Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
6
download

Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA về việc phê duyệt đề án thu thập, quản lý dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma túy trong công tác phòng, chống ma túy do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1888/2008/Q -BCA Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN THU TH P, QU N LÝ D LI U VÀ X LÝ THÔNG TIN V TÌNH HÌNH MA TÚY TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG MA TÚY B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 9 tháng 12 năm 2000 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy ư c Qu c h i thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Quy t nh s 156/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý, i u hành th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “Thu th p, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy trong công tác phòng, ch ng ma túy” v i các n i dung chính sau: I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: - Xây d ng h th ng cơ s d li u qu n lý th ng nh t v tình hình ma túy trong công tác phòng, ch ng ma túy v i k thu t công ngh hi n i, có tính khoa h c, cung c p thông tin th ng nh t, y , chính xác, k p th i ph c v c l c, hi u qu cho lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trong tình hình m i. - Giúp ng, Nhà nư c ho ch nh chi n lư c, ch trương, chính sách, k ho ch v phòng, ch ng ma túy k p th i và phù h p v i th c t . 2. M c tiêu c th n năm 2010:
  2. - Xây d ng Trung tâm qu n lý cơ s d li u v phòng, ch ng ma túy t i B Công an (Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy) k t n i m ng thông tin d li u v i 100% các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - Th ng nh t h th ng bi u m u th ng kê và ph n m m chuyên d ng cho các ơn v thu c B Công an; các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph ph c v hi u qu cho công tác thu th p, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy ư c nhanh chóng, y và chính xác. - N m v ng thông tin, tình hình v t i ph m và t n n ma túy các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph c v cho vi c lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng ma túy ư c sâu sát và phù h p hơn. - Xây d ng i ngũ cán b làm công tác th ng kê, qu n lý, x lý thông tin d li u v tình hình ma túy có trình chuyên môn cao, n m v ng khoa h c k thu t, công ngh thông tin, tinh thông nghi p v . II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP TH C HI N ÁN 1. Xây d ng các văn b n pháp quy c a Chính ph , B Công an v công tác th ng kê, qu n lý, x lý thông tin v tình hình ma túy. 2. Ti n hành các ho t ng ch o, ki m tra, ôn c tri n khai th c hi n công tác kh o sát, i u tra th ng kê và qu n lý d li u t Trung ương n cơ s . 3. u tư kinh phí mua s m trong c p thi t b tin h c, xây d ng th ng nh t trong ph m vi toàn qu c h th ng ph n m m và bi u m u thu th p, phân tích, x lý thông tin v : - Tình hình nghi n ma túy. - T i ph m ma túy. - i u tra, truy t , xét x t i ph m ma túy. - Xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, qu n lý và s d ng ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n. - Tr ng và tái tr ng cây có ch t ma túy, xóa b , thay th cây có ch t ma túy. - Cai nghi n ma túy và qu n lý ngư i nghi n sau cai. 4. Xây d ng và v n hành Trung tâm qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy. 5. T ch c các oàn ki m tra liên ngành ti n hành ki m tra ho t ng lãnh o, ch o công tác phòng, ch ng ma túy; kh o sát, ánh giá th c tr ng tình hình t n n ma túy t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các lĩnh v c thu c trách nhi m qu n lý c a các B , ngành có liên quan; ki m tra công tác xây d ng k ho ch, t ch c
  3. tri n khai, ti n th c hi n, k t qu hoàn thành các m c tiêu, yêu c u và nhi m v c a án ã ư c phân công. Trư c m t trong năm 2009, t ch c ki m tra t i 10 t nh, thành ph tr ng i m v tình hình ma túy, sau ó s tri n khai m r ng di n ki m tra. 6. B i dư ng, ào t o v công ngh thông tin cho cán b chuyên môn th c hi n công tác th ng kê v tình hình ma túy bi t cách thao tác thành th o vi c thu th p, qu n lý, x lý thông tin, c bi t là cán b công ngh thông tin nghiên c u, xây d ng h th ng thông tin qu n lý các cơ s d li u m t cách khoa h c và khai thác có hi u qu . 7. B o m kinh phí cho vi c xây d ng các cơ s d li u, t o l p d li u và th c hi n vi c chuy n báo, b o m t, an ninh, an toàn thông tin v tình hình ma túy. 8. T ch c h i th o khoa h c v th c tr ng và các gi i pháp nâng cao hi u qu công tác th ng kê, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy t i các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 9. Ny m nh h p tác qu c t , tranh th ngo i l c, tăng cư ng thu hút u tư c a các t ch c qu c t . III. CÁC D ÁN TH C HI N ÁN án ư c th c hi n b ng các d án thành ph n g m: 1. D án thành ph n s 1: Trang c p trang, thi t b tin h c, xây d ng m ng thông tin qu n lý d li u v phòng, ch ng ma túy và ào t o, b i dư ng, t p hu n i ngũ cán b làm công tác th ng kê, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình t i ph m và t n n ma túy c a B Công an. a) Cơ quan ch trì: B Công an. b) Cơ quan th c hi n: Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy; C c C nh sát i u tra t i ph m v ma túy; Văn phòng cơ quan C nh sát i u tra; C c C nh sát qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c, Trư ng giáo dư ng. c) Cơ quan ph i h p th c hi n: B Lao ng – Thương binh và Xã h i; B Y t ; B Qu c phòng; B Công thương; B Tài chính; B Giáo d c và ào t o; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Tòa án nhân dân t i cao, các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. d) N i dung nhi m v : - Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy ch trì, ph i h p th c hi n nh ng n i dung sau: + Mua s m và trang c p thi t b tin h c, xây d ng Trung tâm thông tin qu n lý d li u v phòng, ch ng ma túy B Công an, k t n i v i các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  4. * Trang b cho Công an 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m i a phương 01 b máy vi tính và các thi t b t ng h p, qu n lý, x lý d li u và k t n i th c hi n ch báo cáo, d ki n kinh phí u tư: 3.000 tri u ng. * Xây d ng Trung tâm thông tin qu n lý d li u v tình hình phòng, ch ng ma túy, d ki n kinh phí u tư: 5.000 tri u ng. + Kh o sát, ánh giá tình hình t n n ma túy t i 10 t nh tr ng i m v ma túy, sau ó ti n hành t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các lĩnh v c thu c trách nhi m qu n lý B , ngành có liên quan, d ki n kinh phí: 2.000 tri u ng. + ào t o, b i dư ng, t p hu n i ngũ cán b làm công tác th ng kê, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy và t ch c cho cán b v n hành h th ng Trung tâm thông tin d li u v tình hình phòng, ch ng ma túy, d ki n kinh phí: 2.000 tri u ng. - C c C nh sát i u tra t i ph m v ma túy t ch c kh o sát, i u tra, báo cáo th ng kê, qu n lý cơ s d li u và x lý thông tin v tình hình t i ph m ma túy trong toàn qu c. T ch c th c hi n vi c ghi chép, t ng h p s li u, l p báo cáo th ng kê k t qu ti p nh n, x lý tin báo, t giác t i ph m v ma túy, d ki n kinh phí: 1.500 tri u ng. - Văn phòng Cơ quan C nh sát i u tra t ch c kh o sát, i u tra th ng kê tình hình ngư i nghi n trong các Tr i t m giam thu c trách nhi m qu n lý; th ng kê vi c x lý hành chính i v i ngư i nghi n ma túy, d ki n kinh phí: 500 tri u ng. - C c C nh sát qu n lý Tr i giam, Cơ s giáo d c, Trư ng giáo dư ng t ch c kh o sát, i u tra, báo cáo th ng kê tình hình ngư i nghi n ma túy trong các Tr i giam, Cơ s giáo d c, Trư ng giáo dư ng, d ki n kinh phí: 1.500 tri u ng. ) D ki n t ng kinh phí u tư: 15.500 tri u ng, trong ó: - Kinh phí ngu n v n u tư t p trung là: 8.000 tri u ng - Kinh phí t ngu n v n s nghi p là: 7.500 tri u ng. 2. D án thành ph n s 2: Xây d ng h th ng qu n lý d li u liên quan n công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trên tuy n, a bàn biên gi i, bi n, h i o c a B Qu c phòng. a) Cơ quan ch trì: B Qu c phòng. b) Cơ quan th c hi n: C c Phòng, ch ng t i ph m ma túy thu c B Tư l nh B i Biên phòng, C c i u tra hình s và C c C nh sát bi n tr c thu c B Qu c phòng. c) N i dung nhi m v : - Thu th p, kh o sát, i u tra, báo cáo th ng kê, qu n lý, x lý thông tin v tình hình a bàn, ho t ng c a các lo i i tư ng ma túy và k t qu công tác phòng ng a, u tranh, ki m soát ma túy trên các tuy n biên gi i, h i o.
  5. - Thu th p, qu n lý, x lý, báo cáo thông tin v hình hình ngư i nghi n ma túy và k t qu công tác cai nghi n trên tuy n, a bàn biên gi i, h i o. - Kh o sát, xây d ng cơ s d li u v k t qu u tranh ch ng t i ph m ma túy và qu n lý ngư i nghi n trong các Tr i giam do B Qu c phòng qu n lý. d) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 5.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 3. D án thành ph n s 3: Xây d ng h th ng cơ s d li u liên quan n công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy t i các c a khNu c a ngành H i quan. a) Cơ quan ch trì: B Tài chính. b) Cơ quan th c hi n: T ng c c H i quan (C c i u tra ch ng buôn l u). c) N i dung nhi m v : - Th ng kê d li u liên quan n công tác i u tra t i ph m v ma túy t i các c a khNu, kho ngo i quan. - Xây d ng cơ s d li u qu n lý công tác xu t, nh p khNu, quá c nh qua lãnh th Vi t Nam các ch t ma túy, ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n. d) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 4. D án thành ph n s 4: Xây d ng h th ng d li u liên quan n tình tr ng nghi n ma túy trong các Cơ s ch a b nh, Trung tâm giáo d c, lao ng, xã h i. a) Cơ quan ch trì: B Lao ng Thương binh và Xã h i. b) Cơ quan th c hi n: C c Phòng, ch ng t n n xã h i. c) Cơ quan ph i h p: B Y t ; B Công an, B Qu c phòng; Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. d) N i dung nhi m v : Kh o sát, i u tra th ng kê v th c tr ng tình hình ngư i nghi n ma túy trong các Cơ s ch a b nh; Trung tâm giáo d c, lao ng, xã h i; tình hình và k t qu công tác cai nghi n, ph c h i, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm, tái hòa nh p c ng ng, qu n lý ngư i nghi n sau cai nghi n, tình hình tái nghi n. ) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 5. D án thành ph n s 5: Xây d ng h th ng d li u v công tác qu n lý ki m soát ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n trong lĩnh v c công nghi p, Thương m i, Yt . a) Cơ quan ch trì: B Công Thương.
  6. b) Cơ quan th c hi n: V Công nghi p n ng; c) Cơ quan ph i h p: B Y t ; B Công an. d) N i dung nhi m v : kh o sát, th ng kê tình hình công tác qu n lý ti n ch t, ch t gây nghi n và ch t hư ng th n trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, thương m i; c p và thu h i gi y phép xu t, nh p khNu ti n ch t s d ng trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, thương m i. ) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 6. D án thành ph n s 6: Xây d ng h th ng d li u v tình hình tr ng, tái tr ng cây có ch t ma túy và công tác xóa b , thay th cây có ch t ma túy. a) Cơ quan ch trì: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Cơ quan th c hi n: C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn. c) Cơ quan ph i h p: y ban Dân t c. d) N i dung nhi m v . - i u tra th ng kê các a bàn trư c ây ã tr ng, a bàn ti m Nn nguy cơ tái tr ng cây có ch t ma túy. Kh o sát v c i m a hình, khu v c, b trí cơ c u kinh t , cây tr ng. - Th ng kê di n tích cây có ch t ma túy m c hoang d i, cây tr ng, tái tr ng, s t nh, huy n, xã, h gia ình, nhân khNu liên quan n tr ng, tái tr ng và tình hình xóa b cây có ch t ma túy Vi t Nam. - Kh o sát, i u tra th ng kê k t qu chuy n i cơ c u cây tr ng phát tri n kinh t thay th cây thu c phi n, cây c n sa và các cây có ch t ma túy khác. ) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 7. D án thành ph n s 7: Xây d ng h th ng d li u v tình hình t n n ma túy trong h c sinh, sinh viên. a) Cơ quan ch trì: B Giáo d c và ào t o. b) Cơ quan th c hi n: V Công tác h c sinh, sinh viên. c) Cơ quan ph i h p: B Công an, B Lao ng – Thương binh và Xã h i. d) N i dung nhi m v : Kh o sát, i u tra th ng kê v th c tr ng tình hình ngư i nghi n ma túy trong h c sinh, sinh viên và công tác phòng, ch ng ma túy trong trư ng h c và các cơ s ào t o c a ngành Giáo d c và ào t o.
  7. ) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 8. D án thành ph n s 8: Xây d ng h th ng d li u v tình hình t i ph m và x lý các v ph m t i v ma túy qua các giai o n t t ng theo lu t nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Vi n ki m sát nhân dân. a) Cơ quan ch trì: Vi n ki m sát nhân dân t i cao. b) Cơ quan th c hi n: V Th c hành quy n công t và ki m sát i u tra án ma túy. c) N i dung nhi m v : Th ng kê tình hình t i ph m và x lý các v ph m t i v ma túy qua các giai o n t t ng theo lu t nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Vi n ki m sát nhân dân; k t qu truy t t i ph m v ma túy bao g m: ra quy t nh truy t , ình ch i u tra, t m ình ch i u tra, yêu c u i u tra b sung…v.v các v án v ma túy. d) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. 9. D án thành ph n s 9: Xây d ng h th ng d li u v k t qu xét x t i ph m v ma túy trong giai o n xét x sơ thNm; k t qu gi i quy t các v án ma túy và thi hành án ma túy c a các cơ quan ti n hành t t ng. a) Cơ quan ch trì: Tòa án nhân dân t i cao. b) Cơ quan th c hi n: Văn phòng Tòa án nhân dân t i cao. c) N i dung nhi m v : Thu th p s li u th ng kê k t qu xét x , gi i quy t các v án v ma túy; quy t nh thi hành án thu c thNm quy n c a mình; ph i h p v i Vi n ki m sát và Công an các c p i chi u, th ng nh t s li u và cùng ký vào báo cáo th ng kê k t qu gi i quy t các v án v ma túy và quy t nh thi hành án ma túy do Vi n ki m sát cùng c p l p. d) D ki n t ng kinh phí h tr th c hi n: 2.000 tri u ng t ngu n kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy. IV. KINH PHÍ VÀ TH I GIAN TH C HI N. 1. Kinh phí th c hi n án t ngu n v n u tư t p trung c a Nhà nư c và ngu n kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm c a Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy; b trí theo phân c p ngân sách hi n hành. D ki n t ng kinh phí th c hi n án kho ng 34.500 tri u ng. Trong ó: - Kinh phí u tư t p trung: 20.700 tri u ng. - Kinh phí chi thư ng xuyên: 13.800 tri u ng. 2. Th i gian th c hi n án là 02 năm t năm 2009 n năm 2010.
  8. V. T CH C TH C HI N ÁN 1. B Công an ch trì t ch c thNm nh, phê duy t chi ti t, phê duy t t ng d toán các danh m c u tư cho các ho t ng c a án, t ch c u th u, ch nh th u, th c hi n và thanh quy t toán kinh phí u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c. Quá trình tri n khai c n ph i i u ch nh, thay i danh m c u tư và d toán c a án B Công an quy t nh trong t ng h p m c u tư ư c duy t c a án. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v c th , ngh các B , ngành liên quan t ch c xây d ng các d án thành ph n v th ng kê, qu n lý d li u và x lý thông tin tình hình ma túy theo lĩnh v c ư c phân công, nh kỳ hàng tháng cung c p thông tin tình hình ma túy v B Công an – Cơ quan thư ng tr c phòng, ch ng ma túy t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . S d ng hi u qu và thanh quy t toán kinh phí u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c, g i B Công an t ng h p, ánh giá án, báo cáo Chính ph . 3. B Qu c phòng ch trì xây d ng h th ng qu n lý d li u liên quan n công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy trên tuy n, a bàn biên gi i, bi n, h i o c a B Qu c phòng. ngh B Qu c phòng giao cho B Tư l nh B i Biên phòng ch trì, ph i h p v i C c i u tra hình s , C c C nh sát bi n t ch c xây d ng, th c hi n. 4. B Tài chính ch trì xây d ng h th ng d li u liên quan n công tác phòng, ch ng và ki m soát ma túy t i các c a khNu c a ngành H i quan. 5. B Lao ng – Thương binh và xã h i ch trì xây d ng h th ng d li u liên quan n tình tr ng nghi n ma túy trong các Cơ s ch a b nh, Trung tâm giáo d c, lao ng, xã h i. 6. B Công thương ch trì xây d ng h th ng d li u v công tác qu n lý, ki m soát ti n ch t, ch t gây nghi n, ch t hư ng th n trong lĩnh v c công nghi p. 7. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xây d ng h th ng d li u v tình hình tr ng, tái tr ng cây có ch t ma túy và công tác xóa b , thay th cây có ch t ma túy. 8. B Giáo d c và ào t o ch trì xây d ng h th ng d li u v tình hình t n n ma túy trong h c sinh, sinh viên. 9. Vi n ki m sát nhân dân t i cao ch trì xây d ng h th ng d li u v k t qu truy t t i ph m v ma túy. 10. Tòa án nhân dân t i cao ch trì xây d ng h th ng d li u v k t qu xét x t i ph m v ma túy trong giai o n xét x sơ thNm; k t qu gi i quy t các v án ma túy và thi hành án ma túy c a các cơ quan ti n hành t t ng. Quá trình tri n khai c n ph i i u ch nh, thay i danh m c u tư và d toán các ho t ng c a các d án ư c phân công, các B , ngành liên quan thu c án quy t nh trong t ng m c u tư ư c duy t.
  9. 11. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng c a mình ph i h p ch o t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng trong khuôn kh c a án. Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n danh m c các ho t ng trong khuôn kh án, s d ng hi u qu và thanh quy t toán kinh phí theo úng quy nh c a Nhà nư c. nh kỳ hàng tháng kh o sát, ánh giá th c tr ng tình hình t i ph m và t n n ma túy trên a bàn, k t qu báo cáo lãnh o B Công an (qua Văn phòng thư ng tr c phòng, ch ng ma túy) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 12. Giao T ng c c C nh sát ch trì ph i h p v i T ng c c VI xây d ng d án thành ph n v trang c p thi t b tin h c, xây d ng m ng thông tin d li u v phòng, ch ng ma túy và ào t o, b i dư ng, t p hu n i ngũ cán b làm công tác th ng kê, qu n lý d li u và x lý thông tin v tình hình ma túy do B Công an ch trì. ng th i ph i h p v i các B , ngành: Lao ng – Thương binh và Xã h i, Y t , Công Thương, Qu c phòng, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao t ch c xây d ng các d án thành ph n có tính kh thi tri n khai th c hi n hi u qu án. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Lê H ng Anh - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBKT Qu c h i; - UBNS Qu c h i; - Tòa án NDTC; - Vi n ki m sát NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Lưu: BCA (V11, C11, C34)
Đồng bộ tài khoản