Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1888/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG VÀO VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ TỔ CHỨC LẠI THÀNH PHÒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Thông báo Nghị quyết Ban Cán sự Đảng Bộ số 26/BCS-BGTVT ngày 17/6/2008 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển nguyên trạng Vụ Thi đua – Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ và tổ chức lại thành Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2008; bãi bỏ Quyết định số 788/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ thi đua – Khen thưởng. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Nội vụ; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Công đoàn GTVT Việt Nam; Hồ Nghĩa Dũng - Đảng ủy Cơ quan Bộ GTVT; - Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT; - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; - Các Sở Giao thông vận tải; - Lưu VT, TCCB(3)
Đồng bộ tài khoản