Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg về việc quy định về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 187/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 187/2001/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C CHO PHÉP C A KH U TÂY TRANG VÀ C A KH U MA LÙ THÀNG, T NH LAI CHÂU ĐƯ C ÁP D NG CHÍNH SÁCH KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu t i t trình s 219/CV-UB ngày 31 tháng 7 năm 2000, Công văn s 177/CV-UB ngày 14 tháng 5 năm 2001, công văn s 549/CV-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001, Công văn s 604/CV-UB ngày 20 tháng 11 năm 2001; đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 7532/BKH/QLKT ngày 07 tháng 11 năm 2001, QUY T Đ NH: Đi u 1. Khu kinh t c a kh u Tây Trang bao g m các xã: Na Ư, Pa Thơm, Sam M n thu c huy n Đi n Biên. Khu kinh t c a kh u Ma Lù Thàng bao g m các xã: Ma Li Pho, Mư ng So thu c huy n Phong Th và xã Hu i Luông thu c huy n Sìn H . Đi u 2. Khu kinh t c a kh u Tây Trang và Khu kinh t c a kh u Ma Lù Thàng đư c áp d ng Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. Ngoài ra, hàng năm (trong 5 năm đ u) Ngân sách Trung ương h tr cho T nh đ u tư m t s cơ s h t ng Khu kinh t c a kh u Tây Trang và Khu kinh t c a kh u Ma Lù Thàng, m c v n đ u tư c th giao B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i U ban nhân dân t nh Lai Châu tính toán trên cơ s các công trình đư c c p có th m quy n phê duy t. Đi u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Lai Châu có trách nhi m: - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng, B Công an đ th c hi n t t các d án có liên quan đ n qu c phòng - an ninh. - S p x p th t ưu tiên đ u tư xây d ng các công trình và h ng m c công trình đ s d ng có hi u qu .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành đánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ch nh, b sung c n thi t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản