Quyết định số 1872/2006/QĐ-BCA(V19)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 1872/2006/QĐ-BCA(V19)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1872/2006/QĐ-BCA(V19) về việc Ban hành Quy chế về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1872/2006/QĐ-BCA(V19)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 1872/2006/QĐ-BCA(V19 Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH V XÂY D NG, BAN HÀNH, KI M TRA, X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Căn c Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an. Theo đ ngh c a đ ng chí V trư ng V Pháp ch QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch v xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 836/1997/QĐ-BNV(V19) ngày 18 tháng 10 năm 1997 c a B trư ng B N i v (nay là B Công an) ban hành "Quy ch v vi c xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong l c lư ng Công an nhân dân". Đi u 3. Các đ ng chí T ng c c trư ng, Th trư ng đơn v tr c thu c B , Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đ I TƯ NG Lê H ng Anh B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc QUY CH
 2. V XÂY D NG, BAN HÀNH, KI M TRA, X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1872/2006/QĐ-BCA(V19) ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Công an) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh c th v th m quy n, th t c, trình t xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; tham gia ý ki n vào d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i các t ng c c, đơn v tr c thu c B , Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; tham gia ý ki n vào d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t. Đi u 2. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có đ y đ các y u t sau đây: a) Do cơ quan nhà nư c, ngư i có th m quy n ban hành theo hình th c quy đ nh t i Đi u 11 Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) Đư c ban hành theo th t c, trình t quy đ nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (sau đây g i chung là Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t), Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP) và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. c) Có ch a quy t c x s chung, đư c áp d ng nhi u l n đ i v i m i đ i tư ng ho c m t nhóm đ i tư ng và có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng đ a phương; d) Đư c Nhà nư c đ m b o th c hi n b ng các bi n pháp theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Nh ng văn b n do cơ quan, ngư i có th m quy n trong Công an nhân dân ban hành nhưng không có đ y đ các y u t c a văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, như: quy t đ nh phong, thăng c p b c hàm, nâng lương, b nhi m, mi n nhi m, đi u đ ng công tác, khen thư ng, k lu t; quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính; quy t đ nh phê duy t d án; ch th v vi c phát đ ng phong trào thi đua, bi u dương ngư i t t, vi c t t và nh ng văn b n cá bi t khác đ gi i quy t nh ng v , vi c c th , đ i v i nh ng đ i tư ng c th thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t và không thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy ch này. 3. Văn b n có ch a quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u này nhưng không có đ y đ các y u t đư c quy đ nh t i các đi m a, b, d kho n 1 Đi u này ph i đư c k p th i phát hi n, ki m tra, đ xu t c p có th m quy n s a đ i, b sung ho c đình ch thi hành theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Xây d ng, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân 1. So n th o đ B trư ng B Công an trình c p có th m quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v an ninh qu c gia, gi gìn tr t t , an toàn xã h i (sau đây g i chung
 3. là b o v an ninh, tr t t ); v xây d ng l c lư ng, ch đ , chính sách, h u c n, k thu t đ i v i Công an nhân dân: a) Lu t, ngh quy t c a Qu c h i; b) Pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; c) L nh, quy t đ nh c a Ch t ch nư c; d) Ngh quy t, Ngh đ nh c a Chính ph ; đ) Quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ; e) Các đi u ư c qu c t . 2. So n th o đ B trư ng B Công an ban hành: a) Quy t đ nh c a B trư ng quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a các đơn v thu c ph m vi qu n lý c a Công an nhân dân; quy đ nh các tiêu chu n, quy trình, quy ph m, ch đ công tác và các đ nh m c kinh t - k thu t; quy đ nh chính sách cán b , h u c n trong Công an nhân dân; quy đ nh các bi n pháp đ th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v an ninh, tr t t và nh ng v n đ khác đư c Chính ph giao; b) Ch th c a B trư ng quy đ nh các bi n pháp đ ch đ o, đôn đ c, ph i h p và ki m tra ho t đ ng c a các đơn v B , Công an các đ a phương trong vi c th c hi n nhi m v b o v an ninh, tr t t và th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và c a B Công an; c) Thông tư c a B trư ng hư ng d n th c hi n nh ng quy đ nh c a lu t, ngh quy t c a Qu c h i; pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; l nh, quy t đ nh c a Ch t ch nư c; ngh quy t, ngh đ nh c a Chính ph ; quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và nh ng v n đ khác liên quan đ n b o v an ninh, tr t t ho c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Công an nhân dân. 3. So n th o đ B trư ng B Công an tham gia ký, ban hành: a) Thông tư liên t ch gi a B Công an v i các b , cơ quan ngang b khác hư ng d n thi hành nh ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph có liên quan đ n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Công an, các b và cơ quan ngang b đó; b) Thông tư liên t ch gi a B Công an v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao ho c gi a B Công an, các b , cơ quan ngang b khác v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao hư ng d n áp d ng th ng nh t pháp lu t trong ho t đ ng t t ng và nh ng v n đ khác có liên quan đ n nhi m v , quy n h n c a B Công an và các cơ quan đó; c) Ngh quy t, Thông tư liên t ch gi a B Công an v i cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ho c gi a B Công an, các b , cơ quan ngang b khác v i cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i hư ng d n thi hành nh ng v n đ có liên quan đ n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Công an, các b , cơ quan ngang b khác và trách nhi m tham gia qu n lý nhà nư c c a các t ch c đó theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Các đi u ư c qu c t v b o v an ninh, tr t t do Th tư ng Chính ph y quy n. 4. So n th o ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t đ Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình y ban nhân dân, H i đ ng nhân dân cùng c p
 4. ban hành nh m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng B Công an v nh ng v n đ có liên quan đ n b o v an ninh, tr t t t i đ a phương: a) Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân; b) Quy t đ nh, ch th c a y ban nhân dân. Đi u 4. B o đ m tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. D án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Công an nhân dân ch trì so n th o đ trình c p có th m quy n ban hành và văn b n quy ph m pháp lu t do Công an nhân dân xây d ng, ban hành theo th m quy n ph i b o đ m tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Quy t đ nh, ch th , Thông tư do B trư ng B Công an ban hành ph i phù h p v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t đ nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , các văn b n quy ph m pháp lu t c a các b , cơ quan ngang b có ch c năng qu n lý chuyên ngành, lĩnh v c do b , cơ quan ngang b đó ph trách. Đi u 5. Th t c, trình t , th m quy n xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân Th t c, trình t , th m quy n xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP, Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP) và Quy ch này. Đi u 6. Phân công, ph i h p trong so n th o, th m đ nh, tham gia ý ki n, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t 1. Vi c phân công so n th o, th m đ nh ho c tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t d a trên cơ s n i dung c a văn b n đó liên quan đ n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ng c c, đơn v tr c thu c B (sau đây g i chung là đơn v ) nào thì B giao cho đơn v đó ch trì. N u n i dung văn b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n nhi u đơn v thì B giao cho V Pháp ch ch trì. Các văn b n thu c ch trương, đư ng l i, m nh l nh công tác, ch th , ngh quy t, chương trình, k ho ch, sơ k t, t ng k t… mà không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t do Văn phòng B th m đ nh. Đơn v liên quan đ n n i dung văn b n quy ph m pháp lu t c n so n th o, th m đ nh ho c tham gia ý ki n có trách nhi m ph i h p ch t ch v i đơn v ch trì trong quá trình xây d ng ho c tham gia ý ki n vào văn b n quy ph m pháp lu t đó và ph i b o đ m th i gian theo quy đ nh. 2. Trong quá trình ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, các đơn v ch c năng trong Công an nhân dân ph i h p ch t ch v i V Pháp ch đ b o đ m vi c ki m tra văn b n đư c th c hi n k p th i, đúng quy đ nh và có ch t lư ng. Đi u 7. Rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n an ninh, tr t t ph i đư c thư ng xuyên rà soát và đ nh kỳ h th ng hóa. Căn c vào k t qu rà soát, xác đ nh nh ng văn b n quy ph m pháp lu t c n s a đ i, b sung ho c xây d ng m i đ báo cáo lãnh đ o B quy t đ nh đưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm c a B ho c đ ngh c p
 5. có th m quy n đưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, Chính ph . 2. Ba năm m t l n, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các đơn v rà soát và báo cáo B trư ng quy t đ nh công b danh m c nh ng văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c an ninh, tr t t đã h t hi u l c ho c không còn phù h p v i tình hình th c t . 3. Đ nh kỳ 3 tháng, V Pháp ch có trách nhi m t p h p, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ho c các c p có th m quy n ban hành có liên quan đ n an ninh, tr t t đ biên t p, xu t b n và ph bi n trong các đơn v B và Công an các đ a phương. Đi u 8. Xây d ng, qu n lý, s d ng H cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Công an ban hành và văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan đ n lĩnh v c b o v an ninh, tr t t do c p có th m quy n ban hành ph i đư c t p h p và xây d ng thành H cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công an đ ph c v cho công tác xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t và ho t đ ng c a Công an nhân dân. 2. H cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công an đư c xây d ng, b sung c p nh t, lưu tr , qu n lý, khai thác và s d ng theo quy đ nh c a B trư ng. V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các đơn v có liên quan xây d ng, phát tri n và thư ng xuyên c p nh t, b sung k p th i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành. Đi u 9. Cơ quan chuyên trách v so n th o, th m đ nh, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch là cơ quan chuyên trách c a B v so n th o, th m đ nh, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân, có trách nhi m: a) Giúp B trư ng l p d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh v an ninh, tr t t đ trình c p có th m quy n quy t đ nh và l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Công an trình lãnh đ o B quy t đ nh; b) Tr c ti p ho c tham gia so n th o văn b n quy ph m pháp lu t đư c phân công; c) Th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các t ng c c, đơn v tr c thu c B ch trì so n th o trư c khi trình B trư ng ký, ban hành ho c ký trình Chính ph ; d) Tham gia ý ki n và t ch c l y ý ki n c a các t ng c c, đơn v tr c thu c B và Công an đ a phương tham gia vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , các b , cơ quan ngang b , cơ quan, t ch c khác yêu c u B Công an tham gia ý ki n; đ) Giúp B trư ng qu n lý và th c hi n công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh, tr t t trong Công an nhân dân; e) Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t v công tác so n th o, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Văn phòng (ho c Phòng Pháp ch ) Công an các đơn v , đ a phương là cơ quan chuyên trách v so n th o, th m đ nh, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t các đơn v , đ a phương. Chương 2: XÂY D NG, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T
 6. M c 1: L P D KI N CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 10. Căn c l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v an ninh, tr t t đư c xây d ng trên cơ s đư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng, k ho ch, chương trình xây d ng pháp lu t c a Qu c h i, Chính ph , yêu c u và th c ti n đ u tranh phòng, ch ng t i ph m và qu n lý nhà nư c v b o v an ninh, tr t t . 2. Hàng năm, vào cu i quý II, các đơn v l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v nh ng v n đ thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a đơn v mình g i V Pháp ch t p h p. Căn c vào d ki n c a các đơn v và trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, V Pháp ch ch trì, ph i h p v i các đơn v liên quan l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t báo cáo B trư ng xem xét, trình các cơ quan Nhà nư c có th m quy n đưa vào chương trình xây d ng pháp lu t c a Nhà nư c ho c đưa vào chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a B trư ng. Đi u 11. D ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. D ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân bao g m: a) D ki n chương trình xây d ng lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i v b o v an ninh, tr t t đ báo cáo Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i đưa vào chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i; b) D ki n chương trình xây d ng ngh quy t, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph v lĩnh v c b o v an ninh, tr t t đ trình Chính ph đưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph ; c) D ki n chương trình xây d ng quy t đ nh, ch th , thông tư c a B trư ng B Công an; văn b n liên t ch v i các b , cơ quan ngang b , t ch c khác do B trư ng tham gia ký, ban hành; Hi p đ nh, ngh đ nh thư đư c Th tư ng Chính ph y quy n cho B Công an ký đ B trư ng xem xét, quy t đ nh. 2. Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, l p d ki n chương trình xây d ng các ngh quy t, quy t đ nh, ch th có n i dung liên quan đ n công tác b o v an ninh, tr t t đ a phương trình y ban nhân dân cùng c p xem xét, ban hành ho c trình H i đ ng nhân dân ban hành. 3. D ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i th hi n rõ: danh m c văn b n c n xây d ng, ban hành; cơ quan, đơn v ch trì, ph i h p so n th o đ i v i t ng văn b n; ti n đ so n th o đ i v i t ng văn b n (th i gian so n th o, th i gian trình B trư ng, th i gian trình Chính ph và các cơ quan nhà nư c có th m quy n); d ki n các văn b n hư ng d n thi hành; kinh phí cho t ng văn b n; văn b n thuy t minh v s c n thi t ph i ban hành, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, n i dung chính c a văn b n quy ph m pháp lu t c n xây d ng, d báo tác đ ng kinh t - xã h i và đi u ki n b o đ m cho vi c so n th o. 4. Khi tình hình có liên quan thay đ i thì V Pháp ch báo cáo lãnh đ o B đi u ch nh, b sung chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 12. Trình c p có th m quy n d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t
 7. 1. B trư ng B Công an xem xét, quy t đ nh trình Chính ph phê duy t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v an ninh, tr t t thu c th m quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c báo cáo đ ngh Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i đưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a y ban Thư ng v Qu c h i ho c Qu c h i. D ki n chương trình xây d ng lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i hàng năm đư c g i đ n B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm trư c. N u là d ki n cho c nhi m kỳ Qu c h i ph i đư c g i cho B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ch m nh t là ngày 15 tháng 7 năm k t thúc nhi m kỳ c a Qu c h i khóa trư c. D ki n chương trình xây d ng ngh quy t, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph hàng năm đư c g i đ n Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c. 2. Hàng năm, B trư ng B Công an xem xét, quy t đ nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a B trư ng. D ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do các đơn v đ xu t B trư ng ký ban hành đư c V Pháp ch ph i h p v i Văn phòng B t p h p, trình B trư ng ch m nh t là ngày 15 tháng 10 năm trư c. Đi u 13. Trách nhi m c a cơ quan chuyên trách v l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch ch trì, ph i h p v i các đơn v liên quan có trách nhi m giúp B trư ng t p h p, l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t báo cáo B trư ng quy t đ nh. N u văn b n thu c th m quy n ban hành c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph thì đơn v d ki n so n th o văn b n đó ph i xây d ng t trình kèm theo, trong đó nêu rõ s c n thi t ph i ban hành, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng, n i dung chính c a văn b n, d báo tác đ ng kinh t - xã h i và đi u ki n b o đ m cho vi c so n th o đ B trư ng trình Chính ph đưa vào chương trình xây d ng pháp lu t chung c a Nhà nư c theo th i h n quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này. N u văn b n thu c th m quy n ban hành c a B Công an thì ph i xây d ng báo cáo kèm theo trình B trư ng xem xét, quy t đ nh. 2. Văn phòng (ho c Phòng Pháp ch ) Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t p h p, xây d ng báo cáo kèm theo d ki n chương trình xây d ng các ngh quy t, quy t đ nh, ch th liên quan đ n công tác b o v an ninh, tr t t đ a phương báo cáo Giám đ c trình y ban nhân dân quy t đ nh ho c trình H i đ ng nhân dân đưa vào chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t đ a phương; đ ng th i; g i báo cáo v V Pháp ch và Văn phòng B . M c 2:SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 14. Ban so n th o, T biên t p 1. Vi c thành l p Ban so n th o ph i tuân theo các quy đ nh sau đây: a) Ban so n th o d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i g m có Trư ng ban, t m t đ n hai Phó trư ng ban và các thành viên do đ ng chí B trư ng (ho c đ ng chí Th trư ng đư c B trư ng giao) làm Trư ng ban so n th o. Các thành viên Ban so n th o g m đ i di n lãnh đ o các đơn v Công an có liên quan đ n n i dung so n th o, V Pháp ch và đ i di n có th m quy n c a các cơ quan, t ch c h u quan ngoài Công an nhân dân.
 8. Giúp vi c cho Ban so n th o có T biên t p do Trư ng ban quy t đ nh thành l p g m m t s cán b , chuyên viên am hi u v pháp lu t, chuyên môn, nghi p v có liên quan đ n n i dung c a văn b n c n so n th o. b) Ban so n th o d th o ngh quy t, Ngh đ nh c a Chính ph g m có Trư ng ban, Phó trư ng ban và các thành viên. Trư ng ban so n th o là đ ng chí Th trư ng ph trách đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n. Phó trư ng ban so n th o là Th trư ng đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n. Các thành viên Ban so n th o g m đ i di n lãnh đ o các đơn v Công an có liên quan đ n n i dung c a văn b n c n so n th o và V Pháp ch . Giúp vi c cho Ban so n th o có T biên t p do Trư ng ban quy t đ nh g m m t s cán b , chuyên viên am hi u pháp lu t, chuyên môn, nghi p v có liên quan đ n n i dung c a văn b n c n so n th o. 2. Quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph và nh ng văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n ban hành c a B trư ng B Công an ho c B trư ng B Công an tham gia ký, ban hành (quy t đ nh, thông tư, ch th , ngh quy t và thông tư liên t ch, các hi p đ nh và ngh đ nh thư đư c Chính ph y quy n ký v i các nư c v lĩnh v c an ninh, tr t t ) do m t đơn v đư c B trư ng giao ch trì so n th o, có đ i di n c a các đơn v khác có liên quan và V Pháp ch tham gia. 3. V Pháp ch đ xu t lãnh đ o B quy t đ nh v thành ph n Ban so n th o đ xây d ng nh ng văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 15. Trách nhi m chung c a Ban so n th o, đơn v đư c phân công ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, Ban so n th o ho c đơn v đư c phân công ch trì so n th o có trách nhi m xác đ nh m c đích, yêu c u, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng và n i dung chính c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t; ch đ o, đi u hành các ho t đ ng c a Ban so n th o và T biên t p, báo cáo lãnh đ o B b ng văn b n v ti n đ và k t qu so n th o. Đi u 16. Nhi m v c th c a Ban so n th o, đơn v đư c phân công ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t Ban so n th o ho c đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t có các nhi m v c th sau đây: 1. Nghiên c u đư ng l i, chính sách c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà nư c v v n đ mà n i dung văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh. 2. Xác đ nh m c đích, yêu c u, ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng và các n i dung chính c n đư c quy đ nh trong văn b n. 3. Kh o sát, đánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan đ n n i dung chính c a văn b n c n so n th o. 4. Thu th p, nghiên c u các thông tin, tư li u có liên quan. Ti n hành h th ng hóa, t ng h p, đánh giá nh ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v lĩnh v c, n i dung c n so n th o. 5. Xây d ng đ cương, b c c, ti n hành biên so n, ch nh lý d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t b o đ m ch t lư ng, n i dung và ti n đ . B n d th o ph i đánh s l n d th o. 6. Tùy theo tính ch t, n i dung, hình th c, th lo i văn b n quy ph m pháp lu t, Ban so n th o ho c đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n ph i g i d th o đ n các cơ quan, t
 9. ch c có liên quan đ l y ý ki n tham gia b ng các hình th c thích h p; trư ng h p c n thi t có th t ch c h i ngh , h i th o. Văn b n d th o ph i g i đ n đơn v c n l y ý ki n tham gia ch m nh t là trư c 5 ngày (n u là h i ngh , h i th o) ho c ch m nh t là trư c 10 ngày (n u ý ki n tham gia g i b ng đư ng công văn); trư ng h p c n thi t, th i gian tham gia ý ki n vào văn b n d th o có th ng n hơn. 7. Chu n b t trình và tài li u có liên quan đ n d án, d th o theo quy đ nh t i Đi u 18, 19 c a Quy ch này. 8. Ph i h p v i các đơn v , cơ quan, t ch c h u quan chu n b các văn b n quy đ nh chi ti t, hư ng d n thi hành văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i Đi u 20 c a Quy ch này. 9. Trong quá trình so n th o d án, d th o văn b n ph i xem xét, x lý nh ng v n đ liên quan đ n các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; k p th i báo cáo, xin ý ki n ch đ o c a c p có th m quy n v các v n đ m i, ph c t p ho c có ý ki n khác nhau. Đi u 17. Trình t th t c l y ý ki n tham gia vào d th o văn b n quy ph m pháp lu t Vi c l y ý ki n tham gia vào d th o văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo trình t sau đây: 1. L y ý ki n tham gia c a các đơn v B và Công an các đ a phương có liên quan; tùy theo tính ch t, ph m vi đ i tư ng đi u ch nh c a văn b n c n so n th o đ l y ý ki n c a các cơ quan, đơn v có liên quan ngoài Công an nhân dân. 2. Sau khi có ý ki n ch đ o c a lãnh đ o B , Ban so n th o ho c đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n ch nh lý d án, d th o, n u th y c n thi t và tùy theo tính ch t và n i dung c a d án, d th o có th l y ý ki n tham gia c a các đơn v có liên quan; trong ph m vi và v i hình th c thích h p t ch c l y ý ki n c a các đ i tư ng ch u s tác đ ng tr c ti p c a văn b n trư c khi trình. Văn b n trình Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i b t bu c ph i l y ý ki n c a các b , cơ quan ngang b và t ch c khác b ng văn b n theo quy đ nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP. 3. Vi c l y ý ki n có th b ng công văn ho c t ch c h i ngh . N u l y ý ki n b ng công văn thì Trư ng ban so n th o ho c lãnh đ o đơn v đư c giao ch trì so n th o văn b n ph i ký công văn, n u chưa có t trình g i kèm theo d th o thì trong công văn ph i nêu tóm t t nh ng v n đ c n xin ý ki n. Văn b n d th o g i l y ý ki n tham gia c a các b , cơ quan ngang b và t ch c khác do lãnh đ o B ký công văn. 4. Sau khi có ý ki n tham gia b ng văn b n, Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia đ ch nh lý d án, d th o và báo cáo b ng văn b n v ti n đ , n i dung so n th o và nh ng v n đ ph c t p còn có ý ki n khác nhau đ xin ý ki n ch đ o c a lãnh đ o B . Các d án, d th o trư c khi trình B trư ng ký ban hành ho c trình c p có th m quy n đ u ph i báo cáo xin ý ki n c a đ ng chí B trư ng và các đ ng chí Th trư ng. Đi u 18. T trình v d th o văn b n quy ph m pháp lu t T trình v d th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n; quan đi m ch đ o (n u có); m c đích, yêu c u; ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng; cơ c u, n i dung cơ b n c a d án, d th o và nh ng v n đ còn có ý ki n khác nhau, nh ng v n đ c n xin ý ki n ch đ o (n u có).
 10. Đ i v i nh ng v n đ còn có ý ki n khác nhau thì Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o ch l a ch n nh ng v n đ l n đ đưa vào T trình và đ xu t quan đi m, phương hư ng gi i quy t c a mình v nh ng v n đ đó đ xin ý ki n ch đ o c a c p có th m quy n. Đi u 19. H sơ trình d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ trình d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t g m có: a) Công văn yêu c u th m đ nh; b) T trình; c) D án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t; d) T ng h p ý ki n tham gia, ý ki n ch đ o c a lãnh đ o B và b n chính c a các ý ki n tham gia đó; đ) Các tài li u khác có liên quan. 2. H sơ trình d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i g i cho V Pháp ch đ ki m tra, th m đ nh trư c khi trình lãnh đ o B ký ban hành ho c đ báo cáo B trư ng ký trình c p trên. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, h sơ trình ph i g i cho Văn phòng (ho c Phòng Pháp ch ) Công an t nh, thành ph đ tham gia ý ki n, th m đ nh trư c khi báo cáo Giám đ c ký trình y ban nhân dân cùng c p. Đi u 20. So n th o văn b n hư ng d n 1. Vi c so n th o văn b n hư ng d n thi hành ti n hành khi d th o văn b n đư c hư ng d n đã tương đ i hoàn ch nh. Ban so n th o c n xác đ nh hình th c, n i dung c a văn b n hư ng d n; đôn đ c, ki m tra đơn v đư c phân công so n th o văn b n hư ng d n đ đ ng th i trình v i d th o văn b n đư c hư ng d n. 2. Quy đ nh th i đi m có hi u l c c a văn b n hư ng d n thi hành ph i tương ng v i th i đi m có hi u l c c a văn b n đư c hư ng d n và th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP. M c 3:TH M Đ NH, TRÌNH VÀ BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 21. Th t c th m đ nh, trình d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t Nh ng d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i các kho n 1,2,3 Đi u 3 c a Quy ch này đ u ph i g i V Pháp ch th m đ nh trư c khi trình lãnh đ o B ký ban hành ho c ký trình Chính ph ch m nh t trư c 10 ngày. H sơ d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t g i đ n th m đ nh ph i b o đ m theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Quy ch này. Khi th m đ nh, cơ quan th m đ nh có th m i đ i di n c a cơ quan ch trì so n th o cùng d đ trao đ i; n u có v n đ hai bên còn có ý ki n khác nhau thì báo cáo lãnh đ o B xem xét, quy t đ nh. Đi u 22. N i dung th m đ nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t N i dung th m đ nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m t t c các v n đ c a d án, d th o, t p trung vào nh ng v n đ ch y u sau đây: 1. S c n thi t ban hành văn b n.
 11. 2. Căn c và cơ s pháp lý. 3. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng c a văn b n. 4. S phù h p c a n i dung d án, d th o v i đư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng; tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t c a văn b n v i h th ng pháp lu t; ch c năng, nhi m v c a Công an nhân dân. 5. Vi c tuân theo th t c và trình t so n th o. 6. Tính kh thi c a văn b n. 7. Ngôn ng , k thu t so n th o văn b n. Đi u 23. Trách nhi m th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t B 1. V trư ng V Pháp ch ch u trách nhi m th m đ nh các văn b n quy ph m pháp lu t do các đơn v g i đ n trư c khi trình lãnh đ o B . Lãnh đ o B ký, ban hành ho c ký trình c p có th m quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t sau khi có ý ki n th m đ nh b ng văn b n c a V trư ng V Pháp ch . 2. Pháp ch các đơn v ch u trách nhi m ki m tra, xem xét văn b n quy ph m pháp lu t do đơn v mình so n th o trư c khi lãnh đ o đơn v đó g i đ n V Pháp ch th m đ nh đ trình lãnh đ o B . Đi u 24. Trách nhi m th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t Công an đ a phương Chánh Văn phòng (ho c Trư ng phòng Pháp ch ) Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th m đ nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các đơn v thu c Công an t nh, thành ph so n th o trư c khi báo cáo Giám đ c trình y ban nhân dân cùng c p xem xét, ban hành ho c trình H i đ ng nhân dân ban hành. Đi u 25. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan th m đ nh văn b n quy ph m pháp lu t 1. Xem xét v n i dung, hình th c c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo quy đ nh t i Đi u 22 c a Quy ch này và ph i ch u trách nhi m v ý ki n th m đ nh c a mình. 2. Ý ki n th m đ nh ph i th hi n b ng văn b n ho c b ng phi u do lãnh đ o ký. 3. N u xét th y văn b n chưa th trình lên lãnh đ o có th m quy n duy t ký thì cơ quan th m đ nh yêu c u cơ quan d th o ch nh lý, b sung. 4. Vi c th m đ nh ph i ti n hành nhanh chóng, chính xác, không quá 5 ngày đ i v i văn b n đơn gi n, 10 ngày đ i v i văn b n ph c t p k t ngày nh n. 5. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan th m đ nh yêu c u Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o báo cáo nh ng v n đ thu c n i dung d án, d th o; t mình ho c cùng Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o t ch c kh o sát th c t v nh ng v n đ thu c ph m vi d án, d th o. Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u ph c v vi c th m đ nh d án, d th o. 6. Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o có trách nhi m nghiên c u ý ki n th m đ nh, ch nh lý văn b n đ trình lãnh đ o B . Trư ng h p có ý ki n khác v i ý ki n c a cơ quan th m đ nh thì Ban so n th o ho c đơn v ch trì so n th o báo cáo lãnh đ o B xem xét, quy t đ nh.
 12. Đi u 26. Trình văn b n quy ph m pháp lu t 1. Sau khi th m đ nh, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i đơn v liên quan trình văn b n quy ph m pháp lu t lên lãnh đ o B . H sơ trình B trư ng ký, ban hành ph i có ít nh t 2 b g m các tài li u theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Quy ch này. H sơ trình Chính ph g m 10 b (n u là lu t và pháp l nh, ngh đ nh, ngh quy t), 5 b (n u là quy t đ nh, ch th c a Th tư ng Chính ph ) và ph i tuân theo quy đ nh t i Đi u 29 và Đi u 33 c a Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP. 2. Văn phòng (ho c Phòng Pháp ch ) Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th m đ nh, báo cáo Giám đ c trình y ban nhân dân t nh, thành ph nh ng văn b n liên quan đ n lĩnh v c b o v an ninh, tr t t đư c giao ch trì so n th o. Đi u 27. Th th c, k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t 1. Th th c và k thu t trình bày văn b n áp d ng theo quy đ nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP, Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT- BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a Liên b B N i v - Văn phòng Chính ph và hư ng d n t i Quy ch này. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t ph i đư c đánh s th t b t đ u t s đ u tiên (01) theo năm ban hành và có ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n. Văn b n thu c th m quy n ban hành c a Chính ph , y ban Thương v Qu c h i, Qu c h i đư c l y s t i cơ quan có th m quy n ban hành. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ký ban hành ho c do Th trư ng ký theo y quy n c a B trư ng ph i l y s t i Văn phòng B , đ ng g i lưu t i Văn phòng B , V Pháp ch và cơ quan ch trì so n th o. 3. Ký hi u c a m i lo i văn b n quy đ nh như sau: s th t c a văn b n /năm ban hành (ghi đ y đ s c a năm)/tên vi t t t c a văn b n – tên vi t t t c a cơ quan ban hành (tên vi t t t c a đơn v so n th o). Ví d : Ngh đ nh s 161 ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph có s kỳ hi u là: s 161/2005/NĐ-CP; Thông tư liên t ch s 02 c a B Công an v i B Tài chính ngày 20 tháng 9 năm 1997 có s và ký hi u là: s 02/1997/TTLT-BCA-BTC; Quy t đ nh s 184 c a B trư ng B Công an ngày 16 tháng 3 năm 2006 do V Pháp ch ch trì so n th o có s và ký hi u là: s 184/2006/QĐ-BCA(V19)… 4. Văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n B trư ng ký ban hành ph i ghi rõ c p b c hàm c a B trư ng. Trư ng h p B trư ng phân c p ho c y quy n cho các đ ng chí Th trư ng ký văn b n quy ph m pháp lu t thì ph i ghi rõ c p b c hàm c a đ ng chí Th trư ng ký văn b n đó. 5. Văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n B trư ng ký ban hành ph i sao g i các ngành, đơn v có liên quan, g i C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) và g i đăng Công báo theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 c a Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP, Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, hư ng d n c a Văn phòng Chính ph và c a B Công an; tr các văn b n m t, t i m t, tuy t m t. Cơ quan ch trì so n th o ph i sao g i văn b n đã ban hành đ n các cơ quan đơn v , đ a phương có liên quan ch m nh t 2 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 28. Th m quy n kỳ văn b n quy ph m pháp lu t Các văn b n hư ng d n, gi i thích văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n an ninh, tr t t ho c các quy đ nh c a Chính ph giao thu c th m quy n ban hành c a B trư ng do B trư ng (ho c Th trư ng đư c B trư ng y quy n) ký ban hành. Lãnh đ o các t ng c c, đơn v tr c thu c B không có th m quy n ký văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy ch này. Chương 3:
 13. THAM GIA KÝ KI N VÀO D ÁN, D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO CHÍNH PH , CÁC B , CƠ QUAN NGANG B VÀ CƠ QUAN, T CH C KHÁC YÊU C U Đi u 29. Trách nhi m tham gia ý ki n vào d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t Khi có d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do Chính ph , các b , cơ quan ngang b và t ch c khác g i đ n yêu c u B Công an tham gia ý ki n, V Pháp ch có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các đơn v có liên quan nghiên c u, đ xu t ý ki n c a B Công an trình lãnh đ o B ký trình Chính ph ho c g i các b , cơ quan ngang b và t ch c có d th o g i đ n. Vi c ký công văn tham gia ý ki n quy đ nh như sau: - Công văn trình Chính ph do B trư ng ho c đ ng chí Th trư ng đư c B trư ng y quy n ký; - Công văn tr l i các b , cơ quan ngang b và t ch c khác do B trư ng ho c Th trư ng ký; - N u d th o các văn b n quy ph m pháp lu t do c p t ng c c, v , c c c a ngành khác g i đ n l y ý ki n tham gia c a các T ng c c, các đơn v tr c thu c B thì lãnh đ o các t ng c c, đơn v tr c thu c B ký g i văn b n tham gia ý ki n. Ý ki n tham gia c a lãnh đ o T ng c c, đơn v tr c thu c B , cán b , chuyên viên trong quá trình d th o n u không đư c lãnh đ o B y quy n ho c đ ng ý thì không đư c coi là ý ki n tham gia c a B Công an. Các ý ki n tham gia v văn b n quy ph m pháp lu t đ u ph i đ ng g i Văn phòng B và V Pháp ch đ bi t và theo dõi. Đi u 30. N i dung, th i gian tham gia ý ki n vào d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t Trong th i h n 2 ngày, sau khi nh n đư c d th o c a Qu c h i, Chính ph và các ngành g i đ n yêu c u B Công an tham gia ý ki n, tùy theo tính ch t, n i dung c a văn b n, V Pháp ch ho c đơn v đư c lãnh đ o B giao ch trì có trách nhi m sao g i các t ng c c, v , c c tr c thu c B có liên quan đ n n i dung c a văn b n đ nghiên c u tham gia ý ki n và t ng h p ý ki n báo cáo lãnh đ o B ký công văn tr l i. Nh n đư c d th o, các đơn v có trách nhi m t ch c nghiên c u, tham gia ý ki n; vi c tham gia ý ki n ph i b o đ m v n i dung, th i gian; đơn v và ngư i duy t ký văn b n tr l i ph i ch u trách nhi m v ý ki n tham gia c a mình. Đi u 31. Quy t đ nh nh ng v n đ còn cý ý ki n khác nhau Đ i v i nh ng v n đ l n ho c liên quan đ n ch c năng và nhi m v c a Công an nhân dân còn có ý ki n khác nhau, V Pháp ch ho c đơn v đư c B giao ch trì ph i t p h p, báo cáo (b ng văn b n) kèm theo ý ki n tham gia c a các đơn v đ trình lãnh đ o B xem xét, quy t đ nh. Chương 4: KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 32. M c đích ki m tra văn b n Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh, tr t t nh m phát hi n nh ng n i dung trái pháp lu t c a văn b n đ k p th i đình ch vi c thi hành, s a đ i, h y b ho c bãi b văn b n, b o đ m tính h p hi n, h p pháp và tính th ng nh t c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh, tr t t ; đ ng th i, xác đ nh trách nhi m c a cơ quan, đơn v , ngư i có th m
 14. quy n đã ban hành văn b n có n i dung trái pháp lu t và nâng cao ch t lư ng công tác so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân. Đi u 33. N i dung ki m tra văn b n N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh, tr t t là vi c xem xét, đánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n. Văn b n h p pháp là văn b n b o đ m đ các đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP, bao g m: a) Đư c ban hành đúng căn c pháp lý; b) Đư c ban hành đúng th m quy n; c) N i dung văn b n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t; d) Văn b n đư c ban hành đúng th th c và k thu t trình bày; đ) Tuân th đ y đ các quy đ nh v th t c xây d ng, ban hành, đăng Công báo, đưa tin ho c công b văn b n. Đi u 34. Ph m vi ki m tra văn b n 1. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành b ng các hình th c: quy t đ nh, ch th , thông tư. 2. Văn b n liên t ch gi a B Công an v i các b , cơ quan ngang b , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i. 3. Văn b n do B Công an ban hành có ch a quy ph m pháp lu t nhưng không đư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t; văn b n do T ng c c trư ng, Th trư ng đơn v tr c thu c B ký ban hành nhưng n i dung có ch a quy ph m pháp lu t. 4. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành có n i dung liên quan đ n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công an. Đi u 35. Phương th c ki m tra văn b n 1. T ki m tra: a) Thư ng xuyên t ki m tra đ i v i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành; b) K p th i ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành khi tình hình kinh t - xã h i đã thay đ i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n do B Công an ban hành không còn phù h p; c) T ch c đoàn ki m tra văn b n theo chuyên đ , đ a bàn, lĩnh v c công tác trong Công an nhân dân. 2. Ki m tra theo th m quy n: a) Thư ng xuyên t ch c ki m tra khi nh n đư c văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung liên quan đ n lĩnh v c an ninh, tr t t do các b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i đ n;
 15. b) T ch c đoàn ki m tra văn b o v an ninh, tr t t theo chuyên đ , đ a bàn, lĩnh v c t i b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Ki m tra văn b n có ch a quy ph m pháp lu t: K p th i t ch c ki m tra khi nh n đư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, ngư i có th m quy n ki m tra văn b n ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác, các phương ti n thông tin đ i chúng v văn b n do B Công an ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. Đi u 36. Trách nhi m ki m tra văn b n 1. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m giúp B trư ng t ch c th c hi n ki m tra đ i v i nh ng văn b n quy đ nh t i Đi u 34 c a Quy ch này. Căn c yêu c u ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B , V trư ng V Pháp ch đư c t ch c và s d ng đ i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n v an ninh, tr t t . 2. T ng c c trư ng, Th trư ng đơn v tr c thu c B có trách nhi m t ch c ki m tra nh ng văn b n quy ph m pháp lu t do đơn v mình ch trì so n th o khi có thông báo c a V Pháp ch v văn b n có d u hi u trái pháp lu t; ph i h p v i V Pháp ch ki m tra, x lý nh ng văn b n quy đ nh t i Đi u 34 c a Quy ch này. 3. Giám đ c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra nh ng văn b n quy ph m pháp lu t n i dung có liên quan đ n lĩnh v c b o v an ninh, tr t t đa phương do đơn v mình ch trì ho c tham gia so n th o trình H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân cùng c p ban hành. Đi u 37. Trình t , th t c t ki m tra văn b n do B Công an ban hành 1. G i và ti p nh n văn b n đ ki m tra: a) Khi phát hành văn b n quy ph m pháp lu t do đơn v mình ch trì so n th o (k c văn b n liên t ch), ch m nh t không quá 03 ngày k t ngày ban hành văn b n, các t ng c c, đơn v tr c thu c B có trách nhi m g i V Pháp ch 01 b n đ ki m tra; b) Ch m nh t không quá 01 ngày k t ngày nh n đư c văn b n, Văn phòng B có trách nhi m chuy n đ n V Pháp ch đ ki m tra đ i v i: - Văn b n liên t ch mà B Công an là m t bên tham gia ký ban hành do các B , ngành g i đ n; - Thông báo c a cơ quan có th m quy n ki m tra văn b n v văn b n do B Công an ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c yêu c u, ki n ngh , khi u n i c a cơ quan, t ch c, cá nhân, các cơ quan thông tin đ i chúng v văn b n do B Công an ban hành n i dung có ch a quy ph m pháp lu t có d u hi u trái pháp lu t. c) Sau khi nh n đư c văn b n g i đ n đ ki m tra, V Pháp ch có trách nhi m vào "S văn b n đ n" và l p h sơ qu n lý văn b n đ n đ ki m tra. 2. T ch c t ki m tra văn b n: a) V Pháp ch t ch c ki m tra văn b n theo các n i dung đư c quy đ nh t i Đi u 33 c a Quy ch này.
 16. Trư ng h p phát hi n văn b n có d u hi u trái pháp lu t ho c không phù h p v i tình hình th c t thì V Pháp ch thông báo nh ng n i dung c n thi t cho đơn v ch trì so n th o văn b n đó đ ti n hành ki m tra. Đ i v i nh ng văn b n liên t ch B Công an tham gia ký ban hành, khi ki m tra c n t p trung vào nh ng n i dung thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Công an, đ ng th i ph i h p v i đơn v liên quan đ ki m tra toàn b n i dung c a văn b n. b) Các t ng c c, đơn v tr c thu c B ki m tra nh ng văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n n i dung có ch a quy ph m pháp lu t do đơn v mình ch trì so n th o khi có thông báo c a V Pháp ch v văn b n đó có d u hi u trái pháp lu t. Sau khi ki m tra thì các đơn v đư c thông báo ph i g i báo cáo k t qu ki m tra (b ng văn b n) v V Pháp ch đ t p h p, báo cáo lãnh đ o B quy t đ nh. Trư ng h p có ý ki n khác nhau gi a V Pháp ch và đơn v ch trì so n th o v văn b n đư c ki m tra thì đơn v ch trì so n th o ph i có văn b n gi i trình c th ý ki n c a đơn v mình g i V Pháp ch đ báo cáo lãnh đ o B . 3. Báo cáo B trư ng xem xét, quy t đ nh x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t: a) Căn c vào k t qu ki m tra văn b n, V Pháp ch l p h sơ v văn b n có n i dung trái pháp lu t đ báo cáo B trư ng. H sơ g m có: - Phi u ki m tra văn b n (theo m u ban hành kèm theo Quy ch này); - Văn b n đư c ki m tra; - Văn b n làm cơ s pháp lý đ ki m tra; - Thông báo c a V Pháp ch v văn b n có n i dung trái pháp lu t; - Báo cáo k t qu ki m tra văn b n c a đơn v ch trì so n th o, ý ki n b o lưu (n u có); - Báo cáo c a V Pháp ch v n i dung trái pháp lu t c a văn b n đư c ki m tra và đ xu t hư ng x lý; - Các tài li u khác có liên quan. b) B trư ng (ho c Th trư ng đư c B trư ng y quy n) xem xét quy t đ nh vi c x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t do V Pháp ch trình. Trư ng h p c n thi t, B trư ng có th yêu c u các đơn v liên quan báo cáo tr c ti p trư c khi quy t đ nh vi c x lý; c) Vi c quy t đ nh x lý văn b n liên t ch mà B Công an là m t bên tham gia ký ban hành có n i dung trái pháp lu t đư c ti n hành trên cơ s th ng nh t ý ki n v i các cơ quan, t ch c đã ký văn b n đó. 4. Thông báo k t qu x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t: K t qu x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t do B Công an ban hành ph i đư c g i đ n các đơn v liên quan. Đi u 38. Trình t , th t c ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t v b o v an ninh, tr t t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành
 17. 1. Khi nh n đư c văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung liên quan đ n lĩnh v c an ninh, tr t t do các b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i đ n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 18 c a Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP, ch m nh t không quá m t (01) ngày k t ngày nh n đư c văn b n, Văn phòng B có trách nhi m chuy n đ n V Pháp ch đ ki m tra. Sau khi ti p nh n nh ng văn b n quy ph m pháp lu t đư c g i đ n, V Pháp ch có trách nhi m vào "S văn b n đ n" và l p h sơ qu n lý văn b n đ n đ ki m tra. 2. V Pháp ch t ch c ki m tra nh ng văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành có n i dung liên quan đ n lĩnh v c an ninh, tr t t theo n i dung quy đ nh t i Đi u 33 c a Quy ch này. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t ho c không phù h p v i tình hình th c t , V trư ng V Pháp ch báo cáo đ B trư ng B Công an thông báo cho cơ quan, ngư i có th m quy n đã ban hành văn b n t ki m tra, x lý và yêu c u g i thông báo k t qu x lý cho B Công an trong th i h n 30 (ba mươi) ngày, k t ngày nh n đư c thông báo. 3. Căn c vào k t qu ki m tra văn b n, V Pháp ch l p h sơ v văn b n có n i dung trái pháp lu t đ báo cáo B trư ng theo n i dung quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u 37 c a Quy ch này. Trư ng h p cơ quan, ngư i có th m quy n ban hành văn b n có d u hi u trái pháp lu t không x lý trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n đư c thông báo ho c k t qu x lý không đư c B Công an ch p nh n, V trư ng V Pháp ch báo cáo B trư ng B Công an ti n hành x lý văn b n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 16 c a Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP. 4. K t qu x lý văn b n có n i dung trái pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành có n i dung liên quan đ n lĩnh v c an ninh, tr t t ph i g i đăng Công báo và g i đ n các B , ngành, đ a phương mà trư c đó văn b n đã đư c g i đ n. N u văn b n có n i dung trái pháp lu t đã đưa tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng thì k t qu x lý cũng ph i đư c đưa tin trên các phương ti n thông tin đ i chúng. Đi u 39. Th t c ki m tra, x lý văn b n có n i dung thu c bí m t nhà nư c Th t c ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t có n i dung thu c bí m t nhà nư c áp d ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 135/2003/NĐ-CP, quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và ph i tuân theo quy đ nh c a pháp lu t v b o m t bí m t nhà nư c. Chương 5 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 40. Kinh phí h tr xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân 1. Vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o đ m cho công tác xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân áp d ng theo quy đ nh Thông tư s 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 c a B Tài chính, Thông tư liên t ch s 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 c a B Tài chính và B Tư pháp và hư ng d n c a B Công an.
 18. 2. V Tài chính ch trì, ph i h p v i V Pháp ch hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí b o đ m cho công tác xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t trong Công an nhân dân. 3. Kinh phí b o đ m cho công tác xây d ng, ban hành, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t do Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì so n th o trình H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân; vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí áp d ng quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này. Đi u 41. Trách nhi m thi hành c a Công an các đơn v , đ a phương và cán b , chi n sĩ Công an nhân dân 1. Các t ng c c, đơn v tr c thu c B và Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m nghiêm ch nh th c hi n các quy đ nh t i Quy ch này; đ nh kỳ 6 tháng, hàng năm, xây d ng báo cáo v tình hình so n th o, ban hành, ki m tra và x lý văn b n c a đơn v mình g i V Pháp ch . Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có vư ng m c, Công an các đơn v , đ a phương k p th i ph n ánh v B (qua V Pháp ch ). 2. Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c xây d ng, tham gia xây d ng văn b n; ki m tra và x lý văn b n theo s ch đ o c a y ban nhân dân cùng c p; đ nh kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo k t qu công tác ki m tra và x lý văn b n trong n i dung báo cáo công tác pháp ch c a đơn v mình g i V Pháp ch . 3. Công an các đơn v , đ a phương và cán b , chi n sĩ Công an nhân dân khi phát hi n văn b n do các b , cơ quan ngang b , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành có n i dung liên quan đ n lĩnh v c an ninh, tr t t và văn b n do B Công an ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p có quy n ki n ngh v i B trư ng B Công an, các B , ngành đã ban hành văn b n đ k p th i ki m tra, x lý. Đi u 42. Trách nhi m thi hành c a V Pháp ch V Pháp ch có trách nhi m giúp lãnh đ o B t ch c tri n khai th c hi n và đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này; đ nh kỳ báo cáo lãnh đ o B v k t qu th c hi n Quy ch này; đ nh kỳ 6 tháng, hàng năm, xây d ng báo cáo v công tác xây d ng, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ký duy t đ báo cáo Th tư ng Chính ph và g i B Tư pháp; t p h p các vư ng m c c a Công an các đơn v , đ a phương trong vi c th c hi n Quy ch , k p th i báo cáo, đ xu t B trư ng ch đ o vi c s a đ i, b sung Quy ch cho phù h p./. B TRƯ NG Đ i tư ng Lê H ng Anh B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V PHÁP CH Đ c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------ S : /V19 Hà N i, ngày …… tháng …… năm 200… PHI U KI M TRA VĂN B N
 19. Kính g i:………………………………… 1. Tên chuyên viên ki m tra văn b n:.......................................................................................... 2. Tên văn b n đư c ki m tra:................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 3. Văn b n làm cơ s pháp lý đ ki m tra:................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 4. N i dung trái pháp lu t c a văn b n đư c ki m tra:.................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 5. Ý ki n c a V Pháp ch v n i dung trái pháp lu t c a văn b n đư c ki m tra........................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 6. Đ xu t hư ng x lý n i dung trái pháp lu t c a văn b n (đình ch , s a đ i, h y b ho c bãi b m t ph n ho c toàn b văn b n):........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 7. Các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi c ban hành, th c hi n văn b n trái pháp lu t gây ra và đ xu t hư ng x lý trách nhi m c a cơ quan, ngư i có th m quy n đã ban hành văn b n trái pháp lu t:.............................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
 20. 8. Văn b n trình kèm theo:......................................................................................................... V TRƯ NG (Ch ký, c p b c hàm và h tên)
Đồng bộ tài khoản