Quyết định số 188-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 188-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188-CT về việc ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188-CT

 1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188-CT Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 1988 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CH THU QU C DOANH. CH TNCH H I NG B TRƯ NG b o m ngu n thu n nh cho ngân sách Nhà nư c, th c hi n m t bư c hoàn thi n cơ ch qu n lý, tăng cư ng vai trò ki m tra, giám sát c a tài chính Nhà nư c, góp ph n thúc Ny nâng cao hi u qu kinh t và công tác h ch toán trong khu v c kinh t qu c doanh; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành quy nh v ch thu qu c doanh i v i các ho t ng s n xu t hàng hoá, các ho t ng kinh doanh v n t i, ăn u ng, d ch v , kinh doanh ngh thu t, du l ch ... thu c khu v c kinh t qu c doanh. i u 2. Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây v thu qu c doanh trái v i quy nh này u b bãi b . i u 3. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) QUY NNH V CH THU QU C DOANH (ban hành kèm theo Quy t nh s 188-CT ngày 21-6-1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng).
 2. M c I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch thu qu c doanh áp d ng i v i s n phNm hàng hoá s n xu t tiêu th trong nư c và xu t khNu, các ho t ng kinh doanh v n t i, ăn u ng, d ch v du l ch, văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, v. v... do các xí nghi p, ơn v kinh t , các ơn v s nghi p, các oàn th và l c lư ng vũ trang tr c ti p qu n lý (sau ây g i t t là xí nghi p qu c doanh). i u 2. ơn v ph i n p thu qu c doanh là: a) Các ơn v xí nghi p qu c doanh và công tư h p doanh h ch toán kinh t cl p (bao g m c các ơn v h ch toán toàn ngành như S i n l c, S Bưu i n, sân bay...), các liên doanh s n xu t v i nư c ngoài. b) Các ơn v s nghi p (vi n nghiên c u, trư ng h c, các oàn ngh thu t...) có s n xu t hàng hoá bán, các ho t ng d ch v ngoài nhi m v nghiên c u gi ng d y. i u 3. Thu qu c doanh là kho n thu b t bu c, n nh b ng t l ph n trăm trên doanh thu, ư c n nh t 3 n 5 năm. M c thu này là m t b ph n c u thành trong giá c s n phNm hàng hoá, giá cư c, ti n thu c a các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v . i u 4. i v i s n phNm hàng hoá, thu qu c doanh t p trung khâu s n xu t. Các t ch c thương nghi p, kinh doanh v t tư, ơn v mua hàng xu t khNu ph i thanh toán ti n mua hàng cho xí nghi p s n xu t theo giá bán buôn trong ó có thu qu c doanh. Nh ng hàng hoá th c t xu t khNu ra nư c ngoài ã n p thu qu c doanh s ư c thoái tr l i. M c II. M C THU QU C DOANH i u 5. M c thu qu c doanh ư c xác nh b ng t l ph n trăm (%) trên: a) Doanh thu tiêu th c a t ng lo i s n phNm hàng hoá. a) Doanh thu c a t ng lo i kinh doanh như d ch v , ăn u ng, khách s n, v n t i... Bi u m c thu qu c doanh ban hành kèm theo b n quy nh này. i u 6. Ngoài m c thu qu c doanh n nh i u 5, các ơn v , xí nghi p còn ph i n p m t kho n thu qu c doanh b sung do có nh ng thu n l i khách quan như tài nguyên thiên nhiên, v trí a i m và i u ki n trang thi t b , ho c do Nhà nư c thay i giá c mà xí nghi p tăng thêm thu nh p. M c thu qu c doanh b sung do B Tài chính quy nh ( i v i xí nghi p trung ương), do S Tài chính ( i v i xí nghi p a phương). i u 7. B Tài chính quy nh m c thu qu c doanh i v i các s n phNm hàng hoá và các ho t ng kinh doanh, d ch v chưa ghi trong bi u m c thu qu c doanh này. M c III. MI N, GI M M C THU QU C DOANH
 3. i u 8. Vi c mi n, gi m m c thu qu c doanh ư c quy nh như sau: a) ư c mi n thu qu c doanh i v i: - S n phNm c a các xí nghi p qu c phòng, an ninh ph c v nhu c u qu c phòng, an ninh. - S n phNm c a vi n, trư ng h c ph c v vi c nghiên c u gi ng d y. - S n phNm ph c h i ch c năng cho ngư i tàn t t, s n phNm ph c v sinh có k ho ch, in ti n, úc ti n và in ch ng ch có giá tr như ti n ngân hàng, in và phát hành sách chính tr , sách giáo khoa, báo chí, t p chí, s n xu t huân chương, huy chương, huy hi u, v.v... b) Gi m m c thu qu c doanh: - i v i nh ng s n phNm s n xu t t ph li u c a b n thân xí nghi p. - i v i các ơn v xí nghi p có khó khăn do thiên tai, ch ho và do các nguyên nhân khách quan làm nh hư ng n s n xu t, m c tích lu . - i v i các trư ng h c, vi n nghiên c u s n xu t s n phNm v i s lư ng ít, nh m ch y u ph c v c i thi n i s ng trong cơ quan. M c IV. TH T C N P THU QU C DOANH i u 9. Các xí nghi p qu c doanh ph i ăng ký s n xu t, kinh doanh và ăng ký n p thu qu c doanh v i S Tài chính (cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p) theo hư ng d n c a B Tài chính. Các xí nghi p s n xu t ph i ch ng kê khai và n p thu qu c doanh (k c thu qu c doanh b sung) theo t ng hoá ơn bán hàng. Tuỳ theo phương th c thanh toán ti n bán hàng, xí nghi p ph i g i t khai n p thu qu c doanh kèm theo các ch ng t n p cho Ngân hàng nơi n p thu qu c doanh theo úng các th th c c a Ngân hàng. Các xí nghi p v n t i, d ch v , ăn u ng ... ph i ch ng kê khai và n p thu qu c doanh theo th i h n do cơ quan thu qu c doanh quy nh. i u 10. Ngày n p thu qu c doanh i v i t t c các phương th c thanh toán là ngày xí nghi p nh n ư c ti n bán hàng ho c ti n công, ti n cư c. i u 11. M u ch ng t thu qu c doanh và trình t luân chuy n t khai thu qu c doanh do B Tài chính quy nh sau khi bàn b c th ng nh t v i Ngân hàng Nhà nư c. i u 12. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm xí nghi p ph i có k ho ch n p thu qu c doanh và quy t toán k p th i s n p v i cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p. M c V. PH T TI N V VI PH M CH THU QU C DOANH
 4. i u 13. Các xí nghi p vi ph m ch thu qu c doanh như không ăng ký s n xu t, kinh doanh và không ăng ký n p thu qu c doanh ... ph i ch u ph t ti n và tr các qu xí nghi p. M c ph t ti n do B Tài chính quy nh. i u 14. N u man khai thu qu c doanh thì ngoài s thu qu c doanh ph i truy n p, còn ph i ch u m t kho n ti n ph t b ng 5% s thu qu c doanh man khai. Tuỳ theo m c n ng nh , Giám c, k toán trư ng có th ph i ch u k lu t hành chính ho c b truy t trư c pháp lu t. i u 15. N u xí nghi p n p thu qu c doanh ch m thì ph i ch u m t kho n ti n ph t b ng 0,2% (hai ph n nghìn) s ti n n p ch m tính cho m i ngày. N u do Ngân hàng, Bưu i n làm cho xí nghi p b ph t ti n thì các cơ quan này ph i b i thư ng l i cho xí nghi p. M c VI. TRÁCH NHI M C A CÁC XÍ NGHI P, CƠ QUAN CH QU N, CƠ QUAN V T GIÁ, CƠ QUAN NGÂN HÀNG, CƠ QUAN THU QU C DOANH VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH XÍ NGHI P I V I CH THU QU C DOANH i u 16. Các xí nghi p có trách nhi m: 1. Kê khai k p th i, n p úng, n p s thu qu c doanh và các kho n ph i n p khác vào ngân sách Nhà nư c. Giám c và k toán trư ng xí nghi p ph i ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v vi c ch p hành ch thu n p và tính chính xác c a các s li u. 2. Cung c p y , k p th i s li u, tình hình v k ho ch và th c hi n k ho ch s n xu t - k thu t - tài chính, giá thành, giá bán s n phNm, thu qu c doanh, l i nhu n và qu xí nghi p ... cho cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p, t o m i i u ki n thu n ti n cho cán b chuyên qu n tài chính xí nghi p th c hi n vi c ki m tra giám sát thư ng xuyên và th c hi n các ch qu n lý kinh t , tài chính các ơn v. 3. Khi có nh ng khó khăn khách quan và bi n ng l n v s n xu t - kinh doanh, giá c ... nh hư ng n m c tích lu , xí nghi p ph i làm y các th t c xin gi m, hoãn thu qu c doanh theo hư ng d n c a B Tài chính. 4. Xí nghi p có quy n khi u n i v vi c làm c a cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p. ơn khi u n i ư c gi i quy t ch m nh t là 10 ngày làm vi c k t khi cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p nh n ư c ơn. Trong khi ch gi i quy t ơn khi u n i, xí nghi p v n ph i ch p hành quy t nh c a cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p. N u vi c gi i quy t chưa tho áng, xí nghi p có quy n khi u n i lên cơ quan tài chính c p trên trong th i gian m t tháng. i u 17. Cơ quan ch qu n c a các xí nghi p có trách nhi m hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c các xí nghi p thu c ngành mình ch p hành nghiêm ch nh quy nh v ch thu qu c doanh c a Nhà nư c.
 5. i u 18. Cơ quan v t giá các c p, các ngành và các xí nghi p khi làm giá có trách nhi m tính toán b o m trong cơ c u giá m c thu quy nh kèm theo b n quy nh này. i u 19. Cơ quan Ngân hàng chuyên doanh tr c ti p quan h v i xí nghi p có trách nhi m: 1. Khi ti n bán hàng, ti n công, ti n cư c v n Ngân hàng, Ngân hàng ph i ghi vào tài kho n cho xí nghi p, báo cho xí nghi p bi t: Căn c vào t khai thu qu c doanh và các ch ng t n p ngân sách, Ngân hàng ph i trích ngay s thu qu c doanh và các kho n ph i n p khác vào Ngân sách Nhà nư c theo úng th t ưu tiên do Nhà nư c quy nh. 2. Cung c p các s li u, tài li u có quan h n n p ngân sách c a xí nghi p cho cơ quan thu qu c doanh khi c n thi t. 3. Th c hi n k p th i các l nh thu, l nh ph t ti n i v i các xí nghi p c a cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p. Vi c tranh ch p v l nh ph t ti n do cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p x lý. 4. Ph i h p ch t ch v i cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p trong vi c ki m tra và qu n lý ho t ng kinh t - tài chính c a các xí nghi p. i u 20. B máy thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p ư c t ch c thành h th ng xuyên su t t trung ương n a phương theo ch song trùng lãnh o. B Tài chính có trách nhi m quy nh c th v nhi m v , cơ c u b máy, biên ch , qu lương, thư ng và ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và xã h i quy nh ch i v i cán b thu qu c doanh; hư ng d n ki m tra các S Tài chính, các Chi c c thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p trong vi c th c hi n chính sách, ch c a Nhà nư c v thu qu c doanh và tài chính xí nghi p. Cơ quan thu qu c doanh và qu n lý tài chính xí nghi p có trách nhi m: 1. Ki m tra ôn c các xí nghi p trong vi c ch p hành các ch , chính sách kinh t tài chính và ch thu n p i v i ngân sách Nhà nư c. Ra l nh thu, l nh ph t ti n i v i các xí nghi p vi ph m ch thu qu c doanh và các kho n thu khác ph i n p ngân sách. 2. Tham gia v i các xí nghi p t vi c l p k ho ch n vi c nh n xét ánh giá và xét duy t hoàn thành k ho ch s n xu t - kinh doanh - tài chính, trích l p các qu xí nghi p. 3. Ki m tra xem xét và x lý k p th i và úng n nh ng v n v thu qu c doanh (k c các khi u n i c a xí nghi p). M c VII. I U KHO N THI HÀNH i u 21. B Tài chính có trách nhi m quy nh chi ti t và hư ng d n c th các ngành; các c p, các ơn v xí nghi p th c hi n Quy nh này.
 6. i u 22. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. BI U M C THU QU C DOANH (ban hành kèm theo Quy t nh s 188-CT c a Ch t ch H i ng B trư ng ngày 21-6-1988) Tên s n phNm ho c ngành kinh doanh T l thu qu c doanh A. S n phNm công nghi p I. Tư li u s n xu t 1. i n thương phNm 12 2. Than 5 3. Khí t 30 4. S n phNm khai thác m khác 5 5. S n phNm luy n kim en 5 6. S n phNm luy n kim màu 10 - Vàng 30 7. Máy công c ph c v nông nghi p 5 8. Máy công c , phương ti n v n t i, thi t b máy móc khác 10 9. Ch t o các lo i ph tùng 10 10. Ch t o d ng c c m tay 10 11. S a ch a cơ khí 10 12. Hoá ch t cơ b n 10 13. Xi-măng các lo i 20 14. G ch xây các lo i 10 15. G ch ch u l a 10 16. G ch lát các lo i: - G ch men s 20 - G ch lát hoa, lát trơn 20 - G ch khác 15
 7. 17. G ch trang trí các lo i 20 18. Ngói, t m l p các lo i 10 19. á các lo i 10 20. Cát 10 21. S i 10 22. Vôi c , vôi b t 8 23. á hoa các lo i và Granitô các lo i 8 24. V t li u xây d ng khác 10 25. Kính xây d ng 20 26. G tròn khai thác 10 27. G x xây d ng cơ b n, g ván sàn 5 28. G dán, g l ng, cót ép 5 29. B t gi y 10 30. Tre, n a, v u, g làm nguyên li u gi y 5 31. Cao-su m khô 10 32. Que hàn i n 15 33. t èn 5 34. Phèn các lo i 15 35. Sơn các lo i: - Sơn d u 10 - Sơn Alkyt 10 36. á mài, h t mài các lo i 15 37. Phân bón, thu c tr sâu 5 38. M c in 10 39. S công nghi p 5 40. c quy các lo i 20 41. Thu tinh y t 5 42. S n phNm ch t cao-su dùng cho s n xu t 10 43. S n phNm ch t nh a dùng cho s n xu t 15 44. Pin chuyên dùng cho s n xu t, qu c phòng 10
 8. 45. Bao bì: - Bao bì b ng PE 10 - Bao bì ay, v i 10 - Bao bì, cát-tông, g 5 46. Da thu c 10 47. V i gi da 15 48. V i công nghi p: - V i mành 10 -V ib t 10 49. S i: - S i bông 10 - S i t ng h p, s i pha 20 - S i ay, s i khác 10 50. C n 90o, c n 100o 30 51. Tư li u s n xu t khác 10 II. S n phNm tiêu dùng: 1. Thu c lá bao: - Thu c lá u l c xu t khNu 50 - Thu c lá không u l c xu t khNu 40 - Thu c lá u l c n i tiêu 60 - Thu c lá thơm không u l c n i tiêu 45 - Thu c en 35 - Thu c lá i u không óng bao 20 - Thu c lá v n không cu n i u 10 2. Thu c lào thành phNm 30 3. Rư u các lo i: - Rư u tr ng 30 - Rư u mùi xu t khNu 30 - Rư u mùi n i tiêu và các lo i rư u khác 30 4. Bia các lo i:
 9. - Bia chai, bia h p xu t khNu 60 - Bia chai, bia h p n i tiêu 60 - Bia hơi 50 5. Nư c gi i khát các lo i 20 Trong ó : Sô a 40 6. Kem que, kem c c 10 7. Nư c á cây 20 8. Chè: - Chè en xu t khNu 5 - Chè xanh xu t khNu 5 - Chè hương 10 - Chè sơ ch và t n d ng 5 9. ư ng : - ư ng kính (RE, RS) s n xu t t mía 20 - ư ng kính s n xu t t ư ng thô 10 - ư ng k t tinh 15 - ư ng thô s n xu t t mía 10 - ư ng Glucô các lo i 10 - M t tr m 10 10. h p: - S a h p, s a b t: S n xu t t nguyên li u s a nh p 25 S n xu t t s a tươi s n xu t trong nư c 20 - Các s n phNm khác ch bi n t s a tươi 10 - Hoa qu h p, ư p ông 10 - Th t, cá và các s n phNm khác óng h p 10 11. Bánh k o: - Bánh k o cao c p 10 - Bánh k o thư ng 10 12. B t dinh dư ng, b t tr em 5 13. Cà-phê b t 20
 10. 14. Nư c m m, nư c ch m: - Nư c m m, m m tôm 10 - Nư c ch m 10 15. Mì chính, b t gia v : - Mì chính, b t ng t 20 - B t gia v 10 16. Mì ăn li n 10 17. D u th c v t 10 18. Mu i h t, mu i tinh dùng ăn 10 19. S n phNm lương th c và th c phNm khác 10 20. Xay sát lương th c và th c phNm khác 5 21. V i thành phNm: - V i t ng h p, tơ l a 30 - V i pha s i t ng h p 25 - V i s i bông lo i d y 15 lo i m ng 15 - V i màn 10 22. V i m c 10 23. Hàng d t kim 20 24. Khăn m t, khăn tay 10 25. Bít t t và hàng quân nhu 10 26. Chăn chiên, m n ch 10 27. Ru t chăn bông 20 28. Hàng may m c: - Hàng may m c xu t khNu 10 - Hàng may m c qu c phòng 10 - Hàng may m c n i thương 10 29. Ch khâu 15 30. Hàng d t khác 10 31. Len: - Len th m 10
 11. - Len t t 30 32. Th m các lo i: - Th m len 20 - Th m khác 10 33. Diêm bao 10 34. Bút chì 5 35. Bút máy các lo i 20 36. Ph n vi t, m c vi t 5 37. Gi y than các lo i 20 38. Màng m ng PE 30 39. Màng PVC i mưa 30 40. Gi y v i các lo i 20 41. Gi y da các lo i 30 42. g dân d ng: - g thư ng 10 - g k , cao c p 20 43. Sành s thu tinh dân d ng: - S cao c p 25 - S t hư ng 20 - Bóng èn tròn 10 - èn ng 15 - Ly, c c thu tinh 10 - Phích nư c, ru t phích 10 - S n phNm thu tinh, s khác 10 44. Gi y: 10 - Gi y vi t, gi y in báo - Gi y khác 5 45. Bìa các lo i 10 46. Qu t i n: - Qu t tr n các lo i 20 - Qu t bàn các lo i 25
 12. 47. Bi n th , n áp, n n dòng 20 48. Bàn là i n 20 49. Dây d n các lo i 20 50. i n khác 20 51. nhôm các lo i 50 52. s t tráng men 40 53. nh a các lo i 40 54. da, gi da 30 55. S n phNm cao su: - Săm xe p 20 - L p xe p 15 - Săm, l p xe máy 30 - S n phNm cao su khác 20 56. Xà phòng, b t gi t: - Xà phòng, b t gi t 10 - Xà phòng răng 10 - Xà phòng thơm, nư c g i u 20 57. S n phNm cơ khí tiêu dùng: - Xe p hoàn ch nh 15 - B p d u, èn d u 10 - Máy khâu hoàn ch nh 20 - ng h các lo i 20 - Ph tùng xe p, xe máy, máy khâu, ng h 20 - S n phNm cơ khí tiêu dùng khác 20 58. èn pin các lo i 30 59. i n t dân d ng: - Máy thu hình m u 30 - Máy thu hình m u 20 - Radio - Casette 30 - Radio các lo i, quay ĩa 20
 13. - Linh ki n i n t , i n t khác 10 - Các ho t ng d ch v i nt 20 60. Dư c phNm: - Thu c tiêm tân dư c các lo i 5 - Thu c viên tân dư c các lo i 10 - D u cao xoa, rư u b các lo i 15 - Thu c ông ư c, thu c khác 3 61. Thu c thú y 5 62. Văn phòng phNm, văn hoá phNm 5 63. In: - In sách giáo khoa, báo Nhân dân, Quân i nhân dân (chưa thu) ³ - In nhãn các lo i 20 - In văn hoá phNm, vi c v t 20 - In khác 5 64. dùng d y h c, d ng c y t thông thư ng, d ng c th d c, th 5 thao. 65. Nh c c các lo i 10 66. Gi y nh 20 67. S n xu t ĩa hát, băng nh c 5 - Ghi băng các lo i 15 68. S n xu t phim, in tráng phim i n nh và Video-Casette 5 69. Hàng m ngh 30 70. M phNm, ph n, nư c hoa, sáp 40 71. chơi tr em 5 72. Pháo các lo i 40 73. S n phNm tiêu dùng khác 20 B. Ho t ng thi t k xây d ng 1. Các cơ quan, ơn v s nghi p (có thu thi t k phí) 10 2. Các xư ng, phòng, trung tâm d ch v làm nhi m v thi t k 10 3. Các t ch c qu n chúng, cá nhân nh n th u thi t k 15 C. S n phNm nông s n, lâm s n, thu s n
 14. 1. Chè búp tươi 10 2. Cà phê h t 20 3. Hoa qu tươi 10 - Cam qu tươi 20 4. u, l c, v ng 10 5. Bông, ay, cói 10 6. Mía cây 10 7. H tiêu 40 8. Th c ăn gia súc 5 9. Thóc và lương th c khác 5 10. Trâu, bò, l n th t 5 11. Gia c m 5 12. Tr ng thương phNm 5 13. Tôm, cá, m c tươi (nư c ng t, l , m n) 10 14. Tôm, m c ông l nh xu t khNu 5 15. Tôm, cá, m c khô, vi, bóng cá, y n sào 15 16. Tre, n a, lá bán tiêu dùng 5 17. C i thư c 5 18. Thu c b o qu n g 5 19. Than c i 5 20. S n phNm nông s n, lâm s n, thu s n khác 10 21. Ch bi n các lo i lâm s n, c s n (véc ni, d u bóng...) 10 22. c s n, dư c li u (tr m hương, qu , sa nhân, h i ...) 20 23. Các s n phNm ch bi n t ong (m t ong, s a ong chúa ...) 10 D. Kinh doanh v n t i, bưu i n và ăn u ng d ch v I. V n t i, bưu i n: 1. V n t i ư ng s t: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 2. V n t i ư ng bi n:
 15. - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 3. V n t i ư ng sông: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 4. V n t i ô-tô: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 5. V n t i hàng không: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 5 6. i lý tàu bi n 60 7. i lý v n t i bi n, cho thuê t u bi n và môi gi i hàng h i 20 8. Tr c v t c u h 5 9. Kinh doanh c ng sông, bi n 5 10. Cho thuê phương ti n v n t i 10 11. D ch v ph c v hành khách và v n t i b c x p hàng hoá ư ng 10 hàng không 12. Kinh doanh bưu i n (tr phát hành báo chí) 5 13. Các ho t ng bưu i n khác 10 14. D ch v thuê kho, bãi 5 II. Ănu ng, d ch v : 1. Ăn u ng bình dân 3 2. Ăn u ng cao c p, cs n 10 3. Kinh doanh bu ng ng bình dân 10 4. Kinh doanh bu ng ng cao c p (K.s n DL và ngư i nư c ngoài) 20 5. Kinh doanh gi t m l n, trâu, bò 3 6. Công viên, bãi t m, h i ch , qu ng cáo (có thu ti n) 3 7. D ch v ký g i hàng hoá 10 8. D ch v ph thông như c t tóc, u n tóc, nhu m, gi t là, may o 3 9. D ch v k thu t cao như s a ch a i n t , i n l nh ... 5
 16. 10. D ch v khác 4 Ho t ng văn hoá, ngh thu t 1. Cho thuê phim i n nh và Video - Casette 3 2. Chi u phim i n nh và Video - Casette 3 3. Bi u di n ngh thu t, th d c th thao 2 4. Ch p nh, in phóng, tô màu nh 5 5. Cho thuê máy chi u phim, máy Video-Casette 3 6. Cho thuê h i trư ng, nhà hát, câu l c b , sân bãi thi u, d ng c th 3 d c th thao 7. Các lo i ho t ng văn hoá ngh thu t khác 3
Đồng bộ tài khoản