khách ) 1 - Ngư i kinh doanh v n chuy n hành khách ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a. 2 - Phương ti n v n chuy n hành khách ph i có y gi y t theo quy nh; ph i có thu c c p c u; thư ng xuyên gi v sinh s ch p. i v i phương ti n ch y xa, ch y êm ph i t ch c ph c v sinh ho t cho hành khách; 3 - Các b n t u khách ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p phép theo quy nh. B n t u khách có 2 lo i : B n chính và b n ph . a- B n chính : Là nơi xu t phát và k t thúc hành trình c a phương ti n. B n chính t i thi u ph i có ban qu n lý b n, có nhà ch cho khách, có phòng bán vé, có c u cho khách lên xu ng an toàn, có trang thi t b ph c v sinh ho t c n thi t cho hành khách ( nhà v sinh, ánh sáng, loa phóng thanh, các b ng thông báo...). b- B n ph : Là các b n phương ti n ón và tr khách d c ư ng. B n ph t i thi u ph i có c u cho hành khách lên xu ng an toàn thu n ti n, có èn sáng n u ho t ng ban êm. Chương 2 V N CHUY N HÀNH KHÁCH i u 4. Nghĩa v c a ngư i v n chuy n Ngư i v n chuy n có các nghĩa v sau ây: 1- Có bi u hành trình và n i quy an toàn i v i t ng phương ti n; 2- T ch c v n chuy n, nh n, tr hành khách an toàn t nơi xu t phát n nơi tr hành khách úng gi , úng tuy n ư ng theo bi u hành trình ã ư c quy nh. Trư ng h p có thay i bi u hành trình, ngư i v n chuy n có trách nhi m thông báo trư c cho hành khách ít nh t 10 ngày. Trư ng h p thay i gi kh i hành ph i thông báo trư c cho hành khách ít nh t 24 gi ; 3- mb o ch ng i cho hành khách theo s gh ã quy nh;
 4. 4- ón ti p hành khách văn minh, l ch s ; 5- Các b n chính ph i m c a nh n khách xu ng phương ti n ít nh t 30 phút trư c khi phương ti n r i b n. S p t i b n, thuy n trư ng ph i thông báo cho hành khách bi t tên b n, th i gian t i b n ít nh t 10 phút trư c khi phương ti n c p b n. 6- Ph bi n cho hành khách n i quy i t u, cách s d ng phao c u sinh và các trang b an toàn khác; 7- Ph i có b o hi m hành khách; 8- Trong mùa lũ, ngư i v n chuy n ph i th c hi n gi m t i theo quy nh. i u 5. Quy n c a ngư i v n chuy n Ngư i v n chuy n có quy n sau ây: 1- Ngư i v n chuy n ư c thu cư c v n chuy n hành khách, ph n hành lý quá m c quy nh mi n cư c, bao g i và các kho n thu d ch v khác n u hành khách có yêu c u; 2- Ngư i v n chuy n có quy n t ch i v n chuy n trong các trư ng h p sau: - Ngư i có hành vi làm m t tr t t công c ng, vi ph m n i quy an toàn, c n tr công vi c i u hành phương ti n; - Ngư i say rư u có th gây nguy h i trong quá trình v n chuy n; - Ngư i có b nh ng kinh, b nh tâm th n mà không có ngư i i kèm; - Ngư i có mang theo các lo i hàng quy nh t i Kho n 3, i u 11; - Ngư i có hành vi tr n, l u vé; - Bao g i khai không úng s th t. i u 6. Nghiêm c m i v i ngư i v n chuy n Nghiêm c m ngư i v n chuy n: 1 - Bán vé quá giá quy nh; 2 - Cho phương ti n khác c p vào t u khách ưa ón hành khách trong khi t u ang ch y; 3 - Nhân viên trên t u u ng rư u, bia; cho ngư i không có trách nhi m vào phòng làm vi c c a mình trong khi làm nhi m v .
 5. i u 7. Nghĩa v c a hành khách Hành khách có nghĩa v sau ây: 1- Ch p hành nghiêm ch nh n i quy i t u, mua vé và tr cư c phí y , lên xu ng úng b n, úng gi quy nh, không gây m t tr t t trong b n t u khách và trên phương ti n; 2- T b o qu n hành lý xách tay; 3- Gi gìn tài s n chung trên phương ti n; ph i b i thư ng n u làm h ng, m t trang thi t b trên phương ti n; 4- Ch u trách nhi m trong vi c khai tên, a ch c a mình và tr em i kèm khi ngư i bán vé l p danh sách hành khách. i u 8. Quy n c a hành khách Hành khách có quy n sau ây: 1- Yêu c u ư c v n chuy n úng lo i phương ti n, úng th i gian và hành trình ã thông báo; 2- Yêu c u thanh toán chi phí phát sinh ho c b i thư ng thi t h i n u ngư i v n chuy n không chuyên ch úng th i h n, a i m ã tho thu n; làm m t mát , hư h ng hành lý ký g i , bao g i; 3- Hành khách ư c quy n nh n l i toàn b ho c m t ph n ti n vé tương ng v i quãng ư ng chưa i n u do l i c a ngư i v n chuy n gây ra. i u 9. Vé hành khách 1- Vé hành khách là b ng ch ng c a vi c giao k t h p ng gi a hành khách và ngư i v n chuy n. Vé hành khách ph i theo m u quy nh, n i dung vé g m: Tên ho c s ăng ký c a phương ti n; tên b n i, b n n; ngày gi phương ti n xu t phát; giá vé. 2- T ch c bán vé : Các b n ph i căn c s lư ng hành khách và hàng hoá i v i m i chuy n t u mà quy nh th i gian bán vé cho phù h p. Gi bán vé ph i ư c thông báo t i các c a bán vé và nơi hành khách ch i. Th i gian óng c a bán vé ch m nh t là 15 phút trư c gi phương ti n r i b n. S lư ng vé bán trong m i chuy n t u không ư c vư t quá s gh do cơ quan ăng ki m quy nh và ph i thông báo cho hành khách bi t. Khi bán vé, ngư i bán vé ph i l p danh sách hành khách i t u. Danh sách ư c l p thành 2 b n, 1 b n lưu t i b n, 1 b n giao cho thuy n trư ng b sung vào danh sách hành khách lên t i các b n ph . 3- Mi n gi m giá vé:
 6. - Tr em dư i 5 tu i ư c mi n vé nhưng ph i ng i chung ch ng i v i ngư i l n i kèm; - Tr em trên 5 tu i n 10 tu i ư c mi n 50% giá vé và c 2 em ư c chi m 1 ch ng i. 4- Ưu tiên mua vé : Hành khách thu c các i tư ng dư i ây ư c ưu tiên mua vé, th t ưu tiên như sau: - Ngư i b nh có yêu c u c a cơ quan y t ph i nhanh chóng chuy n i; - Thương b nh binh h ng 1 và h ng 2; - Ngư i già trên 65 tu i; - Ph n kèm theo con nh dư i 24 tháng tu i; - Ph n có thai; - Nhà báo; - Cán b công nhân viên , l c lu ng vũ trang có công tác khNn c p. 5 - Ki m soát vé : Trư c khi ón và tr khách, ngư i ph c v ph i ki m soát vé c a hành khách, k p th i phát hi n và x lý các trư ng h p không có vé ho c nh m l n tuy n ư ng, b n n. i u 10. X lý v vé c a hành khách 1- Hành khách i quá b n ph i mua vé b sung quãng ư ng i thêm. 2- Hành khách ã mua vé c ch ng ư ng nhưng lên b b n d c ư ng, không ư c hoàn l i ti n vé o n ư ng không i. 3- Hành khách tr l i vé, trư c khi phương ti n r i b n không ch m quá 1 gi thì ư c hoàn l i 90% ti n vé. 4- Hành khách t i tr gi sau khi phương ti n ã kh i hành theo l ch hành trình ã thông báo, n u hành khách mu n i ti p thì ngư i v n chuy n b trí cho hành khách i chuy n ti p theo và thu thêm 50% ti n vé. N u hành khách không i n a thì vé không còn giá tr . i u 11. Hành lý 1- M i hành khách ư c mi n cư c 20 kg hành lý xách tay. 2- Hành khách thu c i tư ng ư c gi m 50% giá vé ư c mi n cư c 10 kg hành lý xách tay.
 7. 3- Các lo i hành lý xách tay c m mang lên tàu: - Hàng nguy hi m; hàng c m lưu thông; - T thi hài c t, ch t hôi th i; - ng v t s ng; - Hàng c ng k nh làm tr ng i vi c i l i trên phương ti n. i u 12. Trư ng h p không v n chuy n ư c do l i c a ngư i v n chuy n 1- Sau khi ã bán vé, n u t u ch y không úng gi quy nh, hành khách ph i ch i qua êm thì ngư i v n chuy n ph i ch u m i chi phí phát sinh. N u hành khách không mu n i, tr l i vé thì ngư i v n chuy n ph i hoàn l i toàn b ti n vé, cư c (n u có) cho hành khách. 2- Trư ng h p ang trên ư ng v n chuy n, t u khách b h ng không ch y ti p ư c, thuy n trư ng ph i tìm m i bi n pháp ưa khách t i b n n an toàn. - N u hành khách ph i ch i qua êm thì ngư i v n chuy n tìm nơi ăn ngh cho hành khách và ch u m i chi phí phát sinh; - N u hành khách không mu n ch i i ti p thì ngư i v n chuy n ph i tr l i ti n vé, cư c o n ư ng còn l i cho hành khách; - N u thuy n trư ng b trí ư c phương ti n khác quay v b n xu t phát thì hành khách quay v không ph i tr ti n vé, cư c và ư c hoàn l i ti n vé, cư c hàng hoá hành khách ã mua. i u 13. Trư ng h p b t kh kháng Các trư ng h p b t kh kháng ư c gi i quy t như sau : 1- N u phương ti n chưa xu t phát, ngư i v n chuy n ph i thông báo ngay vi c hu b ho c t m d ng chuy n i cho hành khách bi t và hoàn l i toàn b ti n vé, cư c cho hành khách; 2- N u phương ti n ang trên ư ng hành trình: a- Trư ng h p phương ti n ph i i lu ng khác dài hơn lu ng thư ng l thì không thu thêm ti n vé c a hành khách; b- Trư ng h p phương ti n không th ch i giao thông ph c h i, ph i quay v nơi xu t phát thì hành khách không ph i tr ti n vé, cư c lư t v và ư c tr l i s ti n vé, cư c o n ư ng chưa i. i u 14. Trư ng h p x y ra trên ư ng i v i hành khách Các trư ng h p x y ra trên ư ng hành trình ư c gi i quy t như sau:
 8. 1- Hành khách rơi xu ng nư c, thuy n trư ng có trách nhi m t ch c c u v t nhanh chóng. N u ã làm h t kh năng mà không c u ư c ph i l p biên b n có s ch ng ki n c a i di n hành khách và thân nhân n n nhân (n u có), ng th i báo cho chính quy n a phương nơi x y ra tai n n; trư ng h p không có thân nhân i theo thì ph i báo cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan n n nhân gi i quy t h u qu . 2- Hành khách ch t trên phương ti n, thuy n trư ng cùng v i thân nhân ngư i ch t ( n u có ) và i di n hành khách trên phương ti n l p biên b n và ưa lên b n g n nh t. N u hành khách ch t không có thân nhân i theo thì thuy n trư ng ưa lên b n g n nh t, c ngư i l i liên h v i chính quy n a phương và cơ quan b o hi m làm các th t c c n thi t ng th i báo cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan ngư i ch t t i ph i h p gi i quy t. Hành lý c a ngư i ch t ph i ư c ki m kê, l p biên b n giao l i cho gia ình, thân nhân ho c cơ quan c a ngư i ch t. 3- Hành khách b m au trên ư ng hành trình: - N u b au m t xu t nguy hi m n tính m ng, thuy n trư ng có trách nhi m giúp hành khách vi c c p c u và ưa hành khách t i b n g n nh t lên b ch a tr . - N u s c kho c a hành khách b thi t h i do l i c a ngư i v n chuy n thì ngư i v n chuy n ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 3 V N CHUY N VÀ B O QU N HÀNH LÝ KÝ G I, BAO G I i u 15. i u ki n nh n ch hành lý ký g i, bao g i 1 - Hành lý ký g i và bao g i ch ư c nh n v n chuy n khi có các i u ki n sau : - Có kích thư c, tr ng lư ng phù h p v i t ng lo i phương ti n chuyên ch và i u ki n x p d hai u b n; - ư c óng gói úng quy nh; - Không thu c lo i hàng nêu t i Kho n 2 i u này; - Ph i tr ti n cư c v n chuy n theo quy nh. i v i hành lý ký g i còn c n các i u ki n sau : - Hành khách ã có vé i tàu; - Hành khách mua vé n b n nào thì nh n g i hành lý n b n ó; - Hành lý ph i i cùng m t chuy n v i ngư i g i k c trư ng h p ph i chuy n sang m t phương ti n khác trong quá trình v n chuy n. 2 - Không nh n v n chuy n các lo i hành lý ký g i , bao g i sau ây :
 9. - Hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông; - Linh c u, thi hài ( tr trư ng h p hài c t có gi y phép cho di chuy n h p l ); - ng v t s ng ( tr trư ng h p ng v t nh ư c nh t trong r và phương ti n có khoang giành riêng cho lo i này ); - Hàng quý hi m như vàng , b c , á quý. i u 16. Th t c nh n g i và b o qu n hành lý ký g i, bao g i 1- Hành khách có hành lý ký g i ph i mua vé cư c c a ph n quá m c quy nh mi n cư c và giao cho ngư i v n chuy n ít nh t 30 phút trư c khi phương ti n kh i hành. 2- Ngư i có bao g i ph i l p t khai g i hàng, trong ó kê khai t ng lo i hàng g i : S lư ng, kh i lư ng hàng, tên ngư i g i, tên ngư i nh n. 3- Ngư i g i hàng ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a hàng trong bao g i và ph i g i b n sao các gi y t có giá tr pháp lý cho ngư i v n chuy n trình báo khi c n thi t. 4- Ngư i v n chuy n có trách nhi m ki m tra bao bì, s lư ng, nhãn mác hàng hoá và xác nh n vào t khai g i hàng. T khai g i hàng g m 2 b n: hành khách và ngư i v n chuy n m i bên 1 b n. Trư ng h p thanh toán qua ngân hàng, thêm m i bên 1 b n. Ngư i v n chuy n tuỳ theo kh năng phương ti n, kho bãi c a mình mà công b nh n bao g i trên các tuy n thích h p. 5 - i v i v n chuy n liên v n , vi c b o qu n và chuy n hành lý ký g i, bao g i sang phương ti n khác do ngư i v n chuy n m nhi m. Ngư i v n chuy n và ngư i có hàng bao g i ph i ký h p ng v n chuy n . i u 17. Giao tr hành lý ký g i, bao g i 1 - Hành khách có hành lý ký g i khi nh n hàng ph i xu t trình vé; ch ng t thu cư c . 2 - Hành khách có bao g i khi nh n hàng ph i xu t trình ch ng t thu cư c; t khai g i hàng và gi y t tuỳ thân. N u ngư i khác nh n thay ph i có gi y u quy n h p pháp theo lu t nh.Trư ng h p ngư i nh n bao g i t i nh n ch m quá th ì h n quy nh t 1 ngày tr lên thì ph i ch u phí lưu kho, bãi . 3 - Hành khách ph i ki m tra l i hàng c a mình t i nơi giao hàng. Sau khi hành khách nh n xong, ngư i v n chuy n không ch u trách nhi m v hàng b m t mát ho c hư h ng. i u 18. Phát hi n ngư i có hàng bao g i khai không úng s th t Khi phát hi n ngư i có hàng bao g i khai không úng s th t n u
 10. Phát hi n trư c khi v n chuy n: Ngư i g i hàng ph i khai l i hàng . N u là hàng thu c lo i nguy hi m, hàng c m lưu thông thì ph i b c lên b , ngư i g i hàng ph i ch u m i chi phí phát sinh. 2- Phát hi n trên ư ng v n chuy n: a - N u không ph i là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t và ti p t c v n chuy n t i nơi tr hàng, m i chi phí phát sinh( n u có ) ngư i thuê v n chuy n ph i ch u; b - N u là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n ph i báo cho cơ quan ch c năng x lý ng th i báo cho ngư i g i hàng bi t. Ngư i g i hàng ngoài vi c ch u chi phí phát sinh, còn ph i ch u ti n ph t b ng 3 l n ti n cư c. i u 19. B i thư ng hành lý ký g i, bao g i b m t mát hư h ng Trong quá trình x p d , v n chuy n, b o qu n hành lý ký g i, bao g i b hư h ng, m t mát, ngư i v n chuy n ph i b i thư ng theo giá th trư ng t i th i i m và a i m nơi tr hàng. Trư ng h p hai bên không th ng nh t ư c m c b i thư ng thì bên b thi t h i có th g i ơn yêu c u tr ng tài kinh t ho c toà án kinh t gi i quy t theo qui nh c a pháp lu t. Chương 4 H P NG THUÊ PHƯƠNG TI N KINH DOANH i u 20. H p ng thuê phương ti n H p ng thuê phương ti n là h p ng ư c ký k t gi a ngư i cho thuê phương ti n và ngư i thuê phương ti n, sau ây g i chung là các bên ký h p ng, theo ó ngư i thuê phương ti n s d ng phương ti n kinh doanh v n chuy n hành khách trong m t th i h n ho c m t s chuy n nh t nh. Giá thuê phương ti n do hai bên tho thu n trong h p ng (n u không có quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n). Trư ng h p ngư i kinh doanh v n chuy n hành khách ư ng thu n i a thuê phương ti n c a nư c ngoài, ph i ư c B Giao thông v n t i ch p thu n. i u 21. Các hình th c thuê phương ti n Có các hình th c thuê phương ti n sau ây: 1- Thuê phương ti n nh h n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê cùng v i kíp thuy n viên; 2- Thuê phương ti n tr n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê không cùng v i kíp thuy n viên. i u 22. Nghĩa v c a các bên ký k t h p ng
 11. Các bên ký h p ng thuê phương ti n có nghĩa v sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a- Giao phương ti n cùng các gi y t h p pháp c a phương ti n cho bên thuê úng th i gian, a i m ã ghi trong h p ng; b- Trư ng h p cho thuê phương ti n nh h n, ph i cung c p kíp thuy n viên có b ng c p phù h p v i lo i phương ti n theo quy nh, th c hi n vi c qu n lý lao ng và hoàn toàn ch u trách nhi m v các v n liên quan n kíp thuy n viên ó; c- Tr ti n s a ch a phương ti n n u các t n th t phát sinh ngoài trách nhi m c a ngư i thuê phương ti n; 2- Ngư i thuê phương ti n: a- S d ng phương ti n úng công d ng, m c ích ã tho thu n trong h p ng; b- B o dư ng phương ti n và các trang thi t b khác n u không có tho thu n khác trong h p ng; c- Khi h t th i h n thuê phương ti n, ph i giao tr phương ti n úng a i m, th i i m và tr ng thái k thu t như ã tho thu n. i u 23. Quy n c a các bên ký k t h p ng Các bên ký k t h p ng thuê phương ti n có quy n sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a - Trư ng h p cho thuê phương ti n tr n, có quy n c ngư i i di n ki m tra b t thư ng vi c ch p hành nghĩa v c a ngư i thuê phương ti n nhưng không gây nh hư ng n vi c kinh doanh c a ngư i thuê phương ti n; b - ư c quy n thu h i phương ti n và ch m d t h p ng n u ngư i thuê phương ti n vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n mà hai bên ã tho thu n trong h p ng. 2 - Ngư i thuê phương ti n : a- ư c quy n s d ng phương ti n và kíp thuy n viên th c hi n các m c ích ã tho thu n trong h p ng; b- Trư ng h p phương ti n b trưng d ng do l nh c a cơ quan có thNm quy n, ph i báo cho ngư i cho thuê phương ti n bi t và ư c quy n ngh cơ quan ký l nh trưng d ng ph i s d ng úng công d ng phương ti n và thanh toán cư c phí, ph phí do vi c trưng d ng gây ra. i u 24. Ch m d t h p ng
 12. 1- Hai bên ch m d t h p ng n u phương ti n m t tích, chìm m, b t ch thu ho c hư h ng không s a ch a ư c, l i thu c bên nào, bên ó ch u trách nhi m b i thư ng. 2- H p ng thuê phương ti n ương nhiên ch m d t n u xNy ra chi n tranh, thiên tai không th ti p t c th c hi n ư c. Hai bên xác nh th i h n ã s d ng phương ti n thanh toán.
Đồng bộ tài khoản