Quyết định số 1879/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1879/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1879/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1879/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1879/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (T trình s 319 và T trình s 321/TTr-T TT-H QT ngày 24 tháng 9 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1613/TTr- BT KT ngày 26 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 04 t p th và 01 cá nhân thu c T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch H i ng Qu n tr T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1879/Q -TTg ngày 31/12/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Trư ng Trung h c Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin I, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, ã có nhi u thành tích trong công tác giáo d c và ào t o t năm h c 2004-2005 n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 2. Công ty Vi n thông thu c B Bưu chính Vi n thông thành ph à N ng, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 3. Bưu i n huy n ak Tô thu c Bưu i n t nh Kon Tum, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; 4. Bưu i n th xã B n Tre thu c Bưu i n t nh B n Tre, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c; 5. Ông Nguy n Hùng Thái, Giám c Bưu i n t nh Kon Tum, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, ã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2002 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản