Quyết định số 1886/QĐ-BNN-PC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 1886/QĐ-BNN-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1886/QĐ-BNN-PC về việc đính chính Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1886/QĐ-BNN-PC

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1886/Q -BNN-PC Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 28/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2009 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN QUY NNH TRÌNH T , TH T C SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 104//2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2004 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính Thông tư s 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 c a quy nh trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: 1. Ph n căn c pháp lý ã in: “B Nông nghi p và Phát tri n nông”. ính chính l i là: “B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. 2. i u 2 i tư ng áp d ng ã in: “Quy ch này áp d ng i v i t ch c, ơn v , cá nhân thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có liên quan n vi c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t”. ính chính l i là: “Thông tư này áp d ng i v i t ch c, ơn v , cá nhân thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có liên quan n vi c so n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t”. 3. i u 9. Trách nhi m c a V Pháp ch - Kho n 4 ã in: “… văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng …”. ính chính l i là: “... văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ...”. - Kho n 7, i u 9 ã in: “… công tác xây d ng, ban hành, văn b n”. ính chính l i là: “… công tác xây d ng, ban hành văn b n”. 4. i u 10. Trách nhi m c a các ơn v tr c thu c B
  2. - i m a, kho n 2 ã in: “Trang thông tin c a Chính ph và c a B ”. ính chính l i là: “Trang thông tin i n t c a Chính ph và c a B ” - i m b, kho n 2 ã in: “Ph i h p V T ch c cán b …”. ính chính l i là “Ph i h p v i V T ch c cán b …”. 5. Kho n 1, i u 22 ã in: “D th o văn b n ưa lên Trang thông tin i n t c a Chính ph …”. ính chính l i là: “D th o văn b n ăng t i lên Trang thông tin i n t c a Chính ph …” i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các C c, V , Thanh tra, Văn phòng B và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản