Quyết định số 189/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 189/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 189/Q -CTN Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh Quy t 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 05/TTr-CP ngày 12/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 10 công dân hi n ang cư trú t i Vi t Nam (có tên trong danh sách kèm theo) i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 189/Q -CTN ngày 04 tháng 02 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Lý Kim Thanh, sinh ngày 10/9/1990 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 283/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 2. Lý Kim Thăng, sinh ngày 10/9/1990 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 283/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 3. Lý Khánh Thi, sinh ngày 19/4/1979 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 283/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 4. Lâm Tác Thành, sinh ngày 16/6/1985 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 183/14E ư ng Tân Hòa ông, phư ng 14, qu n 6, thành ph H Chí Minh 5. Tr n Như Múi, sinh ngày 20/02/1964 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: 276 ư ng Âu Cơ, phư ng 10, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh 6. William John Burden, sinh ngày 14/01/2006 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Villa 102 Lake View Villas, phư ng Long Th nh M , qu n 9, thành ph H Chí Minh 7. Lý Kim Ph ng, sinh ngày 16/4/1979 t i TP H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: s 64 Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 8. Lý Kim Y n, sinh ngày 02/9/1901 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N
  3. Hi n trú t i: s 80A Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 9. Vương M Duyên, sinh ngày 28/10/1995 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 62 ư ng Thái Phiên, phư ng 2, qu n 11, thành ph H Chí Minh 10. Huỳnh Chí Quy n, sinh ngày 04/5/1984 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 327/3/8 T nh l 10, khu ph 6, phư ng An L c A, qu n Bình Tân, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản