Quyết định số 188/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 188/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188/2001/QĐ-TTg về quy định việc cho phép cửa khẩu Loóng Sập và Cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La được áp dụng Chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 188/2001/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C CHO PHÉP C A KH U LOÓNG S P VÀ C A KH U CHI NG KHƯƠNG, T NH SƠN LA ĐƯ C ÁP D NG CHÍNH SÁCH KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La t i t trình s 1520/TT-UB ngày 02 tháng 10 năm 2000, Công văn s 1363/UB ngày 02 tháng 8 năm 2001; đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 7780/BKH/QLKT ngày 15 tháng 11 năm 2001, QUY T Đ NH: Đi u 1. Khu kinh t c a kh u Loóng S p (Pa Háng) g m xã Loóng S p thu c huy n M c Châu. Khu kinh t c a kh u Chi ng Khương g m xã Chi ng Khương thu c huy n Sông Mã. Đi u 2. Khu kinh t c a kh u Loóng S p và Khu kinh t c a kh u Chi ng Khương đư c áp d ng Quy t đ nh s 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. Ngoài ra, hàng năm (trong 5 năm đ u) Ngân sách Trung ương h tr cho T nh đ u tư xây d ng m t s cơ s h t ng Khu kinh t c a kh u Loóng S p và Khu kinh t c a kh u Chi ng Khương. M c v n đ u tư c th giao B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i U ban nhân dân t nh Sơn La tính toán trên cơ s các công trình đư c c p có th m quy n phê duy t. Đi u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Sơn La có trách nhi m: - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng, B Công an đ th c hi n t t các d án có liên quan đ n qu c phòng - an ninh. - S p x p th t ưu tiên đ u tư xây d ng các công trình và h ng m c công trình đ s d ng có hi u qu .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành đánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ch nh, b sung c n thi t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản